ИЮЛЬ / JULY


3 июля
Мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (Гродненская область)
День Независимости Республики Беларусь – главный праздник белорусской государственности, который отмечается ежегодно 3 июля в каждом уголке Гродненщины. Митинги, парады, концерты, выставки, детские площадки, «арт-кафе» под открытым небом, акции, праздничные салюты и другие сюрпризы ждут гостей и жителей области. Программы мероприятий будут размещены на сайтах организаторов.
Тел.: +375 152 771911

3 ліпеня
Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Гродзенская вобласць)
Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь – галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці, якое адзначаецца штогод 3 ліпеня ў кожным кутку Гродзеншчыны. Мітынгі, парады, канцэрты, выстаўкі, дзіцячыя пляцоўкі, «арт-кафэ» пад адкрытым небам, акцыі, святочны салют і іншыя сюрпрызы чакаюць гасцей і жыхароў вобласці. Праграма будзе размешчана на сайах арганізатараў.
Тэл .: +375 152 771911

3 July
Events dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus (Grodno region)
Independence day of the Republic of Belarus is the main holiday of the Belarusian statehood, which is celebrated annually on July 3 in every corner of Grodno region. Meetings, parades, concerts, exhibitions, playgrounds, «art cafe» in the open air, the Republican campaign «Sing the anthem together!», fireworks and other surprises at the festival for guests and residents of the region. The program will be posted on the website of the Grodno regional Executive Committee http://region.grodno.by/ru/ closer to the date of celebrations.
Tel: +375 152 7719116 июля
Праздник «Коваль-Вернидуб» (аг. Красное, Кореличский район)
ВПЕРВЫЕ в агрогородке Красное пройдет праздник «Коваль-Вернидуб». По народным поверьям, на Купалье происходит разгул различной нечистой силы, поэтому неслучайно в битву с ней вступает славянский мифический персонаж, народный защитник – силач Коваль-Вернидуб. В программе уникального праздника – театрализованное представление «Асілак Вярнідуб», традиционные народные игры, конкурсы, мастер-класс по плетению венков, обливание водой, зажжение праздничного костра, большой дружный хоровод.
Тел.: +375 1596 70428

6 ліпеня
Свята «Каваль-Вярнідуб» (аг. Краснае, Карэліцкі раён)
УПЕРШЫНЮ ў аграгарадку Краснае пройдзе свята «Каваль-Вярнідуб». Па народных павер’ях, на Купалле адбываецца разгул рознай нячыстай сілы, таму невыпадкова ў бітву з ёй уступае славянскі міфічны персанаж, народны абаронца – асілак Каваль-Вярнідуб. У праграме ўнікальнага свята – тэатралізаванае прадстаўленне «Асілак Вярнідуб», традыцыйныя народныя гульні, конкурсы, майстар-клас па пляценні вянкоў, абліванне вадой, запальванне святочнага вогнішча, вялікі дружны карагод.
Тэл.: +375 1596 70428

July 6th
Holiday «The BlacksmithViarnidub» (ag. Krasnae, Karelichi district)
FOR THE FIRST TIME in the agro-town Krasnae, the holiday «The Blacksmith-Viarnidub» will take place. According to popular belief, various evil spirits are rampant on Kupalle, so it is no coincidence that a Slavic mythical character, the people’s defender, the strongman «The Blacksmith-Viarnidub», enters the battle with them. The program of the holiday includes a theatrical performance «Asilak Viarnidub», traditional folk games, contests, a wreath-weaving master class, pouring water, lighting a festive fire, and a big friendly round dance.
Теl.: +375 1596 704286-7 июля
Народный праздник «Купалье» (Гродненская область)
В разгар лета в Гродненской области будут отмечать Купалье – один из древнейших народных праздников, посвящённых солнцу и расцвету земли. Сегодня масштабные гуляния объединяют таинственные традиции и ритуалы, театрализованные концерты и весёлые игры.
Не упустите уникальную возможность поучаствовать в мистическом празднике, пройти ритуал очищения огнем, опустить на воду купальский венок, одержать победу в «квесте» по поиску чудесного цветка папоротника, исполнить народные песни и танцы вместе с лучшими коллективами любительского творчества области!
Каждый гость станет не только свидетелем интересного зрелища, но и непосредственным участником грандиозных купальских событий, которые надолго останутся в памяти! Мы ждём вас!
Тел.: +375 152 771911

6-7 ліпеня
Народнае свята «Купалле» (Гродзенская вобласць)
У разгар лета ў Гродзенскай вобласці будуць адзначаць Купалле – адно з самых старажытных народных свят, прысвечаных сонцу і росквіту зямлі. Сёння маштабныя гулянні аб’ядноўваюць таямнічыя традыцыі і рытуалы, тэатралізаваныя канцэрты і вясёлыя гульні.
Не прапусціце ўнікальную магчымасць паўдзельнічаць у містычным свяце, прайсці рытуал ачышчэння агнём, апусціць на ваду купальскі вянок, атрымаць перамогу ў «квэсце» па пошуку цудоўнай кветкі, выканаць народныя песні і танцы разам з лепшымі калектывамі аматарскай творчасці вобласці!
Кожны госць стане не толькі сведкам цікавага відовішча, але і непасрэдным удзельнікам грандыёзных купальскіх падзей, якія надоўга застануцца ў памяці! Мы чакаем вас!
Тэл.: +375 152 771911

July 6-7
Folk holiday «Kupalye» (Grodno region)
At the height of summer, the Grodno region will celebrate Kupalye — one of the oldest folk holidays dedicated to the sun and the flourishing of the earth. Today, traditional festivities combine mysterious traditions and rituals, theatrical concerts and fun games.
Do not miss the unique opportunity to take part in a mystical holiday, go through the ritual of purification by fire, lower the Kupala wreath on the water, win the «quest» to find a wonderful flower, perform folk songs and dances together with the best amateur groups of the region!
Each guest will become not only a witness to an interesting show, but also a direct participant in the grandiose Kupala events, which will remain in the memory for a long time! We are waiting for you!
Tel.: +375 152 7719117 июля
Митинг-реквием памяти жертв фашизма «Шауличи… Наша память и боль» (мемориальный комплекс «Шауличи», Волковысский район)
В мемориальном комплексе «Шауличи», который является одним из крупнейших памятников Беларуси, посвящённых трагедии «огненных деревень» и стёртых с лица земли в годы Великой Отечественной войны, ежегодно собираются сотни людей, чтобы почтить память жертв фашизма. В театрализованной постановке отражаются события той страшной купальской ночи, которые стали трагическими для жителей деревни Шауличи – «Гродненской Хатыни». В сердце мемориала бронзовый колокол печальным звоном напоминает о сотнях загубленных жизней.
Тел.: +375 1512 68192

7 ліпеня  
Мітынг-рэквіем памяці ахвяр фашызму «Шавулічы… Наша памяць і боль» (мемарыяльны комплекс «Шавулічы», Ваўкавыскі раён)
У мемарыяльным комплексе «Шавулічы», які з’яўляецца адным з найбуйнейшых помнікаў Беларусі, прысвечаных трагедыі «вогненных вёсак» і сцёртых з твару зямлі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, штогод збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць ахвяр фашызму. У тэатралізаванай пастаноўцы адлюстроўваюцца падзеі той страшнай купальскай ночы, якія сталі трагічнымі для жыхароў вёскі Шавулічы. У сэрцы мемарыяла сумныя перазвоны нагадваюць пра сотні загубленых жыццяў.
Тэл.: +375 1512 68192

7July
Meetingis arequiem inmemory of the victims of fascism v.Shaulichi «Shaulichi… Our memory and pain» (Volkovysk district, Shaulichi memorial complex)
In the memorial complex “Shaulichi”, which is one of the largest monuments in Belarus, dedicated to the tragedy of “fiery villages” and wiped out during the Great Patriotic War, hundreds of people gather annually to honor the memory of the victims of fascism. The theatrical performance reflects the events of that terrible Kupala night, which became tragic for the inhabitants of the village of Shaulichi. In the heart of the memorial, a bronze bell with a sad ringing reminds of hundreds of lost lives.
Tel.:+375 1512 681928 июля 
День освобождения города Новогрудка от немецко-фашистских захватчиков «Мы этой памяти верны» (г. Новогрудок)
Главным событием праздничных мероприятий станет митинг памяти, посвященной подвигу воинов-освободителей. На площади имени Ленина соберутся ветераны, руководство района, представители трудовых коллективов, общественных объединений, дети и молодежь. Минутой молчания новогрудчане почтят светлую память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Митинг завершится традиционно возложением цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику погибшим воинам-интернационалистам.
Тел.: +375 1597 60250 

8 ліпеня 
Дзень вызвалення горада Навагрудка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў «Мы гэтай памяці верныя» (г. Навагрудак) 
Галоўнай падзеяй святочных мерапрыемстваў стане мітынг памяці, прысвечаны подзвігу воінаў-вызваліцеляў. На плошчы імя Леніна збяруцца ветэраны, кіраўніцтва раёна, прадстаўнікі працоўных калектываў, грамадскіх аб’яднанняў, дзеці і моладзь. Хвілінай маўчання навагрудчане ўшануюць светлую памяць загінуўшых на франтах Вялікай Айчыннай вайны. Мітынг традыцыйна завершыцца ўскладаннем кветак і вянкоў да Магілы Невядомага Салдата і помніка загінуўшым воінам-інтэрнацыяналістам.
Тэл.: +375 1597 60250

