ОКТЯБРЬ/ OCTOBER


1 октября
Областной фестиваль тружеников села «Дожинки – 2022» (г.п. Большая Берестовица, Берестовицкий район)
Весело и масштабно пройдет на берестовицкой земле областной фестиваль тружеников села «Дожинки-2022». Здесь  будут подведены итоги работы сельскохозяйственной отрасли региона. В городском поселке Большая Берестовица соберутся люди, влюбленные в свое дело, которых объединяет настоящее профессиональное братство. На областном фестивале традиционно будут представлять свои подворья все районы области. В праздничной программе  – выставки, мастер-классы, конкурсы, концертная программа и, конечно, награждение лучших из лучших!
Тел.: +375 1511 22003

1 кастрычніка
Абласны фестываль працаўнікоў вёскі «Дажынкі2022» (г.п. Вялікая Бераставіца, Бераставіцкі раён)
Весела і маштабна пройдзе на бераставіцкай зямлі абласны фестываль працаўнікоў вёскі «Дажынкі-2022». Тут будуць падведзены вынікі работы сельскагаспадарчай галіны рэгіёна. У гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца збяруцца людзі, улюбёныя ў сваю справу, якіх аб’ядноўвае сапраўднае прафесійнае братэрства. На абласным фестывалі традыцыйна будуць прадстаўляць свае падворкі ўсе раёны вобласці. У святочнай праграме – выставы, майстар-класы, конкурсы, канцэртная праграма і, вядома, ўзнагароджанне лепшых з лепшых!
Тэл.: +375 1511 22003

October 1
Regional festival of village workers «Dazhynki — 2022» (Berastavica district, Velyka Berastavica)
The regional festival of village workers «Dazhynki — 2022» will be fun and large-scale in Berastavica. The results of the agricultural sector of the region will be summed up here. People in love with their work, united by the current professional fraternity, will gather in the town of Velikaya Berestovitsa. All districts of the region will traditionally present their backyards at the regional festival. The festive program includes exhibitions, master classes, competitions, a concert program and, of course, awards!
Tel.: +375 1511 220031 октября
Праздничные мероприятия ко Дню пожилых людей (г. Гродно, районные центры и другие населённые пункты Гродненской области)
Ежегодно 1 октября в Республике Беларусь отмечается День пожилых людей. Зрелые годы – это пора расцвета творческих сил, пора свершений, забот о детях и внуках. Марафон ярких событий, интересных встреч, мастер-классов, выставок, конкурсов запланирован к значимому празднику. Артисты Гродненской области подарят виновникам торжеств своё творчество и отличное настроение.
Тел.: +375 152 771911

1 кастрычніка
Святочныя мерапрыемствы да Дня пажылых людзей (г. Гродна, раённыя цэнтры і другія населеныя пункты Гродзенскай вобласці)
Штогод 1 кастрычніка ў Рэспубліцы Беларусь адзначаецца Дзень пажылых людзей. Сталыя гады – гэта пара росквіту творчых сіл, пара здзяйсненняў, клопатаў аб дзецях і ўнуках. Марафон яркіх падзей, цікавых сустрэч, майстар-класаў, выставак, конкурсаў запланаваны да значнага свята. Артысты Гродзенскай вобласці падораць віноўнікам урачыстасцей сваю творчасць і выдатны настрой.
Тэл.: +375 152 771911

October 1
District festive event for the Day of the elderly (Grodno city, regional centers and other settlements of the Grodno region)
Day of the elderly is celebrated annually on October 1 in the Republic of Belarus. Mature years are a time of prosperity of creative forces, a time of accomplishments, cares for children and grandchildren. The district festive event will take place on this day, where the heroes of the occasion will be honored in a festive atmosphere. Artists of the Grodno region will give their creativity and festive mood throughout the event.
Tel: +375 152 7719112 октября
Районный конкурс «СУПЕРбабушка-2022» (г.п. Россь, Волковысский район)
Самых активных и позитивных, талантливых и всегда молодых душой бабушек объединит ежегодный районный конкурс «СУПЕРбабушка-2022»! Конкурсная программа будет состоять из пяти испытаний, участницы которых поделятся со зрителями и жюри своими секретами в воспитании детей и внуков, ведении домашнего хозяйства, продемонстрируют увлечения и хобби.
Тел.: +375 1512 68192

