СЕНТЯБРЬ/ SEPTEMBER


3 сентября
День города Гродно (площадки города)
День рождения города Гродно ‒ это значимое событие для всех тех, кто сегодня в нем живет и трудится на его благо. Центральная часть города превратится в большую культурно-развлекательную интерактивную площадку. На улицах можно будет услышать разноплановых уличных музыкантов, познакомиться с выставками мастеров народного творчества и побывать в ресторане под открытым небом. Без праздника не останутся и микрорайоны! Подробная информация и программа накануне мероприятия на сайте: ckg.by
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020

3 верасня
Дзень горада Гродна (пляцоўкі горада)
Дзень нараджэння горада Гродна – гэта значная падзея для ўсіх тых, хто сёння ў ім жыве і працуе на яго карысць. Цэнтральная частка горада ператворыцца ў вялікую культурна-забаўляльную інтэрактыўную пляцоўку. На вуліцах можна будзе пачуць разнапланавых вулічных музыкантаў, пазнаёміцца з выставамі майстроў народнай творчасці і пабываць у рэстаране пад адкрытым небам. Без свята не застануцца і мікрараёны! Падрабязная інфармацыя і праграма напярэдадні мерапрыемства на сайце: ckg.by
Тэл.: +375 152 626002, +375 152 682020 

September 3th
Grodno City Day (Grodno city sites)
Grodno City Day is a holiday of our small motherland and all people who live in the city of Grodno and work for its sake. The central part of the city will turn into a big cultural and entertaining interactive area. You can listen to diverse street musicians in the streets of the city, get acquainted with expositions of folk art and visit an open air restaurant. The suburbs of the city will also be able to enjoy the holiday. Follow the detailed information on the eve of the event on the website: ckg.by
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020



10 сентября 
Праздник «Любчанскі шпацыр Радзівілаў» (г.п. Любча, Любчанский замок, Новогрудский район)
Среди многих уникальных уголков Новогрудчины своей красотой издавна славится Любча и ее культурно-историческое наследие — Любчанский замок. С экскурсии по замку и посвящения юных любчан в отважных оруженосцев-рыцарей начнется праздник «Любчанскі шпацыр Радзівілаў». Программа обещает быть по-настоящему насыщенной: показательные выступления и мастер-класс по владению луком и мечом от участников народного военно-исторического клуба «Мэта», мастер-класс по традиционным средневековым танцам, танцевальная программа народного ансамбля песни и танца «Свитязь», выставка ремесленников и мастеров народных промыслов. У гостей будет уникальная возможность принять участие в анимационно-гастрономической программе от Любчанской Ключницы с дегустацией «замковой ухи» и традиционного «сбитеня».
Тел.+375 1597 40419

10  верасня
Свята «Любчанскі шпацыр Радзівілаў» (г.п. Любча, Любчанскі замак, Навагрудскі раён)
Сярод многіх унікальных куткоў Навагрудчыны сваёй прыгажосцю здаўна славіцца Любча і яе культурна-гістарычная спадчына — Любчанскі замак. З экскурсіі па замку і прысвячэння юных любчан у адважных збраяносцаў-рыцараў пачнецца свята «Любчанскі шпацыр Радзівілаў». Праграма абяцае быць па-сапраўднаму насычанай: паказальныя выступленні і майстар-клас па валоданні лукам і мячом ад удзельнікаў народнага ваенна-гістарычнага клуба «Мэта», майстар-клас па традыцыйных сярэднявечных танцах, танцавальная праграма народнага ансамбля песні і танца «Свіцязь», выстава рамеснікаў і майстроў народных промыслаў. У гасцей будзе ўнікальная магчымасць прыняць удзел у анімацыйна-гастранімічнай праграме ад Любчанскай Ключніцы з дэгустацыяй «замкавай юшкі» і традыцыйнага «збіценя».
Тэл.+375 1597 40419

September 10th
Holiday «The Lyubcha promenade of The Radziwills» (town of Lyubcha, Lyubchansky Castle, Novogrudok district)
Lyubcha, among the many unique corners of the Novogrudok region, is famous for its beauty and especially for its cultural and historical heritage — the Lyubcha Castle. The festival «The Lyubcha promenade of The Radziwills» will begin with an excursion on the Castle and granting an honorary title of knighthood and squires to young men of Lyubcha.The program is promised to be extensive. There will be open show performances and a workshop on bow and ball skills from members of the folk military history club “Meta”; dance program of the folk song and dance group «Svityaz», and also a workshop on traditional medieval dances; artisans, and handicraftsmen will present their creativity. The animation and gastronomic program will be interesting. Lyubcha Klyuchnitsa will organize the tasting of “Castle ukha” and traditional “sbiten”.
Тel. +375 1597 40419



