МАРТ / MARCH


1 марта
Народно-обрядовый праздник «Загаўліны»(аг. Кольчуны, Ошмянский район)
Последний вечер перед Великим Постом в Кольчунах традиционно проходит согласно традициям и обычаям наших предков. В «тлусты аўторак», 1 марта, гости праздника поучаствуют в театрализованном обрядовом действии, будут приглашены на «прабачальную бяседу», повеселятся, потанцуют, посоревнуются в конкурсе частушек и других необычных состязаниях. Праздник продолжится до позднего вечера!
Всех участников ожидают памятные сувениры и отличное настроение, чтобы, заговевшись от души, семь недель попоститься на славу!
Тел.: +375 1593 72503

1 марта
Народна-абрадавае свята «Загаўліны» (аг. Кальчуны, Ашмянскі раён)
Апошні вечар перад Вялікім Постам у Кальчунах пройдзе па традыцыях і звычаях нашых продкаў. У «тлусты аўтарак», 1 сакавіка, госці свята паўдзельнічаюць у тэатралізаваным абрадавым дзеянні, будуць запрошаны на «прабачальную бяседу», павесяляцца, патанцуюць, паспаборнічаюць у конкурсе прыпевак і іншых незвычайных выпрабаваннях. Свята працягнецца да позняга вечара!
Усіх удзельнікаў чакаюць памятныя сувеніры і выдатны настрой, каб, загавеўшыся ад душы, сем тыдняў папасціцца на славу!
Тэл.: +375 1593 72503

March 1th
National ritual celebration «Sagan» (ag. Kolchuny, Oshmyany district)
Folk ritual holiday «Zagaўliny» (ag. Kolchuny, Oshmyany district) The last evening before Lent in Kolchuny will be held according to the traditions and customs of our ancestors. In «tlusty atorak», on March 1, the guests of the holiday will take part in a theatrical ritual action, will be invited to the «grandiose byaseda», have fun, dance, compete in the competition of ditties and other unusual competitions. The holiday will continue until late in the evening!
All the participants will receive memorable souvenirs and a great mood, so that, with all their heart, they can fast for seven weeks!
Tel.: +375 1593 725035 марта
Праздник ремесленников «Казюки» (пл. Советская, г. Гродно)
Идея проведения ярмарки в честь Святого Казимира – покровителя ремесленников и мастеров – зародилась ещё во времена Средневековья. В начале весны город Гродно в очередной раз воплотит её в жизнь.
Уже более 20 лет «Казюки» проходят в Гродно и каждый раз собирают несколько сотен талантливых умельцев из разных стран и городов, а также любителей эксклюзивных вещей ручной работы. Здесь можно найти изделия из глины, соломы, кожи, металла, бисера, стекла, всех мыслимых и немыслимых материалов, которые руками мастера превращаются в произведения искусства. Праздник не обойдётся без веселой развлекательной программы, возможностей «примерить» на себя средневековую профессию, а также дегустации необычных напитков на травах, ягодах и меде.
Тел.: +375 152 626002, +375 152  682020

5 сакавіка
Свята рамеснікаў «Казюкі» (пл. Савецкая, г. Гродна)
Ідэя правядзення кірмашу ў гонар Святога Казіміра – апекуна рамеснікаў і майстроў – зарадзілася яшчэ ў часы Сярэднявечча. У пачатку вясны горад Гродна ў чарговы раз увасобіць яе ў жыццё.
Ужо больш за 20 гадоў «Казюкі» праходзяць у Гродне і кожны раз збіраюць некалькі сотняў таленавітых умельцаў з розных краін і гарадоў, а таксама аматараў эксклюзіўных рэчаў ручной работы. Тут можна знайсці вырабы з гліны, саломы, скуры, металу, бiсеру, шкла, усіх магчымых і немагчымых матэрыялаў, якія рукамі майстра ператвараюцца ў творы мастацтва. Свята не абыдзецца без вясёлай забаўляльнай праграмы, магчымасцяў прымерыць на сябе сярэднявечную прафесію, а таксама дэгустацыі незвычайных напояў на травах, ягадах і мёдзе.
Тэл.: +375 152 626002, +375 152  682020

