НОЯБРЬ / NOVEMBER


4-7 ноября
Мероприятия, приуроченные ко Дню Октябрьской революции (г. Гродно, районные центры Гродненской области)
День Октябрьской революции – памятная дата в истории Отечества, праздник мира и истинных прав человека, праздник торжества справедливости и прогресса. Мероприятия, посвященные значимым историческим событиям в жизни государства и общества, которые некогда потрясли весь мир и стали для нас бесценным опытом, пройдут во всех уголках Гродненской области.
Тел.: + 375 152 771911

4-7 лістапада
Мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі (г. Гродна, раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)
Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі – памятная дата ў гісторыі Айчыны, свята міру і сапраўдных правоў чалавека, свята перамогі справядлівасці і прагрэсу. Мерапрыемствы, прысвечаныя значным гістарычным падзеям у жыцці дзяржавы і грамадства, якія некалі ўзрушылі ўвесь свет і сталі для нас бясцэнным вопытам, пройдуць ва ўсіх кутках Гродзенскай вобласці.
Тэл.: + 375 152 771911

November 4-7
Events dedicated To the day of October revolution (Grodno, district centers of the Grodno region)
The Day of the October Revolution is a memorable date in the history of the Fatherland, a holiday of peace and true human rights, a holiday of the triumph of justice and progress. Events dedicated to significant historical events in the life of the state and society, which once shocked the whole world and became an invaluable experience for us, will be held in all corners of the Grodno region.
Tel.: + 375 152 7719116 ноября
Фестиваль творчества пожилых людей «Сердца искусству отдаём. Талант, любовь – земле родной» (аг. Дитва, Лидский район)
На большом празднике будет организован конкурс талантов среди пожилых людей. Гостей ждут вокальные произведения — от романса до частушек, виртуозное исполнение танго, вальса, фокстрота, кадрили, барыни и бытовых танцев. Художественное творчество будет представлено авторскими произведениями: рассказами и стихами, инсценировками басен, устным фольклором. Любителей инструментального жанра порадуют разноплановые музыкальные произведения. Поклонники декоративно-прикладного творчества смогут по достоинству оценить работы участников фестиваля на выставке вышивки, вязания, лоскутного шитья, росписи по дереву, декоративной игрушки, макраме, декупажа и других невероятных рукотворных чудес!
Тел.: +375 154 646340

6 лістапада
Фестываль творчасці людзей сталага ўзросту «Сэрцы мастацтву аддаем. Талент, любоў – зямлі роднай» (аг. Дзітва, Лідскі раён)
На вялікім свяце будзе арганізаваны конкурс талентаў сярод пажылых людзей. Гасцей чакаюць вакальныя творы — ад раманса да прыпевак, віртуознае выкананне танга, вальса, факстрота, кадрылі і побытавых танцаў. Мастацкая творчасць будзе прадстаўлена аўтарскімі творамі: апавяданнямі, вершамі, байкамі, вусным фальклорам. Аматараў інструментальнага жанру парадуюць рознапланавыя музычныя творы. Аматары дэкаратыўна-прыкладной творчасці змогуць ацаніць работы ўдзельнікаў фестывалю на выставе вышыўкі, вязання, шыцця з абрэзкаў, роспісу па дрэве, дэкаратыўнай цацкі, макрамэ, дэкупажа і другіх неверагодных цудаў!
Тэл.: +375 154 646340