10 сентября
Культурно-просветительский праздник «Адам Мицкевич в памяти потомков» (г. Новогрудок, УК «Дом-музей Адама Мицкевича в г. Новогрудке»)
Адам Мицкевич – один из известнейших выходцев новогрудской земли. Поэт, публицист, переводчик, деятель, слава о котором разнеслась по всему миру. Этот праздник будет посвящен 84-й годовщине со дня открытия «Дома-музея Адама Мицкевича». В этот день будет представлена увлекательная интерактивная программа-бал, которая станет интересной для настоящих ценителей поэзии, истории и музыки.
Тел.: +375 1597 34210

10 верасня   
Культурна-асветніцкае свята «Адам Міцкевіч у памяці нашчадкаў» (г. Навагрудак, УК «Дом-музей Адама Міцкевіча ў г. Навагрудку»)
Адам Міцкевіч – адзін з самых вядомых выхадцаў навагрудскай зямлі. Паэт, публіцыст, перакладчык, дзеяч, слава аб якім разнеслася па ўсім свеце. Свята будзе прысвечана 84-й гадавіне з дня адкрыцця «Дома-музея Адама Міцкевіча». У гэты дзень будзе прадстаўлена займальная інтэрактыўная праграма-баль, якая стане цікавай для сапраўдных аматараў паэзіі, гісторыі і музыкі.
Тэл.: +375 1597 34210

September 10 
Сultural and educational holiday «Adam Mitskevich in the memory of descendants» (Novogrudok, House-Museum of Adam Mitskevich)
Adam Mitskevich is one of the most famous people from our small homeland. Poet, publicist, translator, activist, whose fame spread throughout the world. This holiday will be dedicated to the 84th anniversary of the opening of the «House-Museum of Adam Mitskevich» in our city. On this day, a fascinating interactive ball program will be presented, which will become interesting for the layman and connoisseur of the poet’s creativity.
Тel.: +375 1597 23267



10 сентября 
Праздник «Яблочный аромат» (аг. Геранёны, Ивьевский район)
Агрогородок Геранёны знаменит богатым яблоневым садом и праздником «Яблочный аромат». Мероприятие является совместным проектом учреждений культуры агрогородка, КСУП «Баума» и Геранёнского сельисполкома. Гостей праздника ожидают мастер-классы по приготовлению различных яблочных десертов, развлекательные программы, веселые состязания, яркие выступления артистов, выставка-продажа различных сортов яблок из сада местного сельхозпредприятия, дегустация фруктовых напитков.
Тел.: +375 1595 69542

10 верасня
Свята «Яблычны водар» (аг. Геранёны, Іўеўскі раён)
Аграгарадок Геранёны славіцца сваім багатым яблыневым садам і  святам «Яблычны водар». Мерапрыемства з’яўляецца сумесным праектам устаноў культуры аграгарадка, КСУП «Баума» і Геранёнскага сельвыканкама. Гасцей свята чакаюць майстар-класы па вырабе розных дэсертаў з яблыкаў, забаўляльныя праграмы, яркія выступленні артыстаў, выстава-продаж розных гатункаў яблыкаў з саду мясцовага сельгаспрадпрыемства, дэгустацыя напояў з садавіны.
Тэл.: +375 1595 69542

September 10
Holiday «Apple flavor» (Ivye district, village Geraneny)
The agro-town Geraneny is famous for its rich apple orchard  and «Apple flavor» holiday. The unique event is a joint project of cultural institutions of the agro-town, KSUP «Bauma» and the Geranyon village executive committee.A theatrical performance, a master class on making various desserts from apples, an entertaining and game program, bright concert performances, exhibition and sale of various varieties of apples from the orchard of a local gricultural enterprise, tasting of fruit drinks.
Теl.: +375 1595 69542



11 сентября
Праздник рыбака  (аг. Дотишки, Вороновский район)
Праздник рыбака в агрогородке Дотишки соберёт рыболовов-любителей и профессионалов в рыбной ловле со всей области! Все желающие смогут принять участие в конкурсах: «Лучший рыбак», «Горячая уха – подруга рыбака», «Кулинарный шедевр из рыбы». На весёлой ярмарке можно будет приобрести искусные изделия народных мастеров, а на тематических подворьях – полакомиться блюдами из рыбы. Праздник запомнится мастер-классами от рыболовов-профессионалов. Кульминацией станет награждение победителей и выступление звезды белорусской эстрады! В программе праздника также: выступление коллективов любительского творчества, детское игровое подворье и многое другое.
Тел.: + 375 159 443805

11 верасня
Свята рыбака (аг. Доцішки, Воранаўскі раён)
Свята рыбака ў аграгарадку Доцішкі збярэ рыбаловаў-аматараў і прафесіяналаў у рыбнай лоўлі з усёй вобласці! Усе жадаючыя змогуць прыняць удзел у конкурсах: «Лепшы рыбак», «Гарачая вуха – сяброўка рыбака», «Кулінарны шэдэўр з рыбы». На вясёлым кірмашы можна будзе набыць вырабы народных майстраў, а на тэматычных падворках – паласавацца стравамі з рыбы. Свята запомніцца майстар-класамі ад рыбаловаў-прафесіяналаў. Кульмінацыяй стане ўзнагароджанне пераможцаў і выступленне зоркі беларускай эстрады! У праграме: выступленне калектываў аматарскай творчасці, дзіцячы гульнёвы падворак і многае іншае.
Тэл.: + 375 159 443805

