ФЕВРАЛЬ / FEBRUARY


5 февраля
Гала-концерт межъепархиального фестиваля православных песнопений «Слава в вышних Богу» (г. Лида)
Гала-концерт межъепархиального фестиваля православных песнопений – это уникальная возможность возрождения, сохранения и развития певческой православной культуры.
Ежегодно фестиваль проводится во Дворце культуры города Лиды. В конкурсной программе принимают участие детские, взрослые, церковные, светские и учебные хоровые коллективы, вокальные ансамбли и сольные исполнители. Участники гала-концерта представят зрителям не только церковные песнопения, но и произведения духовной тематики, музыкальные произведения на слова белорусских поэтов и композиторов, авторские выступления самих конкурсантов.
Тел.: +375 154 543281

5 лютага
Гала-канцэрт міжепархіяльнага фестывалю праваслаўных песнапенняў «Слава в вышних Богу» (г. Ліда)
Гала-канцэрт міжепархіяльнага фестывалю праваслаўных песнапенняў – гэта выдатная магчымасць для адраджэння, зберажэння і развіцця пеўчай праваслаўнай культуры.
Штогод мерапрыемства адбываецца ў Палацы культуры горада Ліды. У конкурснай праграме прымаюць удзел дзіцячыя, дарослыя, царкоўныя, свецкія і навучальныя харавыя калектывы, вакальныя ансамблі і сольныя спевакі. Удзельнікі гала-канцэрта прадставяць гледачам не толькі царкоўныя песнапенні, але і творы духоўнай тэматыкі, музычныя творы на словы беларускіх паэтаў і кампазітараў, аўтарскія выступленні канкурсантаў.
Тэл.: +375 154 543281

February, 5
Gala concert of the inter-diocesan festival-competition of Orthodox chants “Glory in the highest to God” (Lida)
Gala concert of the inter-diocesan festival-competition of Orthodox chants “Glory in the highest to God” is a unique opportunity for the revival, preservation and development of Orthodox cristians singing culture. Festival is held annually in the Palace of Culture of the town of Lida. Traditionally, children, adults, church, secular and educational choral groups, vocal ensembles and solo performers take part in the festival-competition. Not only church chants are heard from the stage, but also works of spiritual themes, musical works to the words of Belarusian poets and composers, author’s performances of the contestants themselves.
Теl.: +375 154 54328115 февраля
День памяти воинов-интернационалистов (г. Гродно, сквер по ул. Курчатова; Гродненская область)
Во всех районах области и г. Гродно в честь памятной даты состоятся митинги-реквиемы, где минутой молчания почтут память погибших воинов. Ветераны войны, их родные и близкие, руководство районов, представители общественных объединений, трудовых коллективов – все неравнодушные люди отдадут дань памяти погибшим в Афганистане землякам и возложат цветы к мемориалам. В особенный для всей страны день творческие коллективы области подготовят множество тематических концертных программ.
Тел.: + 375 152 720694, + 375 152 682020, + 375 152 771911

15 лютага
Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў (г. Гродна, сквер па вул. Курчатава; Гродзенская вобласць)
Ва ўсіх раёнах вобласці і г. Гродна ў гонар памятнай даты адбудуцца мітынгі-рэквіемы, дзе хвілінай маўчання ўшануюць памяць загінуўшых воінаў. Ветэраны вайны, іх родныя і блізкія, кіраўніцтва раёнаў, прадстаўнікі грамадскіх аб’яднанняў, працоўных калектываў – усе неабыякавыя людзі аддадуць даніну памяці загінуўшым у Афганістане землякам і ўскладуць кветкі да мемарыялаў. У асаблівы для ўсёй краіны дзень творчыя калектывы вобласці падрыхтуюць шмат тэматычных канцэртных праграм.
Тэл.: + 375 152 720694, + 375 152 682020, + 375 152 771911

February, 15
Day of Remembrance of Soldiers-Internationalists (Grodno, park on Kurchatov St.; Grodno region)
In all districts of the region and the city of Grodno, in honor of the memorable date, meetings-requiems will be held, where a minute of silence will honor the memory of the fallen soldiers. War veterans, their families and friends, district leaders, representatives of public associations, labor collectives — all caring people will pay tribute to the memory of their fellow countrymen who died in Afghanistan and lay flowers at the memorials. On a special day for the whole country, the creative teams of the region will prepare many thematic concert programs.
Tel .: + 375 152 720694, + 375 152 682020, + 375 152 77191116-17 февраля
Конкурс среди детей и молодежи джазовой и эстрадной музыки «Grodno Young JAZZ – 2022» (г. Гродно, ул. Дзержинского, 1)
Учащиеся детских музыкальных школ и средних специальных учебных заведений города Гродно будут состязаться в мастерстве исполнения джазовых композиций.
Юные дарования исполнят джазовую классику, произведения современных зарубежных и белорусских музыкантов и джазовые аранжировки фольклора. Рояль, саксофон, гитара, скрипка и даже цимбалы – на протяжении двух дней ребята продемонстрируют по-настоящему виртуозную игру на самых разных музыкальных инструментах!
Это еще совсем молодой музыкальный проект, но он уже даёт шанс юным музыкантам раскрыть свой потенциал и проявить себя на большой сцене!
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020