March 5th
Crafts Festival “Kaziuki” (Grodno, Sovetskaya Square)
The idea to hold a fair on behalf of St. Kazimir, the patron saint of crafts and craftsmen, dates back to the Middle Ages. Grodno will hold the fair at the beginning of the spring again.
For more than twenty years “Kaziuki” has been held in Grodno. Each time it brings hundreds of talented craftsmen, as well as visitors from different countries and cities who enjoy handmade works, together. Here you can find works made from clay, straw, skin, metal, beads, glass and all other imaginable and unimaginable materials which skillful craftsmen turn into items of art. The festival will offer an entertaining program. Visitors will have a chance to try a medieval job and taste unusual drinks made from herbs, berries and honey.
Tel.: +375 152 626002, +375 152  6820205 марта
Праздник ухи «Моринская золотая рыбка» (аг. Морино, Ивьевский район)
Уникальный праздник ухи. Вас ждет СУПЕРсостязание по приготовлению ухи, а также её презентация и обмен секретами фирменного рецепта. Итогом конкурса станет народная дегустация и определение победителей. Также в программе – рыбная ярмарка, весёлые конкурсы и забавы, ярмарочные песни, пляски и веселье!
Ледяная гладь реки, бескрайнее небо, чарующие пейзажи – красота природы поможет всем участникам мероприятия отвлечься от ежедневной суеты и по-настоящему отдохнуть душой! Не пропустите!!!
Тел.: +375 1595 63386

5 сакавіка
Свята юшкі «Морынская залатая рыбка» (аг. Морына, Іўеўскі раён)
Зімой на маляўнічым беразе Нёмана разгорнецца ўнікальнае свята юшкі. Вас чакае СУПЕРспаборніцтва па гатаванні юшкі, а таксама яе прэзентацыя і абмен сакрэтамі фірмовага рэцэпта. Вынікам конкурсу стане народная дэгустацыя і вызначэнне пераможцаў. Таксама ў праграме – рыбны кірмаш, вясёлыя конкурсы і забавы, кірмашовыя песні, скокі і весялосць!
Ледзяная роўнядзь ракі, бязмежнае неба, чароўныя пейзажы – прыгажосць прыроды дапаможа ўсім удзельнікам мерапрыемства адцягнуцца ад штодзённай мітусні і па-сапраўднаму адпачыць душой! Не прапусціце!!!
Тэл.: +375 1595 63386

March 5
Celebration of fish soup «Morinskaya goldfish» (ag. Morino, Ivye district)
In winter, a unique fish soup festival will unfold on the picturesque bank of the Nemunas. You will find a SUPER fish soup-making competition, as well as its presentation and exchange of the secrets of the proprietary recipe. The result of the competition will be a folk tasting and determination of the winners. The program also includes a fish fair, funny contests and amusements, fair songs, dances and fun! The icy surface of the river, endless sky, enchanting landscapes — the beauty of nature will help all participants of the event to escape from the daily hustle and bustle and truly relax their souls! Do not miss!!!
Tel.: +375 1595 633865 марта
Праздник-фест «Улассе ў Луках» (аг. Луки, Кореличский район)
Уникальный зимний праздник в честь Святого Власа – это настоящий культурный бренд Кореличчины! В этот день наши предки кормили домашних животных лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы. В агрогородке Луки Кореличского района всегда с особым трепетом относились к лошадям и отмечали «Праздник лошадей». Уникальное мероприятие запомнится традиционными белорусскими играми, плясками с песнями, аттракционами, гаданием, развлечениями и сюрпризами. Кульминацией праздника станет традиционное бесплатное катание на повозках.
Тел.: +375 1596 70428