6 November
Festival of Elderly People’s Creativity “We give our hearts to art. Talent, love — to the native land» (Lida district, ag. Ditva)
At the holiday, a talent competition will be organized among people who will show their abilities in different genres (vocal, dance, theatrical, instrumental). Guests of the holiday will perform vocal works from romance to ditties; will delight the audience with the performance of tango, waltz, foxtrot, square dance, woman and everyday dances. Works of authorship will represent artistic creativity: stories and poems, performances of fables, oral folklore. Fans of the instrumental genre will be delighted with diverse musical compositions. Connoisseurs of arts and crafts will be able to appreciate the work of the festival participants at the exhibition, where they will present: embroidery, knitting, patchwork, wood painting, decorative toys, dolls, macrame, decorative ribbons, decoupage, etc.
Tel .: +375 154 64634012 ноября
Праздник «Свята млынароў» (аг. Одельск, Гродненский район)
В Одельске в день покровителя мельников Святого Мартина состоится традиционный праздник «Свята млынароў». Гуляния начнутся с театрализованного шествия, после которого гостей ждет красочный калейдоскоп сюрпризов: конкурсы праздничных караваев и белорусских подворий, концерты, дегустация выпечки из разных местечек Гродненского района, выставка-продажа изделий народного творчества и сельскохозяйственной продукции, праздничная дискотека. Всех без исключения ждет экскурсия в музейную комнату «человека-оркестра» – народного мастера Республики Беларусь Марьяна Скромблевича!
Тел.: +375 152 624908, +375 152 322188

12 лістапада
Свята «Свята млынароў» (аг. Адэльск, Гродзенскі раён)
У Адэльску ў дзень апекуна млынароў Святога Марціна адбудзецца традыцыйнае свята «Свята млынароў». Гулянні пачнуцца з тэатралізаванага шэсця, пасля якога гасцей чакае маляўнічы каледаскоп сюрпрызаў: конкурсы святочных караваеў і беларускіх падворкаў, канцэрты, дэгустацыя выпечкі з розных мястэчак Гродзенскага раёна, выстаўка-продаж вырабаў народнай творчасці і сельскагаспадарчай прадукцыі, святочная дыскатэка. Усіх без выключэння чакае экскурсія ў музейны пакой «чалавека-аркестра» – народнага майстра Рэспублікі Беларусь Мар’яна Скрамблевіча!
Тэл.: +375 152 624908, +375 152 322188

November 12
Holiday «Нoly mlynar» (Grodno district, ag. Оdelsk)
The traditional festival «The Holy Mlynar» will take place in Оdelsk the day of St. Martin – the patron saint of millers. Celebrations will begin with a theatrical procession. The program of the event is: contests of holiday loaves and Belarusian farmsteads, concerts, excursions to the museum room of the national craftsman of the Republic of Belarus Marian Skromblevich, tasting pastries from different places in the Grodno region, an exhibition and sale of folk art and agricultural products, a festive disco.
Phone: +375 152 624908, +375 152 32218819 ноября
«Свята беларускай лялькі» (аг. Индура, Гродненский район)
Агрогородок Индура приглашает детей и родителей на «Свята беларускай лялькі»! Откроет праздник театрализованное представление «Лялька ў карагодзе жыцця». Около 300 экспонатов вы сможете увидеть, посетив музей куклы – древние мотанки, коляски, куклы советских времен и даже современные куклы Барби. В музее нашлось место и для изделий кукольных мастеров из Гродненского района, выполненных из различных материалов: соломы, льна, папье-маше, текстиля. Не пропустите уникальную выставку, мастер-классы по изготовлению обереговых кукол и самые весёлые развлекательные программы для детей и взрослых!
Тел.: +375 152 624908, +375 152 962795

19 лістапада
Свята беларускай лялькі (аг. Індура, Гродзенскі раён)
Аграгарадок Індура запрашае дзяцей і бацькоў на «Свята беларускай лялькі»! Адкрые свята тэатралізаванае прадстаўленне «Лялька ў карагодзе жыцця». Каля 300 экспанатаў вы зможаце ўбачыць, наведаўшы музей лялькі – старажытныя матанкі, калыскі, лялькі савецкіх часоў і нават сучасныя лялькі Барбі. У музеі знайшлося месца і для вырабаў лялечных майстроў з Гродзенскага раёна, выкананых з розных матэрыялаў: саломы, ільну, пап’е-машэ, тэкстылю. Не прапусціце ўнікальную выстаўку, майстар-класы па вырабе абярэгавых лялек і самыя вясёлыя забаўляльныя праграмы для дзяцей і дарослых!
Тэл.: +375 152 624908, +375 152 962795

