ЯНВАРЬ / JANUARY

1 января
Новогодние массовые гуляния (г. Гродно, районные центры Гродненской области)
Новый год – это самый таинственный и долгожданный праздник, зовущий детей и взрослых в настоящую сказку! Огни гирлянд и фейерверков наполнят сердца радостью, а Дед Мороз и Снегурочка непременно исполнят желания!..
Музыкальные сюрпризы и весёлые хороводы, сказочные герои и яркие артисты, приятные подарки и праздничные развлечения, зажигательные флешмобы и оригинальные конкурсы – участники массовых гуляний с отличным настроением и новыми надеждами проводят старый год и встретят Новый 2022-й!!!
Тел.: +375 152 771911

1 студзеня
Навагоднія масавыя гулянні (г. Гродна, раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)
Новы год – гэта самае таямнічае і доўгачаканае свята, якое кліча дзяцей і дарослых у сапраўдную казку! Агні гірлянд і феерверкаў напоўняць сэрцы радасцю, а Дзед Мароз і Снягурка абавязкова выканаюць жаданні!.. Музычныя сюрпрызы і вясёлыя карагоды, казачныя героі і яркія артысты, прыемныя падарункі і святочныя забавы, яскравыя флэшмобы і арыгінальныя конкурсы – удзельнікі масавых гулянняў з выдатным настроем і новымі надзеямі праводзяць стары год і сустрэнуць Новы 2022-й!!!
Тэл.: +375 152 771911

January 1
Christmas mass gulge (Grodno, district centers of Grodno region)
New Year is the most mysterious and long-awaited holiday, inviting children and adults to a real fairy tale! Lights of garlands and fireworks will fill hearts with joy, and Santa Claus and Snegurochka will certainly grant wishes!.. Musical surprises and funny round dances, fairy-tale heroes and bright artists, pleasant gifts and festive entertainment, incendiary flash mobs and original contests — participants of mass festivities with excellent mood and they spend the old year with new hopes and meet the New 2022 !!!
Tel.:  +375 152 771911


1 января
Новогодняя ночь (г. Гродно, площадь Ленина)
Музыкой, радостью и чудесами наполнится главная новогодняя площадка в Гродно! В долгожданную ночь волшебства на площади Ленина будет царить сказочная атмосфера. Сюрпризы и приключения ждут всех!!!
Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи, символ наступившего и уходящего года поздравят гостей и жителей города с праздником.
В программе: фантастический фейерверк, конкурсы, хороводы вокруг главной елки, яркие концертные номера от артистов Гродненского городского центра культуры.
Все приглашаются на зажигательную дискотеку с «горячими» хитами от лучших ди-джеев города!!!
Хотите встретить Новый 2022 год незабываемо? Встречайте его вместе с нами!
Подробная информация на сайте: ckg.by
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020

1 студзеня
Навагодняя ноч на плошчы Леніна (г. Гродна, плошча Леніна)
Музыкай, радасцю і цудамі напоўніцца галоўная навагодняя пляцоўка ў Гродне! У доўгачаканую чароўную ноч на плошчы Леніна будзе панаваць казачная атмасфера. Сюрпрызы і прыгоды чакаюць усіх!!!
Дзед Мароз, Снягурка і казачныя персанажы, сімвал надышоўшага і адыходзячага года павіншуюць гасцей і жыхароў горада са святам.
У праграме: фантастычны феерверк, конкурсы, карагоды вакол галоўнай ёлкі, яркія канцэртныя нумары ад артыстаў Гродзенскага гарадскога цэнтра культуры.
Усе запрашаюцца на запальную дыскатэку з «гарачымі» хітамі ад лепшых дыджэяў горада!!!
Жадаеце сустрэць Новы 2022 год незабыўна? Сустракайце яго разам з намі!
Падрабязная інфармацыя на сайце: ckg.by
Тэл.: +375 152 626002, +375 152 682020