5 сакавіка
Свята-фэст «Улассе ў Луках» (аг. Лукі, Карэліцкі раён)
Зімовае свята ў гонар Святога Уласа – гэта сапраўдны культурны брэнд Карэліччыны! У гэты дзень нашы продкі кармілі хатніх жывел лепшым кормам, здзяйснялі рытуальныя абрады, каб зберагчы скаціну ад нячыстай сілы. У аграгарадку Лукі Карэліцкага раёна заўсёды асабліва ўшаноўвалі коней і адзначалі «Свята коней». Унікальнае мерапрыемства запомніцца традыцыйнымі беларускімі гульнямі, скокамі з песнямі, атракцыёнамі, варажбой, забавамі і сюрпрызамі. Усе жадаючыя змогуць пакатацца на конных павозках. Тэл.: +375 1596 70428

March 5
Festival «Ulasse in Luki» (ag. Luki, Karelichi district)
The winter holiday in honor of St. Vlas is a real cultural brand of Korelichyna! On this day, our ancestors fed pets with the best food, performed ritual ceremonies to protect livestock from evil spirits. In the agro-town of Luka, Korelichi district, horses were always honored, in other words, the «Horse Festival» was celebrated. This unique event will be remembered for traditional Belarusian games, dances with songs, attractions, fortune telling, entertainment and surprises. Everyone will be able to ride horse carriages. The culmination of the holiday will be a concert of the region’s creative teams.
Tel.: +375 1596 704285-8 марта
Торжественные мероприятия, посвященные Дню женщин (г. Гродно и районные центры Гродненской области)
8 Марта – праздник весны и красоты, наполненный тёплыми словами, искренними улыбками и замечательным настроением! С Днём женщин представительниц прекрасного пола поздравит руководство города Гродно и всех районных центров, вручит подарки и заслуженные награды. Наполнят сердца любовью и радостью неповторимые и яркие мероприятия с участием лучших творческих коллективов области.
Тел.: + 375 152 771911

5-8 сакавіка
Урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню жанчын (г. Гродна і раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)
8 Сакавіка – свята вясны і прыгажосці, напоўненае цёплымі словамі, шчырымі ўсмешкамі і ўзнёслым настроем! З Днём жанчын прадстаўніц прыгожага полу павіншуе кіраўніцтва горада, раённых цэнтраў, уручыць падарункі і заслужаныя ўзнагароды. Напоўніць сэрцы любоўю і радасцю непаўторныя і яркія канцэрты з удзелам лепшых мастацкіх калектываў вобласці.
Тэл.: + 375 152 771911

March 5-8
Solemn events dedicated to International Women’s Day(Grodno, Grodno region)
March 8 is a holiday of spring and beauty, filled with warm words, sincere smiles and wonderful mood! The administration of the city of Grodno and all regional centers will congratulate the representatives of the fair sex on Women’s Day, present gifts and well-deserved awards. Unique and bright concerts with the participation of the best creative teams of the region will fill hearts with love and joy.
Tel.: + 375 152 77191112 марта
IX открытый городской детский фестиваль-конкурс белорусской музыки (г. Гродно)
На протяжении многих лет фестиваль-конкурс является одной из важных традиций музыкальной культуры города Гродно. Идея его проведения заключается не столько в музыкальном состязании среди юных талантов, сколько возможности выразить любовь к белорусской народной и авторской музыке.
Фестиваль-конкурс является ОТКРЫТЫМ, и заявки для участия в нем могут подавать не только участники из г. Гродно, Гродненской области, но и Республики Беларусь в целом. В репертуаре исполняемых произведений – авторские сочинения белорусских композиторов и оригинальные обработки народных белорусских песен.
Ждем Вас на нашем празднике музыки!
Тел.: + 375 152 626002, +375152 625957, +375 29 5878142

