ДЕКАБРЬ / DECEMBER


3 декабря
Мероприятия ко Дню инвалидов Республики Беларусь (г. Гродно, районные центры Гродненской области)
Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается День инвалидов Республики Беларусь. Во всех уголках Гродненской области состоятся просветительские мероприятия, благотворительные акции, фестивали, выставки творческих работ людей с инвалидностью, концерты и торжественные мероприятия. Важная дата станет ещё одним поводом уделить внимание и подарить радость людям, нуждающимся в особой помощи и поддержке.
Тел.: +375 152 771911

3 снежня
Мерапрыемствы да Дня інвалідаў Рэспублікі Беларусь (г. Гродна, раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)
Штогод 3 снежня ў нашай краіне адзначаецца Дзень інвалідаў Рэспублікі Беларусь. Ва ўсіх кутках Гродзенскай вобласці адбудуцца асветніцкія мерапрыемствы, дабрачынныя акцыі, фестывалі, выставы творчых работ людзей з інваліднасцю, канцэрты і ўрачыстыя мерапрыемствы. Важная дата стане яшчэ адной нагодай надзяліць увагу і падарыць радасць людзям, якія маюць патрэбу ў асаблівай дапамозе і падтрымцы.
Тэл.: +375 152 771911

December 3
Events for the Day of Ivalids of the Republic of Belarus (Grodno, regional centers of the Grodno region)
Every year on December 3, our country celebrates the Day of Disabled People of the Republic of Belarus. Educational events, charity events, festivals, exhibitions of creative works of people with disabilities, concerts and celebrations will take place in all corners of the Grodno region. An important date will be another reason to pay attention and give joy to people in need of special help and support.
Tel .: +375 152 7719113 декабря 
Конкурсная шоу-программа «Мисс Принеманье – 2022» (г. Берёзовка, Лидский район)
Конкурсная шоу-программа «Мисс Принеманье – 2022» представляет собой красочное шоу, состоящее из различных заданий, в ходе которых девушки проявят интеллектуальные и творческие способности, продемонстрируют сценическую культуру, грацию и артистическое мастерство, знание этикета, чувство юмора и умение общаться с аудиторией. По задумке организаторов, шоу поможет раскрыть индивидуальный образ каждой участницы. В ходе шоу конкурсантки сделают несколько тематических дефиле, продемонстрируют свои способности в ораторском искусстве, представят творческие номера.
В 2022 году организаторы конкурса обещают насыщенную программу, яркое зрелище и незабываемую атмосферу!
Тел.: +375 154 541969

3 снежня
Конкурсная шоу-праграма «Міс Прынеманне – 2022» (г. Бярозаўка, Лідскі раён)
Конкурсная шоу-праграма «Міс Прынеманне – 2022» уяўляе сабой яскравае шоу, якое складаецца з розных заданняў, падчас якіх дзяўчыны праявяць інтэлектуальныя і творчыя здольнасці, прадэманструюць сцэнічную культуру, грацыю і артыстычнае майстэрства, веданне этыкету, пачуццё гумару і ўменне мець зносіны з аўдыторыяй. Па задумцы арганізатараў, шоу дапаможа раскрыць індывідуальны вобраз кожнай удзельніцы. У ходзе шоу канкурсанткі зробяць некалькі тэматычных дэфіле, прадэманструюць свае здольнасці ў прамоўніцкім мастацтве, прадставяць творчыя нумары.
У 2022 годзе арганізатары конкурсу абяцаюць насычаную праграму, яркае відовішча і незабыўную атмасферу!
Тэл: +375 154 541969