July 8th
Day of the liberation of the town of Novogrudok from the Nazi invaders «We are faithful to this memory» (Novogrudok)
The main event of the festive events will be a memorial meeting dedicated to the feat of the soldiers-liberators. Veterans, authorities, representatives of labor collectives, public associations, children, and youth will gather on Lenin Square. The residents of Novogrudok will honor the blessed memory of those killed on the fronts of the Great Patriotic War with a minute of silence. The meeting will end with the laying of flowers and funeral wreaths at the Tomb of the Unknown Soldier and at the monument to the fallen fellow countrymen, and internationalist soldiers.
Тel.: +375 1597 602509 июля
Районный праздник «Каля замка на Купалу» (г. Лида, у стен Лидского замка)
Хотите пройтись по сказочно-мифологической тропе и встретиться с героями купальской ночи? Тогда не упустите эту уникальную возможность! Зажигательная народная музыка и танцы, подвижные игры, плетение венков и пускание их на воду – и всё это у стен Лидского замка. Каждый желающий сможет ознакомиться с выставкой лекарственных и пряно-ароматических растений «Целительная сила трав» и даже отведать травяного чая. Фейерверк ярких огней, символизирующих Цветок папоротника, а также традиционное зажжение купальского костра завершат этот волшебный праздник.
Тел.: +375 154 646340

9 ліпеня 
Раённае свята «Каля замка на Купалу» (г. Ліда, ля сцен Лідскага замка)
Жадаеце прайсціся па казачна-міфалагічнай сцежцы і сустрэцца з героямі купальскай ночы? Тады не згубіце гэтую ўнікальную магчымасць! Запальная народная музыка і танцы, рухомыя гульні, пляценне вянкоў і пусканне іх на ваду – і ўсё гэта каля сцен Лідскага замка. Кожны жадаючы можа азнаёміцца з выставай лекавых і востра-духмяных раслін «Гаючая сіла травы» і нават пакаштаваць травяной гарбаты. Феерверк яркіх агнёў, якія сімвалізуюць Папараць-кветку, запальванне купальскага вогнішча завершаць гэтае чароўнае свята.
Тэл .: +375 154 646340

July 9 
Regional holiday «Near the castle on Kupala» (Lida, near the Lida castle)
Do you want to walk along the fairy-tale mythological path and meet the heroes of the Kupala night? Then don’t miss this unique opportunity! Incendiary folk music and dances, outdoor games, weaving wreaths and putting them on the water — and all this at the walls of the Lida Castle. Everyone will be able to get acquainted with the exhibition of medicinal and aromatic plants «The Healing Power of Herbs» and even taste herbal tea. Fireworks of bright lights symbolizing the Fern Flower, as well as the traditional lighting of the Kupala bonfire will complete this magical holiday. Tel.: +375 154 6463409 июля
Праздник рыбака «По щучьему велению!» (аг. Воронча, Кореличский район)
Праздник рыбака соберет любителей рыбалки на берегу живописного озера агрогородка Воронча. Гостей и жителей ждет интересная праздничная программа.. Жюри праздника определит победителей конкурсов на лучшее блюдо из рыбы «Рыбное ассорти», соревнований по рыбной ловле «Побольше вам рыбки, чтоб сияли улыбки». Кульминацией «рыбного дня» станет угощение царской ухой. Каждому предложат поучаствовать в веселых викторинах и конкурсах.
Тел.: +375 1596 70428

9 ліпеня
Свята рыбака «Па шчупаковым загадзе!» (аг. Варонча, Карэліцкі раён)
Свята рыбака збярэ аматараў рыбалкі на маляўнічым беразе возера аграгарадка Варонча. Гасцей і жыхароў чакае цікавая святочная праграма. Журы свята вызначыць пераможцаў конкурсаў на лепшую страву з рыбы “Рыбнае асарці”, спаборніцтваў па рыбнай лоўлі “Пабольш вам рыбкі, каб ззялі ўсмешкі”. Кульмінацыяй “рыбнага свята” стане пачастунак царскай юшкай. Кожнаму прапануюць паўдзельнічаць у вясёлых віктарынах і конкурсах.
Тэл.: +375 1596 70428

July 9th
Fisherman’s holiday «By the pike’s command!» (Karelichi district, ag. Varoncha)
The Fisherman’s holiday will gather fishing enthusiasts, which will be held on the shore of the lake of the agro-town of Varoncha. An interesting festive program «Commotion in the underwater kingdom» awaits guests and residents. Guests of the event will be offered to participate in fun quizzes and contests. The jury of the festival will determine the winners of competitions for the best fish dish «Assorted fish», fishing competitions «More fish for you, so that smiles shine». The culmination of the holiday will be a treat with royal fish soup.
Теl.: +375 1596 704289 июля 
Районный праздник «Бераст-Фэст» (г.п. Большая Берестовица, Берестовицкий район) 
«Бераст-Фэст» – брендовый праздник берестовицкой земли, который по традиции проходит ярко, весело и с размахом! Театрализованное шествие гостей и коллективов любительского творчества Гродненщины украсит главную улицу посёлка. Бераст и Тавица пригласят всех на невероятное количество праздничных локаций и, конечно, на традиционное выступление артистов любительского творчества и звёзд белорусской эстрады.
Тел.: +375 1511 22003

9 ліпеня 
Раённае свята «Бераст-Фэст» (г.п. Вялікая Бераставіца, Бераставіцкі раён) 
«Бераст-Фэст» – брэндавае свята бераставіцкай зямлі, якое па традыцыі праходзіць ярка, весела і з размахам! Тэатралізаванае шэсце гасцей і калектываў аматарскай творчасці Гродзеншчыны ўпрыгожыць галоўную вуліцу пасёлка. Бераст і Тавіца запросяць усіх на неверагодную колькасць святочных лакацый і, вядома, на традыцыйны выступ артыстаў аматарскай творчасці і зорак беларускай эстрады.
Тэл.: +375 1511 22003

July 9 
The district holiday «Breast-Fest» (Berestovitsa district, the village of Bolshaya Berestovitsa)
The second weekend of July every year in the town of Bolshaya Berestovitsa passes district holiday «Berast-Fest». A theatrical procession of guests of the holiday and Amateur groups of Berestovitchina, Grodno region will decorate the main street of the village. Berast and Tavitsa will invite guests and residents of the village to the performances of Amateur artists and Belarusian pop stars, visit the thematic areas and the «City of masters», and children to the playgrounds!
Tel.: +375 1511 220039 июля
Городской арт-пикник «На хвалях Нёмана» (г. Мосты, урочище Михайловка)
Приглашаем всех гостей на самый масштабный незабываемый брендовый праздник г. Мосты «На хвалях Нёмана»! Все желающие смогут увидеть яркое кулинарное шоу, заплыв «На чём попало», отведать ухи и просто хорошо и комфортно отдохнуть всей семьёй. На празднике выберут самого ловкого мастера рыбной ловли. Множество разнообразных конкурсов, выступлений, игровых программ, сюрпризов ждёт вас на арт-пикнике, которые лучше посетить сразу всей семьей.
Тел.: +375 1515 64494

9 ліпеня 
Гарадскі арт-пікнік «На хвалях Нёмана» (г. Масты, урочышча Міхайлоўка)
Запрашаем усіх гасцей на самае маштабнае незабыўнае брэндавае свята г. Масты “На хвалях Нёмана”! Усе жадаючыя змогуць убачыць яскравае кулінарнае шоу, заплыў “На чым папала”, пакаштаваць вухі і проста добра і камфортна адпачыць усёй сям’ёй. На свяце выбяруць самага спрытнага майстра рыбнай лоўлі. Мноства разнастайных конкурсаў, выступленняў, гульнёвых праграм, сюрпрызаў чакае вас на арт-пікніке, якія лепш наведаць адразу ўсёй сям’ёй.
Тэл.: +375 1515 64494

9 July 
City Artpicnic «On the Waves of Neman» (Mosty city, Mikhailovka area)
We invite all guests to the unforgettable holiday «On the Waves of Neman». Everyone will be able to see a bright culinary show and swim «On whatever turns up», taste fish soup and just have a good and comfortable rest with the whole family. The most skillful fishing master will be chosen at the festival. You can enjoy many different contests, performances, game programs, surprises and various festivals at the holiday.
Tel.: +375 1515 6449410 июля
Театрализованный обрядовый праздник «Пятроўскі вянок» (аг. Петревичи, Новогрудский район) 
«Петровский венок» – яркое и незабываемое действие, ставшее уже традиционным для жителей и гостей агрогородка Петревичи. Творческие работники и участники любительских коллективов на украшенной повозке объедут населенный пункт и поздравят односельчан с праздником, споют песни и по традиции вручат самым гостеприимным хозяевам венок, который потом забросят на крышу дома. По поверью, чем дольше венок пролежит на крыше, тем больше добра будет в доме, лучше будет урожай и крепче здоровье. В настоящую праздничную площадку превратится центральная улица агрогородка: лучшая музыка, поздравления, конкурсы и народные игры! Все желающие смогут вспомнить и станцевать давно забытые танцы – полечку, падыспань и краковяк.
Тел.+375 1597 61175