12 сакавіка
IX адкрыты гарадскі дзіцячы фестываль-конкурс беларускай музыкі (г. Гродна)
На працягу многіх гадоў фестываль-конкурс з’яўляецца адной з важных традыцый музычнай культуры горада Гродна. Ідэя яго правядзення заключаецца не столькі ў музычным спаборніцтве сярод юных талентаў, колькі ў папулярызацыі беларускай народнай і аўтарскай музыкі і выхаванні ў маладога пакалення пачуцця патрыятызму, заснаванага на любові да нацыянальнай культуры. Паколькі фестываль-конкурс з’яўляецца адкрытым, заяўкі для ўдзелу ў ім могуць падаваць не толькі ўдзельнікі з г. Гродна і Гродзенскага раёна, але і Рэспублікі Беларусь ў цэлым. У рэпертуары воконваемых твораў – аўтарскія сачыненні беларускіх кампазітараў і арыгінальныя апрацоўкі народных беларускіх песень. Чакаем Вас на нашым свяце музыкі!
Тэл.: + 375 152 626002, +375152 625957, +375 29 5878142

March 12th
IX open city children’s festival-contest of Belarusian music (Grodno)
For many years, the festival-contest has been one of the important traditions of the musical culture of the city of Grodno. The idea of holding it is not so much a musical contest among young talents, but the popularization of Belarusian folk and author’s music and fostering a sense of patriotism based on love for national culture in the younger generation.
Since the festival-contest is open, applications for participation in it can be submitted not only by participants from Grodno and the Grodno region, but also from the whole Republic of Belarus. The repertoire of the performed works includes author’s works of Belarusian composers and original arrangements of Belarusian folk songs.
We are waiting for you at our festival of music!
Tel.: + 375 152 626002, +375152 625957, +375 29 587814215 марта
День Конституции Республики Беларусь (г. Гродно, Гродненская область)
Праздничные мероприятия, посвящённые одному из главных событий страны, будут наполнены духом патриотизма, единства и гордости за Беларусь! Яркие номера представят лучшие коллективы Гродненщины.
В торжественной обстановке юные жители области, достигшие успехов в учёбе, общественной жизни, спорте получат паспорта гражданина Республики Беларусь. Праздник, посвящённый белорусской государственности, обещает быть насыщенным и интересным!
Тел.: +375 152 771911

15 сакавіка
Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (г. Гродна, Гродзенская вобласць)
Святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя аднаму з галоўных падзей краіны, будуць напоўнены духам патрыятызму, адзінства і гонару за Беларусь! Яркія нумары прадставяць лепшыя калектывы Гродзеншчыны. Ва ўрачыстай абстаноўцы юныя жыхары вобласці, якія дасягнулі поспехаў у вучобе, грамадскім жыцці, спорце атрымаюць пашпарты грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Свята, прысвечанае сучаснай беларускай дзяржаўнасці, абяцае быць насычаным і цікавым!
Тэл.: + 375 152 771911

March 15th
Constitution Day of the Republic of Belarus (Grodno and Grodno region)
Festive events dedicated to one of the main events of the country will be filled with the spirit of patriotism, unity and pride for Belarus! The best bands of Grodno region will present bright numbers. In a solemn atmosphere, young residents of the region who have achieved success in their studies, social life, sports, will receive passports of a citizen of the Republic of Belarus. Нoliday dedicated to the modern Belarusian statehood promises to be rich and interesting!
Tel.: + 375 152 771911март
Обряд первой борозды (аг.Свислочь, Гродненский район)
Уникальный обряд, основанный на региональных традициях, начнется с красочного шествия. Чтобы ничего не мешало сделать хорошие борозды, в первую очередь «задобрят» свежим хлебом пахаря, а первое освященное зерно по традиции засыплет председатель СПК «Свислочь». Следом за ним делянку будут засевать дети. В необычном обряде примут участие все гости, а также фольклорные коллективы района.
Тел.: +375 152 919574

сакавік
Абрад першай баразны (аг. Свіслач, Гродзенскі раён)
Унікальны абрад, заснаваны на рэгіянальных традыцыях, пачнецца з маляўнічага шэсця. Каб нічога не перашкаджала зрабіць добрыя разоры, у першую чаргу «задобраць» свежым хлебам аратага, а першае асвечанае зерне па традыцыі засыпле старшыня СВК «Свіслач». Следам за ім дзялянку будуць засяваць дзеці. У незвычайным абрадзе прымуць удзел усе госці, а таксама фальклорныя калектывы раёна.
Тэл.: +375 152 919574