December, 3rd
Competitive show program «Miss Prinemanye2022″ (Lida district, Berezovka)
show program «Miss Prinemanye — 2022» is a theatrical show, consisting of various competition tasks, during which the girls show intellectual and creative abilities, demonstrate stage culture, grace and artistic skill, knowledge of etiquette, sense of humor and ability to communicate with audience. As planned by the organizers of the show, it will help to reveal the individual image of each participant. During the show the contestants will make several thematic defiles, demonstrate their abilities in oratory and present creative performances. In 2022 the organizers of the competition promise a rich program, a bright show and an unforgettable atmosphere for everyone present.
Phone: +375 154 54196910 декабря
Праздничное шествие и конкурс «#Дед Мороз & команда-2023», торжественное включение праздничной иллюминации и главной ёлки города  (г. Новогрудок, пл. Ленина)
Какой же Новый год без Деда Мороза, Снегурочки и волшебных героев, которые обязательно придут и раскрасят серые будни разноцветными узорами счастья и добра?! 10 декабря настоящую сказку подарят всем жителям и гостям Новогрудка лучшие Деды Морозы и Снегурочки района, которые дадут старт новогодним праздникам. Всех ожидает красочное шествие, в котором примут участие самые весёлые театрализованные персонажи, машины с новогодними инсталляциями, а также символы уходящего и Нового года. Много улыбок, шуток, ярких хлопушек, танцев и хороводов получат те, кто придет на главную площадь города. Дедам Морозам-конкурсантам предстоит проявить свои таланты в спортивных конкурсах, танцевальных флешмобах, посоревноваться в умении разгадывать новогодние загадки и веселить ребятишек. На празднике каждый гость станет свидетелем маленького волшебства: главная новогодняя ель Новогрудчины зажжется яркими огоньками!..
Тел.: +375 1597 60250

10 снежня
Святочнае шэсце і конкурс «#Дзед Мароз & каманда-2023», урачыстае ўключэнне святочнай ілюмінацыі і галоўнай ёлкі горада (г. Навагрудак, пл. Леніна)
Які ж Новы год без Дзеда Мароза, Снягуркі і казачных герояў, якія абавязкова прыйдуць і размалююць шэрыя будні рознакаляровымі ўзорамі шчасця і дабра?! 10 снежня сапраўдную казку падораць усім жыхарам і гасцям Навагрудка лепшыя Дзяды Марозы і Снягуркі раёна і дадуць старт навагоднім святам. Усіх чакае маляўнічае шэсце, у якім возьмуць удзел самыя вясёлыя тэатралізаваныя персанажы, машыны з навагоднімі інсталяцыямі, а таксама сімвалы адыходзячага і Новага года. Шмат усмешак, жартаў, яркіх хлапушак, танцаў і карагодаў атрымаюць тыя, хто прыйдзе на галоўную плошчу горада. Дзядам Марозам-канкурсантам трэба будзе праявіць свае таленты ў спартыўных конкурсах, танцавальных флэшмобах, паспаборнічаць ва ўменні разгадваць навагоднія загадкі і весяліць дзетак. На свяце кожны госць стане сведкам маленькага чараўніцтва: галоўная навагодняя елка Навагрудчыны запаліцца яркімі агеньчыкамі!..
Тэл.: +375 1597 60250

December 10
Festive procession and competition «#Ded Moroz & Team2023», the solemn lighting of festive illumination, and the main Christmas tree in the town (Novogrudok, Lenin Square)
And how can be a New Year holiday without Santa Claus, Snow Girl and magical cute fairy-tale heroes who will surely come and paint the gray everyday life with colorful patterns of happiness and goodness?! On December 10, a real fairy tale will be presented to all residents and guests of Novogrudok by the best Santa Clauses and Snow Girls of the district, who will give a start to the New Year holidays. A bright, colorful procession awaits all Novogrudok residents and guests of the city, in which the most cheerful theatrical characters, cars with New Year’s installations, as well as symbols of the outgoing year and new coming year will take part. Many smiles, jokes, bright firecrackers, dances and circle dances will be suggested to those who come to the main square of the city. Santa Clauses — contestants will have to show their talents in sports contests, dance flash mobs, compete in the ability to solve New Year’s riddles and amuse the kids. At the festival, every guest will become a witness of a little magic: the main Christmas tree of Novogrudok will light up with bright lights!..
Тel.: +375 1597 6025010 Декабря 2022 года — 08 января 2023 года
Усадьба Деда Мороза и Снегурочки приглашает ребят в гости (д. Новосады, оз. Свитязь, Новогрудский район)
Сказочный сезон в эколого-информационном центре «В гостях у двенадцати месяцев» вновь открывает свои двери для маленьких и больших посетителей. В период новогодних и рождественских праздников Центр культуры приглашает провести выходной день или каникулы на живописном берегу озера Свитязь. Здесь, в Усадьбе Деда Мороза, как в старой доброй сказке, все 12 месяцев соберутся вместе, чтобы подвести итоги уходящего года, вспомнить самые лучшие моменты и передать правление Январю месяцу. Но злая нечисть сделает всё, чтобы Новый год не наступил. С помощью зрителей добро обязательно победит зло! В программе: хороводы и веселые игры, конкурсы и подарки, зажжение новогодней елки и много других сюрпризов.
Для посетителей эколого-информационного центра будет работать город мастеров с выставкой-продажей сувенирной продукции и мастер-классом от Центра ремесел. Получить от Деда Мороза новогодний подарок, насладиться вкусом ароматного чая на травах будет возможность у всех гостей усадьбы.
Тел.: +375 1597 60250