September 11
Fisherman’s holiday (Voronovsky district, Dotishki village)
The fisherman’s holiday in the Dotishki agro-town will bring together fishermen – amateurs and professionals in as well as guests from other regions! Everyone will be able to take part in the contests: «The best fisherman», «Hot soup, fisherman’s friend», «Culinary masterpiece from fish». The program includes: concert programs of amateur art groups, a children’s playground and much more. At the fun fair, you can buy skillful products of folk craftsmen, and in themed farmsteads you can enjoy fish dishes. The guests will remember the holiday with master classes from professional anglers. The culmination of the holiday will be the awarding of the winners and the performance of the Belarusian pop star.
Tel.: + 375 159 443805



17 сентября 
Торжественные мероприятия, посвящённые Дню народного единства (Гродненская область)
17 сентября Беларусь отмечает День народного единства – день сплочённости белорусского народа. Во всех районах области пройдут тематические торжественные мероприятия, митинги, праздничные концерты и выступления. Запланированы диалоговые площадки, семинары, круглые столы, а также конкурсы, флешмобы, викторины, спортивные состязания, патриотические акции. Всё в этот день будет посвящено теме народного единства – несокрушимой силе, надежному щиту нации, который является залогом успешного труда и счастливой жизни.
Тел.: +375 152 771911

17 верасня
Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню народнага адзінства (Гродзенская вобласць)
17 верасня Беларусь адзначае Дзень народнага адзінства – дзень згуртаванасці беларускага народа. Ва ўсіх раёнах вобласці пройдуць тэматычныя ўрачыстыя мерапрыемствы, мітынгі, святочныя канцэрты і выступленні. Запланаваны дыялогавыя пляцоўкі, семінары, круглыя ​​сталы, а таксама конкурсы, флэшмобы, віктарыны, спартыўныя спаборніцтвы, патрыятычныя акцыі. Усё ў гэты дзень будзе прысвечана тэме народнага адзінства – нязломнай сіле, надзейнаму шчыту нацыі, які з’яўляецца залогам паспяховай працы і шчаслівага жыцця.
Тэл.: +375 152 771911

September 17
Solemn events dedicated to the Day of National Unity (Grodno region)
On September 17, Belarus celebrates the Day of National Unity — the day of the solidarity of the Belarusian people. All districts of the region will host thematic celebrations, rallies, festive concerts and performances. Dialogue platforms, seminars, round tables, as well as contests, flash mobs, quizzes, sports competitions, patriotic actions are planned. Everything on this day will be devoted to the theme of national unity — invincible strength, a reliable shield of the nation, which is the key to successful work and a happy life.
Tel .: +375 152 771911



17 сентября
Открытый районный фестиваль народных традиций и искусства «Кола сяброўства» (г.п. Радунь, Вороновский район)
«Кола сяброўства» – это яркое соцветие разных национальностей, проживающих в Вороновском районе. Национальные подворья, шествие, ароматная кухня, громкие песни и энергичные танцы – все это составляющие необычного праздника, где дружба не знает границ. Вас ожидают 8 национальностей и их гостеприимные подворья, где вы сможете окунуться в атмосферу семейного обряда. Каждый сможет найти то, что ему интересно: современную музыку, живое исполнение, театрализацию. В финале вас ждёт незабываемое выступление звёзд белорусской эстрады и танцевальный вечер!
Тел.: +375 1594 41156

17 верасня
Адкрыты раённы фестываль народных традыцый і мастацтва «Кола сяброўства» (г.п. Радунь, Воранаўскі раён)
«Кола сяброўства» – гэта яркае суквецце розных нацыянальнасцей, якія пражываюць у Воранаўскім раёне. Нацыянальныя падворкі, шэсце, духмяная кухня, гучныя песні і энергічныя танцы – усё гэта складнікі незвычайнага свята, дзе сяброўства не ведае межаў. Вас чакаюць 8 нацыянальнасцей і іх гасцінныя падворкі, дзе вы зможаце акунуцца ў атмасферу сямейнага абраду. Кожны зможа знайсці тое, што яму цікава: сучасную музыку, жывое выкананне, тэатралізацыю. У фінале вас чакае незабыўнае выступленне зорак беларускай эстрады і танцавальны вечар!
Тэл.: +375 1594 41156 

