ИЮЛЬ / JULY


3 июля
Мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (Гродненская область)
День Независимости Республики Беларусь – главный праздник белорусской государственности, который отмечается ежегодно 3 июля в каждом уголке Гродненщины. Митинги, парады, концерты, выставки, детские площадки, «арт-кафе» под открытым небом, акции, праздничный салют и другие сюрпризы ждут гостей и жителей области. Программа будет размещена на сайте Гродненского областного исполнительного комитета ближе к дате проведения праздничных мероприятий: http://region.grodno.by/ru/
Тел.: +375 152 771911

3 ліпеня
Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Гродзенская вобласць)
Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь – галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці, якое адзначаецца штогод 3 ліпеня ў кожным кутку Гродзеншчыны. Мітынгі, парады, канцэрты, выстаўкі, дзіцячыя пляцоўкі, «арт-кафэ» пад адкрытым небам, акцыі, святочны салют і іншыя сюрпрызы чакаюць гасцей і жыхароў вобласці. Праграма будзе размешчана на сайце Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта http://region.grodno.by/ru/ бліжэй да даты правядзення святочных мерапрыемстваў.
Тэл .: +375 152 771911

3 July
Events dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus (Grodno region)
Independence day of the Republic of Belarus is the main holiday of the Belarusian statehood, which is celebrated annually on July 3 in every corner of Grodno region. Meetings, parades, concerts, exhibitions, playgrounds, «art cafe» in the open air, the Republican campaign «Sing the anthem together!», fireworks and other surprises at the festival for guests and residents of the region. The program will be posted on the website of the Grodno regional Executive Committee http://region.grodno.by/ru/ closer to the date of celebrations.
Tel: +375 152 771911


7 июля
Митингреквием памяти жертв фашизма д. Шауличи  «Памятавацьдзеля нашчадкаў, дзеля будучыні» (Волковысский район,  мемориальный комплекс «Шауличи»)
Шауличи – это волковысская Хатынь, место, которое напоминает потомкам о трагедии в купальскую ночь 1943 года. В тот день было убито 366 человек – жителей белорусской деревни, которая после войны так и не возродилась.
По традиции 7 июля в мемориальном комплексе «Шауличи» пройдёт  митинг-реквием с возложением цветов к мемориалу. Театрализованная постановка о страшных событиях прошлого никого не оставит равнодушным.
Тел.: +375 1512 44923

7 ліпеня
Мітынг-рэквіем памяці ахвяр фашызму в. Шавулічы «Памятаваць… дзеля нашчадкаў, дзеля будучыні» (Ваўкавыскі раён,  мемарыяльны комплекс «Шавулічы»)
Шавулічы – гэта ваўкавыская Хатынь, месца, якое нагадвае нашчадкам аб трагедыі ў купальскую ноч 1943 года. У той дзень было забіта 366 чалавек – жыхароў беларускай вёскі, якая пасля вайны так і не адрадзілася.
Традыцыйна 7 ліпеня ў мемарыяльным комплексе «Шавулічы» пройдзе мітынг-рэквіем з ускладаннем кветак да мемарыялу. Тэатралізаваная пастаноўка аб страшных падзеях мінулага нікога не пакіне абыякавым.
Тэл.: +375 1512 44923

7 July
Meeting-requiem in memory of the victims of fascism in the village of Shaulichi «Remember … For the sake of the heirs, for the future» (Volkovysk district, memorial complex «Shaulichi»)
Shaulichi is Volkovyskaya Khatyn, a place that reminds descendants of the tragedy on the Kupala night of 1943. On that day, 366 people were killed — residents of a Belarusian village, which after the war was never revived.
Every year on July 7 in the memorial complex «Shaulichi» a meeting-requiem is held. The participants in the production will recreate those terrible events, leaving no one indifferent, and the meeting-requiem will end with the laying of flowers at the memorial.
Tel.: +375 1512 44923


7 июля
Праздник единства народного творчества, фольклора и природы «Августовские берега» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Не упустите уникальную возможность поучаствовать в гуляньях, объединяющих древние традиции, пройти ритуал очищения огнем, опустить на воду купальский венок, поучаствовать в квесте «Магия чудесного цветка», исполнить народные песни и танцы вместе с лучшими коллективами любительского творчества Гродненского района! Окунуться в атмосферу самого загадочного и чарующего праздника поможет всем гостям театрализованное представление с элементами старинных купальских обрядов.
Тел.: +375 152 723541,  +375 152 773221

7 ліпеня
Свята адзінства народнай творчасці, фальклору і прыроды «Аўгустоўскія берагі» (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)
Не ўпусціце ўнікальную магчымасць паўдзельнічаць у гуляннях, якія аб’ядноўваюць старажытныя традыцыі, прайсці рытуал ачышчэння агнём, апусціць на ваду купальскі вянок, паўдзельнічаць у квэсце «Магія цудоўнай кветкі», выканаць народныя песні і танцы разам з лепшымі калектывамі аматарскай творчасці Гродзенскага раёна. Акунуцца ў атмасферу самага загадкавага і чароўнага свята дапаможа ўсім гасцям тэатралізаванае прадстаўленне з элементамі старадаўніх купальскіх абрадаў.
Тэл.: +375 152 723541, +375 152 773221