2 кастрычніка
Раённы конкурс «СУПЕРбабуля-2022» (г.п. Рось, Ваўкавыскі раён)
Самых актыўных і пазітыўных, таленавітых і заўсёды маладых душой бабуль аб’яднае штогадовы раённы конкурс «СУПЕРбабуля-2022». Конкурсная праграма будзе складацца з пяці выпрабаванняў, удзельніцы якіх падзеляцца з гледачамі і журы сваімі сакрэтамі ў выхаванні дзяцей і ўнукаў, вядзенні хатняй гаспадаркі, прадэманструюць захапленні і хобі.
Тэл.: +375 1512 68192

October 2
Regional competition «SUPERgrandmother-2022″ (Volkovyssk district, the town of Ross)
The most active and positive, talented and always young grandmothers will be united by the annual district competition «Super Grandmother-2022». The competition program will consist of 5 tests, the participants of which will share with the audience and the jury their secrets in raising children and grandchildren, housekeeping, demonstrate their hobbies and hobbies.
Tel.:+375 1512 681921 октября
Открытый фестиваль «Чтоб осень была золотой!» для людей пожилого возраста (г. Лида)
Фестиваль «Чтоб осень была золотой!» – это уникальная возможность для людей почтенного «золотого» возраста проявить себя, реализовать свои таланты, быть активными, современными, развиваться творчески и интеллектуально. Разноплановые площадки, выставки-инсталляции, мастер-классы, конкурс «Креативный возраст» станут отличным поводом продемонстрировать своё мастерство. Интеллектуальная игра-импровизация «Битва разумов, или 60+» станет изюминкой фестиваля и объединит всех желающих.
Тел.: +375 154 543668

1 кастрычіка
Адкрыты фестываль «Каб восень была залатой!» для людзей пажылога ўзросту (г. Ліда)
Фестываль «Каб восень была залатой!» – гэта ўнікальная магчымасць для людзей шаноўнага “залатога” ўзросту праявіць сябе, рэалізаваць свае таленты, быць актыўнымі, сучаснымі, развівацца творча і інтэлектуальна. Рознапланавыя пляцоўкі, выставы-інсталяцыі, майстар-класы, конкурс «Крэатыўны ўзрост» стануць выдатнай нагодай для дэманстрацыі свайго майстэрства. Інтэлектуальная гульня-імправізацыя «Бітва розумаў, або 60+» стане асаблівасцю фестывалю і аб’яднае ўсіх жадаючых.
Тэл.: +375 154 543281

Оctober, 1
Open festival for elderly people “Let autumn be golden!” (Lida)
Festival “Let autumn be golden!” for people of the venerable “golden” age – this is a positive opportunity to express themselves, realize their talents, be active, modern and gain new knowledge, develop creatively and intellectually at any age. Diverse venues, exhibitions, installations, master classes, and the Creative Age competition will be an excellent opportunity to demonstrate talents and skills. Intellectual game-improvisation “Battle of Minds or 60+” will become a feature of the festival, in which anyone can take part.
Contact information: +375 154 5432812 октября
Праздник «Бульбяная маёўка» (аг. Бенин, Новогрудский район)
Веселый праздник настоящих ценителей белорусской кухни пройдет в агрогородке Бенин. Безграничной картофельной фантазией – от творческих номеров любительских коллективов Новогрудчины до уникальных кулинарных изысков из картофеля – порадуют организаторы всех тех, кто станет гостем праздника.
Жареная, вареная, печеная, «в мундире», томленая в сметане, драники, фри, пюре, с мясом, укропом, грибами и луком – местные хозяюшки раскроют секреты приготовления самых разных угощений из картошки.
Народные игры и конкурсы для детей и взрослых, выставки книг и фотографий, поделок из картофеля и других материалов – всё это создаст неповторимый колорит мероприятия. Только в этот день вас ждёт конкурс-дегустация «С пылу с жару». Каждый, кто попробует приготовленные конкурсантами блюда, сможет проголосовать за лучшее из лучших.
Тел.: +375 1597 41329