10 Снежня 2022 года — 08 студзеня 2023 года 
Сядзіба Дзеда Мароза і Снягуркі запрашае хлопчыкаў і дзяўчынак у госці (в. Навасады, воз. Свіцязь, Навагрудскі раён)
Казачны сезон у эколага-інфармацыйным цэнтры «У гасцях у дванаццаці месяцаў» зноў адкрывае свае дзверы для маленькіх і вялікіх наведвальнікаў. У перыяд навагодніх і калядных святаў ва ўсіх жадаючых будзе магчымасць правесці выхадны дзень або канікулы на маляўнічым беразе возера Свіцязь. Тут, у сядзібе Дзеда Мароза, як у старой добрай казцы, усе 12 месяцаў збяруцца разам, каб падвесці вынікі адыходзячага года, успомніць самыя лепшыя моманты і перадаць праўленне Студзеню месяцу. Але злыя нячысцікі зробяць усё, каб Новы год не наступіў. З дапамогай гледачоў дабро абавязкова пераможа зло! У праграме: карагоды і вясёлыя гульні, конкурсы і падарункі, запальванне навагодняй елкі і шмат іншых сюрпрызаў.
Для наведвальнікаў эколага-інфармацыйнага цэнтра будзе працаваць горад майстроў з выставай-продажам сувенірнай прадукцыі і майстар-класам ад  Цэнтра рамёстваў. Атрымаць ад Дзеда Мароза навагодні падарунак, пачаставацца духмянай гарбатай на травах і весела правесці час будзе магчымасць ва ўсіх гасцей цэнтра.
Тэл.: +375 1597 60250

December 10, 2022 — January 08, 2023
Santa and the Snow Maiden invite kids to visit their residence (Novogrudok district, village Novosady, Lake Svityaz)
The fabulous season in the ecological information center «Visiting Twelve Months» reopens its doors for children and adults. During the New Year and Christmas holidays, the Cultural Center invites you to spend a day off or a vacation on the picturesque shore of Lake Svityaz. Here, in the residence of Santa Claus, as in a good old fairy tale, all 12 months will come together to sum up the outgoing year, remember its best moments and hand over the steering wheel to January. But evil spirits will do everything to prevent the NY to come in force! With the help of the audience, Good will surely defeat evil, all evil forces will be defeated and the New Year will come! In the program: circle dances and fun games, contests and gifts, lighting a Christmas tree, and many other surprises.
The city of craftsmen will work for visitors of the ecological information center with an exhibition and possibility to buy souvenirs and a master class from the Novogrudok Regional Crafts Center. All guests of the residence will have the opportunity to receive a sweet New Year’s gift from Santa Claus, enjoy the taste of herbal tea.
Тel.: +375 1597 6025011 декабря
Праздничное включение новогодней иллюминации, шоу-программа «НАшествие Дедов Морозов2021!» (г. Слоним)
Ежегодно на центральной площади города Слонима проходит праздничное включение новогодней иллюминации. Это массовое мероприятие для детей и взрослых с участием сказочных персонажей и главных действующих лиц новогодних праздников. Шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных героев к центральной елке города, театрализованное представление и новогодний концерт, зажжение миллионов огоньков – не пропустите самое волшебное мгновение года!
Тел.: +3751562 51636 

11 снежня
Святочнае ўключэнне навагодняй ілюмінацыі, шоу-праграма «НАшэсце Дзядоў Марозаў – 2021!» (г. Слонім) 
Штогод на цэнтральнай плошчы горада Слоніма праходзіць святочнае ўключэнне навагодняй ілюмінацыі. Гэта масавае мерапрыемства для дзяцей і дарослых з удзелам казачных персанажаў і галоўных дзеючых асоб навагодніх святаў. Шэсце Дзядоў Марозаў, Снягурак і казачных герояў да цэнтральнай ёлкі горада, тэатралізаванае прадстаўленне і навагодні канцэрт, запальванне мільёнаў агеньчыкаў – не прапусціце самае чароўнае імгненне года!
Тэл.: +375 1562 51636