November 19
Belarusian holiday dolls (Grodno district, ag. Indura)
Agrogorodok Indura invites children and parents on November 19 to the “Belarusian holiday dolls”. The theatrical performance “Doll in the dance of life” will open the holiday. You can see about 300 exhibits by visiting the museum dolls – ancient motanka, strollers, dolls from the Soviet era and even more modern Barbie dolls. Products of puppet masters from the Grodno region are housed in the museum. They are made of various materials: straw, flax, papier-mâché, textiles. The program is: an exhibition-fair of dolls, workshops on the production of amulet dolls, entertainment programs for children and adults.
Phone: +375 152 624908, +375 152 96279519 ноября
Районный конкурс детского эстрадного творчества «Чароўны мікрафон» (г.п. Вороново)
Песня – это музыка души! Под таким девизом на Вороновщине пройдёт конкурс «Чароўны мікрафон». В районном конкурсе детского творчества примут участие эстрадные исполнители (солисты, дуэты, трио) в возрасте от 5 до 16 лет. Жюри конкурса определит лауреатов (I, II, III степени) и победителей в номинациях: «артистизм», «воплощение сценического образа», «творческий дебют».
Тел.: +375 159 421464, +375 159 421506

19 лістапада
Раённы конкурс дзіцячай эстраднай творчасці «Чароўны мікрафон» (г.п. Воранава)
Песня – гэта музыка душы! Пад такім дэвізам на Воранаўшчыне пройдзе раённы конкурс дзіцячай эстраднай творчасці «Чароўны мікрафон»! У раённым конкурсе дзіцячай творчасці прымуць удзел эстрадныя выканаўцы (салісты, дуэты, трыа) ва ўзросце ад 5 да 16 гадоў. Журы конкурсу вызначыць лаўрэатаў (I, II, III ступені) і пераможцаў у намінацыях: «артыстызм», «увасабленне сцэнічнага вобразу», «творчы дэбют».
Тэл.: +375 159 421464, +375 159 421506

19 November
Regional competition of children’s variety art «Charony mikrafon» (Voronovo)
The song is the music of the soul! She carries in herself all the purity, all the sincerity and there is nothing dearer and dearer than a song sung from the bottom of her heart. Variety performers (soloists, duets, trios) at the age from 5 to 16 years old take part in the regional competition of children’s pop art «Charonny mіkrafon». The jury of the competition evaluates the laureates (I, II, III degrees) and winners in the nominations: «artistry», «embodiment of the stage image», «creative debut».
Tel.: + 375 159 421464, + 375 159 42150625 ноября
VI открытый региональный фестиваль-конкурс «Шанс» (аг. Поречье, Гродненский район)
Уже в шестой раз Поречская детская музыкальная школа искусств соберет у себя в гостях участников со всей Беларуси. Каждый год конкурс расширяет свои горизонты, и этот раз не будет исключением.
Откроет мероприятие настоящий бренд агрогородка, один из лучших коллективов республики – образцовый духовой оркестр Поречской школы искусств. Конкурсные выступления юных талантов оценят мэтры и виртуозы музыкального искусства. Победители конкурса получат возможность продемонстрировать своё мастерство на заключительном гала-концерте.
Тел.: +375 152 993243