September 17
Open regional festival of folk traditions and art «Cola syabrostva» (Voronovsky district, town of Radun)
Cola syabrostva is a bright inflorescence of different nationalities living in the Voronovsky district. National courtyards, processions, aromatic cuisine, loud songs and energetic dances – all these are components of an unusual holiday where friendship knows no boundaries. 8 nationalities and their hospitable backyards await you, where you can plunge into the atmosphere of a family ceremony. Everyone will be able to find what he is interested in: contemporary music, live performance, theatricalization. In the final you will find an unforgettable performance by Belarusian pop stars and a dance evening!
Tel.: +375 1594 41156



17 сентября
Праздник города Березовка «Над Неманом синим…»  (г. Берёзовка, Лидский район)
Город, знаменитый на всю страну своим качественным стеклом и хрусталём, приглашает на масштабный праздник! Всех гостей ждёт нескончаемая атмосфера веселья и радости! До позднего вечера на сцене будут выступать лучшие коллективы любительского творчества и звёзды белорусской эстрады, красочные торговые ряды удивят разнообразной сувенирной продукцией, для детей развернётся большая площадка игр и развлечений.
Тел.: +375 154 541969

17 верасня 
Свята горада Бярозаўка «Над Нёманам сінім…» (г. Бярозаўка, Лідскі раён)
Горад, знакаміты на ўсю краіну сваім якасным шклом і крышталем,  запрашае на маштабнае свята! Усіх гасцей чакае бясконцая атмасфера весялосці і радасці! Да позняга вечара на сцэне будуць выступаць лепшыя калектывы аматарскай творчасці і зоркі беларускай эстрады, маляўнічыя гандлёвыя рады здзівяць разнастайнай сувенірнай прадукцыяй, для дзяцей разгорнецца вялікая пляцоўка гульняў і забаў.
Тэл.: +375 154 541969

September 17
Celebration of the city of Berezovka «Blue over the Neman …» (Berezovka, Lida district)
The city, famous throughout the country for its high-quality glass and crystal, traditionally invites you to a large-scale holiday! An endless atmosphere of fun and joy awaits all guests! Until late at night, the best amateur groups and Belarusian pop stars will perform on the stage, colorful shopping arcades will surprise you with a variety of souvenir products, and a large playground and entertainment will be set up for children.
Tel .: +375 154 541969



18 сентября
Фестиваль напитков «Глоток истории с Брохоцким» (аг. Можейково, Лидский район)
ВПЕРВЫЕ Можейковский Дом культуры приглашает на фестиваль напитков «Глоток истории с Брохоцким»! Праздник посвящен знаменитому историческому роду Брохоцких, которые долгое время жили на можейковской земле, внесли большой вклад в развитие родного края и Лидчины.
Вы окунётесь в атмосферу прошлого столетия, познакомитесь с историей появления имения Ромеров-Брохоцких, а также угоститесь самыми разными напитками: квасом, чаем, киселем, целебными отварами. Фестиваль напитков
Тел.: +375 154 646340

18 верасня 
Фестываль напояў «Глыток гісторыі з Брахоцкім» (аг. Мажэйкава, Лідскі раён) 
УПЕРШЫНЮ Мажэйкаўскі Дом культуры запрашае на фестываль напояў “Глыток гісторыі з Брахоцкім”! Свята прысвечана знакамітаму гістарычнаму роду Брахоцкіх, якія доўгі час жылі на мажэйкаўскай зямлі, унеслі вялікі ўклад у развіццё роднага краю і Лідчыны.
Вы адчуеце атмасферу мінулага стагоддзя, пазнаёміцеся з гісторыяй з’яўлення маёнтка Ромэраў-Брахоцкіх, а таксама зможаце пачаставацца самымі рознымі напоямі: квасам, гарбатай, кісялём, гаючымі адварамі. Фестываль напояў
Тэл.: +375 154 646340 

September 18
Festival of drinks «A sip of history with Brokhotsky» (Lida district, Mozheikovo ag.)
Mozheikovsky House of Culture invites you to a wonderful event, a drink festival «A Sip of History with Brokhotsky», which will be held FOR THE FIRST TIME. The holiday is dedicated to the famous historical family of the Brakhotskys, who for a long time lived on the Mozheikovskaya land, made a great contribution to the development of their native land and Lichina.
At the holiday, you will plunge into the atmosphere of the last century, are acquainted with the history of the appearance of the Romerov-Brokhotsky estate, and treat yourself to various drinks: kvass, tea, jelly, medicinal and many other drinks. The drink festival
Tel.: +375 154 646340, State Institution «Lida District Center of Culture and Folk Art».