December 11
Festive inclusion of new year’s illumination, show program “Invasion of Santa Claus-2021!” (Slonim)
Every year on the central square of the city of Slonim, a festive switching on of New Year’s illumination takes place. This is a massive event for children and adults with the participation of fairy-tale characters and the main characters of the New Year’s holidays. The procession of Santa Clauses, Snow Maidens and fairy-tale heroes to the central Christmas tree of the city, a theatrical performance and a New Year’s concert, lighting of millions of lights — do not miss the most magical moment of the year!
Tel.: +375 1562 5163612 декабря
Выставка «Анёльскiя спатканнi» (г. Гродно, культурный центр «Фестивальный»)
Всех творческих людей Детская художественная школа искусств г. Гродно приглашает на открытие выставки «Анёльскiя спатканнi»!
Вместе с первым снегом приближается время Рождества – самого чудесного из всех праздников! В этот день хочется собраться в кругу родных и близких, зажечь свечи и окунуться в атмосферу таинства и волшебства… Одним из символов Рождества стал ангел, образ которого появился в картинах юных художников. Желание детей воплотилось в жизнь – возможность подарить людям сказку!
Приходите, и ваш день будет наполнен встречами, рождественской музыкой и яркими эмоциями!
Тел.: +375 152 626002, +375 152 623518

12 снежня 
Выстава «Анёльскiя спатканнi» (г. Гродна, культурны цэнтр «Фестывальны»)
Усіх творчых людзей Дзіцячая мастацкая школа г. Гродна запрашае на адкрыццё выставы «Анёльскiя спатканнi»!
Разам з першым снегам набліжаецца час Каляд – самага цудоўнага з усіх святаў! У гэты дзень хочацца сабрацца ў коле родных і блізкіх, запаліць свечкі і акунуцца ў атмасферу таямніцы і чараўніцтва. Адным з сімвалаў Каляд стаў анёл, вобраз якога з’явіўся ў карцінах юных мастакоў. Жаданне дзяцей увасобілася ў жыццё – магчымасць падарыць людзям казку!
Прыходзьце, і ваш дзень будзе напоўнены сустрэчамі, каляднай музыкай і яркімі эмоцыямі!
Тел.: +375 152 626002, +375 152 623518

December 12th 
Exhibition “Anelskiya Spatkanni” (Cultural center «Festivalny», Grodno)
Grodno Children’s Art School invites all creative people and art lovers to the opening of the exhibition of children’s works «Anelskiya Spatkanni»! With the first snow, Christmas, the most wonderful holiday of all, is approaching! On this day, you want to see relatives and friends, light candles and plunge into the atmosphere of mystery and magic. One of the symbols of Christmas is an angel, whose image appeared in the paintings of young artists. The desire of the children to present people a fairy tale came true!
Come and your day will be filled with meetings, Christmas music and bright emotions!
Tel.: +375 152 626002, +375 152 62351815 декабря 2022 года – 15 января 2023 года
Представления в усадьбе Деда Зимника и Бабы Завирухи (д. Залейки, Ивьевский район)
Интересный совместный отдых для детей и родителей, школьников и студентов, трудовых коллективов и частных фирм! Развлечения и представления, организованные народным театром игры «Зеленый фургон», пройдут в два этапа. Сначала зрителей ждёт захватывающее путешествие по сказочному лесу с приключениями и испытаниями «Лес полон чудес», а затем – театрализованное игровое представление на сцене усадьбы. Во время посещения театрализованных представлений, арт-спектаклей, праздников-ремейков, народных праздников каждый желающий сможет приобрести изделия мастеров Ивьевщины, заказать горячий обед в ближайшей агроэкоусадьбе и согреться ароматным чаем с выпечкой от торговых предприятий района.
Тел.: +375 1595 60725