Мarch
Rite of the first furrow (Grodno district, ag. Svisloch)
The ceremony of the first furrow will take place in the ag. Svisloch on March 19. The holiday will begin with a colorful procession, which will be attended by management, employees of the agricultural production cooperative “Svisloch”, as well as local residents and guests of the agro-town. So that nothing would interfere with making good furrows, they will first of all be «coaxed» with fresh plowman bread, and the first blessed grain, according to tradition, will be covered by the chairman of the agricultural production cooperative “Svisloch”. Children will sow the plot after it. All the guests will take part in the unusual ceremony, as well as the folk group.
Phone:  +375 152 91957419 марта
Конкурс красоты «Маленькая Леди» (г.п. Вороново)
В Вороново состоится настоящее шоу. Гости смогут насладиться красивым шоу и получить приятный бонус – заряд позитива от милых девочек-участниц, которые продемонстрируют оригинальные наряды, расскажут о своих увлечениях, споют, прочитают стихи и выступят в красочном дефиле, как настоящие артистки. Обладательницей титула «Маленькая Леди – 2022» и заветной короны станет девочка, которая сумеет покорить весь зал и всех членов жюри!
Тел.: + 375 159 421464, + 375 159 420492

19 сакавіка
Конкурс прыгажосці «Маленькая Ледзі» (г.п. Воранава)
У Воранава адбудзецца сапраўднае шоў! Госці змогуць атрымаць асалоду ад прыгожага шоу і ў якасці прыемнага бонуса – зарад пазітыву ад мілых дзяўчынак-удзельніц, якія прадэманструюць арыгінальныя касцюмы, раскажуць пра свае захапленні, праспяваюць, прачытаюць вершы і выступяць у маляўнічым дэфіле, як сапраўдныя артысткі. Уладальніцай тытула «Маленькая Ледзі – 2022» і запаветнай кароны стане дзяўчынка, якая здолее пакарыць усю залу і ўсіх членаў журы!
Тэл.: + 375 159 421464, + 375 159 420492

March 19
Beauty contest «Little Lady» (Voronovo)
The traditional holiday of childhood, spring and good mood will take place in Voronovo! Guests will be able to enjoy a beautiful show and get a nice bonus — a positive charge from lovely girls-participants, who will demonstrate original outfits, talk about their hobbies, sing, read poetry and perform in a colorful fashion show, like real artists. The owner of the title «Little Lady — 2022» and the cherished crown will be a girl who will be able to conquer the whole hall and all members of the jury!
Tel .: + 375 159 421464, + 375 159 42049219 марта – 20 марта
Областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» (г. Ивье, г. Волковыск)
Ивье и Волковыск приглашают на ЕЖЕГОДНЫЙ областной праздник мудрости и таланта, история которого длится уже более 20 лет! На фестивальной сцене выступят около 800 исполнителей, среди которых – долгожители области. Творческий марафон, на протяжении которого коллективы представят разнообразные программы из народных и патриотических песен, лирических и военных композиций, стихов и шуток, никого не оставит равнодушным. Вас ждут впечатляющие номера от солистов-вокалистов, солистов-инструменталистов, дуэтов.
Каждый год для зрителей готовятся сюрпризы.
19 марта ждём вас в Ивье, 20 марта – в Волковыске на популярном празднике творчества, где нет победителей и проигравших, а есть только друзья и единомышленники.
Не стареют душой ветераны – не стареет душой фестиваль!
Тел.: +375 1595  68017, +375 1512 68192, +375 152 623802