July 7
The celebration of the unity of folk art, folklore and nature «August Coast» (Grodno region, Augustow canal, Dombrovka gateway)
July 11 on the Augustow Canal, among the seething waters of the Dombrovka lock, do not miss the unique opportunity to take part in festivities that combine ancient traditions, undergo a ritual of purification by fire, put a Kupala wreath on the water, take part in the quest «Magic of a wonderful flower», perform folk songs and dances along with the best collectives of amateur creativity of the Grodno region. A theatrical performance with elements of ancient Kupala rituals will help all guests to plunge into the atmosphere of the most mysterious and enchanting holiday.
Phone: +375 152 723541, +375 152 773221


8 июля
День освобождения города Новогрудка от немецко-фашистских захватчиков «Мы этой памяти верны» (г. Новогрудок, сквер пл. Ленина)
Главным событием праздничных мероприятий станет митинг памяти, посвященной подвигу воинов-освободителей. На площади имени Ленина соберутся ветераны, руководство района, представители трудовых коллективов, общественных объединений, дети и молодежь. Минутой молчания новогрудчане почтят светлую память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Митинг завершится традиционно возложением цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику погибшим землякам воинам-интернационалистам.
Тел.: +375 1597 60250

8 ліпеня
Дзень вызвалення горада Навагрудка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў «Мы гэтай памяці верныя» (г. Навагрудак, сквер пл. Леніна)
Галоўнай падзеяй святочных мерапрыемстваў стане мітынг памяці, прысвечаны подзвігу воінаў-вызваліцеляў. На плошчы імя Леніна збяруцца ветэраны, кіраўніцтва раёна, прадстаўнікі працоўных калектываў, грамадскіх аб’яднанняў, дзеці і моладзь. Хвілінай маўчання наваградчане ўшануюць светлую памяць загінуўшых на франтах Вялікай Айчыннай вайны. Мітынг традыцыйна завершыцца ўскладаннем кветак і вянкоў да Магілы Невядомага Салдата і помніка загінуўшым землякам воінам-інтэрнацыяналістам.
Тэл.: +375 1597 60250

July 8th
Day of the liberation of the town of Novogrudok from the Nazi invaders «We are faithful to this memory» (Novogrudok, square Lenin square)
The main event of the festive events will be a memorial meeting dedicated to the feat of the soldiers-liberators. Veterans, authorities, representatives of labor collectives, public associations, children, and youth will gather on Lenin Square. The residents of Novogrudok will honor the blessed memory of those killed on the fronts of the Great Patriotic War with a minute of silence. The meeting will end with the laying of flowers and funeral wreaths at the Tomb of the Unknown Soldier and at the monument to the fallen fellow countrymen, and internationalist soldiers.
Тel.: +375 1597 6025010 июля
Арт-пикник «На хвалях Нёмана» (г. Мосты, урочище Михайловка)
Приглашаем всех гостей на незабываемый праздник «На хвалях Нёмана»! Все желающие смогут увидеть яркое кулинарное шоу, заплыв «На чём попало», отведать ухи и просто хорошо и комфортно отдохнуть всей семьёй. На празднике выберут самого ловкого мастера рыбной ловли. Множество разнообразных конкурсов, выступлений, игровых программ, сюрпризов ждёт вас на арт-пикнике.
Тел.: +375 1515 64494

10 ліпеня
Арт-пікнік «На хвалях Нёмана» (г. Масты, урочышча Міхайлоўка)
Запрашаем усіх гасцей на незабыўнае свята «На хвалях Нёмана»! Усе жадаючыя змогуць убачыць яскравае кулінарнае шоу, паплаваць «На чым папала», пакаштаваць юшкі і проста добра і камфортна адпачыць усёй сям’ёй. На свяце выбяруць самага спрытнага майстра рыбнай лоўлі. Мноства разнастайных конкурсаў, выступленняў, гульнёвых праграм, сюрпрызаў чакае вас на арт-пікніку.
Тэл.: +375 1515 64494

10 July
Artpicnic «On the Waves of Neman» (Mosty city, Mikhailovka area)
We invite all guests to the unforgettable holiday «On the Waves of Neman». Everyone will be able to see a bright culinary show and swim «On whatever turns up», taste fish soup and just have a good and comfortable rest with the whole family. The most skillful fishing master will be chosen at the festival. You can enjoy many different contests, performances, game programs, surprises and various festivals at the holiday.
Tel.: +375 1515 64494


11 июля
Фестиваль поэтического искусства «Сваякоўскія сустрэчы», посвящённый Казимиру Свояку (Островецкий район, аг.Подольцы)
В июле самых любознательных жителей и гостей аг. Подольцы ждёт знакомство с непростой историей жизни Казимира Свояка – талантливого поэта, белорусского католического священника и общественного деятеля. Яркие достопримечательности, известные личности, интересные публикации – присутствующие смогут погрузиться в эпоху первой половины XX столетия и узнать много нового о знаменитом представителе прошлого. В атмосфере теплоты и дружбы прозвучат стихи Казимира Свояка, отрывки из его философского дневника, душевные песни, увлекательные рассказы о знаковых периодах жизни поэта. Вечер оставит в памяти гостей много приятных воспоминаний.
Тел.: +375 1591 73499