15 снежня 2022 года – 15 студзеня 2023 года 
Прадстаўленні ў сядзібе Дзеда Зімніка і Бабы Завірухі (в. Залейкі, Іўеўскі раён)
Цікавы сумесны адпачынак для дзяцей і бацькоў, школьнікаў і студэнтаў, працоўных калектываў і прыватных фірмаў! Забавы і прадстаўленні, арганізаваныя народным тэатрам гульні «Зялёны фургон», пройдуць у два этапы. Спачатку гледачоў чакае захапляльнае падарожжа па казачным лесе з прыгодамі і выпрабаваннямі «Лес поўны цудаў», а затым – тэатралізаванае гульнёвае прадстаўленне на сцэне сядзібы. Падчас наведвання тэатралізаваных паказаў, арт-спектакляў, святаў-рэмейкаў, народных святаў кожны жадаючы зможа набыць вырабы майстроў Іўеўшчыны, заказаць гарачы абед у бліжэйшай аграэкасядзібе і сагрэцца духмяным чаем з выпечкай ад гандлёвых прадпрыемстваў раёна.
Тэл.: +375 1595 60725

December 15, 2022 – January 15, 2023 
Performances at the estate of Grandfather Zimnik and Baba Zavirukha (Ivyevsky district, village of Zaleyki)
An interesting holiday for children and parents, schoolchildren and students, work collectives and private companies. Entertainment and performances, organized by the folk theater of the game «Green van», will be held in two stages. First, the audience is waiting for an exciting journey through the fairytale forest with adventures and trials «The Forest is full of wonders», and then — a theatrical performance on the stage of the estate. During the visit to theatrical performances, art performances, holiday-remakes, national holidays, everyone can buy products of Ivshchyna craftsmen, order a hot lunch at the nearest agro-store and be warmed with aromatic tea and baked goods from the trade enterprises of the district.
Tel.: +375 1595 6072516 декабря
Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (г. Свислочь)
На городской площади состоится торжественное открытие главной елки района и новогоднее шествие Дедов Морозов. Новогоднее театрализованное представление, конкурс-поздравление Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев – волшебные персонажи продемонстрируют всю свою удаль и мастерство в умении красиво поздравить с Новым годом!
Тел.+375 1513 70258

16 снежня
Тэатралізаванае шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак (г. Свіслач)
На гарадской плошчы адбудзецца ўрачыстае адкрыццё галоўнай ёлкі раёна і навагодняе шэсце Дзядоў Марозаў. Навагодняе тэатралізаванае прадстаўленне, конкурс-віншаванне Дзеда Мароза, Снягуркі і казачных герояў – любімыя персанажы прадэманструюць увесь свой спрыт і майстэрства ва ўменні прыгожа павіншаваць з Новым годам!
Тэл.+375 1513 70258

December 16
Theatrical procession of Santa clauses and snow Maidens (Svisloch)
The city square will host the Grand opening of the main Christmas tree of the city and the district and the new year procession of Santa clauses. In the program: Grand procession of Santa Claus; lighting the main Christmas tree area; competition-congratulations to Santa Claus, snow Maiden and fairy tale characters. Heroes of the holiday will show all their prowess and skill in the ability to beautifully congratulate the New year.
Tel.: +375 1513 7025816 декабря (открытие)
Резиденция Берест-Зюзи и госпожи Метелицы (д. Белый Дворак, Берестовицкий район)
Всех, кто верит в сказку и новогодние приключения, 16 декабря ждет сюрприз – в этот день резиденция Берест-Зюзи и госпожи Метелицы начинает приглашать гостей! Однако прежде чем попасть к белорусскому богу зимы, детям необходимо будет пройти захватывающий квест по анимационным площадкам и проявить сообразительность, ловкость, выполняя задания и испытания от госпожи Метелицы и друзей Зюзи. В программе открытия резиденции: развлечения, игры, конкурсы, праздничный хоровод с Берест-Зюзей и его друзьями вокруг красавицы-елки, выставка-ярмарка сувенирной продукции, мастер-классы от отдела ремесел и традиционной культуры и многое другое.
Тел.: +375 1511 22003

16 снежня (адкрыццё)
Рэзідэнцыя Бяраст-Зюзі і спадарыні Завірухі (в. Белы Дворак, Бераставіцкі раён)
Усіх, хто верыць у казку і навагоднія прыгоды, 16 снежня чакае сюрпрыз – у гэты дзень рэзідэнцыя Бераст-Зюзі і спадарыні Завірухі пачынае запрашаць гасцей. Аднак перш чым трапіць да беларускага бога зімы, дзецям неабходна будзе прайсці захапляльны квэст па анімацыйных пляцоўках і праявіць кемлівасць, спрыт, выконваючы заданні і выпрабаванні ад спадарыні Завірухі і сяброў Зюзі. У праграме адкрыцця рэзідэнцыі: забавы, гульні, конкурсы, святочны карагод з Бераст-Зюзей і яго сябрамі вакол прыгажуні-ёлкі, выстава-кірмаш сувенірнай прадукцыі, майстар-класы ад аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры і многае іншае.
Тэл.: +375 1511 22003