10 ліпеня
Тэатралізаванае абрадавае свята «Пятроўскі вянок» (аг. Пятрэвічы, Навагрудскі раён)
«Пятроўскі вянок» – яркае і незабыўнае дзеянне, якое стала ўжо традыцыйным для жыхароў і гасцей аграгарадка Пятрэвічы. Творчыя работнікі і ўдзельнікі аматарскіх калектываў на ўпрыгожанай фурманцы аб’едуць населены пункт і павіншуюць аднавяскоўцаў са святам, праспяваюць песні і па традыцыі ўручаць самым гасцінным гаспадарам вянок, які потым закінуць на дах дома. Па павер’і, чым даўжэй вянок праляжыць на даху, тым больш дабра будзе ў доме, лепшым будзе ўраджай і мацней здароўе. У сапраўдную святочную пляцоўку ператворыцца цэнтральная вуліца аграгарадка: лепшая музыка, віншаванні, конкурсы і народныя гульні! Усе жадаючыя змогуць успомніць і станцаваць даўно забытыя танцы – полечку, падыспань і кракавяк.
Тэл.: +375 1597 61175

July 10th 
Theatrical ritual festive «Peter’s wreath» (Petrevichi, Novogrudok district)
«Peter’s Wreath» is a bright and unforgettable action which has already become traditional for residents and guests of the agro-town of Petrevichi. Employees of the creative sphere and members of amateur groups being sit a decorated cart will go around the village and congratulate fellow villagers on the holiday, they will sing songs and, according to tradition, will present the most hospitable hosts a wreath, which will then be thrown on the roof of the house. According to this legend, the longer the wreath lies on the roof, the more good there will be in the house, the harvest will be better and the health will be stronger. The central street of the agro-town will turn into a real festive platform: the best music, congratulations, contests and folk games. Everyone will be able to remember and dance long-forgotten dances – “polechka”, “padispan” and “krakovyak”.
Тel.: +375 1597 6117511 июля
Праздник поэзии «Стану песняй у народзе…» (г.п. Острино, Щучинский район)
В г.п. Острино гостей соберет масштабный праздник в честь белорусской поэтессы, прозаика, актрисы и педагога – Алоизы Степановны Пашкевич (Тётки). Много интересных фактов смогут узнать участники праздника о биографии и творческой деятельности нашей знаменитой землячки. Жителей и гостей агрогородка ожидает насыщенная театральными постановками программа, спектакль образцовой театральной студии «Обыкновенное чудо», встреча с  гродненскими писателями и писателями-земляками, концертная программа народных коллективов Щучинского района, выставка экспонатов «Музей в чемодане», посещение народного музея А.С. Пашкевич (Тётки). Для активного отдыха и развлечений будут работать интерактивные игровые площадки, а также танцевальная площадка.
Тел.: +375 1514 30344 

11 ліпеня
Свята паэзіі «У госці да Элаізы …» (г.п. Астрыно, Шчучынскі раён)
У г.п. Астрыно жыхароў і гасцей збярэ маштабнае свята ў гонар беларускай паэткі, празаіка, актрысы і педагога – Алаізы Сцяпанаўны Пашкевіч (Цёткі). Шмат цікавых фактаў змогуць даведацца ўдзельнікі свята аб біяграфіі і творчай дзейнасці нашай знакамітай зямлячкі. Жыхароў і гасцей аграгарадка чакае насычаная тэатральнымі пастаноўкамі праграма, спектакль узорнай тэатральнай студыі «Обыкновенное чудо», сустрэча гродзенскіх пісьменнікаў і пісьменнікаў-землякоў, канцэртная праграма народных калектываў Шчучынскага раёна, выстава экспанатаў «Музей у чамадане», наведванне народнага музея А.С. Пашкевіч (Цёткі). Для актыўнага адпачынку і забаў будуць працаваць інтэрактыўныя гульнёвыя пляцоўкі, а таксама танцавальная пляцоўка.
Тэл.: +375 1514 30344

July, 11 
Poetry festival “I will begin to sing among the people …” (Shchuchinsky district, town of Ostrino)
In g. The festival in honor of the Belarusian poetess, prose writer, actress and teacher, Aloiza Stepanovna Pashkevich (Aunts) will gather a bunch of residents and guests. Participants of the festival will be able to find out many interesting facts about the biography and creative activities of our famous compatriot. Residents and guests of the agro-town will enjoy a rich theatrical program, a performance of the exemplary theater studio «Ordinary Miracle», a meeting of Grodno writers and fellow countrymen, a concert program of folk collectives of the Shchuchinsky district, an exhibition of exhibits «Museum in a suitcase», a visit to the national museum of A. S. Pashkevich (aunts). Interactive playgrounds and a dance floor will work for active recreation and entertainment.
Tel.: +375 1514 3034411 июля
Фестиваль поэтического искусства «Сваякоўскія сустрэчы», посвященный Казимиру Свояку (аг. Подольцы, Островецкий район)
В июле самых любознательных жителей и гостей аг. Подольцы ждёт знакомство с непростой историей жизни Казимира Свояка – талантливого поэта, белорусского католического священника и общественного деятеля. Яркие достопримечательности, известные личности, интересные публикации – присутствующие смогут погрузиться в эпоху первой половины XX столетия и узнать много нового о знаменитом представителе прошлого. В атмосфере теплоты и дружбы прозвучат стихи Казимира Свояка, отрывки из его философского дневника, душевные песни, увлекательные рассказы о знаковых периодах жизни поэта. Вечер оставит в памяти гостей много приятных воспоминаний.
Тел.: +375 1591 70189

11 ліпеня
Фестываль паэтычнага мастацтва «Сваякоўскія сустрэчы», прысвечаны Казіміру Сваяку (аг. Падольцы, Астравецкі раён)
У ліпені самых дапытлівых жыхароў і гасцей аг. Подольцы чакае знаёмства з няпростай гісторыяй жыцця Казіміра Сваяка – таленавітага паэта, беларускага каталіцкага святара і грамадскага дзеяча. Яркія славутасці, вядомыя асобы, цікавыя публікацыі – прысутныя змогуць акунуцца ў эпоху першай паловы XX стагоддзя і даведацца шмат новага пра знакамітага прадстаўніка мінулага. У атмасферы цеплыні і дружбы прагучаць вершы Казіміра Сваяка, урыўкі з яго філасофскага дзённіка, душэўныя песні, займальныя апавяданні аб знакавых перыядах жыцця паэта. Вечар пакіне ў памяці гасцей шмат прыемных успамінаў.
Тэл.: +375 1591 70189

July, 11
Festival of poetic art «Svayakўskіya sustrechi» dedicated to kazimir svoyak (Ostrovets district, ag. Podoltsy)
In December, the most curious students will become familiar with the difficult history of the life of Casimir Svoyak , a talented poet, a belarusian catholic priest and social activist.  Children will be able to dive into the era of the first half of the XX century and learn a lot about the famous representative of the past. In an atmosphere of warmth and friendship will sound talented poems of Kazimierz Svoyak, excerpts from his philosophical diary, soulful songs, fascinating stories about the significant periods of the poet’s life. The evening will leave in the memory of students a lot of pleasant memories.
Tel.: +375 1591 7018916 июля
Праздник цветов «Цветочная феерия» (аг. Краковка, Ошмянский район)
Когда-то в 80-е годы прошлого века тепличное хозяйство в Краковке было единственным местом в Ошмянском районе, где можно было приобрести живые цветы, что и послужило идеей проведения праздника «Цветочная феерия». В этот день участники и гости мероприятия смогут окунуться в завораживающий цветочный мир, воплощённый в театрализованном представлении, оценить работы местных парикмахеров, поучаствовать в конкурсе цветочных композиций, побывать на тематической шоу-программе «Букет талантов». Для гостей откроет свою работу видеосалон «Цветочный рай», где можно будет почерпнуть новые идеи для креативного оформления своих приусадебных участков. Для любителей необычных цветов пройдут мастер-классы «Цветочное чудо». Молодежь ждет зажигательная дискотека «Музыкальная феерия», а маленьких «цветов жизни» – игровая площадка «В гостях у Незабудки».
Тел.: +375 29 1352388

16 ліпеня
Свята кветак «Кветкавая феерыя» (аг. Кракоўка, Ашмянскі раён)
Калісьці ў 80-я гады мінулага стагоддзя цяплічная гаспадарка ў Кракоўцы была адзіным месцам у Ашмянскім раёне, дзе можна было набыць жывыя кветкі, што і паслужыла ідэяй правядзення свята кветак «Кветкавая феерыя». У гэты дзень удзельнікі і госці мерапрыемства змогуць акунуцца ў зачаравальны кветкавы свет, прадстаўлены на тэатралізаваным паказе, ацаніць работы мясцовых цырульнікаў, паўдзельнічаць у конкурсе кветкавых кампазіцый, пабываць на тэматычнай шоу-праграме «Букет талентаў». Для гасцей распачне работу відэасалон «Кветкавы рай», дзе можна будзе запазычыць новыя ідэі для крэатыўнага афармлення сваіх прысядзібных участкаў. Для аматараў незвычайных кветак пройдуць майстар-класы «Кветкавы цуд». Моладзь чакае запальная дыскатэка «Музычная феерыя», а маленькіх «кветак жыцця» – гульнёвая пляцоўка «У гасцях у Незабудкі».
Тэл.: +375 29 1352388