22-23 сентября  
Дни европейского наследия (г. Новогрудок, УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»)
Традиционно Новогрудский историко-краеведческий музей присоединяется к Дням европейского наследия, темой которых в 2022 году станет «Устойчивое наследие». 22 сентября вас ждёт увлекательная пешеходная экскурсия по историческим зданиям Новогрудка и местным объектам наследия! 23 сентября – мастер-класс по вырезанию знаменитых вытинанок-выбиванок, внесённых в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь.
Тел.: +375 1597 44916; 21470

22-23 верасня
Дні еўрапейскай спадчыны (г. Навагрудак, УК «Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей»)
Традыцыйна Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей далучаецца да Дзён еўрапейскай спадчыны, тэмай якіх у 2022 годзе стане «Устойлівая спадчына». 22 верасня вас чакае захапляльная пешаходная экскурсія па гістарычных будынках Навагрудка і мясцовых аб’ектах спадчыны! 23 верасня – майстар-клас па выразанні знакамітых выцінанак-выбіванак, унесеных у Дзяржаўны спіс госторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
Тэл.: +375 1597 44916; 21470

September 22nd-23rd
European Heritage Days (Navahradak, Navahradak Museum of History and Regional Studies)
Traditionally, the Navahradak Museum of History and Regional Studies joins the European Heritage Days that celebrate Sustainable Heritage. September 22nd – a guided walking tour around the historic buildings of Navahradak that demonstrate their impact in preserving local identities, as well as showing how at-risk heritage sites can be restored or re-purposed using traditional renovation techniques, skills and materials as part of socially and environmentally sustainable urban development. September 23rd – workshop on cutting the vytinanka.
Тel.: +375 1597 44916; 21470



24 сентября
Фестиваль «Жуховичский Mabonfest» (аг. Жуховичи, Кореличский район)
На главной площадке «Mabon – день осеннего равноденствия» вас ожидают главные герои праздника Богиня Жива и Бог Солнца, живая музыка, игры и забавы, мастер-классы по плетению осенних венков, изготовлению кукол-оберегов, кукол-зерновушек, мастер-класс по заготовкам на зиму по старинным рецептам. На смену богам придет красавица Осень и проведет конкурс-дефиле на лучший костюм из осенних листьев. Ярким моментом праздника станет ритуал освобождения и ухода от всего, что изжило себя, что устарело и останется в прошлом.
Осенняя ярмарка «Рог изобилия» порадует богатым урожаем, конкурсом на самый большой и тяжелый овощ, игровой площадкой «Карнавал игр», традиционным блюдом праздника Mabon и другими вкусностями. Улица мастеров удивит не только выставками изделий ручной работы, но и экскурсом в белорусскую хатку XIX века, где можно будет примерить белорусский костюм и сделать фото на память.
Тел.: +375 1596 70428

24 верасня
Фестываль «Жухавіцкі Mabonfest» (аг. Жухавічы, Карэліцкі раён)
На галоўнай пляцоўцы свята «Mabon – дзень асенняга раўнадзенства» вас чакаюць галоўныя героі Багіня Жыва і Бог Сонца, жывая музыка, гульні і забавы, майстар-класы па пляценні восеньскіх вянкоў, лялек-абярэгаў, лялек-зернявушак, майстар-клас па нарыхтоўках на зіму па стырынных рэцэптах. На змену багам прыйдзе прыгажуня Восень і правядзе конкурс-дэфіле на лепшы касцюм з восеньскага лісця. Яскравым момантам свята стане рытуал вызвалення і сыходу ўсяго таго, што зжыло сябе, што састарэла і застанецца ў былым.
Восеньскі кірмаш “Рог багацця” парадуе багатым ураджаем, конкурсам на самую вялікую і важкую гародніну, гульнёвай пляцоўкай “Карнавал гульняў”, традыцыйнай стравай свята Mabon і іншымі прысмакамі. Вуліца майстроў уразіціь не толькі выставамі вырабаў ручной работы, але і экскурсам у беларускую хатку XIX стагоддзя, дзе можна будзе прымерыць беларускі касцюм і зрабіць здымак на памяць.
Тэл.: +375 1596 70428

September 24th
Festival «Zhukhavichi Mabon-fest» (Karelichi district, ag. Zhukhavichi) 
At the main site «Mabon – the day of the autumnal equinox» you will find the main characters of the holiday are the Goddess Alive and the Sun God, live music, games and fun, master classes on weaving autumn wreaths, making amulets, dolls -grains, a master class on preparations for the winter according to old recipes. The gods will be replaced by the beauty Autumn and will hold a fashion show competition for the best costume made of autumn leaves. The highlight of the holiday will be the ritual of liberation and leaving everything that has outlived its usefulness, that is outdated and will remain in the past.
The autumn fair «Cornucopia» will delight you with a rich harvest, a competition for the largest and heaviest vegetable, a playground «Carnival of games», a traditional dish of the Mabon holiday and other goodies. The street of masters will surprise you not only with exhibitions of handicrafts, but also with an excursion to a Belarusian hut of the 19th century, where you can try on a Belarusian costume and take a photo for memory.
Теl.: +375 1596 70428