December 16 (opening)
Residence of Berest-Zyuzi and Mrs. Metelitsa (Berestovitsa district, the village of Bolshaya Berestovitsa)
Everyone who believes in a fairy tale and new year’s adventures from December 16 is waiting for a surprise — on this day the residence of Berest-Zyuzi and Mrs. Metelitsa begins to invite guests. However, before getting to the Belarusian God of winter, children will need to go through an exciting quest on the animation platforms and show ingenuity, dexterity, performing tasks and tests from Mrs. Metelitsa and friends Zyuzi. The program of the opening of the residence: entertainment, games, competitions, festive dance with Berest-Zyuzey and his friends around the beautiful Christmas tree, exhibition and fair of Souvenirs and master classes from the Department of crafts and traditional culture and much more.
Tel.: +375 1511 2200316 декабря
Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек (г. Гродно, пл. Советская – ул. Советская – пл. Ленина)
Традиционное сказочное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором примут участие несколько сотен костюмированных персонажей вместе с главным Дедом Морозом и Снегурочкой, пройдет по центральным улицам Гродно. Зрителям посчастливится первыми увидеть волшебство новогодних огней и окунуться в атмосферу праздника заранее! Эстрадный концерт с новогодними хитами, хороводы и танцы – все это вы сможете увидеть во время красочного события! Мероприятие станет стартом марафона городских новогодних праздников. Кульминация шествия – зажжение главной новогодней елки!
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020, +375 152 68487

16 снежня 
Тэатралізаванае шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак (пл. Савецкая – вул. Савецкая – пл. Леніна)
Традыцыйнае казачнае шэсце Дзядоў Марозаў і Снягурак, у якім прымуць удзел некалькі сотняў касцюміраваных персанажаў разам з галоўным Дзедам Марозам і Снягуркай, пройдзе па цэнтральных вуліцах Гродна. Гледачам пашчасціць першымі ўбачыць чараўніцтва навагодніх агнёў і акунуцца ў атмасферу свята загадзя! Эстрадны канцэрт з навагоднімі хітамі, карагоды і танцы – усё гэта вы зможаце ўбачыць падчас маляўнічай падзеі! Мерапрыемства стане стартам марафону гарадскіх навагодніх святаў. Кульмінацыя шэсця – запальванне галоўнай навагодняй ёлкі!
Тэл.: +375 152 626002, +375 152 682020, +375 152 68487

December 16
The theatrical parade of Father Frosts and Snow Maidens (Grodno, Sovetskaya sq. – Sovetskaya str. – Lenin sq.)
A traditional fairy parade of Father Frost and Snow Maidens will be held in the downtown of Grodno. Hundreds of people dressed in costumes of fairy winter characters will take part in this event. Grodno residents and guests of the city will be the first to enjoy the magic of New Year’s lights and feel the atmosphere of the holiday. A great concert and dances around the Christmas tree will take place at this event, which will be a great beginning of New Year’s Holidays. Lightning a big Christmas tree will be a climax of the parade.
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020, +375 152 6848718 декабря
Рождественский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (аг. Мали, Островецкий район)
В конце года в агрогородке Мали по традиции пройдет открытый рождественский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», во время которого жюри подведет итоги за прошедший год и наградит победителей. Заключительная игра «Что? Где? Когда?» позволит знатокам не только в очередной раз блеснуть эрудицией, продемонстрировать быстроту реакции и слаженность командной работы, но и окунуться в сказочное театрализованное представление и яркое выступление коллективов любительского творчества.
Тел.: +375 1591 70189

18 снежня
Калядны турнір інтэлектуальнай гульні «Што? Дзе? Калі?» (аг. Малі, Астравецкі раён)
У канцы года ў аграгарадку Малі па традыцыі пройдзе адкрыты калядны турнір інтэлектуальнай гульні «Што? Дзе? Калі?», падчас якога журы падвядзе вынікі за мінулы год і ўзнагародзіць пераможцаў. Заключная гульня «Што? Дзе? Калі?» дазволіць знаўцам не толькі ў чарговы раз праявіць эрудыцыю, прадэманстраваць шпаркасць рэакцыі і зладжанасць каманднай работы, але і акунуцца ў тэатралізаванае прадстаўленне і яркае выступленне калектываў аматарскай творчасці.
Тэл.: +375 1591 70189