2 кастрычніка
Свята «Бульбяная маёўка» (аг. Бенін, Навагрудскі раён)
Вясёлае свята сапраўдных знатакоў беларускай кухні пройдзе ў аграгарадку Бенін. Бязмежнай бульбяной фантазіяй – ад творчых нумароў аматарскіх калектываў Навагрудчыны да ўнікальных кулінарных вынаходак з бульбы – парадуюць арганізатары ўсіх тых, хто стане госцем свята.
Смажаная, вараная, печаная, “у мундзірах”, тушаная ў смятане, дранікі, бульба фры, пюрэ, з мясам, гароднінай, грыбамі і цыбулей – мясцовыя гаспадынькі раскрыюць сакрэты прыгатавання самых розных пачастункаў з бульбы.
Народныя гульні і конкурсы для дзяцей і дарослых, выставы кніг і фатаграфій, вырабаў з бульбы і іншых матэрыялаў – усё гэта створыць непаўторны каларыт мерапрыемства. Толькі ў гэты дзень вас чакае конкурс-дэгустацыя «З пылу з жару». Кожны, хто пакаштуе прыгатаваныя  канкурсантамі стравы, зможа прагаласаваць за лепшую з лепшых.
Тэл.: +375 1597 41329

October 2rd
The holiday «The Potato Mayovka» (Benin, Novogrudok region)
A fun holiday of true amateurs of Belarusian cuisine will be held in the agro-town of Benin. The organizers will propose to all those who will be a guest of the holiday to be involved into boundless potato fantasy – from creative performances of amateur groups of Novogrudok to unique cooking delights from potatoes.
Fried, boiled, baked, «in uniform», stewed in sour cream, pancakes, fries, mashed potatoes, with meat, dill, mushrooms and onions — local housewives will reveal the secrets of cooking a variety of treats from potatoes.
Folk games and contests for children and adults, exhibitions of books and photographs, potato crafts and other materials — all this will create a unique flavor of the event. The program also includes a tasting contest «Fresh from the oven». Everyone who tries the dishes prepared by the contestants will be able to vote for the best of the best.
Тel.: +375 1597 413299 октября
«Праздник кулинаров» (аг. Заболоть, Вороновский район)
В агрогородке Заболоть Вороновского района встретятся самые умелые, трудолюбивые и опытные хозяюшки, для которых приготовление блюд для праздничного стола – большое удовольствие. На «Празднике кулинаров» участницы покажут мастер-классы по оформлению праздничных блюд и сервировке стола, расскажут о полезных и вкусных продуктах, о культуре питания. Гости мероприятия смогут увидеть процесс создания интересных блюд от начала и до конца, а также поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях на кулинарные темы.
Тел.: + 375 159 497202

9 кастрычніка
«Свята кулінараў» (аг. Забалаць, Воранаўскі раён)
У аграгарадку Забалаць Воранаўскага раёна сустрэнуцца самыя ўмелыя, працавітыя і вопытныя гаспадынькі, для якіх гатаванне страў для святочнага стала – вялікая асалода. На “Свяце кулінараў” удзельніцы пакажуць майстар-класы па афармленні святочных страў і сервіроўцы стала, раскажуць аб карысных і смачных прадуктах, пра культуру харчавання. Госці мерапрыемства змогуць убачыць працэс стварэння цікавых страў ад пачатку і да канца, а таксама паўдзельнічаць у розных конкурсах, віктарынах, спаборніцтвах на кулінарныя тэмы.
Тэл.: + 375 159 497202

9 october
«Culinary Festival» (Voronovsky district, village Zabolot)
The most skillful, hardworking and experienced hostesses will meet in the agro-town of Zabolot, Voronovsky district, for whom cooking for the festive table is a great pleasure. At the «Culinary Festival», the participants will show master classes on decorating festive dishes and table setting, talk about healthy and tasty products, and about the culture of food. Guests of the event will be able to see the process of creating interesting dishes from start to finish, as well as take part in various contests, quizzes, and competitions on culinary themes.
Tel.: + 375 159 4972029 октября
Праздник картошки «Бульбачка-беларусачка» (аг. Гуды, Лидский район)
Знаете ли вы, как картофель оказался на нашем столе?.. Всех, кто хочет об этом узнать, кто любит вкусно поесть, считает себя хлебосольным хозяином и не забывает, что выходные в хорошую погоду лучше проводить на свежем воздухе, приглашаем на праздник картошки «Бульбачка-беларусачка»! Вас ожидает насыщенная программа: угощение драниками – «такими, как в детстве», блюдами из картофеля, много музыки, конкурсов, подарков и других сюрпризов. Самых юных участников праздника ожидает развлекательно-игровая программа и аттракционы. Приходите и окунитесь в атмосферу самого вкусного праздника – праздника картофеля!
Тел.: +375 154 646340