11 ліпеня
Фестываль паэтычнага мастацтва «Сваякоўскія сустрэчы», прысвечаны Казіміру Сваяку (Астравецкі раён, аг. Падольцы)
У ліпені самых дапытлівых жыхароў і гасцей аг.Падольцы чакае знаёмства з няпростай гісторыяй жыцця Казіміра Сваяка – таленавітага паэта, беларускага каталіцкага святара і грамадскага дзеяча. Яркія славутасці, вядомыя асобы, цікавыя публікацыі – прысутныя змогуць акунуцца ў эпоху першай паловы XX стагоддзя і даведацца шмат новага пра знакамітага прадстаўніка мінулага. У атмасферы цеплыні і дружбы прагучаць вершы Казіміра Сваяка, урыўкі з яго філасофскага дзённіка, душэўныя песні, займальныя апавяданні аб знакавых перыядах жыцця паэта. Вечар пакіне ў памяці гасцей шмат прыемных успамінаў.
Тэл.: +375 1591 73499

July, 11 FESTIVAL OF POETIC ART «SVAYAKЎSKІYA SUSTRECHI» DEDICATED TO KAZIMIR SVOYAK (Ostrovets district, ag.Podoltsy)
In December, the most curious students will become familiar with the difficult history of the life of Casimir Svoyak , a talented poet, a belarusian catholic priest and social activist.  Children will be able to dive into the era of the first half of the XX century and learn a lot about the famous representative of the past. In an atmosphere of warmth and friendship will sound talented poems of Kazimierz Svoyak, excerpts from his philosophical diary, soulful songs, fascinating stories about the significant periods of the poet’s life. The evening will leave in the memory of students a lot of pleasant memories.
Tel.: +375 1591 73499


11 июля
Театрализованный обрядовый праздник «Пятроўскі вянок» (аг. Петревичи, Новогрудский район)
Во все времена в Петревичах отмечали праздник Петра и Павла. Раньше пастушки в этот день надевали на рога коровам венки. Сейчас эта традиция в агрогородке немного изменилась. Работники сельского дома культуры и самые активные местные жители на повозке объезжают населённый пункт, поздравляют односельчан с праздником, поют песни и по традиции вручают самым гостеприимным хозяевам венок, который потом забрасывают на крышу дома. По поверью, чем дольше венок пролежит на крыше, тем больше добра будет в доме, лучше будет урожай, крепче здоровье.
Тел.+375 1597 61175

11 ліпеня
Тэатралізаванае абрадавае свята «Пятроўскі вянок» (аг. Пятрэвічы, Навагрудскі раён)
Ва ўсе часы ў Пятрэвічах адзначалі свята Пятра і Паўла. Раней пастушкі ў гэты дзень апраналі на рогі каровам вянкі. Цяпер гэтая традыцыя ў аграгарадку трохі змянілася. Работнікі сельскага дома культуры і самыя актыўныя мясцовыя жыхары на павозцы аб’язджаюць населены пункт, віншуюць аднавяскоўцаў са святам, спяваюць песні і па традыцыі ўручаюць самым гасцінным гаспадарам вянок, які потым закідваюць на дах дома. Па павер’і, чым даўжэй вянок праляжыць на даху, тым больш дабра будзе ў доме, лепшым будзе ўраджай, мацней здароўе.
Тел.+375 1597 61175

July 11th
Theatrical ritual festive «Peter’s wreath» (Petrevichi, Novogrudok district)
«Peter’s wreath» is one of the brightest and most unforgettable festivals held in the agricultural town of Petrevichi. Locals and artists will travel around the village on a decorated cart and congratulate fellow villagers on the holiday, sing songs, and, according to tradition, present the most hospitable hosts with a wreath, which is then thrown into the roof of the house. According to the believes, the longer the wreath lies on the roof, the better there will be in the house, the better the harvest and good health will be.
Тel.: +375 1597 61175


17 июля
Праздник рыбака «В Озёрах клёв…О!» (Гродненский район, аг. Озёры, на берегу оз. Белое)
Профессионалы, любители и новички в рыбной ловле попробуют свои силы в соревнованиях на лучший улов. Организаторы обещают насыщенную концертную программу, развлекательную игротеку «Отдыхаем по-озерски», необычные водные состязания, лотерею удачи «Золотая рыбка». Перекусить можно будет ухой, приготовленной по оригинальному местному рецепту.
На свежем воздухе хочется отдыхать максимально активно, а тем более в том месте, где лесные пейзажи и манящая водная гладь просто завораживают… Чтобы увидеть всю эту красоту, можно будет прокатиться на лошадях или устроить водную прогулку на катамаранах. На протяжении дня будет организована работа детских аттракционов и выездная торговля.
Тел.: +375 152 931493

17 ліпеня
Свята рыбака «У Азёрах клёв…А!» (Гродзенскі раён, аг. Азёры, на беразе воз. Белае)
Прафесіяналы, аматары і пачаткоўцы ў рыбнай лоўлі паспрабуюць свае сілы ў спаборніцтвах на лепшы ўлоў. Арганізатары абяцаюць насычаную канцэртную праграму, забаўляльную гульнятэку «Отдыхаем по-озерски», незвычайныя водныя спаборніцтвы, латарэю поспеху «Золотая рыбка». Перакусіць можна будзе юшкай, прыгатаванай па арыгінальным мясцовым рэцэпце.
На свежым паветры хочацца адпачываць максімальна актыўна, а тым больш у тым месцы, дзе лясныя пейзажы і вабная водная роўнядзь проста зачароўваюць… Каб убачыць усю гэтую прыгажосць, можна будзе пракаціцца на канях, зладзіць водны шпацыр на катамаранах. На працягу дня будзе арганізавана работа дзіцячых атракцыёнаў і выязны гандаль.
Тэл .: +375 152 931493