16-17 лютага
Конкурс сярод дзяцей і моладзі джазавай і эстраднай музыкі  «Grodno Young JAZZ – 2022» (г. Гродна, вул. Дзяржынскага, 1)
Навучэнцы дзіцячых музычных школ і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў горада Гродна будуць змагацца ў майстэрстве выканання джазавых кампазіцый.
Юныя таленты выканаюць джазавую класіку, творы сучасных замежных і беларускіх музыкантаў і джазавыя аранжыроўкі фальклору. Раяль, саксафон, гітара, скрыпка і нават цымбалы ‒ на працягу двух дзён моладзь прадэманструе па-сапраўднаму віртуозную ігру на самых розных музычных інструментах!
Гэта яшчэ зусім малады музычны праект, але ён ужо дае шанец юным музыкам раскрыць свой патэнцыял і праявіць сябе на вялікай сцэне!
Тэл: +375 152 626002, +375 152 682020

February 16th-17th
Competition of jazz and variety music for children and youth ‘Grodno Young JAZZ 2022’ (Grodno, Dzerzhinskogo str., 1)
Students of Grodno music schools and colleges will compete in playing jazz and variety music. You will enjoy jazz, pop and folk music performed by young people. For two days young talents will entertain you with different pieces of music by playing the piano, the saxophone, the guitar, the violin and even cymbals.
‘Grodno Young JAZZ’ is a new music project which gives a chance to young musicians to show their talent and perform on a big stage!
Tel.: +375 152 626002, +375 152 68202019-23 февраля
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь (г. Гродно и районные центры Гродненской области)
День защитников Отечества – это дань уважения ветеранам, которые отстояли наше право на свободу и возможность быть хозяевами на родной земле, это священный праздник, символизирующий патриотизм, верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя независимости Родины.
По традиции в этот день принято почитать память погибших героев и благодарить тех, на кого в мирное время возложена нелегкая и ответственная служба по защите страны. В этот праздник лучшие артисты области подарят виновникам торжества самые яркие музыкальные поздравления.
Тел.: + 375 152 771911

19-23 лютага
Святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь (г. Гродна і раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)
Дзень абаронцаў Айчыны – гэта даніна павагі ветэранам, якія абаранілі наша права на свабоду і магчымасць быць гаспадарамі на роднай зямлі, гэта свяшчэннае свята, якое сімвалізуе патрыятызм, вернасць воінскаму абавязку, гатоўнасць да самаахвяравання ў імя незалежнасці Радзімы.
Па традыцыі ў гэты дзень прынята ўспамінаць загінуўшых герояў і дзякаваць тым, на каго ў мірны час ускладзена нялёгкая і адказная служба па абароне краіны. У гэтае свята лепшыя артысты вобласці падораць віноўнікам урачыстасці самыя яркія музычныя віншаванні.
Тэл.: + 375 152 771911

February 20-23
Festive events dedicated To the day of defenders of the Fatherland and the Armed Forces of the Republic of Belarus (Grodno and district centers of the Grodno region)
Defenders of the Fatherland Day is a tribute to the veterans who defended our right to freedom and the opportunity to be masters in our native land, it is a sacred holiday that symbolizes patriotism, loyalty to military duty, and readiness for self-sacrifice in the name of the independence of the Motherland. Traditionally, on this day, it is customary to honor the memory of the fallen heroes and thank those who, in peacetime, have been entrusted with a difficult and responsible service to protect the country. On this day, the best artists of the region will give the heroes of the occasion the brightest musical congratulations.
Tel.: + 375 152 77191125 февраля
Представление «Королевское венчание в Новогрудке» (г. Новогрудок, УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»)
Только тут вы сможете перенестись в эпоху на 6 веков назад! В этом году исполняется 600 лет с тех пор, как княжна София Гольшанская вышла замуж за короля Польши Ягайло и вскоре стала королевой Польши, присоединившись к группе европейских монарших домов. Приглашаем вас на уникальное театрализованное представление, основанное на исторических событиях!
Тел.: +375 1597 44916; 21470