July 16th
The festival of flowers «Flower extravaganza» (Oshmyansky district, ag. Krakovka)
Once in the 80-ies of the last century, the greenhouse in Krakow was the only place in the Oshmyansky district where you can buy fresh flowers, which was the idea of the flower festival «flower extravaganza». On this day, participants and guests of the event will be able to plunge into the fascinating flower world, presented at the theatrical performance «beauty Lives in the world», to evaluate the work of local hairdressers, where the main original decoration of hairstyles will be flowers, to participate in the competition of flower compositions «flower-Semitsvetik», to visit the thematic show program «Bouquet of talents» from the best collectives of the district. Guests will open their work video Studio «Flower Paradise in the yard», where you can learn new ideas for the creative design of their homesteads. For lovers of unusual colors workshops «a miracle Floral» in their weaving beads and makeup «Floral rainbow». Young people are waiting for the incendiary disco «musical extravaganza», and small flowers of life «Playground for children» visiting the forget-me-Nots».
Tel: +375 29 135238816 июля
Праздник ремесел «Ремесло как образ жизни» (аг. Деречин, Зельвенский район)
Поклонникам традиционных народных ремёсел в начале лета стоит посетить масштабный праздник «Ремесло как образ жизни» в аг. Деречин. В этот день центр агрогородка превратится в большую выставку рукотворных красот, выполненных из лозы, дерева, глины, металла, бумаги и пр. Каждый желающий сможет поработать за гончарным кругом или ткацким станком, вышить красивую салфетку или смастерить соломенный сувенир. Гостей мероприятия «Ремесло как образ жизни» ждут увлекательные тематические мастер-классы, юмориcтические театрализованные представления и разноплановая концертная программа с участием коллективов любительского творчества. «Ремесло как образ жизни» – это праздник для обладателей хорошего вкуса, истинных ценителей искусства и преданных поклонников национальных традиций.
Тел.: +375 156 471002; +375 156 471139

16 ліпеня
Свята рамёстваў «Рамяство як лад жыцця» (аг. Дзярэчын, Зэльвенскі раён)
Прыхільнікам традыцыйных народных рамёстваў у пачатку лета варта наведаць маштабнае свята народнай творчасці «Рамяство як лад жыцця» ў аг. Дзярэчын. У гэты дзень цэнтр аграгарадка ператворыцца ў вялікую выставу рукатворных прыгажосцяў, выкананых з лазы, дрэва, гліны, металу, паперы і інш. Кожны жадаючы зможа папрацаваць за ганчарным колам ці ткацкім станком, вышыць прыгожую сурвэтку ці змайстраваць саламяны сувенір. Гасцей мерапрыемства чакаюць займальныя тэматычныя майстар-класы, гумарыстычныя тэатралізаваныя дзеі і разнапланавая канцэртная праграма з удзелам калектываў аматарскай творчасці. «Рамяство як лад жыцця» – свята для ўладальнікаў добрага густу, адданых  знаўцаў мастацтва і прыхільнікаў нацыянальных традыцый.
Тэл.: +375 1564 71002; +375 1564 71139

Jule 16
Нoliday crafts «Сrafts as a lifestyle» (Derechin, Zelva district)
Fans of traditional folk crafts at the beginning of summer should visit the large-scale holiday “Crafts as a lifestyle” in  Derechin.  On this day, the center of the agro-town will turn into a large exhibition of man-made beauties made of vines, wood, clay, metal, paper, etc. Everyone will be able to work behind a potter’s wheel or loom, embroider a beautiful napkin or make a straw souvenir.  The event «Craft as a Lifestyle» awaits fascinating thematic master classes, humorous theatrical performances and a diverse concert program with the participation of amateur groups. “Crafts as a lifestyle” is a celebration for owners of good taste, true connoisseurs of art and devoted fans of national traditions.
Contact information: +375 1564 71002; +375 1564 7113916 июля
Народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса» (аг. Куриловичи, Мостовский район)
Приглашаем всех на народное гулянье «Весёлая повозка – четыре колеса»! Начнётся праздник парадом всевозможных транспортных средств на главной улице агрогородка. На протяжении мероприятия вас ждут конкурсы, развлекательно-игровые программы, катание на повозке, прозвучат лучшие песни в исполнении участников любительских коллективов, для детей будут работать аттракционы, будут Закончится праздник молодёжной дискотекой!
Тел.: +375 1515 62799

16 ліпеня 
Народнае гулянне «Весёлая повозка – четыре колеса» (аг. Курылавічы, Мастоўскі раён)
Запрашаем усіх на народнае гулянне «Весёлая повозка – четыре колеса»! Пачнецца свята парадам разнастайных транспартных сродкаў на галоўнай вуліцы аграгарадка. На працягу мерапрыемства вас чакаюць конкурсы, забаўляльна-гульнёвыя праграмы, катанне на вазку, прагучаць лепшыя песні ў выкананні ўдзельнікаў аматарскіх калектываў, для дзяцей будуць працаваць атракцыёны. Скончыцца свята маладзёжнай дыскатэкай!
Тэл.: +375 1515 62799

16 July 
Folk Festival “Funny Cart on Four Wheels” (Mosty district, agro-town Kurilovichi)
We invite everyone to the Folk Festival “Funny Cart on Four Wheels”. The holiday will begin with a parade of all kinds of vehicles on the main street of the agro-town. During the event, the best songs performed by participants of amateur groups will be performed, there will be attractions for children, contests, entertainment and game programs, riding on a cart, and the holiday will end with a youth disco.
Tel.: +375 1515 6279916 июля 
Праздник молодёжных субкультур «Энергия молодости» (аг. Василевичи, Слонимский район)
Агрогородок Василевичи приглашает на праздник современную молодежь, у которой много энергии, увлечений, которая готова показать свои таланты, веселиться, общаться и отдыхать! Рэперы и рокеры, тиктокеры и ютуберы, начинающие парикмахеры и визажисты, дизайнеры и граффитисты – всех ждет активный, современный и незабываемый отдых. Станьте участником игровых программ, сделайте LOVE-фото и роспись по телу хной, окунитесь с головой в спортивно-оздоровительное состязание «Молодёжь – за ЗОЖ!» и фестиваль красок Color-fest!
Тел.: +375 1562 46820 

16 ліпеня
Свята моладзевых субкультур «Энергія маладосці» (аг. Васілевічы, Слонімскі раён)
Аграгарадок Васілевічы запрашае на свята сучасную моладзь, у якой шмат энергіі, зхапленняў, якая гатовая паказаць свае таленты, весяліцца, мець зносіны і адпачываць! Рэперы і рокеры, ціктокеры і ютуберы, пачаткоўцы-цырульнікі і візажысты, дызайнеры і графітысты – усіх чакае актыўны, сучасны і незабыўны адпачынак. Станьце ўдзельнікамі гульнёвых праграм, зрабіце LOVE-фота і роспіс па целе хной, акуніцеся з галавой у спартыўна-аздараўленчыя спаборніцтвы «Моладзь – за ЗЛЖ!» і фестываль фарбаў Color-fest!
Тэл.: +375 1562 46820

July 16
Holiday of youth subcultures «Energy of youth» (Slonim district, ag. Vasilevichi)
The agro-town Vasilevichi invites to the holiday modern youth who have a lot of energy, hobbies, who are ready to show their talents, have fun, communicate and relax at the holiday. Rappers, rockers, tiktokers, novice hairdressers, makeup artists, designers. Guests will find an active, modern and unforgettable vacation: game programs, LOVE-photos — photos of couples in love, body painting with henna, sports and recreation program «Youth for a healthy lifestyle», the Color-fest festival of colors!
Tel.: +375 1562 4682016 июля 
Праздник «Чтобы помнили» ко Дню освобождения городского поселка Козловщина от немецко-фашистских захватчиков (Дятловский район)
Каждого гостя ждёт путешествие по тематическим площадкам, где под фронтовую тальяночку можно будет спеть, а потом и сплясать задорное «яблочко». В течение праздничного дня всех ожидает показательное выступление пожарного аварийно-спасательного поста и самый яркий и веселый фестиваль красок Color Fest. Увлекательные состязания между организациями посёлка никого не оставят равнодушным! Можно будет активно провести время с семьёй, получить заряд положительных эмоций и ярких впечатлений. Гвоздь программы – известный артист белорусской эстрады!.. Не пропустите!
Тел.: +375 1563 67156

16 ліпеня
Свята «Каб памяталі» да Дня вызвалення гарадскога пасёлка Казлоўшчына ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (Дзятлаўскі раён)
Кожнага госця чакае падарожжа па тэматычных пляцоўках, дзе пад франтавую тальяначку можна будзе праспяваць, а потым і станцаваць  «яблочко». На працягу святочнага дня ўсіх чакае паказальнае выступленне пажарнага аварыйна-выратавальнага паста і самы яркі і вясёлы фестываль фарбаў Color Fest. Займальныя спаборніцтвы паміж арганізацыямі пасёлка нікога не пакінуць абыякавым! Можна будзе актыўна бавіць час з сям’ёй, атрымаць зарад станоўчых эмоцый і яркіх уражанняў. «Цвік» праграмы – вядомы артыст беларускай эстрады!.. Не прапусціце!
Тэл.: +375 1563 67156

July 16
Holiday «To be remembered» on the Day of the liberation of the urban village of Kozlovschina from the Nazi invaders (Dyatlovsky district)
Each guest will have a trip to themed venues, where they can sing along with a front-line tag, and then dance a perky «bull’s-eye». During the festive day, everyone will see a demonstration performance by a firefighting rescue post and the brightest and most cheerful festival of colors, Color Fest. Exciting competitions between the organizations of the village will not leave anyone indifferent! You can actively spend time with your family, get a charge of positive emotions and vivid impressions. The highlight of the program is the famous Belarusian pop artist!.. Don’t miss it!
Tel.: +375 1563 6715616 июля
Фест «В гости к Юрате» (г.п. Юратишки, Ивьевский район)
Юратишковская сторона славится своими легендами и былинами, историческими и трудовыми достижениями, талантливыми и гостеприимными людьми. На брендовом празднике «В гости к Юрате» все без исключения смогут принять участие в конкурсно-развлекательной программе. Яркий фест с театрализованными  представлениями, мастер-классами по традиционным ремеслам, выставкой-продажей сувенирной продукции, лучшими концертными номерами запомнится каждому гостю!
Тел.: +375 1595 65035