25 лістапада
VI адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс «Шанс» (аг. Парэчча, Гродзенскі раён)
Ужо ў шосты раз Парэцкая дзіцячая музычная школа мастацтваў збярэ ў сябе ў гасцях удзельнікаў з усёй Беларусі. Кожны год конкурс пашырае свае гарызонты, і гэты раз не будзе выключэннем.
Адкрые мерапрыемства сапраўдны брэнд аграгарадка, адзін з лепшых калектываў рэспублікі – узорны духавы аркестр Парэцкай школы мастацтваў. Конкурсныя праслухоўванні юных талентаў ацэняць мэтры і віртуозы музычнага мастацтва. Пераможцы конкурсу атрымаюць магчымасць прадэманструюць сваё майстэрства на заключным гала-канцэрце.
Тэл.: +375 152 993243

November 25
VI open regional festival-competition «Chance» (Grodno district, ag. Porechye)
The Porechskaya children’s music school of arts will bring together participants from all over Belarus for the fifth time. Every year the competition expands its horizons, and this time will not be an exception — the organizers are proud.
His performance will be opened by the exemplary brass band of the Porechskaya children’s music school of art, and the jury members – masters and virtuosos of musical art will say parting words. The winners of the competition will be determined after the competitive auditions who will demonstrate their skills at the final gala concert.
Phone: +375 152 99324325 ноября
Конкурс красоты и грации «Мисс Вороново – 2022» (г.п. Вороново)
Самые красивые и талантливые девушки района посоревнуются за заветную корону! Столько красоты, грации и таланта вы не увидите больше нигде! Конкурсантки продемонстрируют свои творческие способности и интеллектуальный потенциал, представят свадебный и авангардный костюмы, расскажут о своих самых сильных сторонах и сделают всё, чтобы завоевать сердца зрителей и жюри. Это будет зрелищное шоу с конкурсной интригой и сюрпризами для публики. Не пропустите самый красивый и вдохновляющий праздник!
Тел.: +375 159 421464, +375 159 420492

25 лістапада
Конкурс прыгажосці і грацыі «Міс Воранава – 2022» (г.п. Воранава)
Самыя прыгожыя і таленавітыя дзяўчаты раёна паспаборнічаюць за запаветную карону! Столькі прыгажосці, грацыі і таленту вы не ўбачыце больш нідзе! Канкурсанткі прадэманструюць свае творчыя здольнасці і інтэлектуальны патэнцыял, прадставяць вясельны і авангардны касцюмы, раскажуць пра свае наймацнейшыя бакі і зробяць усё, каб заваяваць сэрцы гледачоў і журы. Гэта будзе відовішчнае шоу з конкурснай інтрыгай і сюрпрызамі для публікі. Не прапусціце самае прыгожае і натхняльнае свята!
Тэл.: +375 159 421464, +375 159 420492

November 25
Beauty and grace contest «Miss Voronovo-2022» (Voronovo)
The most beautiful and talented girls of the region will compete for the coveted crown! You will not see so much beauty, grace and talent anywhere else! The contestants will showcase their creativity and intellectual potential, present bridal and avant-garde costumes, talk about their greatest strengths and do everything to win the hearts of the audience and the jury. It will be a spectacular show with competitive intrigue and surprises for the public. Don’t miss the most beautiful and inspiring holiday!
Tel .: +375 159 421464, +375 159 420492Ноябрь
Танцевальный фестиваль «Танцуют все!» (г. Волковыск)
В ноябре 2022 года город Волковыск будет встречать участников III открытого регионального фестиваля-конкурса хореографического искусства «Танцуют все!». Фестиваль-конкурс уникален и необычен тем, что в нём смогут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста. В конкурсной программе также выступят особенные творческие люди с ограниченными возможностями. На настоящем празднике танцоры представят свои конкурсные номера в разных номинациях: «классический танец», «народный и народно-сценический танец», «эстрадный танец», «бально-спортивный танец», «танцевальное шоу», «восточный танец» и других стилях и направлениях современной хореографии.
Тел.: +375 1512 63960