18 December
Сhristmas tournament of the intellectual game “What? Where? When?”  (Ostrovets district, ag. Mali)
Every year, at the end of the year, the open Christmas tournament of the intellectual game “What? Where? When? ”, During which a bright, massive and exciting game will take place, as well as the jury will take stock of the past year and award the winners. The final game “What? Where? When? ”Will allow connoisseurs not only once again to shine with erudition, to demonstrate the speed of reaction and coherence of teamwork, but also to see a theatrical performance and performance of amateur groups.
Tel.: +375 1591 7018919 декабря (открытие)
«Усадьба Снегурочки» в Больтиниках (аг. Больтиники, Вороновский район)
Любителей сказочных приключений ждем с 19 декабря 2022 года по 11 января 2023 года в агрогородке Больтиники Вороновского района! Гостям нужно будет преодолеть «сказочную тропу», где дети встретят любимых героев, которые подготовят для них интересные и увлекательные испытания. Встреча со сказкой закружит детвору в хороводе и танцах, подарит море впечатлений и новогоднего настроения. Финальным аккордом праздника станет дружное чаепитие и новогодние игры!
Тел.: + 375 159 476411

19 снежня (адкрыццё) 
«Сядзіба Снягуркі» ў Больцініках (аг. Больцінікі, Воранаўскі раён)
Аматараў казачных прыгод чакаем з 19 снежня 2022 года па 11 студзеня 2023 года ў аграгарадку Больцінікі Воранаўскага раёна. Гасцям трэба будзе пераадолець «казачную сцежку», дзе дзеці сустрэнуць любімых герояў, якія падрыхтавалі для іх цікавыя і займальныя выпрабаванні. Сустрэча з казкай закружыць дзяцей у карагодзе і танцах, падорыць мора ўражанняў і навагодняга настрою. Фінальным акордам свята стане дружнае чаяпіцце і навагоднія гульні!
Тэл.: +375 159 476411 

December 19
«Snow Maiden’s estate» in Boltiniki» (Voronovsky district, ag. Boltiniki)
We are waiting for fans of New Year’s fabulous adventures from December 19, 2022 to January 11, 2023 in the agricultural town of Boltiniki, Voronovsky district. Will need to overcome the «fairy trail», where children will meet fairy-tale heroes who have prepared interesting and exciting challenges for them. Meeting with New Year’s fairy-tale heroes will whirl children in a round dance and dances, will give a sea of ​​impressions and New Year’s mood. Well, the meeting with Santa Claus and Snegurochka will remain in the memory of children for a long time. After finishing it will be possible to warm up with hot tea and play New Year’s games.
Tel.: + 375 159 47641122 декабря
Библиосумерки «Путешествие по вселенной Гарри Поттера» (г. Новогрудок)
Библиосумерки «Путешествие по вселенной Гарри Поттера» Новогрудской районной библиотеки позволят всем желающим окунуться в волшебный мир, где живут Гарри Поттер, профессор Дамблдор, семья Уизли, Невилл Долгопупс, Сириус Блэк и другие любимые персонажи. Облачившись в школьные мантии и вооружившись волшебными палочками, поклонники всемирно известной саги попробуют свои силы в квестах, головоломках, турнирах по настольным играм, примут участие в мастер-классе по изготовлению снитча, попрактикуются в зельеварении, а также произнесут заклинания на удачу. Командам придется разгадывать зашифрованное слово-подсказку с помощью разных волшебных предметов. Но перед этим распределяющая шляпа решит, на каком факультете будут учиться участники библионочи: «Гриффиндор», «Слизерин», «Когтевран» или «Пуффендуй».
Тел: +375 1597 66719