25 сентября
Праздник традиционных ремесел (Центр ремесел «Наследие», г. Гродно)
Ежегодно город Гродно приглашает поклонников традиционной культуры посетить уникальное в своем роде мероприятие – праздник традиционных ремёсел. Гостей события ждут вдохновляющие встречи с известными мастерами Гродненщины, чьё творчество включено в Государственный список нематериального культурного наследия Республики Беларуси. В этот день вас ожидают: разнообразные мастер-классы по различным видам ремёсел (флористика, ткачество, кузнечество, обережная кукла, соломоплетение, вышивка, лозоплетение, керамика и др.) и концерт с участием коллективов Гродненского городского центра культуры. Творческий праздник обещает быть красочным и незабываемым!
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020

25 верасня
Свята традыцыйных рамёстваў (Цэнтр рамёстваў «Спадчына», г. Гродна)
Штогод горад Гродна запрашае прыхільнікаў традыцыйнай культуры наведаць унікальнае ў сваім родзе мерапрыемства – свята традыцыйных рамёстваў. Гасцей падзеі чакаюць натхняючыя сустрэчы з вядомымі майстрамі Гродзеншчыны, творчасць якіх уключана ў Дзяржаўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. У гэты дзень вас чакаюць: разнастайныя майстар-класы па розных відах рамёстваў (фларыстыка, ткацтва, кавальства, лялька-абярэг, саломапляценне, вышыўка, лозапляценне, кераміка і інш.) і канцэрт з удзелам калектываў Гродзенскага гарадскога цэнтра культуры. Творчае свята абяцае быць маляўнічым і незабыўным!
Тэл.: +375 152 626002, +375 152 682020

September 25th
Traditional Crafts holiday (Crafts Center “Heritage”, Grodno)
Every year Grodno invites fans of traditional culture to visit a unique event − a holiday of traditional crafts. All guests of this event will find creative inspirational meetings with famous masters of the Grodno region whose work is included in the state list of the intangible cultural heritage of the Republic of Belarus. In the program you will find different workshops on various types of crafts (floristry, weaving, blacksmithing, talisman doll, straw weaving, embroidery, wickerwork, ceramics and others) and a concert with the participation of collectives of “Grodno City Culture Centre”. A creative holiday will be colorful and unforgettable.
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020



24 сентября
Праздник «Возвращение «Северных Афин»», приуроченный ко Дню рождения М.К. Огинского (аг. Залесье, Сморгонский район)
Празднование дня рождения знаменитого хозяина «Северных Афин» Михала Клеофаса Огинского стало уже традиционным. Главным событием праздника станет концерт классической музыки с представлением литературных и музыкальных произведений М.К. Огинского, подготовленных исследователями жизни и творчества композитора. В программе праздника: театрализованные представления; работа тематических площадок; различные конкурсы и игры; презентация выставки; театрализованная экскурсия по усадьбе М.К. Огинского и квест по историческому парку.
Тел.: +375 1592 45786, ГИКУ «Музей-усадьба М.К. Огинского»

24 верасня
Свята «Вяртанне «Паўночных Афін»», прымеркаванае да Дня нараджэння М.К. Агінскага (аг. Залессе, Смаргонскі раён)
Святкаванне дня нараджэння знакамітага гаспадара «Паўночных Афін» Міхала Клеафаса Агінскага стала ўжо традыцыйным. Галоўнай падзеяй свята стане канцэрт класічнай музыкі з прадстаўленнем літаратурных і музычных твораў М.К. Агінскага, падрыхтаваных даследчыкамі жыцця і творчасці кампазітара. У праграме свята: тэатралізаваныя паказы; праца тэматычных пляцовак; розныя конкурсы і гульні; прэзентацыя выставы; тэатралізаваная экскурсія па сядзібе М.К. Агінскага і квэст па гістарычным парку.
Тэл.: +375 1592 45786

September 24
The holiday “The return of the Northern Athens”, dedicated to the birthday of M.K. Oginski (Smorgon district, ag. Zalesye)
Birthday celebration of Michal Kleofas Oginski, the famous owner of «Northern Athens», has already become a tradition. The main event of the holiday will be a classical music concert with a presentation of the literary and musical works of M.K. Oginski, prepared by researchers of the life and work of the composer. The holiday program includes: theatrical performances; work of thematic platforms; various contests and games; presentation of the exhibition; a theatrical tour of the estate of M.K. Oginski and a quest in the historical park.
Tel.: +375 1592 45786



25 сентября
Театрализованный праздник «Гальшанскi кiрмаш» (аг. Гольшаны, Ошмянский район)
Плодородные земли Гольшанщины часто одаривали работающих на ней славным урожаем, после уборки которого земледельцы устраивали на перекрестке двух крупных улиц ярмарку, что всегда славилась бойким торгом и веселыми развлечениями.
Со всех окрестностей спешат и в наши дни на праздник «купцы» с разнообразным продуктом, чтобы порадовать глаз и покупателей, и любители торга со всех окрестностей. 25 сентября удалые скоморохи зазовут народ на театрализованное представление «На кiрмашы», с которого начнется празднник. Выставки-продажи и мастер-классы от народных умельцев и ремесленников, турниры силачей, разнообразные народные игры и аттракционы, веселые старинные народные конкурсы, концертные программы – и это всего лишь немногие особенности традиционной гольшанской ярмарки, которая ждет своего посетителя в этом году!
Тел.: +375 44 7500114