16 ліпеня 
Фэст «У госці да Юраты» (г.п. Юрацішкі, Іўеўскі раён)
Юрацішкаўскі край славіцца сваімі легендамі і былінамі, гістарычнымі і працоўнымі дасягненнямі, таленавітымі і гасціннымі людзьмі. На брэндавым свяце «У госці да Юраты» ўсе без выключэння змогуць прыняць удзел у конкурсна-забаўляльнай праграме. Яркі фэст з тэатралізаваным прадстаўленнем, майстар-класамі па традыцыйных рамёствах, выставай-продажам сувенірнай прадукцыі, лепшымі канцэртнымі нумарамі запомніцца кожнаму госцю!
Тэл.: + 375 1595 65035 

July 16
Fest «On a visit to Jurata» (urban settlement Yuratishki, Ivye region)
The Juratishkovskaya side is famous for its legends and epics, historical and labor achievements, talented and hospitable people. All who like to spend their day off in a fun and interesting way are invited to the fest «On a visit to Jurata». Fans of outdoor activities will be able to take part in the competition and entertainment program of the festival. A theatrical performance, a master class on traditional crafts, an exhibition and sale of souvenirs, concert and game programs await you!
Tel.: + 375 1595 6503516-17 июля
Международный автофестиваль «SunDay» (д. Каролино, площадка аэроклуба возле оз. Юбилейное, Гродненский район)
Крупнейшее автомобильное событие Беларуси – Международный автофестиваль «SunDay-2022». Около 200 участников представят вниманию зрителей редкие и неординарные модели авто, боевых машин и электромобилей. «Ретро», «Тюнинг», «Стэнс», «Аэрография», «Винилография», «Автозвук» – выставочные площадки фестиваля «Sunday» не оставят равнодушными даже самых искушенных автолюбителей. Гости фестиваля смогут окунуться в мощнейшую атмосферу современной музыки во время вечернего концерта и будут танцевать до самого утра под звуки энергичного Open Air.
Тел.: +375 152 682271

16-17 ліпеня
Міжнародны аўтафестываль «SunDay» (в. Караліно, пляцоўка аэраклуба каля в. Юбілейнае, Гродзенскі раён)
Найбуйнейшая аўтамабільная падзея Беларусі – Міжнародны аўтафестываль «SunDay-2022». Каля 200 удзельнікаў прадставяць увазе гледачоў рэдкія і неардынарныя мадэлі аўто, баявых машын і электрамабіляў. “Рэтра”, “Цюнінг”, “Стэнс”, “Аэраграфія”, “Вінілаграфія”, “Аўтагук” – выставачныя пляцоўкі фестывалю “Sunday” не пакінуць абыякавымі нават самых спрактыкаваных аўтааматараў. Госці фестывалю акунуцца ў атмасферу сучаснай музыкі падчас вячэрняга канцэрта і змогуць танцаваць да самай раніцы пад гукі энергічнага Open Air.
Тэл.: +375 152 682271

July 16-17
International auto festival «SunDay» (Grodno district, Karolino, the site of the aeroclub near the lake Yubileynoye)
International auto festival “SunDay-2022” – the largest automobile event in Belarus will be held on a huge green site near Grodno. About 200 participants will present to the audience rare and extraordinary models of cars, combat vehicles and electric vehicles. “Retro”, “Tuning”, “Stans”, “Airbrushing”, “Vinillography”, “Car audio” – the exhibition grounds of the festival “Sunday” will not leave indifferent even the most sophisticated motorists. Guests of the festival will be able to plunge into the powerful atmosphere of modern music during the evening concert and will dance until the morning to the sounds of energetic Open Air.
Phone: +375 152 68227117 июля 
Праздник неманской ухи «Уха-царица приглашает подружиться!» (аг. Песковцы, Лидский район)
Брендовое мероприятие агрогородка Песковцы соберет всех, кто любит Принеманье и его дары. Уху белую и черную, классическую и тройную, похмельную и янтарную сварят лучшие кулинары для гостей праздника. В качестве жюри будут местные жители, которые оценят умения поваров. Программа праздника будет интересной и насыщенной: хозяева дадут мастер-класс по приготовлению специальной песковской ухи, зрители примут участие в конкурсе рыбацких былин и басен, в игровом аттракционе «Рыбалка», поучаствуют в презентации и дегустации рыбных блюд. С концертной программой выступят коллективы любительского творчества.
Весело и “вкусно” отпразднуют на берегу Немана праздник ухи и Международный день рыбака!
Тел.: +375 154 646340

17 ліпеня
Свята юшкі «Уха-царица приглашает подружиться!» (аг. Пескаўцы, Лідскі раён)
Брэндавае мерапрыемства аграгарадка Пескаўцы збярэ ўсіх, хто любіць Прынеманне і яго дары. Юшку белую і чорную, класічную і патройную, пахмельную і бурштынавую звараць для гасцей свята лепшыя кулінары. У якасці журы будуць мясцовыя жыхары, якія ацэняць уменні кухараў. Праграма свята будзе цікавай і насычанай: гаспадары дадуць майстар-клас па гатаванні спецыяльнай пескаўскай юшкі, гледачы прымуць удзел у конкурсе рыбацкіх былін і баек, у гульнёвым атракцыёне «Рыбалка», возьмуць удзел у прэзентацыі і дэгустацыі рыбных страў. З канцэртнай праграмай выступяць калектывы аматарскай творчасці.
Весела і “смачна” адзначаць на беразе Нёмана свята юшкі і Міжнародны дзень рыбака!
Тэл.: +375 154 646340 

July 17 
Holiday fish soup «Ukha-the queen invites to friends» (Lida district, ag.  Peskovcy)
Brand event of the agro-town Peskovtsy – “Ear-the Queen invites to friends!” gather everyone who loves Pridemage and his gifts. Ear white and black, classic and triple, hangover and amber cook soup lovers for the guests of the holiday. The jury will be the locals who will appreciate the taste and skill of the chefs. The program of the holiday will be interesting and informative: owners and it is peskovskoe Building culture, will give a master class on cooking a special soup Peskovskaya, the audience will participate in the competition fishing tales and fables, in the gaming attraction, “Fishing”, will take part in the presentation and tasting of fish dishes. With a concert program will be teams of Amateur creativity.
Cheerfully and “tasty” will celebrate on the banks of the Nemunas the fish soup and the International Day of the Fisherman!
Tel.: +375 154 64634017 июля
Праздник «Молочный фест» (аг. Больтишки, Вороновский район)
Приглашаем на яркое и увлекательное мероприятие лета! На празднике будет всё «молочное»: молочная ферма и молочное кафе, молочная школа и, конечно, молочные конкурсы. Приглашаем отдохнуть на удобнейших «диванах» из тюков сена, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению клинкового сыра, конкурсе на лучший творожный сыр, народной дегустации и самых весёлых развлечениях!
Тел.: + 375 159 475248

17 ліпеня
Свята «Малочны фэст» (аг. Больцішкі, Воранаўскі раён)
Запрашаем на яркае і займальнае мерапрыемства лета! На свяце будзе ўсё «малочнае»: малочная ферма і малочная кавярня, малочная школа і, вядома, малочныя конкурсы. Запрашаем адпачыць на самых зручных «канапах» з цюкоў сена, паўдзельнічаць у майстар-класах па вырабе клінковага сыра, конкурсе на лепшы тварожны сыр, народнай дэгустацыі і самых вясёлых забавах!
Тэл.: + 375 159 475248

July 17th
Holiday «Milk Fest» (village Boltishki, Voronovsky district)
We invite you to a bright and exciting summer event! The festival will feature everything «dairy»: a dairy farm and a dairy cafe, a dairy school and, of course, dairy contests. We invite you to relax on the most comfortable «sofas» made of bales of hay, take part in master classes on making blade cheese, a competition for the best curd cheese, folk tasting and the most fun entertainment!
Tel.: + 375 159 47524817 июля
Праздник рыбака «Золотая форель Островетчины» (аг. Кемелишки, озеро Вилия, Островецкий район)
Рыбаки самых разных профессий и возрастов соберутся в аг. Кемелишки, чтобы выявить самых ловких мастеров рыбной ловли. Поучаствовать в конкурсе рыбака смогут не только мужчины, но и женщины. Победителями станут те участники, которые сумеют за два часа поймать самых больших, маленьких и тяжеловесных рыб. Старания всех рыбаков и участников непременно будут отмечены жюри. В программе мероприятия: кулинарные конкурсы на «Лучшую уху», «Рыбное ассорти», выставка-дегустация рыбных изделий и угощение ухой, концерт коллективов любительского творчества, театрализованное представление, песни, частушки, истории про рыбалку, конкурсы, игры, беспроигрышная лотерея, аттракционы.
Тел.: +375 1591 70189