July 17
The fisherman’s holiday «In the Оzery is cool … Oh!»  (Grodno district, ag. Оzery, near the rescue station on the shores of Lake Beloe)
Professionals, amateurs and beginners in fishing will try their hand at competing for the best catch. If suddenly you are neutral about fishing, the organizers have prepared a rich concert program, an entertaining game library «Resting in Ozersky», unusual water competitions, and the «Goldfish» luck lottery. You can have a bite to eat an ear according to the original local recipe.
In the fresh air I want to relax as actively as possible, and even more so in the place where forest landscapes and inviting water surface are simply mesmerizing. To see all this beauty, you can ride a horse, arrange a boat trip on a catamaran. Throughout the day, children’s attractions and on-site trading will be organized.
Phone: +375 152 931493


17 июля
Праздник неманской ухи «Уха-царица приглашает подружиться!» (Лидский район, аг. Песковцы)
Брендовое мероприятие агрогородка Песковцы соберет всех, кто любит Принеманье и его дары. Уху белую и черную, классическую и тройную, похмельную и янтарную сварят для гостей праздника. В качестве жюри будут местные жители, которые оценят вкус и умение поваров. Программа праздника будет интересной и насыщенной: хозяева, а это работники Песковского Дома культуры, дадут мастер-класс по приготовлению специальной песковской ухи, зрители примут участие в конкурсе рыбацких былин и басен, в игровом аттракционе «Рыбалка», поучаствуют в презентации и дегустации рыбных блюд, с концертной программой выступят коллективы любительского творчества. Весело и вкусно отпразднуют на берегу Немана праздник ухи и Международный день рыбака!
Тел.: +375 154 646340

17 ліпеня
Свята юшкі «Уха-царица приглашает подружиться» (Лідскі раён, аг. Пескаўцы)
Брэндавае мерапрыемства аграгарадка Пескаўцы збярэ ўсіх, хто любіць Прынеманне і яго дары. Юшку белую і чорную, класічную і патройную, пахмельную і бурштынавую звараць для гасцей свята. У якасці журы будуць мясцовыя жыхары, якія ацэняць густ і ўменне кухараў. Праграма свята будзе цікавай і насычанай: гаспадары, а гэта Пескаўскі Дом культуры, дадуць майстар-клас па падрыхтоўцы спецыяльнай пескаўскай юшкі, гледачы прымуць удзел у конкурсе рыбацкіх былін і баек, у гульнёвым атракцыёне «Рыбалка», возьмуць удзел у прэзентацыі і дэгустацыі рыбных страў, з канцэртнай праграмай выступяць калектывы аматарскай творчасці. Весела і смачна адсвяткуюць на беразе Нёмана свята юшкі і Міжнародны дзень рыбака!
Тэл.: +375 154 646340

July 17
Holiday fish soup «Ukha-the queen invites to friends» (Lida district, ag.  Peskovcy)
Brand event of the agro-town Peskovtsy – «Ear-the Queen invites to friends!» gather everyone who loves Pridemage and his gifts. Ear white and black, classic and triple, hangover and amber cook soup lovers for the guests of the holiday. The jury will be the locals who will appreciate the taste and skill of the chefs. The program of the holiday will be interesting and informative: owners and it is peskovskoe Building culture, will give a master class on cooking a special soup Peskovskaya, the audience will participate in the competition fishing tales and fables, in the gaming attraction, «Fishing», will take part in the presentation and tasting of fish dishes, with a concert program will be teams of Amateur creativity. Fun and tasty celebrate on the banks of the Neman fish soup holiday and international fisherman’s day!
Tel.: +375 154 646340


18 июля
Праздник рыбака «Золотая форель Островетчины» (аг. Кемелишки, озеро Вилия)
Рыбаки самых разных профессий и возрастов соберутся в аг. Кемелишки, чтобы выявить самых ловких мастеров рыбной ловли. Поучаствовать в конкурсе рыбака смогут не только мужчины, но и женщины. Победителями станут те участники, которые сумеют за два часа поймать самых больших, маленьких и тяжеловесных рыб. Старания всех рыбаков и участников непременно будут отмечены жюри. Не пропустите кулинарные конкурсы на «Лучшую уху», «Рыбное ассорти», выставку-дегустацию рыбных изделий и угощение ухой, концерт коллективов любительского творчества, театрализованное представление, песни, частушки, истории про рыбалку, конкурсы, игры, беспроигрышную лотерею и ещё море сюрпризов!
Тел.: +375 15 91 73499

18 ліпеня
Свята рыбака «Залатая фарэль Астравеччыны» (аг. Кемелішкі, возера Вілія)
Рыбакі самых розных прафесій і узростаў збяруцца ў аг. Кемелішкі, каб выявіць самых спрытных майстроў рыбнай лоўлі. Паўдзельнічаць у конкурсе рыбака змогуць не толькі мужчыны, але і жанчыны. Пераможцамі стануць тыя ўдзельнікі, якія здолеюць за дзве гадзіны злавіць самых вялікіх, маленькіх і цяжкавагавых рыб. Старанні ўсіх рыбакоў і ўдзельнікаў абавязкова будуць адзначаныя журы. Не прапусціце кулінарныя конкурсы на «Лепшую вуху», «Рыбнае асарці», выстаўку-дэгустацыю рыбных вырабаў і частаванне юшкай, канцэрт калектываў аматарскай творчасці, тэатралізаванае прадстаўленне, песні, прыпеўкі, гісторыі пра рыбалку, конкурсы, гульні і мора другіх сюрпрызаў!
Тэл.: +375 15 91 73499