January 1st
New Year’s Eve (Grodno, Lenin Square)
The main New Year’s playground in Grodno will be filled with music, joy and wonders! On the long-awaited night of magic, a fabulous atmosphere will reign on Lenin Square. Surprises and adventures await everyone !!!
Santa Claus, Snow Maiden and fairy-tale characters, a symbol of the coming and the outgoing year, will congratulate the guests and residents of the city on the holiday.
In the program: fantastic fireworks, competitions, round dances around the main Christmas tree, bright concert numbers from the artists of the Grodno city center of culture.
Everyone is invited to an incendiary disco with «hot» hits from the best DJs in the city !!!
Do you want to celebrate the New Year 2022 unforgettably? Meet him with us!
Detailed information on the website: ckg.by
Tel .: +375 152 626002, +375 152 682020


7-8 января
Праздник «Калядкі» (Гродненская область)
Традиционные «Калядкі» с музыкой, забавами, танцами, обрядовой символикой,  необычными развлечениями пройдут в разных уголках области в честь окончания рождественского поста. На протяжении всего праздника будут звучать песни-щедровки, несущие в мир радость и побеждающие зло. Только в эти дни вас ждут весёлые гадания, уникальные обычаи и игры! Приглашаем всех «поколедовать», «пощедровать» и получить заряд хорошего настроения! Праздник «Калядкі» – добрая традиция, которая с каждым годом становится для жителей Гродненщины неотъемлемой частью новогодних гуляний.
Желаете окунуться в атмосферу старины?.. Добро пожаловать к нам!
Тел.: +375 152 771911

7-8 студзеня
Свята «Калядкі» (Гродзенская вобласць)
Традыцыйныя «Калядкі» з музыкай, жартамі, танцамі, абрадавай сімволікай, незвычайнымі забавамі пройдуць у розных кутках вобласці ў гонар завяршэння каляднага паста. На працягу ўсяго свята будуць гучаць песні-шчадроўкі, якія нясуць у свет радасць і перамагаюць зло. Толькі ў гэтыя дні вас чакаюць вясёлыя варожбы, унікальныя звычаі і гульні! Запрашаем усіх пашчадраваць і атрымаць зарад добрага настрою! Свята «Калядкі» – добрая традыцыя, якая з кожным годам становіцца для жыхароў Гродзеншчыны неад’емнай часткай навагодніх гулянняў.
Жадаеце акунуцца ў атмасферу даўніны?.. Сардэчна запрашаем да нас!
Тэл.: +375 152 771911

January 7-8
Holiday «Kalyadki» (Grodno region)
Traditional «Kalyadki» with music, fun, dances, ritual symbols, unusual entertainments will be held in different parts of the region in honor of the end of the Christmas fast. Throughout the holiday, generous songs will sound, bringing joy to the world and conquering evil. Only these days funny fortune-telling, unique customs and games await you! We invite everyone to be generous and get a boost of good mood! The holiday «Kalyadki» is already a good tradition, which every year becomes an integral part of the New Year’s festivities for residents of Grodno region.
Would you like to plunge into the atmosphere of ancient Belarus?.. Welcome to us!
Tel .: +375 152 771911


8 января
Рождественский детский бал (г.п. Кореличи, фойе ГУ «Кореличский РЦКиНТ»)
В самое сказочное время в году, когда ни одна снежинка не падает с неба просто так, а все самые сокровенные мечты сбываются, в Кореличском районном Центре культуры и народного творчества проходит сказочный рождественский бал…
Салонные игры, танцевальные мастер-классы, рождественская фотозона, музыка и веселье, неожиданные сюрпризы и, конечно, настоящие чудеса ждут участников бала!
Для детей предусмотрен дресс-код: для девочек – нарядные платья, для мальчиков – брюки, рубашка (по желанию бабочка или галстук).
Подробнее: korelichi-rck.by
Тел.: +375 1596 70428

8 студзеня
Калядны дзіцячы баль(г.п. Карэлічы, фае ДУ «Карэліцкі РЦКіНТ»)
У самы казачны час у годзе, калі ніводная сняжынка не падае з неба проста так, а ўсе самыя патаемныя мары здзяйсняюцца, у Карэліцкім раённым Цэнтры культуры і народнай творчасці праходзіць казачны калядны баль…
Салонныя гульні, танцавальныя майстар-класы, калядная фотазона, музыка і весялосць, нечаканыя сюрпрызы і, вядома, сапраўдныя цуды чакаюць удзельнікаў балю!
Для дзяцей прадугледжаны дрэс-код: для дзяўчынак – сукенкі, для хлопчыкаў – штаны, кашуля (па жаданні матылёк або гальштук).
Падрабязней: korelichi-rck.by
Тэл.: +375 1596 70428