Лістапад
Танцавальны фестываль «Танцуюць усе!» (г. Ваўкавыск)
У лістападзе 2022 года горад Ваўкавыск будзе сустракаць удзельнікаў III адкрытага рэгіянальнага фестывалю-конкурсу харэаграфічнага мастацтва «Танцуюць усе!». Фестываль-конкурс унікальны і незвычайны тым, што ў ім могуць прыняць удзел усе жадаючыя, незалежна ад узросту. У конкурснай праграме таксама выступяць асаблівыя творчыя людзі з абмежаванымі магчымасцямі. На сапраўдным свяце танцоры прадставяць свае конкурсныя нумары ў розных намінацыях: «класічны танец», «народны і народна-сцэнічны танец», «эстрадны танец», «бальна-спартыўны танец», «танцавальнае шоу», «усходні танец» і іншых стылях і кірунках сучаснай харэаграфіі.
Тэл.: +375 1512 63960

November
Dance festival «Everyone is dancing!» (Volkovysk)
In November 2022, the city of Volkovysk will welcome the participants of the III open regional festival-competition of choreographic art «Everybody dance!» The festival-competition is unique and unusual in that everyone, regardless of age, can take part in it. Special creative people with disabilities will also perform in the competition program. At a real dance festival, great dancers will present their competition numbers in different nominations: «classical dance», «folk and folk stage dance», «pop dance», «ballroom dance», «dance show», «oriental dance» and other styles and directions of modern choreography.
Ph.: +375 151 263960Ноябрь
Областной фестиваль народных театральных коллективов «Лидские театральные встречи» (г. Лида)
Не удивляйтесь, если на улицах города Лиды вы встретите королеву и шута, весёлого деда и бабу или ожившего мима – они хотят пригласить вас на праздник театра!
Театральные традиции Лидчины воспитали целую плеяду профессионалов и нашли свое отражение в масштабном брендовом фестивале. Традиционно на два дня Лида превратится в столицу театрального искусства. Лучшие народные любительские театры Гродненской области представят драматические, кукольные, музыкальные спектакли по произведениям национальной и мировой драматургии на русском и белорусском языках. Ведущие мастера сцены проведут для всех желающих мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре.
Не пропустите ГЛАВНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Тел.: +375 152 623803

Лістапад
Абласны фестываль народных тэатральных калектываў «Лідскія тэатральныя сустрэчы» (г. Ліда)
Не здзіўляйцеся, калі на вуліцах горада Ліды вы сустрэнеце каралеву і блазна, вясёлага дзеда і бабу, жывога міма – яны хочуць запрасіць вас на свята тэатра!
Тэатральныя традыцыі Лідчыны выгадавалі цэлую плеяду прафесіяналаў і  знайшлі сваё адлюстраванне ў маштабным брэндавым фестывалі. Традыцыйна на два дні Ліда ператворыцца ў сталіцу тэатральнага мастацтва. Лепшыя народныя аматарскія тэатры Гродзеншчыны прадставяць драматычныя, лялечныя, музычныя спектаклі па творах нацыянальнай і сусветнай драматургіі на рускай і беларускай мовах. Вядучыя майстры сцэны правядуць для ўсіх жадаючых майстар-класы па майстэрстве акцёра і рэжысуры.
Не прапусціце ГАЛОЎНУЮ ТЭАТРАЛЬНУЮ ПАДЗЕЮ ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ!
Тел.: +375 152 623803

November
Lida Theater Meetings Regional Festival of Folk Theater Ensembles (Lida)
Do not be surprised if on the streets of Lida you meet the queen and the clown, the cheerful grandparents, live by — they want to invite you to the theater festival!
The theatrical traditions of Lida have grown up a whole galaxy of professionals and are reflected in a large-scale branded festival. Traditionally, for two days Lida will become the capital of theatrical art. The best folk amateur theaters of Grodno region will present dramatic, puppet and musical performances based on works of national and world drama in Russian and Belarusian. Leading stage masters will hold master classes on acting and directing for everyone.
Do not miss the MAIN THEATER EVENT OF THE HRODNO REGION!
Tel.: +375 152 623803