25 лютага
Імпрэза «Каралеўскае шлюбаванне ў Новагародку» (г. Навагрyдак, УК «Навагрудскі гісторыка-краязнаўчы музей»)
Сёлета спаўняецца 600 гадоў, як гальшанская князёўна Соф’я Гальшанская пабралася шлюбам з каралём польскім Ягайлам і неўзабаве стала каралевай польскай, далучылася да грона еўрапейскіх уладных дамоў. Запрашаем вас на ўнікальнае тэатралізаванае прадстаўленне, заснаванае на гістарычных падзеях!
Тэл.: +375 1597 44 916; 21470

February 25th
Performance “Royal wedding in Navahradak” (Navahrudak, Navahrudak Museum of History and Regional Studies)
This year marks 600 years since Princess Sofia Golshanskaya married King Jagiello of Poland and soon became Queen of Poland, joining the group of European royal houses. We invite you to a unique theatrical performance based on historical events!
Tel .: +375 1597 44916; 2147026 февраля
Культурно-спортивный праздник «Навстречу весне – 2022» (г. Гродно, урочище Пышки)
Традиционный масштабный этно-праздник «Навстречу весне» это сказочное и увлекательное путешествие, которое проходит ежегодно в урочище Пышки. В этом году жителей и гостей города ждут разнообразные игры и забавы, зажигательные песни и пляски, веселые розыгрыши и сюрпризы, незабываемые подарки. Для проявления отличной сноровки и ловкости будут подготовлены разнообразные спортивные состязания и площадки.
Свои звонкие, зажигательные песни и пляски подарят исполнители и коллективы учреждений культуры города Гродно. И, конечно же, самый яркий момент праздника – это сжигание чучела зимы! Давайте вместе будем в этот день, день проводов зимы 2022 года!
Подробная информация на сайте: ckg.by
Тел.: +375 152 740032, +375 152 960094, +375 152 626002

26 лютага
Культурна-спартыўнае свята «Насустрач вясне – 2022»(г. Гродна, урочышча Пышкі)
Традыцыйнае свята «Насустрач вясне» – гэта казачнае і займальнае падарожжа, якое праходзіць штогод ва ўрочышчы Пышкі. Сёлета жыхароў і гасцей горада чакаюць разнастайныя гульні і забавы, песні і танцы, вясёлыя розыгрышы і сюрпрызы, незабыўныя падарункі. Для праяўлення выдатнага спрыту будуць падрыхтаваны разнастайныя спартыўныя спаборніцтвы і пляцоўкі.
Свае звонкія песні і танцы падораць выканаўцы і калектывы ўстаноў культуры горада Гродна. І, вядома ж, самы яркі момант свята – гэта спальванне пудзіла зімы!
Давайце разам будзем у гэты дзень, дзень провадаў зімы 2022 года!
Падрабязная інфармацыя: ckg.by
Тэл.: +375 152 740032, +375 152 960094, +375 152 626002

February 26th
Cultural and sports celebration “Welcoming Spring-2022” (Grodno,  Pyshki tract)
The traditional event “Welcoming Spring” is a fabulous and adventurous event which is held annually in Pyshki tract. This year the guests and residents of the city will be surprised by various games and amusements, inspiring songs and dances, practical jokes and surprises, unforgettable gifts.
Different sport competitions and playgrounds to demonstrate skills and agility will be organized. Singers and music bands of Grodno institutions of culture will perform sonorous and catching songs and dances. In addition, of course, burning of a scarecrow of winter will be the brightest moment of the holiday!
Let’s celebrate this day of seeing winter 2022 off together!
Detailed information on the website: ckg.by
Tel.:  +375 152 740032, +375 152 960094, +375 152 62600227 февраля
Районный праздник «Проводы зимы» (г. Лида)
Широко и с размахом отметят лидчане у стен Лидского замка праздничное мероприятие, посвященное проводам зимы!
Начнется праздник с яркого, зрелищного театрализованного представления на главной сценической площадке. Только в этот день вас ждут масленичные игры и забавы для детей и взрослых, показы кукольного театра «Батлейка», выступления народных коллективов. Хедлайнером музыкальной программы станет одна из популярных молодёжных групп!!!
Гостей ждут тематические мастер-классы, реконструкция различных масленичных обрядов и торжественное сжигание чучела зимы – «Марены»! Будет работать город мастеров, торговые ряды, где можно приобрести сувениры от народных мастеров и разные вкусности. Самых активных участников мероприятия ждут призы на тематических игровых площадках.
Тел.: +375 154 646339