July 18
FISHERMAN’S HOLIDAY «GOLDEN TROUT ISLAND» (ag. Kemelishki, Lake Viliya)
Kemelishki, lake Vilia Fishermen of different professions and ages will gather in AG. Kemelishki to reveal the most dexterous masters of fishing. Not only men, but also women will be able to participate in the fisherman’s competition. The winners will be those participants who will be able to catch the biggest, smallest and heaviest fish in two hours. The efforts of all fishermen and participants will certainly be noted by the jury. The program of the event: culinary competitions for the «Best fish soup», «Fish assortment», exhibition-tasting of fish products and treats fish soup, concert of Amateur groups, theatrical performance, songs, ditties, stories about fishing, contests, games, a win-win lottery, attractions!
Tel.: +375 1591 73499


24 июля
Ретрофест «А у нас во дворе…» (Свислочский район, аг. Пацуи)
Летом в агрогородке Пацуи состоится супермегавзрывной ретрофест «А у нас во дворе…!». Гостей мероприятия ждёт незабываемое шоу в стиле ретро. Настоящее феерическое путешествие во времени! «Легендарные 60-е и 70-е», «золотые 80-е и бурные 90-е»!
Окунуться в прошлое, поучаствовать в театрализованном шествии «Назад в СССР!», вспомнить старые добрые игры (классики, «резиночку»), вкус тех самых пирожков с повидлом и соленых огурчиков в стилизованной закусочной «Советский буфет», очутиться на обычной советской свадьбе приглашают всех участников праздника. В программе: ретровыставка авто- и мототехники, концертная программа «Старые песни о главном» и в завершение вечера – большая ретродискотека!
Ретрофест – это не только увлекательный стилизованный праздник, но и прекрасная возможность встретиться с единомышленниками, увлеченными природой автомототехники, познакомиться со стилем ретро и музыкой ушедших лет.
Тел.: +375 1513 71709

24 ліпеня
Рэтрафэст «А ў нас у двары…» (Свіслацкі раён, аг. Пацуі)
Улетку ў аграгарадку Пацуі адбудзецца супермегаўзрыўны рэтрафэст «А ў нас у двары…!». Гасцей мерапрыемства чакае незабыўнае шоу ў стылі рэтра. Сапраўднае феерычнае падарожжа ў часе! «Легендарныя 60-е і 70-е», «залатыя 80-е і бурныя 90-е»!
Акунуцца ў мінулае, паўдзельнічаць у тэатралізаваным шэсці «Назад у СССР!», успомніць старыя добрыя гульні (класікі, «резиночку»), смак тых самых піражкоў з павідлам і салёных агурочкаў у стылізаванай закусачнай «Савецкі буфет», апынуцца на звычайным савецкім вяселлі запрашаюць усіх удзельнікаў свята. У праграме: рэтравыстаўка аўта- і мотатэхнікі, канцэртная праграма «Старыя песні пра галоўнае» і ў завяршэнні вечара – вялікая рэтрадыскатэка!
Рэтрафэст – гэта не толькі займальнае стылізаванае свята, але і выдатная магчымасць сустрэцца з аднадумцамі, захопленымі прыродай аўтамотатэхнікі, пазнаёміцца са стылем «рэтра» і музыкай мінулых часоў.
Тэл.:+ 375 1513 71709

July 24
Retro festival «Аnd in our yard. .. « (Svisloch district agro-town of Patsui)
In summer a Festival «And we have in the yard…!» is holded in Pacui. The guests will remember this show as a truly inspiring journey in time in the style of «retro»! The «legendary 60s and 70s», «golden 80s» and «turbulent 90s» are waiting for You! Dive in back in time to take part in the theatrical procession «Back to USSR!», remember the good old games (classics, gummie), the taste of these scones with jam and salty canned cucumbers in the stylish bar «Soviet canteen», found yourself in an common Soviet wedding. The program includes: exhibition of vintage cars and motorcycles, concert «Old songs about the same things», and at the end of the evening – retro-disco.
Retro-fest is not only a fun, stylized event, but also a great opportunity to meet like-minded lovers of vintage cars, retro style and retro music.
Tel.: +375 1513 71709


24 июля
Праздник льна «Лён-FEST» (Кореличский район, аг. Турец)
Лен для Кореличчины – старейшая сельскохозяйственная культура, которая одевала и согревала жителей района многие века. «Лён-FEST», или «Сінявокае багацце» – это праздник белорусских региональных традиций, который стал настоящим брендом агрогородка. Выставка и дегустация блюд с семенами льна, выставка продукции ОАО «Кореличи-лен», мастер-классы по изготовлению кукол и оберегов изо льна, традиционные белорусские игры, конкурсы, загадки – сюрпризы в этот день придутся по душе каждому гостю!
Тел.: +375 1596 70428