25 верасня
Тэатралізаванае свята «Гальшанскі кірмаш» (аг. Гальшаны, Ашмянскі раён)
Урадлівыя землі Гальшаншчыны часта адорвалі тых, хто працуе на іх, слаўным ураджаем, пасля ўборкі якога земляробы ладзілі на скрыжаванні дзвюх буйных вуліц кірмаш, што заўсёды славіўся бойкім гандлем і вясёлымі забаўкамі.
З усіх наваколляў спяшаюцца і ў нашы дні на свята «купцы» з разнастайным прадуктам, каб парадаваць вока і пакупнікоў, і аматараў гандлю з усіх наваколляў. 25 верасня ўдалыя скамарохі паклічуць народ на тэатралізаванае прадстаўленне «На кірмашы». Выставы-продажы і майстар-класы ад народных умельцаў і рамеснікаў, турніры асілкаў, разнастайныя народныя гульні і атракцыёны, вясёлыя старадаўнія народныя конкурсы, канцэртныя праграмы – і гэта ўсяго толькі нешматлікія асаблівасці традыцыйнага Гальшанскага кірмашу, які чакае свайго наведвальніка ў гэтым годзе!
Тэл.: +375 44 7500114

September 25th
Theatrical festival «Golshansky fair» (Oshmyansky district, ag. Golshany)
Fertile land Golenshina often bestowed working on it a glorious harvest, after the harvest which the farmers staged at the intersection of two major streets Kirmash that has always been famous for brisk bargaining and fun.
From all neighborhoods in a hurry and these days on the holiday «merchants» with a variety of products to please and surprise the eye of buyers, and bargaining fans from all around, and just want to buy a variety of goods. On September 25th, the merry, daring buffoons will call people to the theatrical performance «on Kirmash», which will be held in the square near the Department of culture and leisure of ag.Golshany to please the aesthetic taste of the sophisticated viewer. Exhibitions, sales and master classes from craftsmen and craftsmen, tournaments of athletes, a variety of folk games and attractions, fun old folk competitions, concert programs – and these are just a few features of the traditional golshansky fair, which is waiting for its visitors this year!
Tel: +375 44 7500114



25 сентября
Праздник «Каласніца-Багатніца» (аг. Б. Воробьевичи, Новогрудский район)
Агрогородок Воробьевичи Новогрудского района приглашает гостей на праздник в честь тружеников плодородия и хранителей семейного благополучия «Каласніца-Багатніца». И время для праздника выбрано неслучайно, ведь сентябрь – это период, когда можно подытожить результат своих трудов и отблагодарить землю и ниву за щедрость. Празднование начнется с обхождения дворов и принятия от хозяев частички урожая – зерна. Взамен для хозяев прозвучат искренние пожелания и добрые песни. А каждая хозяйка будет вознаграждена венком из колосьев – «колосницей», чтобы семья в следующем году была «богата, как осень». Тематическими аттракционами, развлекательными музыкально-поздравительными и игровыми программами, юмором продолжится праздник. Кульминацией станет освящение собранного урожая и «нового» каравая.
Тел.:+375 1597 40419

25 верасня
Свята «Каласніца-Багатніца» (аг. В. Вераб’евічы, Навагрудскі раён)
Аграгарадок Вераб’евічы Навагрудскага раёна запрашае гасцей на свята ў гонар працаўнікоў урадлівасці і захавальнікаў сямейнага дабрабыту «Каласніца-Багатніца». І час для свята абраны невыпадкова, бо верасень – гэта перыяд, калі можна падсумаваць вынік сваіх прац і аддзячыць зямлю і ніву за шчодрасць. Святкаванне пачнецца з абыходжання двароў і прыняцця ад гаспадароў часцінкі ўраджаю – збожжа. Узамен для гаспадароў прагучаць шчырыя пажаданні і добрыя песні. А кожная гаспадыня будзе ўзнагароджана вянком з каласоў – «каласніцай», каб сям’я ў наступным годзе была «багатая, як восень». Тэматычнымі атракцыёнамі, забаўляльнымі музычна-віншавальнымі і гульнёвымі праграмамі, гумарам працягнецца свята. Кульмінацыяй стане асвячэнне сабранага ўраджаю і “новага” каравая.
Тэл.: +375 1597 40419