9 кастрычніка
Свята бульбы «Бульбачка-беларусачка» (аг. Гуды, Лідскі раён)
А ці ведаеце вы, як бульба апынулася на нашым стале?.. Усіх, хто хоча аб гэтым даведацца, хто любіць смачна паесці, лічыць сябе гасцінным гаспадаром і не забывае, што выхадныя ў добрае надвор’е лепш праводзіць на свежым паветры, запрашаем на свята бульбы «Бульбачка-беларусачка»! Вас чакае насычаная праграма: пачастунак дранікамі – “такімі, як у дзяцінстве”, стравамі з бульбы, шмат музыкі, конкурсаў, падарункаў і іншых сюрпрызаў. Самых юных удзельнікаў свята чакае забаўляльна-гульнёвая праграма і атракцыёны. Прыходзьце акунуцца ў атмасферу самага смачнага свята – свята бульбы!
Тэл.: +375 154 646340

October 9
Potato festival «Bulbachka-belorusochka» (Lida district, аg. Gudy)
Do you know how the potatoes ended up on our table?.. Anyone who wants to know about it, who likes to eat delicious food, considers himself a hospitable host and does not forget that it is better to spend the weekend outdoors in good weather, we invite you to the potato feast «Bulbachka-Belorusochka». A rich program awaits you: a treat with draniki – «such as in childhood», potato dishes, a lot of music, contests, gifts and other surprises. The youngest participants of the holiday will have an entertainment and game program and attractions. Come and plunge into the atmosphere of the most delicious holiday – the potato holiday!
Tel.: +375 154 64634014 октября
Праздничные мероприятия ко Дню матери (г. Гродно, районные центры и другие населённые пункты Гродненской области)
Мама –  главный человек в жизни каждого из нас. И поэтому праздник, посвященный той, которая всегда рядом, той, чья любовь безгранична, хочется сделать особенно теплым, трогательным и интересным. Праздничные мероприятия ко Дню матери будут наполнены сюрпризами для виновниц торжества. Мамы Гродненской области получат настоящий праздник, которого они, несомненно, достойны!
Тел.: +375 152 771911

14 кастрычніка
Святочныя мерапрыемствы да Дня маці (г. Гродна, раённыя цэнтры і іншыя населеныя пункты Гродзенскай вобласці)
Мама – гэта галоўны чалавек у жыцці кожнага з нас, таму свята, прысвечанае той, якая заўсёды побач, той, чыя любоў бязмежная, хочацца зрабіць асабліва цёплым, кранальным і цікавым. Святочныя мерапрыемствы да Дня маці будуць напоўнены сюрпрызамі для віноўніц імпрэзы. Мамы Гродзенскай вобласці атрымаюць сапраўднае свята, якога яны, несумненна, вартыя!
Тэл .: +375 152 771911

October 14
District festive event for Mother’s Day (Grodno, regional centers of the Grodno region)
Mom is the main person in the life of each of us, therefore a holiday dedicated to the one who is always nearby, the one whose love is unlimited, I want to make especially warm, touching and interesting. Festive events dedicated to Mother’s Day will be filled with surprises for the heroes of the occasion and will be held on October 14. Mothers of the Grodno region will receive a real holiday, which they undoubtedly deserve!
Tel.:  +375 152 77191116 октября
Праздник «Гасцёўня Бульбаша» (аг. Гирки, Вороновский район)
Ценителей «второго хлеба» ждем в агрогородке Гирки! На протяжении дня планируется проведение картофельных состязаний и конкурса «Бульбяная прыгажуня — 2022». Книжная выставка «Усё пра бульбу», выставка-конкурс на самый крупный картофель «Бульба-рэкардсменка», дегустация блюд из картофеля на лучших подворьях агрогородка — всё в этот день будут посвящено любимому угощению. Для гостей будут звучать зажигательные песни от лучших коллективов и исполнителей любительского творчества. Закончится мероприятие праздничной дискотекой.
Тел.: + 375 159 493730