January 8
Christmas childrens ball (town of Korelichi, foyer of State Institution «Korelichi Regional Center for Culture and Science»)
At the most fabulous time of the year, when not a single snowflake falls from the sky just like that, and all the innermost dreams come true, a fabulous Christmas ball is held in the Korelichi Regional Center for Culture and Folk Art …
Salon games, dance workshops, a Christmas photo zone, music and fun, unexpected surprises and, of course, real miracles await the participants of the ball!
A dress code is provided for children: dresses for girls, trousers, a shirt (optional bow tie or tie) for boys.
More details: korelichi-rck.by
Tel .: +375 1596 70428


16 января
VI районный фестиваль-конкурс по шоу-bellydance «Аромат Востока» (г. Слоним)
Город Слоним захлестнёт восточная танцевальная волна! А с ней – обилие ярких красок и аксессуаров, магия движений под микс современных и восточных мотивов! Всё это благодаря воспитанницам студии восточного танца «ЛейЛа» Слонимского центра культуры и отдыха, которые представят на сцене настоящее фееричное шоу. Замечательные концертные номера всем участникам и зрителям фестиваля подарят ощущение настоящего праздника и огромный заряд позитива.
Тел.: +375 1562 51636

16 студзеня
VI раённы фестываль-конкурс па шоу-bellydance «Аромат Востока» (г. Слонім)
Горад Слонім ахопіць усходняя танцавальная хваля! А з ёй – багацце яркіх фарбаў і аксесуараў, магія рухаў пад мікс сучасных і ўсходніх матываў! Усё гэта дзякуючы выхаванкам студыі ўсходняга танца «ЛэйЛа» Слонімскага цэнтра культуры і адпачынку, якія прадставяць на сцэне сапраўднае феерычнае шоу. Выдатныя канцэртныя нумары ўсім удзельнікам і гледачам фестывалю падораць адчуванне сапраўднага свята і вялізны зарад пазітыву.
Тэл .: +375 1562 51636

16 January
VI regional show-bellydance festival-contest «Aroma of the East» (Slonim)
The festival-contest «Aroma of the East» is a enchanting show filled with bright, colorful performances of participants of the studio of oriental dance «Leila», created in the technique of bellydance.
The program includes: competitions, a performance of soloists of Slonim Center of Culture and Recreation, an animation program for children, awarding of participants of the contest program.
Phone: +375 1562 51636


16 января
Праздничный концерт-акция  «Рождественская песнь» (г.п. Вороново)
В январские дни сердца людей наполнены добротой и любовью, по-особому открыты сочувствию и сопереживанию. Для многих жителей г.п. Вороново и близлежащих деревень района стало доброй традицией приходить на ежегодную тёплую рождественскую встречу. В эти дни – дни милосердия и веры в чудо – каждый может поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и подарить им надежду.
Кульминацией праздника станет театрализованное представление, прозвучат рождественские песнопения, переливы музыкальных инструментов и просто душевные песни. В ходе мероприятия осуществляется сбор добровольных пожертвований для семей, в дом которых постучалась беда.
Тел.: + 375 159 421464, + 375 159 420492

16 студзеня
Святочны канцэрт-акцыя «Калядная песня» (г.п. Воранава)
У студзеньскія дні сэрцы наых людзей напоўнены дабрынёй і любоўю, асабліва адкрытыя спачуванню і суперажыванню. Для многіх жыхароў г.п. Воранава і бліжэйшых вёсак раёна стала добрай традыцыяй прыходзіць на штогадовую калядную сустрэчу. У гэтыя дні – дні міласэрнасці і веры ў цуда – кожны можа падтрымаць людзей, якія апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі, і падарыць ім надзею.
Кульмінацыяй свята стане тэатралізаванае прадстаўленне, прагучаць калядныя спевы, пералівы музычных інструментаў і проста душэўныя песні. У ходзе мерапрыемства ажыццяўляецца збор добраахвотных ахвяраванняў для сем’яў, у дом якіх пастукалася бяда.
Тэл.: + 375 159 421464, + 375 159 420492