19 сакавіка – 20 сакавіка
Абласны фестываль народнай творчасці ветэранскіх калектываў «Не старэюць душой ветэраны» (г. Іўе, г. Ваўкавыск)
Іўе і Ваўкавыск запрашаюць на ШТОГАДОВАЕ абласное свята мудрасці і таленту, гісторыя якога доўжыцца ўжо больш за 20 гадоў! На фестывальнай сцэне выступяць каля 800 выканаўцаў, сярод якіх – доўгажыхары вобласці. Творчы марафон, на працягу якога калектывы прадставяць разнастайныя праграмы з народных і патрыятычных песень, лірычных і ваенных кампазіцый, вершаў і жартаў, нікога не пакіне абыякавым. Вас чакаюць запамінальныя нумары ад салістаў-вакалістаў, салістаў-інструменталістаў, дуэтаў.
Кожны год для гледачоў рыхтуюцца сюрпрызы.
19 сакавіка чакаем вас у Іўі, 20 сакавіка – у Ваўкавыску на папулярным свяце творчасці, дзе няма пераможцаў і прайграўшых, а ёсць толькі сябры і аднадумцы.
Не старэюць душой ветэраны – не старэе душой фестываль!
Тэл.: +375 1595 68017, +375 1512 68192, +375 152 623802

March 19 — March 20
Regional festival of folk art of veteran groups «Veterans do not grow old in soul» (Ivye, Volkovysk)
Ivye and Volkovysk invite you to the ANNUAL regional holiday of wisdom and talent, the history of which has been going on for over 20 years! About 800 performers will perform on the festival stage, including the long-livers of the region. The creative marathon, during which the groups will present a variety of programs from folk and patriotic songs, lyric and military compositions, poems and jokes, will not leave anyone indifferent. The collectives will present performances with the participation of soloists-vocalists, soloists-instrumentalists, duets.
On March 19 we are waiting for you in Ivye, on March 20 — in Volkovysk at the popular festival of creativity, where there are no winners and losers, but only friends and like-minded people.
Veterans do not grow old in soul — the festival does not grow old in soul!
Tel .: +375 1595 68017, +375 1512 68192, +375 152 62380225 марта
V открытый региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Весенние фантазии» (г. Ивье, ГУО «Ивьевская детская школа искусств»)
Молодые дарования из разных концов нашей страны приезжают продемонстрировать свой талант и мастерство игры на баяне и аккордеоне. Вы услышите музыкальные произведения композиторов на любой вкус – разных жанров, стилей и эпох. Не пропустите!
Тел.: +375 1595  63116

25 сакавіка
V адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс дзіцячай творчасці «Вясновыя фантазіі» (г.І ўе, ДУА «Іўеўская дзіцячая школа мастацтваў»)
Маладыя таленты з розных канцоў нашай краіны прыязджаюць прадэманстраваць сваю творчасць і майстэрства ігры на баяне і акардэоне. Вы пачуеце музычныя творы кампазітараў на любы густ – розных жанраў, стыляў і эпох. Не прапусціце!
Тел.: +375 1595  63116

March 25th
V Open regional festival-competition of children’s art «Spring Fantasies» (Ivye, Iviev Children’s Art School)
Young talents from different parts of our country come to demonstrate their talent and skill in playing the button accordion and accordion. You will hear musical works by composers for every taste — different genres, styles and eras. Do not miss!
Tel .: +375 1595 6311625 – 26 марта
I открытый фестиваль-конкурс театрального искусства «Под куполом Тизенгауза» (г. Гродно, ГУО «Гродненская детская школа искусств им. Антония Тизенгауза»)
Впервые в Гродно!
Новый фестиваль-конкурс «Под куполом Тизенгауза» посвящен одному из основателей культурной жизни города – старосте Антонию Тизенгаузу и приурочен к Международному дню театра. Большой праздник призван объединить всех любителей театрального искусства. Своё творчество представят дети и представители молодежи от 5 до 18 лет со всех уголков Беларуси.
Тел.: + 375 152 626002, +375 152 680234, +375 29 7855780