17 ліпеня
Свята рыбака «Залатая фарэль Астравеччыны» (аг. Кямелішкі, возера Вілія, Астравецкі раён)
Рыбакі самых розных прафесій і ўзроста збяруцца ў аг. Кямелішкі, каб выявіць самых спрытных майстроў рыбнай лоўлі. Паўдзельнічаць у конкурсе рыбака змогуць не толькі мужчыны, але і жанчыны. Пераможцамі стануць тыя ўдзельнікі, якія здолеюць за дзве гадзіны злавіць самых вялікіх, маленькіх і цяжкавагавых рыб. Старанні ўсіх рыбакоў і ўдзельнікаў абавязкова будуць адзначаныя журы. У праграме мерапрыемства: кулінарныя конкурсы на «Лепшую вуху», «Рыбнае асарці», выстаўка-дэгустацыя рыбных вырабаў і пачастунак юшкай, канцэрт калектываў аматарскай творчасці, тэатралізаванае прадстаўленне, песні, прыпеўкі, гісторыі пра рыбалку, конкурсы, гульні, бяспройгрышная латарэя, атракцыёны.
Тэл.: +375 1591 70189

July 17th
Fishermans holiday «Golden trout island» (ag. Kemelishki, Lake Viliya)
Kemelishki, lake Vilia Fishermen of different professions and ages will gather in AG. Kemelishki to reveal the most dexterous masters of fishing. Not only men, but also women will be able to participate in the fisherman’s competition. The winners will be those participants who will be able to catch the biggest, smallest and heaviest fish in two hours. The efforts of all fishermen and participants will certainly be noted by the jury. The program of the event: culinary competitions for the «Best fish soup», «Fish assortment», exhibition-tasting of fish products and treats fish soup, concert of Amateur groups, theatrical performance, songs, ditties, stories about fishing, contests, games, a win-win lottery, attractions.
Tel.: +375 1591 7018923 июля
«Вечера у Софьи Гольшанской» (аг. Гольшаны, Ошмянский район)
Аутентичные вечера средневековой культуры, атмосфера грациозных нарядов, мистических историй и легенд, оживающих на глазах в обновлённой Северной башне Гольшанского замка и на сценической площадке, танцев и забав, характерных для ушедшей эпохи. Каждую встречу Софья Гольшанская преподносит различные сюрпризы: огненное шоу, выступления известных артистов и коллективов современности, шоу поющих бокалов,  а также встречи с шарманщиками, настоящими шотландцами, лучниками, ожившими статуями и многое другое. Торопитесь, уже совсем скоро встречаемся у стен Гольшанского замка с Софьей Гольшанской!
Тел.: +375 1593 45368

23 ліпеня
«Вечары ў Соф’і Гальшанскай» (аг. Гальшаны, Ашмянскі раён)
Аўтэнтычныя вечары сярэднявечнай культуры, атмасфера грацыёзных нарадаў, містычных гісторый і легенд, якія ажываюць на вачах у адноўленай Паўночнай вежы Гальшанскага замка і на сцэнічнай пляцоўцы, танцаў і забаў, характэрных для былой  эпохі. Кожную сустрэчу Соф’я Гальшанская дорыць розныя сюрпрызы: вогненнае шоу, выступленні вядомых артыстаў і калектываў сучаснасці, шоу спяваючых куфляў, а таксама сустрэчы з катрыншчыкамі, сапраўднымі шатландцамі, лучнікамі, “жывымі” статуямі і шмат іншага. Спяшайцеся, ужо зусім хутка сустракаемся ля сцен Гальшанскага замка з Соф’яй Гальшанскай!
Тэл. +375 1593 45368

July 23
«Evenings at Sofia Golshanskaya’s» (Oshmyany district, Golshany)
Аuthentic evenings of medieval culture, when everyone will plunge into the atmosphere of graceful outfits, mystical stories and legends that come to life before our eyes in the renewed North Tower of Golshany Castle and on the stage, dancing and fun characteristic of a bygone era. Each meeting Sofia Golshanskaya presents various surprises: a fire show, performances by famous artists and collectives of our time, a show of singing glasses, as well as meetings with organ grinders, real Scots, archers, “living” statues and much more. Hurry up, very soon we will meet Sofia Golshanskaya at the walls of the castle Golshansky!
Tel: +375 1593 4536823 июля
Праздник льна «ЛенFEST» (аг. Оюцевичи, Кореличский район)
Лен для Кореличчины – старейшая сельскохозяйственная культура, которая одевала и согревала наших жителей многие века. Вот почему цветки льна вплетены в герб района. Гости праздника смогут принять участие в традиционных белорусских играх, конкурсах, викторинах, мастер-классах, связанных с темой праздника, попробовать блюда со льном, познакомиться с уникальными белорусскими традициями выращивания и обработки льна и многое другое.
Тел.: +375 1596 70428

23 ліпеня
Свята лёну «ЛёнFEST» (аг. Аюцэвічы, Карэліцкі раён)
Лён для Карэліччыны – найстарэйшая сельскагаспадарчая культура, якая апранала і грэла нашых жыхароў шматлікія стагоддзі. Вось чаму кветкі лёну ўплецены ў герб нашага раёна. Госці свята змогуць прыняць удзел у традыцыйных беларускіх гульнях, конкурсах, віктарынах, майстар-класах, звязаных з тэмай свята, паспрабаваць стравы з лёнам, пазнаёміцца з унікальнымі беларускімі традыцыямі вырошчвання і апрацоўкі лёну і многае іншае.
Тэл.: +375 1596 70428

July 23rd
Flax Holiday «Flax FEST» (Karelichi district, ag. Ayutsevichi)
For Karelichi district flax is the oldest agricultural crop that has clothed and warmed our residents for many centuries. That is why flax flowers are woven into the coat of arms of our region. Guests of the festival will be able to take part in traditional Belarusian games, contests, quizzes, master classes related to the theme of the holiday, taste dishes with flax, get acquainted with the traditional Belarusian traditions of growing and processing flax, and much more.
Теl.: +375 1596 7042823 июля
Праздник рыбака «В Озёрах клёв…о!» (аг. Озеры, Гродненский район, возле спасательной станции «Озеры» на берегу оз. Белое)
Профессионалы, любители и новички в рыбной ловле попробуют свои силы в соревнованиях на лучший улов. Организаторы обещают насыщенную концертную программу, развлекательную игротеку «Отдыхаем по-озерски», необычные водные состязания, лотерею удачи «Золотая рыбка» и мн. др.. Перекусить можно будет ухой, приготовленной по оригинальному местному рецепту. На свежем воздухе хочется отдыхать максимально активно, а тем более в том месте, где лесные пейзажи и манящая водная гладь просто завораживают… Чтобы увидеть всю эту красоту, можно будет прокатиться на лошадях или устроить водную прогулку на катамаранах.
Тел.: +375 152 624908, 931493

23 ліпеня
Свята рыбака «В Озёрах клёв…о!» (аг. Азёры, Гродзенскі раён, каля выратавальнай станцыі «Азёры» на беразе воз. Белае)
Прафесіяналы, аматары і пачаткоўцы ў рыбнай лоўлі паспрабуюць свае сілы ў спаборніцтвах на лепшы ўлоў. Арганізатары абяцаюць насычаную канцэртную праграму, забаўляльную гульнятэку «Отдыхаем по-озерски», незвычайныя водныя спаборніцтвы, латарэю поспеху «Золотая рыбка». Перакусіць можна будзе юшкай, прыгатаванай па арыгінальным мясцовым рэцэпце. На свежым паветры хочацца адпачываць максімальна актыўна, а тым больш у тым месцы, дзе лясныя пейзажы і вабная водная роўнядзь проста зачароўваюць… Каб убачыць усю гэтую прыгажосць, можна будзе пракаціцца на канях, зладзіць водную прагулку на катамаранах.
Тэл.: +375 152 624908, 931493

July 23
The fisherman’s holiday “In the оzery is cool … oh!”  (Grodno district, ag. Оzery, near the rescue station on the shores of Lake Beloe)
Professionals, amateurs and beginners in fishing will try their hand at competing for the best catch. If suddenly you are neutral about fishing, the organizers have prepared a rich concert program, an entertaining game library «Resting in Ozersky», unusual water competitions, and the «Goldfish» luck lottery. You can have a bite to eat an ear according to the original local recipe. In the fresh air I want to relax as actively as possible, and even more so in the place where forest landscapes and inviting water surface are simply mesmerizing. To see all this beauty, you can ride a horse, arrange a boat trip on a catamaran.
Phone: +375 152 624908, 93149323 июля
День коллективного отдыха «Поет и развлекает Августовский канал» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Культурное масштабное мероприятие станет настоящим РЕЛАКС-ДНЁМ – и название это только подтверждает. На сцене будут звучать известные и современные песни. Игровая площадка соберет все самые компанейские летние игры, которые поднимут настроение и подарят новые идеи для незабываемого досуга. Тематические фотозоны подарят всем гостям красивые фотографии и приятные воспоминания о празднике. Катание на теплоходе, квесты, водные аттракционы, музыкально-танцевальные баттлы, дискотека в стиле «Zumba», а также ваше прекрасное настроение и энергия сделают этот день по-настоящему лучшим во всем летнем сезоне!
Тел.: +375 152 624908

23 ліпеня
Дзень калектыўнага адпачынку «Поет и развлекает Августовский канал» (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Домбровка)
Культурнае маштабнае мерапрыемства стане сапраўдным РЭЛАКС-ДНЁМ – і назва гэта толькі падцвярджае. На сцэне будуць гучаць вядомыя і сучасныя песні. Гульнёвая пляцоўка збярэ ўсе самыя кампанейскія летнія гульні, якія падымуць настрой і падораць новыя ідэі для незабыўнага вольнага часу. Тэматычныя фотазоны падораць усім гасцям прыгожыя фатаграфіі і прыемныя ўспаміны пра свята. Катанне на цеплаходзе, квэсты, водныя атракцыёны, музычна-танцавальныя батлы, дыскатэка ў стылі “Zumba”, а таксама ваш выдатны настрой і энергія зробяць гэты дзень па-сапраўднаму лепшым ва ўсім летнім сезоне!
Тэл.: +375 152 624908