January 16
Festive concert-сharity еvent «Christmas Song» (Voronovo)
At the student days, the serts of our people are filled with goodness and love, asablity as an open mind and superb life. For many zhykharo g. P. Voranava and the blue vyosak of the district has become a good tradition to go to the shtogad kalyadnaya sustrachu. At the same day — days of milase and faith ў tsuda – the skin of people, such as apynulisya ў fold the life situations, and the patron saint. Kulmіnatsyyay is sacred to theatralizavanae pradstaўlenne, pragmatic chants, musical instruments and simple soulful songs. At the hodze of the ajystsyaўlyaetstsa there was a collection of good holdings for the seed, at the house of the yak she was pasturing byada.
Tel.: + 375 159 421464, + 375 159 420492


19 января
Обряд «Крещение» (аг. Вертелишки, Гродненский район)
В Гродненском районе старинный обряд давно перерос в настоящий народный праздник. Традиционно настоятель храма Святого Александра Невского освятит воду и благословит всех присутствующих. Все желающие смогут окунуться в крещенскую купель. А затем по доброй традиции гостей будут угощать солдатской кашей, чаем и сытной ухой под бодрое зимнее музыкальное настроение. Самых маленьких участников ждет веселая конкурсная программа.
Тел.: +375 152 773221, +375 152 994506

19 студзеня
Абрад «Хрышчэнне» (аг. Верцялішкі, Гродзенскі раён)
У Гродзенскім раёне старадаўні абрад даўно перарос у сапраўднае народнае свята. Традыцыйна настаяцель храма Святога Аляксандра Неўскага асвяціць ваду і ўдзеліць благаслаўленне ўсім прысутным. Усе жадаючыя змогуць акунуцца ў вадохрышчанскую купель. А затым па добрай традыцыі гасцей будуць частаваць салдацкай кашай, гарбатай і сытнай юшкай. А самых маленькіх удзельнікаў чакае вясёлая конкурсная праграма.
Тэл.: +375 152 773221, +375 152 994506

January 19
Rite « Baptism» (Grodno district, ag. Vertelishki)
In the Grodno region, the ancient rite has long grown into a real national holiday. Traditionally, the rector of the Church of St. Alexander Nevsky will consecrate the water and bless all those present. Everyone will be able to plunge into the Baptismal font. And then, according to a good tradition, the guests will be treated to soldiers’ porridge, tea and hearty fish soup. And for the youngest participants, cultural workers will prepare a fun competitive program.
Tel.: +375 152 773221, +375 152 994506


23 января
Региональный фестиваль-конкурс колядных песен «Gloriа in exсelsis Deo» (г. Ивье)
Фестиваль-конкурс «Gloriа in exсelsis Deo» (Слава в вышних Богу) традиционно проводится в рождественские дни. Теплую атмосферу праздника дополнят концертные выступления творческих коллективов католических приходов Ивьевского района и приглашённых гостей. Артисты продемонстрируют своё творчество на сцене, а также у новогодней ёлки. Дух единения, святости и Божьей благодати объединит всех гостей и участников мероприятия.
Тел.: +375 1595  68017

23 студзеня
Рэгіянальны фестываль-конкурс калядных песень «Gloriа in exсelsis Deo» (г. Іўе)
Фестываль-конкурс «Gloriа in exсelsis Deo» (Слава ў вышынях Богу) праводзіцца ў калядныя дні. Цёплую атмасферу свята дапоўняць канцэртныя выступленні творчых калектываў каталіцкіх парафій Іўеўскага раёна і запрошаных гасцей. Артысты прадэманструюць сваю творчасць на сцэне, а таксама ля навагодняй ёлкі. Дух яднання, святасці і Божай ласкі аб’яднае ўсіх гасцей і ўдзельнікаў мерапрыемства.
Тэл.: +375 1595  68017

January, 23th.
The festival-contest «Gloriа in exсelsis Deo» (Іvyе)
The festival-competition «Gloria in exсelsis Deo» («Glory to God in the highest») is traditionally held on Christmas days. The warm atmosphere of the holiday will be complemented by concert performances by creative teams of Catholic parishes of the Ivye region, guests from Grodno and Minsk regions. The artists will demonstrate their creativity on stage, as well as at the New Year tree. The spirit of unity, holiness and God’s grace will unite all guests and participants of the event.
Tel.: +375 1595 68017