16 кастрычніка
Свята «Гасцёўня Бульбаша» (аг. Гіркі, Воранаўскі раён)
Знатакоў «другога хлеба» чакаем у аграгарадку Гіркі! На працягу дня плануецца правядзенне бульбяных спаборніцтваў, конкурсу «Бульбяная прыгажуня – 2022». Кніжная выстаўка «Усё пра бульбу», выстава-конкурс на самую буйную бульбу «Бульба-рэкардсменка», дэгустацыя страў з бульбы на лепшых падворках аграгарадка — усё ў гэты дзень будзе прысвечана любімаму пачастунку. На працягу свята для ўсіх гасцей будуць гучаць запальныя песні ад лепшых калектываў і выканаўцаў аматарскай творчасці. Скончыцца мерапрыемства святочнай дыскатэкай.
Тэл.: + 375 159 493730

16 October
Holiday «Gastsionya Bulbasha» (Voronovsky district, ag. Girki)
We are waiting for connoisseurs of «second bread» on October 16, 2022 in the agro-town of Girki, Voronovsky district. During the day, it is planned to hold potato competitions, the competition «Bulb Jumping – 2022». Will be organized: a book exhibition «Usyo pra bulbu», an exhibition-competition for the largest potatoes «Bulba – rekardsman», tasting potato dishes in the best farmsteads of the agro-town. Throughout the holiday, fiery songs of bands and amateur performers will sound for all guests. Everyone will be able to treat themselves to hot potato pancakes and freshly prepared fish soup. There will be attractions for the smallest participants of the holiday. The event will end with a festive disco.
Tel.: + 375 159 49373016 октября
Праздник «Гасцёўня Бульбаша» (аг. Гирки, Вороновский район)
Ценителей «второго хлеба» ждем в агрогородке Гирки! На протяжении дня планируется проведение картофельных состязаний и конкурса «Бульбяная прыгажуня — 2022». Книжная выставка «Усё пра бульбу», выставка-конкурс на самый крупный картофель «Бульба-рэкардсменка», дегустация блюд из картофеля на лучших подворьях агрогородка — всё в этот день будут посвящено любимому угощению. Для гостей будут звучать зажигательные песни от лучших коллективов и исполнителей любительского творчества. Закончится мероприятие праздничной дискотекой.
Тел.: + 375 159 493730

16 кастрычніка
Свята «Гасцёўня Бульбаша» (аг. Гіркі, Воранаўскі раён)
Знатакоў «другога хлеба» чакаем у аграгарадку Гіркі! На працягу дня плануецца правядзенне бульбяных спаборніцтваў, конкурсу «Бульбяная прыгажуня – 2022». Кніжная выстаўка «Усё пра бульбу», выстава-конкурс на самую буйную бульбу «Бульба-рэкардсменка», дэгустацыя страў з бульбы на лепшых падворках аграгарадка — усё ў гэты дзень будзе прысвечана любімаму пачастунку. На працягу свята для ўсіх гасцей будуць гучаць запальныя песні ад лепшых калектываў і выканаўцаў аматарскай творчасці. Скончыцца мерапрыемства святочнай дыскатэкай.
Тэл.: + 375 159 493730

16 October
Holiday «Gastsionya Bulbasha» (Voronovsky district, ag. Girki)
We are waiting for connoisseurs of «second bread» on October 16, 2022 in the agro-town of Girki, Voronovsky district. During the day, it is planned to hold potato competitions, the competition «Bulb Jumping – 2022». Will be organized: a book exhibition «Usyo pra bulbu», an exhibition-competition for the largest potatoes «Bulba – rekardsman», tasting potato dishes in the best farmsteads of the agro-town. Throughout the holiday, fiery songs of bands and amateur performers will sound for all guests. Everyone will be able to treat themselves to hot potato pancakes and freshly prepared fish soup. There will be attractions for the smallest participants of the holiday. The event will end with a festive disco.
Tel.: + 375 159 493730