July 23 
Collective rest day “The August canal sings and entertains” (Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)
A large-scale cultural event will become a real relaxation day the name only confirms this. An incredibly rich program awaits vacationers. Famous and modern songs will sound on the stage. The playground will bring together all the most sociable summer games that will cheer you up and present new ideas for cool leisure time. Thematic photo zones will give all guests beautiful photos and fond memories of the holiday. Boat rides, quests, water attractions, music and dance battles, a Zumba-style disco, as well as your good mood and energy will make this day truly the best in the entire summer season!
Phone: +375 152 62490823-24 июля  
Фестиваль бардовской песни памяти В.С. Высоцкого «Музыка сердец» (оз.Литовка, Новогрудский район)
Фестываль «Музыка сердец» собирает друзей! Самые творческие, самые талантливые и душевные исполнители и любители бардовской песни со всех уголков Беларуси соберутся на берегу живописного озера Литовка, чтобы подарить зрителям свое творчество, талант и воспеть память великого поэта, певца и актера В.Высоцкого. В программе фестиваля: конкурсная программа авторов и исполнителей, концерт гостей фестиваля, развлечения для маленьких и больших любителей песни, зона фудкорта и ночная дискотека. Всё будет по-настоящему: и разговор по душам, и песни, и дым костра.
Тел.+375 1597 60250

23-24 ліпеня
Фестываль бардаўскай песні памяці У.С. Высоцкага «Музыка сэрцаў» (воз.Літоўка, Навагрудскі раён)
Фестываль «Музыка сэрцаў» збірае сяброў! Самыя творчыя, самыя таленавітыя і душэўныя выканаўцы і аматары бардаўскай песні з усіх куткоў Беларусі збяруцца на беразе маляўнічага возера Літоўка, каб падарыць гледачам сваю творчасць і талент. У праграме фестывалю: конкурсная праграма аўтараў і выканаўцаў, канцэрт гасцей фестывалю, забавы для маленькіх і вялікіх аматараў песні, зона фудкорта і начная дыскатэка. Усё будзе па-сапраўднаму: і размова па душах, і песні, і дым вогнішча.
Тэл.: +375 1597 60250

July 23-24th
Festival of bard songs in memory of V.S. Vysotsky «Music of Hearts» (Lake Litovka, Novogrudok district)
“The Music of Hearts” festival gathers friends! The most creative, the most talented and sincere performers and lovers of bard songs from all over Belarus will gather on the shore of the picturesque Lake Litovka to present their creativity and talent to the audience. The festival program includes a competitive program of authors and performers, a concert of festival guests, entertainments for all the generations of songs — lovers, a food court area and a night disco. Everything will be real: a heart-to-heart conversation, and songs, and the smoke of the campfire.
Тel.: +375 1597 6025024 июля
ЭТНО-праздник народного творчества «З крыніц адвечных прыгажосці» (аг. Сеньковщина, Слонимский район)
Приглашаем всех желающих окунуться в незабываемую атмосферу белорусских народных традиций и посетить праздник, на котором будет национальная вышивка, народные костюмы, белорусская кухня, народная музыка и танцы, выставка-продажа народного творчества, мастер-классы ремесленников, традиционные игры, конкурсы, флешмоб «Венок народных песен». Для маленьких зрителей будет работать игровая площадка. Приходите! Будет интересно!
Тел.: +375 1562 46820

24 ліпеня 
ЭТНА-свята народнай творчасці «З крыніц адвечных прыгажосці» (аг. Сянькоўшчына, Слонімскі раён)
Запрашаем усіх жадаючых акунуцца ў незабыўную атмасферу беларускіх народных традыцый і наведаць свята, на якім будзе нацыянальная вышыўка, народныя касцюмы, беларуская кухня, народная музыка і танцы, выстаўка-продаж народнай творчасці, майстар-класы рамеснікаў, традыцыйныя гульні, конкурсы, флэшмоб “Вянок народных песень”. Для маленькіх гледачоў будзе працаваць гульнёвая пляцоўка. Прыходзьце! Будзе цікава!
Тэл.: +375 1562 46820

July 24
The festival of folk art «Zrynits of the eternal jumpers» (ag. Senkovshchina, Slonim district)
We invite everyone to plunge into the unforgettable atmosphere of Belarusian folk traditions and visit the holiday, which will include national embroidery, folk costumes, Belarusian cuisine, folk music and dances, an exhibition and sale of folk art, master classes of artisans, traditional games, contests, a flash mob “Wreath folk songs «. A playground will work for young spectators. Come! It will be interesting!
Telephone: +375 1562 4682024 июля
Праздник цветов «Цветочный калейдоскоп» (аг. Лаздуны 1, Ивьевский район)
Гостям представят лучшего цветовода-любителя агрогородка по итогам смотра-конкурса цветочных палисадников. Все желающие смогут насладиться концертными выступлениями коллективов любительского творчества и самыми красивыми цветочными композициями. Для посетителей подготовлены: сюжетно-игровая программа «Путешествие в мир цветов», танцевально-развлекательная программа «Цветы – улыбка природы», мастер-класс по составлению букетов. На протяжении мероприятия будут работать выставки народного творчества, сувенирной продукции, аттракционы, фейс-арт, фотовыставка «Цветы в нашей жизни», выставка-продажа аксессуаров для причесок «Цветочный рай», выставка цветочных композиций «Цветочная фантазия», выставка-продажа цветов и декоративных растений.
Тел.: +375 1595  67903

24 ліпеня 
Свята кветак «Кветкавы калейдаскоп» (аг. Лаздуны 1, Іўеўскі раён)
Гасцям прадставяць лепшага кветкавода-аматара аграгарадка па выніках агляду-конкурсу кветкавых палісаднікаў. Усе жадаючыя змогуць атрымаць асалоду ад канцэртных выступленняў калектываў аматарскай творчасці і самых прыгожых кветкавых кампазіцый. Для наведвальнікаў падрыхтаваны: сюжэтна-гульнёвая праграма “Падарожжа ў свет кветак”, танцавальна-забаўляльная праграма “Кветкі – усмешка прыроды”, майстар-клас па складанні букетаў. На працягу мерапрыемства будуць працаваць выстаўкі народнай творчасці, сувенірнай прадукцыі, атракцыёны, фэйс-арт, фотавыстаўка “Кветкі ў нашым жыцці”, выстаўка-продаж аксесуараў для прычосак “Кветкавы рай”, выстаўка кветкавых кампазіцый “Кветкавая фантазія”, выстава-продаж кветак і дэкаратыўных раслін.
Тэл.: + 375 1595 67903 

July 24th.
Flower Festival «Flower Kaleidoscope» (Ivyevsky district, ag. Lazduny1)
During the celebration, the guests will find out who of the inhabitants of Ag. Lazduny 1 will receive the coveted title «Amateur Flower-grower — 2022» following the results of the contest for the best flower front garden. Everyone will be able to enjoy concert performances of groups of amateur creativity, will take part in celebrating the best florists-amateurs of the region.
For visitors prepared: a story-game program «Journey to the World of Flowers», dance and entertainment program «Flowers — a smile of nature», a master class on drawing up bouquets. During the event, there will be exhibitions of folk art, souvenirs, attractions, face art, a photo exhibition «Flowers in Our Life», an exhibition and sale of accessories for hairstyles «Flower Paradise», an exhibition of flower compositions «Flower Fantasy», an exhibition of flowers and ornamental plants.
Тел.:+375 1595 6790330 июля 
Праздник ягод «Ходоровцы поют – на ягодное наслаждение зовут!» (аг. Ходоровцы, Лидский район)
ВПЕРВЫЕ этим летом гостеприимный Ходоровский Дом культуры   приглашает земляков и гостей на праздник ягод! Вас ждет яркий, разноцветный, незабываемый праздник. Вишня, клубника, черника, смородина, малина – свежая ягода и «ягодные» развлечения будут повсюду! Также в рамках праздника пройдет театрализованная концертная программа «Пусть сладкая песня звучит…», в ходе которой концертные номера представят творческие коллективы и исполнители Лидского района.
Тел.: +375 154 646340

30 ліпеня  
Свята ягад «Ходараўцы спяваюць – на ягадную асалоду запрашаюць! (аг. Ходараўцы, Лідскі раён)
УПЕРШЫНЮ гэтым летам гасцінны Ходараўскі Дом культуры запрашае землякоў і гасцей на свята ягад. Вішня, клубніцы, чарніцы, парэчка, маліна – свежая ягада і “ягадныя” забавы будуць паўсюль! Таксама ў рамках свята пройдзе тэатралізаваная канцэртная праграма “Хай салодкая песня гучыць…”, падчас якой канцэртныя нумары прадставяць творчыя калектывы і выканаўцы Лідскага раёна.
Тэл.: +375 154 646340

July 30
Berry festival «Khodorovtsy sing — they call for berry delight» (Lida district, ag. Khodorovtsy)
FIRST іn addition, it is precisely during this period that the hospitable Khodorovsky House of Culture invites fellow compatriots and guests to the berry festival, which will be held for the first time. A bright, colorful, unforgettable holiday awaits you. It is not only beautiful, but also delicious and healthy. The organizers will try to surprise you with an abundance of berries: cherries, strawberries, blueberries, currants, raspberries and many others. Also, as part of the holiday, a theatrical concert program «Let a sweet song sound …» will be held, during which concert performances will be presented by creative collectives and individual performers of the Lida district.
Tel.: +375 154 64634030 июля
Праздник цветов «Colours» (аг. Турец, Кореличский район)
В этот день агрогородок Турец окрасится всеми цветами радуги! Любители цветоводства порадуют гостей разнообразными цветами, которые выращивают на своих подворьях и клумбах. На празднике будут представлены разнообразные цветочные локации, конкурсы и мастер-классы. Завершится цветочный день концертом «Букет талантов» от творческих коллективов района и гостей праздника.
Тел.: +375 1596 70428