24 ліпеня
Свята льну «Лён-FEST» (Карэліцкі раён, аг. Турэц)
Лён для Карэліччыны – найстарэйшая сельскагаспадарчая культура, якая апранала і грэла жыхароў раёна шмат стагоддзяў. «Лён-FEST», або «Сінявокае багацце» – гэта свята беларускіх рэгіянальных традыцый, якое стала сапраўдным брэндам аграгарадка. Выстаўка і дэгустацыя страў з семені лёну, выстаўка прадукцыі ААТ «Карэлічы-лён», майстар-класы па вырабе лялек і абярэгаў з ільну, традыцыйныя беларускія гульні, конкурсы, загадкі – сюрпрызы ў гэты дзень прыйдуцца па густу кожнаму госцю!
Тэл.: +375 1596 70428

July 24th
Flax festival «Flax FEST» (Korelichsky district, ag. Turkish)
Flax for Korelichchina is the oldest agricultural crop that has clothed and warmed our inhabitants for many centuries. That is why flax flowers are woven into the coat of arms of our area. «Flax FEST» or «Blue-eyed wealth» is also a celebration of Belarusian, regional traditions. The guests of the holiday are waiting for: exhibition and tasting of dishes with flax seeds; Exhibition of products of OJSC «Korelichi-Len»; master classes for the manufacture of dolls and amulets from flax; Traditional Belarusian games, contests, puzzles!
Phone: +375 1596 70428


24 июля
Праздник каши (Зельвенский район, аг. Мижеричи)
Этот праздник – уникальный МИКС современности и исконно славянских тардиций. Хозяева «вкусного» праздника Крупенична и Титестер радушно приглашают гостей! В особенный День каши пройдут увлекательные соревнования с участием лучших кашеваров агрогородка, развернётся богатая дегустационная площадка, гостей пригласят на праздничный концерт и LIKE-конкурсы. В финале – весёлые песни и танцы!
Тел.: +375 1564 71002, +375 1564 24531

24 ліпеня
Свята кашы (Зэльвенскі раён, аг. Міжэрычы)
Гаспадары «смачнага» свята Крупенічна і Тітэстэр шчыра запрашаюць гасцей! У асаблівы Дзень кашы пройдуць займальныя спаборніцтвы з удзелам лепшых кашавараў аграгарадка, разгорнецца багатая дэгустацыйная пляцоўка, гасцей запросяць на святочны канцэрт і LIKE-конкурсы. У фінале – вясёлыя песні і танцы!
Тэл.: +375 1564 71002, +375 1564 24531

July 24
Celebration of porridge (Zelva district, ag. Mizherichi)
The hosts of the «tasty» holiday Krupenichna and Titester cordially invite guests! On the special Porridge Day, exciting competitions will be held with the participation of the best cooks of the agro-town, a rich tasting area will unfold, guests will be invited to a festive concert and LIKE contests. In the final — funny songs and dances!
Tel .: +375 1564 71002, +375 1564 24531


24-25 июля
Фестиваль бардовской песни памяти В.С. Высоцкого «Музыка сердец» (оз. Литовка, Новогрудский район)
Региональный фестиваль бардовской песни памяти В. Высоцкого «Музыка сердец» ежегодно собирает друзей на берегу оз. Литовка Новогрудского района. Именно здесь, на этой легендарной земле, где в 1969 году проходили съемки фильма Виктора Турова «Сыновья идут в бой», во время которых Владимир Высоцкий и посетил Новогрудчину, проходит ежегодный фестиваль.
Главное событие – это конкурс бардовской песни, участие в котором принимают авторы-исполнители, солисты и коллективы, работающие в жанре бардовской песни не только из Гродненской области, но и из других регионов Беларуси.
Но сам фестиваль – это настоящая двухдневная бардовская встреча по-душам, с палаточным городком, вечерними посиделками у костра с песнями и дружескими историями. Это праздник для тех, кто живет и дышит в унисон с творчеством великого Владимира Высоцкого.
Тел.: +375 1597 60250

24-25 ліпеня
Фестываль бардаўскай песні памяці У.С. Высоцкага «Музыка сэрцаў» (оз. Літоўка, Навагрудскі раён)
Рэгіянальны фестываль бардаўскай песні памяці У. Высоцкага «Музыка сэрцаў» штогод збірае сяброў на беразе воз. Літоўка Навагрудскага раёна. Менавіта тут, на гэтай легендарнай зямлі, дзе ў 1969 годзе праходзілі здымкі фільма Віктара Турава «Сыны ідуць у бой», падчас якіх Уладзімір Высоцкі і наведаў Наваградчыну, праходзіць штогадовы фестываль.
Галоўная падзея – гэта конкурс бардаўскай песні, удзел у якім прымаюць аўтары-выканаўцы, салісты і калектывы, якія працуюць у жанры бардаўскай песні не толькі з Гродзенскай вобласці, але і з іншых рэгіёнаў Беларусі.
Тэл.: +375 1597 60250

July 24-25th
Festival of bard songs in memory of V.S. Vysotsky «Music of Hearts» (Lake Litovka, Novogrudok district)
The regional festival of bard songs in memory of V. Vysotsky «Music of Hearts» annually gathers friends on the bank of Lake Litovka, Novogrudok region. It is here, on this legendary land, wherein 1969 the film by Viktor Turov «Sons Go to Battle» was filmed, during which Vladimir Vysotsky visited Novogrudok, an annual festival takes place.
The songwriters, soloists, and bands working in the bard song genre not only from the Grodno region but also from other regions of Belarus take part in the main event — bard song contest.
Тel.: +375 1597 60250