September 25
Holiday “Kalasitsa-Bahatnitsa” (Vorobievichi, Novogrudok region)
The agro-town Vorobievichi of Novogrudok district invites guests to a holiday in honor of the keepers of family well-being «Kalasitsa-Bahatnitsa». Time for this holiday was not chosen by chance, because September is a period when you can summarize the result of your efforts, and thank the land and the field for generosity. The celebration will begin with the procession going around the yards and gathering a piece of the harvest from the owners – grain cereals. In return, sincere wishes and kind songs will be performed for the hosts. And each hostess will be rewarded with a wreath of ears –  «kolosnitsa», so that the family next year will be «as rich as autumn». The holiday will continue with the sale of vegetables and fruits, different perfomances, music and game programs, humor. The highlight of the holiday will be the consecration of the harvest and the «new» loaf and after that all the residents and guests of the agro-town will have the opportunity to taste them.
Тel.: +375 1597 40419



26 сентября
Праздник «На кірмаш у Пагародна» (аг. Погородно, Вороновский район)
Если вы хотите попасть на ярмарку, которой уже более 200 лет, тогда – вам к нам! В этот день лучшие творческие коллективы Гродненской области порадуют посетителей яркими музыкальными выступлениями, играми и конкурсами. Каждый сможет посоревноваться в конкурсе частушек и вспомнить интересные традиции наших предков.
Приходите на ярмарку, чтобы вместе с нами выбрать лучший тематический двор, лучший костюм в стиле праздника, самое вкусное блюдо и самый гигантский овощ! «Ярмарка ремесел» приглашает всех на мастер-классы и за памятными сувенирами!
Тел.: + 375 159 443531

26 верасня
Свята «На кірмаш у Пагародна» (аг. Пагародна, Воранаўскі раён)
Калі вы хочаце патрапіць на кірмаш, якім ужо больш за 200 гадоў, тады — вам да нас! У гэты дзень найлепшыя творчыя калектывы Гродзенскай вобласці парадуюць наведвальнікаў яркімі музычнымі выступленнямі, гульнямі і конкурсамі. Кожны зможа паспаборнічаць у конкурсе прыпевак і ўспомніць цікавыя традыцыі нашых продкаў.
Прыходзьце на кірмаш, каб разам з намі выбраць лепшы тэматычны двор, лепшы касцюм у стылі свята, самую смачную страву і самую велізарную гародніну! «Кірмаш рамёстваў» запрашае ўсіх на майстар-класы і за памятнымі сувенірамі!
Тэл.: + 375 159 443531

September 26
Holiday «On Kirmash ў Pagarodna» (Voronovsky district, village Pogorodno)
What a fair without songs and entertainment ?! On this day, the best creative teams of the Grodno region will delight visitors with bright musical performances, games and competitions. Everyone will be able to compete in the competition of ditties and remember the interesting traditions of our ancestors. Come to the fair to choose the best themed courtyard, the best holiday-style costume, the most delicious dish and the most gigantic vegetable with us! Crafts Fair invites everyone to master classes and get souvenirs!
Tel .: + 375 159 443531



21-25 сентября
Фестиваль театров кукол «Лялькі над Нёманам» (г. Гродно)
Главной целью фестиваля театров кукол «Лялькі над Нёманам» является развитие театрального искусства через международные контакты, знакомство белорусской публики с лучшими спектаклями, представляющими различные страны и культуры. Фестиваль служит укреплению дружбы творческих людей, пропагандирует достижения мировой классики и современной драматургии. Организаторы фестиваля дарят уникальную возможность увидеть новые и уже высоко отмеченные специалистами спектакли, созданные на стыке традиций и экспериментов в области медиа технологий. Фестиваль – значимая часть культурной программы нашей страны.
Тел.: +375152 55 98 09

21-25 верасня
Фестываль тэатраў лялек «Лялькі над Нёманам» (г. Гродна)
Галоўнай мэтай фестывалю тэатраў лялек «Лялькі над Нёманам» з’яўляецца развіццё тэатральнага мастацтва праз міжнародныя кантакты, знаёмства беларускай публікі з лепшымі спектаклямі, якія прадстаўляюць розныя краіны і культуры. Фестываль служыць умацаванню сяброўства творчых людзей, прапагандуе дасягненні сусветнай класікі і сучаснай драматургіі. Арганізатары фестывалю дораць унікальную магчымасць убачыць новыя і ўжо высока адзначаныя спецыялістамі спектаклі, створаныя на стыку традыцый і эксперыментаў у галіне медыя тэхналогій. Фестываль – значная частка культурнай праграмы нашай краіны.
Тэл.: +375152 55 98 09

September 21-25
Festival «Lyalki nad Nemanam» (Grodna city)
The main goal of the puppet theatres’ festival «Lyalki nad Nemanam» is the development of theatrical art through international contacts, acquaintance of the Belarusian public with the best performances from various countries and cultures. The festival serves to strengthen the friendship of artistic people, promotes the achievements of world classics and modern drama. The organizers of the festival give a unique opportunity to see new and already highly noted performances, created at the intersection of traditions and experiments in the field of media technologies. The festival is a significant part of our country’s cultural program.
Tel .: +375152 55 98 09