30 ліпеня
Свята кветак «Colours» (аг. Турэц, Карэліцкі раён)
У гэты дзень аграгарадок Турэц афарбуецца ўсімі колерамі вясёлкі! Аматары кветкаводства парадуюць гасцей разнастайнымі кветкамі, якія вырошчваюць на сваіх падворках і кветніках. На свяце будуць прадстаўлены разнастайныя кветкавыя лакацыі, конкурсы і майстар-класы. Завершыцца кветкавы дзень канцэртам “Букет талентаў” ад творчых калектываў раёна і гасцей свята.
Тэл.: +375 1596 70428

July 30th
Flower festival «Colours» (Karelichi district, ag. Turets)
On this day, the agro-town of Turets will be painted with all the colors of the rainbow. Lovers of floriculture will delight everyone with the beauty of their area – a variety of flowers that grow on their farmsteads, flower beds and in the houses of amateur growers of the agro-town. The festival will feature a variety of floral locations, contests and master classes. The holiday will end with a festive concert «Bouquet of talents» of creative collectives of the district and guests of the holiday.
Теl.: +375 1596 7042830 июля
Свята вяндліны (аг. Коптевка, Гродненский район)
Брендовый гастрономический праздник на подворье у главного персонажа праздника Коптича. Здесь вы научитесь мастерству копчения рыбы и мяса, познакомитесь с историей и культурой агрогородка, попробуете традиционные угощения и не только… В рамках торжественного открытия мероприятия состоится чествование заслуженных жителей Коптевского сельского Совета. В программе праздника вас ожидают: концерт коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, развлекательные анимационные, игровые программы для детей и взрослых, выставка-продажа продовольственных товаров и сувенирной продукции, мастер-классы и приятные сюрпризы.
Приглашаем и ждем всех!
Тел.: +375 152 604938

30 ліпеня 
Свята вяндліны (аг. Капцёўка, Гродзенскі раён)
Брэндавае гастранамічнае свята на падворку ля галоўнага персанажа свята Копціча. Тут вы навучыцеся майстэрству вэнджання рыбы і мяса, пазнаёміцеся з гісторыяй і культурай аграгарадка, паспрабуеце традыцыйныя пачастункі і не толькі… У рамках урачыстага адкрыцця мерапрыемства адбудзецца ўшанаванне заслужаных жыхароў Капцёўскага сельскага Савета. У праграме свята вас чакаюць: канцэрт калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, анімацыйныя, гульнёвыя праграмы для дзяцей і дарослых, выстава-продаж харчовых тавараў і сувенірнай прадукцыі, майстар-класы і прыемныя сюрпрызы.
Чакаем і запрашаем усіх!
Тэл.: +375 152 604938

July 30 
The holy wyandliny (Grodno district, ag. Koptevka)
On the padwork of la haloўnaga personage is sacred – “Kopticha” you learn to learn more about fish and meat, learn from history and culture agrarian, passprabuese traditional pachastunks and not only … At the pragram you are sacred: the station of kalektyv amatarsky creative club establishments of Grodzensk district, animatsynya, gulnya pragrams for dzyatsi and gifted, exhibition-sales of grub tavaraў and suvencyrnai prairie
We chuckle and ask us!
Phone: +375 152 60493831 июля
Праздник «Ятвезьские соседи» (д. Ятвезь, Волковысский район)
Праздник «Ятвезьские соседи» – это праздник дружбы и добрососедства. Творческие, спортивные, кулинарные соревнования соседей, музыкальные баттлы, выставки предпринимательской деятельности и декоративно-прикладного творчества жителей д. Ятвезь являются основой праздничного дня. Посадка дерева Добрососедства, организация общего стола «Перемирие» – это добрая традиция живущих по соседству людей.
Тел.: +375 1512 68192

31 ліпеня
Свята «Яцвезьскія суседзі» (в. Яцвезь, Ваўкавыскі раён)
Свята «Яцвезьскія суседзі» – гэта свята сяброўства і добрасуседства. Творчыя, спартыўныя, кулінарныя спаборніцтвы суседзяў, музычныя батлы, выставы прадпрымальніцкай дзейнасці і дэкаратыўна-прыкладной творчасці жыхароў в. Яцвезь з’яўляюцца асновай святочнага дня. Пасадка дрэва добрасуседства, арганізацыя агульнага стала «Перамір’я» – гэта добрая традыцыя людзей, што жывуць па суседстве.
Тэл.: +375 1512 68192

July 31
Holiday «Yatvez neighbors» (Volkovysk district, village Yatvez)
The «Yatvez Neighbors» holiday is a celebration of friendship and good neighborliness. Creative, sports, culinary competitions of neighbors, musical battles, exhibitions of entrepreneurship and decorative and applied creativity of residents of the village Yatvez are the basis of a festive day. Planting a tree of good neighborliness, organizing a common table «Truce» is a good tradition for people living in the neighborhood.
Tel.: +375 1512 6819231 июля
Х Биг-мини-фестиваль уличного искусства (г. Гродно)
Окунуться в атмосферу необычного и замечательного арт-фешин-шоу жителям Гродно поможет фестиваль уличного искусства. В программе фестиваля: выступления артистов, работающих в жанре пантомимы, а также «живые статуи», музыканты, аниматоры, фаер-шоу и уличные экспериментальные театры, фокусники. Кроме насыщенной шоу-программы все желающие смогут принять участие в мастер-классах по танцам, звуковой медитации, игре на музыкальных инструментах, ходьбе на ходулях, тактике и стратегии сценического боя. Самых «бесстрашных» ждет мастер-класс по работе с огнем.
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020 

31 ліпеня
Х Біг-міні-фестываль вулічнага мастацтва (г. Гродна)
Акунуцца ў атмасферу незвычайнага і выдатнага арт-фэшын-шоў жыхарам Гродна дапаможа фестываль вулічнага мастацтва. У праграме фестывалю: выступленні артыстаў, якія працуюць у жанры пантамімы, а таксама “жывыя статуі”, музыканты, аніматары, фаер-шоу і вулічныя эксперыментальныя тэатры, фокуснікі. Акрамя насычанай шоу-праграмы ўсе жадаючыя змогуць прыняць удзел у майстар-класах па танцах, гукавой медытацыі, ігры на музычных інструментах, хадзьбе на хадулях, тактыцы і стратэгіі сцэнічнага бою. Самых “бясстрашных” чакае майстар-клас па рабоце з агнём.
Тэл.: +375 152 626002, +375 152 682020

July 31st 
Х Big-mini fest of street art (Grodno)
The festival of street art will help the residents of Grodno plunge into the atmosphere of an unusual and wonderful holiday. There will be artists’ performances in a pantomime genre, “live statues”, musicians, animators, a fire-show, street experimental theatres and magicians in the program. Besides watching a busy show-program, people may take part in master classes in dances, sound meditation, play musical instruments, walk on stilts, practice tactics and strategies of theatrical battle. The most fearless citizens can take part in a master class dealing with fire.
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020Июль
«Свята беларускіх гаспадынь» (аг. Синьки, Сморгонский район)
Только в этот день местные хозяюшки представят богатое  разнообразие гастрономических изделий, приготовленных по уникальным старинным рецептам! В программу праздника включены конкурсы между улицами   агрогородка. Каждая из улиц защитит своё импровизированное подворье, используя самые разные способы: шуточные песни, стихи, фотовыставки, выставки изделий декоративно-прикладного творчества. У гостей праздника будет возможность спеть и станцевать вместе с творческими коллективами, продегустировать вкуснейшие блюда, принять участие в играх и конкурсах.
Тел.: +375 1592 72562

Ліпень
«Свята беларускіх гаспадынь» (аг. Сінькі, Смаргонскі раён)
Толькі ў гэты дзень мясцовыя гаспадыні прадставяць багатую разнастайнасць гастранамічных вырабаў, прыгатаваных па старадаўніх рэцэптах! У праграму свята ўключаны конкурсы паміж вуліцамі аграгарадка. Кожная з вуліц абароніць сваё імправізаванае падвор’е, выкарыстоўваючы самыя розныя спосабы: жартоўныя песні, вершы, фотавыставы, выстаўкі вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. У гасцей свята ёсць магчымасць паспяваць і станцаваць разам з творчымі калектывамі, прадэгуставаць смачныя стравы, прыняць удзел у гульнях і конкурсах.
Тэл.: +375 1592 72562

July
Holiday of the belarusian housewives (Smorgon district,  ag. Sinky)
On this day on the site near the Sinkovsky House of Culture it is cheerful and crowded — the residents and guests of the agro-town gather for «Holy Belarusian Gaspad», in order to get to know better the skills of their fellow-villagers in different kinds of creativity on improvised farmsteads. The program of the holiday includes competitions between the streets of the agro-town. Each of the streets protects its courtyard, using a variety of ways: comic songs, poems, photo exhibitions, exhibitions of decorative and applied art products made by the skillful hands of the hostesses, presentations of culinary dishes. Guests of the holiday have the opportunity to sing and dance together with creative groups, taste delicious dishes, take part in games and competitions.
Tel.: +375 1592 72562