25 января
Мероприятия «Рождение легенды», посвящённые памяти Владимира Высоцкого (г. Новогрудок)
Он писал и пел о вечном… И теперь «вечное» отвечает ему из будущего…
В день рождения Владимира Высоцкого, поэта, певца и актёра, в сквере по ул. Советской пройдет торжественное мероприятие с возложением цветов к бюсту великого Таланта, память о котором живёт в строчках стихов и песен, в сердцах людей. В зрительном зале Центра культуры в этот вечер прозвучат его легендарные хиты. Гостям представится уникальная возможность узнать интересные факты из биографии знаменитого барда.
Тел.: +375 1597 60250

25 студзеня
Мерапрыемствы «Нараджэнне легенды», прысвечаныя памяці Уладзіміра Высоцкага (г. Навагрудак)
Ён пісаў і спяваў аб вечным… І зараз «вечнае» адказвае яму з будучыні…
У дзень нараджэння Уладзіміра Высоцкага, паэта, спевака і акцёра, у скверы па вул. Савецкай пройдзе ўрачыстае мерапрыемства з ускладаннем кветак да бюста вялікага Таленту, памяць аб якім жыве ў радках вершаў і песень, у сэрцах людзей. У глядзельнай зале Цэнтра культуры ў гэты вечар прагучаць легендарныя хіты. Гасцям прадставіцца ўнікальная магчымасць даведацца аб цікавых фактах з біяграфіі знакамітага барда.
Тэл.: +375 1597 60250

The 25th of January
Events «Birth of a Legend» dedicated to the memory of Vladimir Vysotsky (Novogrudok)
He wrote and sang about the eternal … And now the «eternal» answers him from the future …
On the birthday of Vladimir Vysotsky, poet, singer and actor, in the park on the street. Sovetskaya will host a solemn laying of flowers at the bust of the great talent, the memory of which lives on in the lines of poems and songs, in the hearts of people. Legendary hits will be performed in the auditorium of the Cultural Center this evening. Guests will have a unique opportunity to learn interesting facts from the biography of the famous bard.
Tel .: +375 1597 60250


27 января
Международный День памяти жертв Холокоста (г. Новогрудок, УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»)
Каждый год 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, посвященный трагедии, произошедшей во время Второй мировой войны и приведшей к гибели 6 миллионов евреев от рук нацистского режима. В г. Новогрудок этому дню традиционно посвящается цикл тематических мероприятий.
В этом году программу мероприятий дополнит показ уникального фильма «Книга проклятий», снятого по дневнику Бенджамина Берковича, узника гетто на Пересеке. Кинолента – это попытка выяснить, кем же был автор дневника, что с ним произошло, как дневник оказался в Еврейском историческом институте в Варшаве, и какое послание он хотел передать нам, жителям 21 века.
Тел.: +375 1597 44916; 21470

27 студзеня
Міжнародны Дзень памяці ахвяр Халакосту (г. Навагрудак, УК «Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей»)
Штогод 27 студзеня адзначаецца Міжнародны дзень памяці ахвяр Халакосту, прысвечаны трагедыі, якая адбылася падчас Другой сусветнай вайны і якая прывяла да гібелі 6 мільёнаў яўрэяў ад рук нацысцкага рэжыму.
У праграме – паказ унікальнай кінастужкі «Кніга пракляццяў», знятай на падставе дзённіка Бенджаміна Бярковіча, вязня гета на Пярэсецы. Фільм – гэта спроба даведацца, кім жа быў аўтар дзённіка, што з ім адбылося, як дзённік апынуўся ў Яўрэйскім гістарычным інстытуце ў Варшаве, і якое пасланне ён хацеў перадаць усім нам, жахарам 21 стагоддзя.
Тэл.: +375 1597 44916; 21470

January 27th
International Holocaust Remembrance Day (Navahrudak, Navahrudak Museum of History and Regional Studies
On this annual day of commemoration, on January 27, the Navahradak Museum of History and Regional Studies will host a film screening of the movie «The Book of Curses» that is based on the diary of Benjamin Berkovich, a ghetto prisoner on Pereseka. The movie is an attempt to find out who the author of the diary was, what happened to him, how the diary ended up at the Jewish Historical Institute in Warsaw, and to convey the author’s message – a curse to all humanity and its culture — to all those living in the 21st century.
Тel.: +375 1597 44916; 21470