25 – 26 сакавіка
I адкрыты фестываль-конкурс тэатральнага мастацтва «Пад купалам Тызенгаўза» (г. Гродна, ДУА «Гродзенская дзіцячая школа мастацтваў імя. Антонія Тызенгаўза»)
Упершыню ў Гродне!
Фестываль-конкурс «Пад купалам Тызенгаўза» прысвечаны аднаму з заснавальнікаў культурнага жыцця горада – старасце Антонію Тызенгаўзу і прымеркаваны да Міжнароднага дня тэатра. Вялікае свята прызвана аб’яднаць усіх аматараў тэатральнага мастацтва. На сцэне свае таленты прадставяць дзяці і прадстаўнікі моладзі ад 5 да 18 гадоў з усіх куткоў Беларусі.
Тэл.: + 375 152 626002, +375 152 680234, +375 29 7855780

March 25 — 26
I open festival-competition of theatrical art «Under the dome of Tizengauz» (Grodno, State Educational Institution «Grodno Children’s Art School named after Anthony Tizengauz»)
For the first time in Grodno!
The new festival-competition «Under the dome of Tizengauz» is dedicated to one of the founders of the cultural life of the city — the headman Anthony Tizengauz and is timed to coincide with the International Theater Day. The big holiday is intended to unite all lovers of theatrical art. Children and youth representatives from 5 to 18 years old from all over Belarus will perform on the stage.
Tel .: + 375 152 626002, +375 152 680234, +375 29 785578027 марта
Праздник театрального творчества «Театральные встречи» (аг. Трабы, Ивьевский район)
«Театральные встречи» – это дань признания и уважения  истинным почитателям сценического искусства в агрогородке Трабы, где особенно сильны театральные традиции Ивьевщины.
Гостей праздника ждут литературно-музыкальные композиции, миниатюры, кукольные спектакли, игровые программы и даже особый театрально-танцевальный флешмоб! На площадке праздника развернётся выставка-продажа декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, беспроигрышная лотерея. Яркое и красочное мероприятие оставит много положительных эмоций и прекрасных впечатлений!
Тел.: +375 1595 62383

27 сакавіка
Свята тэатральнай творчасці «Тэатральныя сустрэчы» (аг. Трабы, Іўеўскі раён)
«Тэатральныя сустрэчы» – гэта даніна прызнання і павагі сапраўдным прыхільнікам сцэнічнага мастацтва. У аграгарадку Трабы, дзе асабліва моцныя тэатральныя традыцыі, прагучаць літаратурна-музычныя кампазіцыі, гасцей чакаюць мініяцюры, лялечныя спектаклі, ігравыя праграмы і танцавальны флэшмоб! На пляцоўцы свята разгорнецца выстава-продаж дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і сувенірнай прадукцыі, бяспройгрышная латарэя. Яркае і маляўнічае мерапрыемства пакіне шмат станоўчых эмоцый і цудоўных уражанняў!
Тэл.: +375 1595 62383

Festival of theatrical creativity «Theatrical meetings» (аg. Traby, Ivye district)
“Theater Meetings” is a tribute of recognition and respect to true admirers of the performing arts. In the agro-town Traby, where theatrical traditions are especially strong, literary and musical compositions will sound, guests will find miniatures, puppet shows, game programs and a dance flash mob! The festival site will host an exhibition and sale of arts and crafts and souvenirs, a win-win lottery. A bright and colorful event will leave a lot of positive emotions and wonderful impressions!
Tel .: +375 1595 6238329 марта
Неделя детской и юношеской книги (библиотеки Гродненской области)
На праздник приглашаются все юные любители чтения!
На протяжении целой недели гости и участники мероприятий смогут встретятся с любимыми литературными героями, посоревноваться в знании авторов и книг, поучаствовать в конкурсах, встречах с писателями, посетить книжные выставки, викторины и мн. др! Мероприятия станут ярким и запоминающимся началом весенних каникул для учащихся школ области.
Тел.: + 375 152 771911

29 сакавіка
Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі (бібліятэкі Гродзенскай вобласці)
На свята запрашаюцца ўсе юныя аматары чытання! У час урачыстых мерапрыемстваў Тыдня дзіцячай і юнацкай кнігі госці сустрэнуцца з любімымі літаратурнымі героямі, паспаборнічаюць у веданні аўтараў і кніг, іх чакаюць незвычайныя конкурсы, сустрэчы з пісьменнікамі, кніжныя выстаўкі, віктарыны і нават рухомыя гульні! Мерапрыемства стане яркім і запамінальным пачаткам вясновых канікулаў для навучэнцаў школ вобласці.
Тэл.: + 375 152 771911