27 лютага
Раённае свята «Провады зімы» (г. Ліда)
Шырока і з размахам адзначаць лідчане ля сцен Лідскага замка святочнае мерапрыемства, прысвечанае провадам зімы!
Пачнецца свята з яркага, відовішчнага тэатралізаванага прадстаўлення на галоўнай сцэнічнай пляцоўцы. Толькі ў гэты дзень вас чакаюць масленічныя гульні і забавы для дзяцей і дарослых, паказы лялечнага тэатра «Батлейка», выступленні народных калектываў. Хэдлайнерам музычнай праграмы стане адна з папулярных моладзевых груп!!!
Гасцей чакаюць тэматычныя майстар-класы, рэканструкцыя розных масленічных абрадаў і ўрачыстае спальванне пудзіла зімы – «Марэны»! Будзе працаваць горад майстроў, гандлёвыя рады, дзе можна набыць сувеніры ад народных майстроў і розныя прысмакі. Самых актыўных удзельнікаў мерапрыемства чакаюць прызы на тэматычных гульнёвых пляцоўках.
Тэл.: +375 154 646339

February 27
Regional holiday «Seeing off the winter» (Lida)
Lidchane will celebrate a festive event dedicated to the farewell to winter at the walls of the Lida Castle on a wide and large scale.
The holiday will begin with a bright, spectacular theatrical performance on the main stage. The program of the holiday includes Maslenitsa games and fun for children and adults, shows of the Batleika puppet theater, performances of folk groups. The headliner of the music program will be one of the most popular youth groups!!!
Guests will also find thematic master classes, reconstruction of various Maslenitsa rituals and the solemn burning of a scarecrow of winter — «Marena»! There will be a city of craftsmen, shopping arcades, where you can buy souvenirs from folk craftsmen and various delicacies. In addition, the most active participants of the event will receive prizes at the thematic playgrounds of the branches of the State.
Tel.: +375 154 646339февраль
Открытый региональный конкурс исполнителей на классической гитаре  «Гитарный Олимп» (г. Лида)
Лидская детская музыкальная школа искусств приглашает посетить конкурс исполнителей на классической гитаре. «Гитарный Олимп» дарит талантливой молодёжи уникальную возможность громко заявить о себе, продемонстрировать свои способности и бережное отношение к национальной культуре. Со сцены прозвучат музыкальные произведения белорусских композиторов, участники обменяются творческим опытом и непременно удивят каждого гостя. Ждем Вас!
Тел.: +375 154 545712

люты
Адкрыты рэгіянальны конкурс выканаўцаў на класічнай гітары «Гітарны Алімп» (г. Ліда)
Лідская дзіцячая музычная школа мастацтваў запрашае наведаць конкурс выканаўцаў на класічнай гітары. «Гітарны Алімп» дорыць таленавітай моладзі ўнікальную магчымасць гучна заявіць пра сябе, прадэманстраваць свае здольнасці і беражлівыя адносіны да нацыянальнай культуры. Са сцэны прагучаць музычныя творы беларускіх кампазітараў, удзельнікі абмяняюцца творчым вопытам і абавязкова здзівяць кожнага госця. Чакаем Вас!
Тэл: +375 154 545712

February
Open regional competition for classical guitar performers «Guitar Olympus» (Lida)
Aims and objectives of the competition are aimed at: identifying and supporting talented youth, development of their creative abilities. Popularization of musical works of Belarusian composers and performing the classical guitar. The main idea – creative exchange of experience between the participants of the competition, education of the younger generation of careful attitude to their national culture.
Tel.: +375 154 545712, +375 154 542618февраль
Народный праздник «Масленица» (Гродненская область)
Соблюдая вековые традиции и поддерживая новые веяния, гостеприимная Гродненщина приглашает всех с размахом отметить Масленицу! Каждый гость сможет стать активным участником фееричного действия и повеселиться от души. Традиционные масленичные персонажи, весенние подарки и развлечения, горячие блины, игры и забавы, покорение масленичного столба с призами – и это ещё далеко не все сюрпризы, которые ждут вас на этом празднике!
Тел.: +375 152 771911

Люты
Народнае свята «Масленіца» (Гродзенская вобласць)
Паважаючы векавыя традыцыі і падтрымліваючы новыя павевы, гасцінная Гродзеншчына запрашае ўсіх з размахам адзначыць Масленіцу! Кожны госць зможа стаць актыўным удзельнікам феерычнага дзеяння і павесяліцца ад душы. Традыцыйныя масленічныя персанажы, вясновыя падарункі і забавы, святочныя канцэрты, гарачыя бліны, гульні і забавы, пакарэнне масленічнага слупа з прызамі – і гэта яшчэ далёка не ўсе сюрпрызы!
Тэл .: +375 152 771911

February
Folk holiday «Maslenitsa» (Grodno region)
Observing age-old traditions and supporting new trends, the hospitable Grodno region invites everyone to celebrate Maslenitsa on a grand scale! Each guest will be able to become an active participant in the enchanting action and have fun from the soul. Traditional Shrovetide characters, spring gifts and entertainment, holiday concerts, hot pancakes, games and fun, conquering the Shrovetide pillar with prizes — and this is not all the surprises!
Tel .: +375 152 771911