25 июля
Праздник «Ятвезьские соседи» (Волковысский район, д. Ятвезь)
Праздник родной деревни объединяет земляков всех возрастов и поколений. По сложившейся доброй традиции «Ятвезьские соседи» приглашают односельчан и гостей деревни окунуться в атмосферу душевного тепла и веселья. Только в этом году вас ждёт творческий конкурс «Таланты Ятвези»; кулинарный конкурс «Блюдо нашего дома»; костюмированное представление домашних животных; выступление коллективов Волковысского района. И исключительно хорошее настроение!
Тел.: +375 1512 44923

25 ліпеня
Свята «Ятвезьскія суседзі» (Ваўкавыскі раён, в. Ятвезь)
Свята роднай вёскі аб’ядноўвае землякоў усіх узростаў і пакаленняў. Па добрай традыцыі «Ятвезьскія суседзі» запрашаюць аднавяскоўцаў і гасцей вёскі акунуцца ў атмасферу душэўнага цяпла і весялосці. Толькі сёлета вас чакае творчы конкурс «Таленты Ятвезі»; кулінарны конкурс «Страва нашага дома»; касцюміраванае прадстаўленне хатніх жывёл; выступленне калектываў Ваўкавыскага раёна. І выключна добры настрой!
Тэл.: +375 1512 44923

July 25
Holiday «Yatvez neighbors» (Volkovysk district, village Yatvez).
The holiday of the native village unites fellow countrymen of all ages and generations. According to the established good tradition, «Yatvez’s neighbors» invite fellow villagers and guests of the village to plunge into the atmosphere of warmth and fun. The holiday program includes: creative competition «Talents of Yatvezi»; culinary competition «Dish of Our Home»; costume show of pets; performance of groups from the Volkovysk region.
And an exceptionally good mood!
Tel.: +375 1512 44923


25 июля
Праздник «Місявіцкі рушнік» (аг. Мисевичи, Вороновский район)
Агрогородок во время праздника превратится в выставочную площадку – в каждом дворе будет выставка рушников. Уникальный праздник призван сберечь бесценное сокровище белорусского народного искусства и привлечь к нему внимание подрастающего поколения. Рушник – это изделие, обладающее глубоким символическим смыслом. Узоры, которые вышиваются на полотне, являются зашифрованной информацией о жизни народа, отдельных людей, природе. На мероприятии будут представлены разные виды рушников: «набожнік», «хрысцінны», «вясельны і шлюбны», «пасажны», «каравайны», «для снапоў», «абыдзеннік», «уціральнік», «памінальны». Гостей ждут песни, игры, конкурсы, выступления фольклорных коллективов Вороновского района. Завершится праздник огромным «колесом дружбы» из рушников, в котором объединятся жители и гости агрогородка Мисевичи.
Тел.: +375 159 440420

25 ліпеня
Свята «Місявіцкага рушніка» (аг. Місявічы, Воранаўскі раён)
Аграгарадок падчас свята ператворыцца ў выставачную пляцоўку – у кожным двары будзе выстаўка ручнікоў. Унікальнае свята заклікана зберагчы неацэнны скарб беларускага народнага мастацтва і прыцягнуць да яго ўвагу падрастаючага пакалення. Ручнік – гэта выраб, які валодае глыбокім сімвалічным сэнсам. Узоры, якія вышываюцца на палатне, з’яўляюцца зашыфраванай інфармацыяй аб жыцці народа, асобных людзей, прыродзе. На мерапрыемстве будуць прадстаўлены розныя віды рушнікоў: «набожнік», «хрысцінны», «вясельны і шлюбны», «пасажны», «каравайны», «для снапоў», «абыдзеннік», «уціральнік», «памінальны». Гасцей чакаюць песні, гульні, конкурсы, выступленні фальклорных калектываў Воранаўскага раёна. Завершыцца свята велізарным «колам дружбы» з рушнікоў, у якім аб’яднаюцца жыхары і госці аграгарадка Місявічы.
Тэл.: +375 159 440420

July 25
Holiday «Misyavitskaga rushnika» (ag. Misevichi, Voronovsky)
In July, the Misevichi village will host the holiday of the Misevichi towel. During the holiday, the agro-town will turn into an exhibition area — in each courtyard there will be an exhibition of towels. The unique holiday is designed to preserve the priceless treasure of Belarusian folk art and attract the attention of the younger generation to it. Towel is a product with a deep symbolic meaning. The patterns that are embroidered on the canvas are encrypted information about the life of the people, individuals, and nature. The event will feature different types of towels: «devout», «hrystsinny», «vyaselny and shlyubny», «pasazhny», «loafs», «for snap», «abydzennik», «utsіralіk», «memorials». The guests of the holiday will enjoy songs, games, contests, performances by folk groups of the Voronovsky district. The holiday will end with a huge «wheel of friendship» made of towels, in which residents and guests of the Misevichi agro-town will unite.
Tel.: +375 159 440420


30 июля – 1 августа
Лучный турнир «Стары кастэль» (г. Лида)
Лучный турнир будет проводиться в пяти дивизионах (historicalbow, unlimitedbow, barebow, limitedbow, longbow), двух возрастных категориях (дети до 16 лет и взрослые) и трех дисциплинах (Таргет, 3D и прикладная стрельба). Стрелки будут справляться c добычей провианта, защитой замка от нашествия вражеского войска, а также практиковаться в новом виде стрельбы на скорость.
Тел.: +375 154 606260