March 29
Children’s and Youth Book Week (libraries of Grodno region)
All young reading lovers are invited to the holiday! During the Children’s and Youth Book Week, guests will meet their favorite literary heroes, compete in the knowledge of authors and books, unusual contests, meetings with writers, book exhibitions, quizzes and even outdoor games await them! The event will become a bright and memorable start of spring break for schoolchildren of the region.
Tel .: + 375 152 77191130 марта
V открытый региональный фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Вясёлка талентаў» (аг. Озёры, Гродненский район)
Каждый юный житель Гродненщины, кто не представляет своей жизни без творчества, кто любит петь и днем, и ночью, кто постоянно совершенствуется и стремится к успеху, приглашается к участию в фестивале! Вокал и разговорный жанр, яркие костюмы и танцы, почётные гости и новые звёздочки – массу впечатлений получат все гости без исключения. Ждем вас!
Тел.: +375 152 624908, +375 152 931493

30 сакавіка
V адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс дзіцячай эстраднай творчасці «Вясёлка талентаў» (аг. Азёры, Гродзенскі раён)
Кожны юны Гродзенец, хто не ўяўляе свайго жыцця без творчасці, хто любіць спяваць і днём, і ноччу, хто ўвесь час удасканальваецца і імкнецца да поспеху, запрашаецца да ўдзелу ў фестывалі! Вакал і гутарковы жанр, яркія касцюмы і танцы, ганаровыя госці і новыя зорачкі – безліч уражанняў атрымаюць усе госці без выключэння. Чакаем вас!
Тэл.: +375 152 624908, +375 152 931493

March 30
V open regional festival-competition of children’s variety art «Vyasolka talentaў» (ag. Ozyory, Grodno district)
Everyone who cannot imagine his life without creativity, who loves to sing both day and night, who is constantly improving and striving for success, is invited to participate in the festival! Vocals and conversational genre, bright costumes and dances, guests of honor and new stars — all guests, without exception, will get a lot of impressions. Waiting for you!
Tel .: +375 152 624908, +375 152 931493март
Народный праздник «Масленица» (Гродненская область)
Соблюдая вековые традиции и поддерживая новые веяния, гостеприимная Гродненщина приглашает всех с размахом отметить Масленицу! Каждый гость сможет стать активным участником фееричного действия и повеселиться от души. Традиционные масленичные персонажи, весенние подарки и развлечения, праздничные концерты, горячие блины, игры и забавы, покорение масленичного столба с призами – и это ещё далеко не все сюрпризы! Ждем Вас!!!
Тел.: +375 152 771911

сакавік
Народнае свята «Масленіца» (Гродзенская вобласць)
Паважаючы векавыя традыцыі і падтрымліваючы новыя павевы, гасцінная Гродзеншчына запрашае ўсіх з размахам адзначыць Масленіцу! Кожны госць зможа стаць актыўным удзельнікам феерычнага дзеяння і павесяліцца ад душы. Традыцыйныя масленічныя персанажы, вясновыя падарункі і забавы, святочныя канцэрты, гарачыя бліны, гульні і забавы, пакарэнне масленічнага слупа з прызамі – і гэта яшчэ далёка не ўсе сюрпрызы! Чакаем Вас!!
Тэл .: +375 152 771911

March
Folk holiday «Maslenitsa» (Grodno region)
Observing age-old traditions and supporting new trends, the hospitable Grodno region invites everyone to celebrate Maslenitsa on a grand scale! Each guest will be able to become an active participant in the enchanting action and have fun from the soul. Traditional Shrovetide characters, spring gifts and entertainment, holiday concerts, hot pancakes, games and fun, conquering the Shrovetide pillar with prizes — and this is not all the surprises!
Tel .: +375 152 771911