30 ліпеня — 1 жніўня
Лучны турнір «Стары кастэль» (г. Ліда)
Лучны турнір будзе праводзіцца ў пяці дывізіёнах (historicalbow, unlimitedbow, barebow, limitedbow, longbow), дзвюх узроставых катэгорыях (дзеці да 16 гадоў і дарослыя) і трох дысцыплінах (таргет, 3D і прыкладная стральба). Стралкі будуць спраўляцца са здабычай правіянту, абаронай замка ад нашэсця варожага войска, а таксама практыкавацца ў новым відзе стрэльбы на хуткасць.
Тэл.: +375 154 606260

July 30 – August 1
Archery tournament «Old castel» (Lida)
The Archery Toutnament will be held in five divisions (historicalbow, unlimitedbow, barebow, limitedbow, longbow), in two age categories (children under 16 and adults) and in three disciplines (target, 3D and applied shooting). The archers will get food, defend the castle from the invasion of enemy troops, and also practise in a new kind of archery on the speed.
Tel.: +375 0154 606260


31 июля
Биг-мини-фестиваль уличного искусства (г. Гродно)
Окунуться в атмосферу необычного замечательного праздника жителям Гродно предлагает фестиваль уличного искусства. В программе: выступления артистов, работающих в жанре пантомимы, а также «живые статуи», музыканты, аниматоры, файер-шоу и уличные экспериментальные театры, фокусники. Кроме насыщенной шоу-программы все желающие смогут принять участие в мастер-классах по танцам, звуковой медитации, игре на музыкальных инструментах, ходьбе на ходулях, тактике и стратегии сценического боя. Самых «бесстрашных» ждет мастер-класс по работе с огнем.
Тел.: + 375 152 720694, + 375 29 8699603

31 ліпеня
Біг-міні-фестываль вулічнага мастацтва (г. Гродна)
Акунуцца ў атмасферу незвычайнага выдатнага свята жыхарам Гродна дапаможа фестываль вулічнага мастацтва. У праграме: выступленні артыстаў, якія працуюць у жанры пантамімы, а таксама «жывыя статуі», музыканты, аніматары, фаер-шоу і вулічныя эксперыментальныя тэатры, фокуснікі. Акрамя насычанай шоу-праграмы усе жадаючыя змогуць прыняць удзел у майстар-класах па танцах, гукавой медытацыі, ігры на музычных інструментах, хадзьбе на хадулях, тактыцы і стратэгіі сцэнічнага бою. Самых «бясстрашных» чакае майстар-клас па рабоце з агнём.
Тэл.: + 375 152 720694, + 375 29 8699603

July 31st
Big-mini fest of street art (Grodno)
The festival of street art will help the residents of Grodno plunge into the atmosphere of an unusual and wonderful holiday. There will be artists’ performances in a pantomime genre, «live statues», musicians, animators, a fire-show, street experimental theatres and magicians in the program. Besides watching a busy show-program, people may take part in master classes in dances, sound meditation, play musical instruments, walk on stilts, practice tactics and strategies of theatrical battle. The most fearless citizens can take part in a master class dealing with fire.
Tel.: + 375 152 720694, + 375 29 8699603


Народный праздник «Купалье» (Гродненская область)
По всей облатси пройдут традиционные этнические праздники, посвященные трем главным культам древних славян: культу огня, культу воды и культу земли (растительности).
Отсюда – и грандиозные традиционные действа в этот праздник – зажжение огромных купальских костров, обряд очищения огнем, спускание на воду собственноручно приготовленных объемных венков, и, конечно, сакральная борьба с выглянувшей на свет в эту ночь нечистой силой. И все это можно не только посмотреть, но, и, безусловно, самому стать непосредственным участником грандиозных купальских событий.
Всех желающих от души отдохнуть на природе, принять участие в купальских гаданиях и забавах, отыскать «папараць-кветку» приглашаем на народный праздник Купалье! Каждого гостя ждёт незабываемая атмосфера танственности, встреча с мифологическими персонажами, хороводы вокруг костра, уникальные памятные сувениры ручной работы, самые душевные песни и самые незабываемые впечатления!
Тел.: +375 152 771911

Народнае свята «Купалле» (Гродзенская вобласць)
Усіх жадаючых ад душы адпачыць на прыродзе, прыняць удзел у купальскіх варожбах і забавах, адшукаць «папараць-кветку» запрашаем на народнае свята Купалле! Кожнага госця чакае незабыўная атмасфера таямнічасці, сустрэча з міфалагічнымі персанажамі, карагоды вакол вогнішча, унікальныя памятныя сувеніры ручной работы, самыя душэўныя песні і самыя незабыўныя ўражанні!
Тэл .: +375 152 771911

Folk holiday «Kupalye»
(Grodno region)
We invite all those who wish to have a rest in nature with all their hearts, to take part in Kupala fortune-telling and fun, to find the «paparats-kvetka» to the Kupala folk holiday! Each guest will have an unforgettable atmosphere of tangibility, a meeting with mythological characters, round dances around the fire, unique handmade souvenirs, the most sincere songs and the most unforgettable impressions!
Tel .: +375 152 771911