22 снежня 
Бібліяпрыцемкі «Путешествие по вселенной Гарри Поттера» (г. Навагрудак)
Бібліяпрыцемкі «Путешествие по вселенной Гарри Поттера» Навагрудскай раённай бібліятэкі дазволяць усім жадаючым акунуцца ў чароўны свет, дзе жывуць Гары Потар, прафесар Дамблдор, сям’я Уізлі, Нэвіл Долгапупс, Сірыус Блэк і іншыя любімыя персанажы. Апрануўшыся ў школьныя мантыі і ўзброіўшыся чароўнымі палачкамі, прыхільнікі сусветна вядомай сагі паспрабуюць свае сілы ў квэстах, галаваломках, турнірах, настольных гульнях, прымуць удзел у майстар-класе па вырабе снітчу, папрактыкуюцца ў зеллеварэнні, а таксама вымавяць заклінанне на поспех. Камандам прыйдзецца разгадваць зашыфраванае слова-падказку з дапамогай розных чароўных прадметаў. Але перад гэтым размеркавальны капялюш вырашыць, на якім факультэце будуць вучыцца ўдзельнікі бібліяночы: «Грыфіндор», «Слізэрын», «Кагтэўран» або «Пуфендуй».
Тэл.: +375 1597 66719

22nd of December
Bibliosumerki «Journey through the Harry Potter’s universe» (Novogrudok)
The Bibliosumerki «Journey through the Harry Potter Universe» of the Novogrudok Regional Library will allow everyone to be involved into the magical world where Harry Potter, Professor Dumbledore, the Weasley family, Neville Longbottom, Sirius Black and other favorite characters live. We will suggest our guests to dress themselves in school robes and arm themselves with magic wands, and then they will try their hand at quests, puzzles, board game tournaments, will take part in a master class on making a snitch, practice in Potions, and also cast spells for good luck. Teams will have to solve the encrypted word-hint with the help of various magic items. But before that, the distributing hat will decide which faculty the participants of the bible night will study at: «Gryffindor», «Slytherin», «Ravenclaw» or «Hufflepuff».
Tel: +375 1597 6678923 декабря 
«Рождественские зарисовки» (г. Новогрудок)
В канун празднования Рождества в Новогрудском историко-краеведческом музее пройдёт масштабное мероприятие «Рождественские зарисовки». Всех, кто желает окунуться в предпраздничную атмосферу, ждёт белорусская батлейка для взрослых и маленьких посетителей, увлекательный мастер-класс по вырезанию вытинанок, мастер-класс по плетению пауков из соломы и много других сюрпризов, согревающих сердце и поднимающих настроение.
Тел.: +375 1597 44916; 21470

23 снежня 
«Калядныя замалёўкі» (г. Навагрудак)
Да святкавання Раства ў Навагрудскім гісторыка-краязнаўчым музеі пройдзе маштабная імпрэза «Калядныя замалёўкі». Усіх, хто жадае акунуцца ў перадсвяточную атмасферу, чакае беларуская батлейка для дарослых і маленькіх наведвальнікаў, захапляльны майстар-клас па выразанні выцінанак, майстар-клас па пляценні саламяных павукоў і многа другіх сюрпрызаў, што саграваюць сэрцы і ўзнімаюць настрой.
Тэл.: +375 1597 44916; 21470 

December 23rd 
«Christmas sketches» (Navahradak)
On the eve of the celebration of Christmas, a large-scale event «Christmas sketches» will be held in the Novogrudok Museum of History and Local Lore. For everyone who wants to plunge into the pre-holiday atmosphere, there will be a Belarusian batleyka for adults and young visitors, an exciting master class on carving vytinanki, a master class on weaving spiders from straw and many other surprises that warm the heart and cheer up.
Tel .: +375 1597 44916; 2147023 декабря
Чествование талантливой молодёжи района «Фейерверк талантов» (г. Щучин)
Традиционное мероприятие, которое проводится с целью поддержки талантливой молодёжи района и является мощным стимулом для развития творческого потенциала личности. В торжественной обстановке будет проведено награждение победителей и призёров областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов.
Тел.: +375 1514 27007

23 снежня
Ушанаванне таленавітай моладзі раёна «Феерверк талентаў» (г. Шчучын)
Традыцыйнае мерапрыемства, якое праводзіцца з мэтай падтрымкі таленавітай моладзі раёна і з’яўляецца магутным стымулам для развіцця творчага патэнцыялу асобы. Ва ўрачыстай абстаноўцы будзе праведзена ўзнагароджанне пераможцаў і прызёраў абласных, рэспубліканскіх і міжнародных фестываляў і конкурсаў.
Тэл.: +375 1514 27007

December 23 th
Honoring talented youth of the district “Fireworks of talents” (Schuchin district, Shchuchin)
The traditional event, which is held in order to support the talented youth of the region and is a powerful incentive for the development of the creative potential of the individual. In a festive atmosphere, awarding of winners and prize-winners of regional, republican and international festivals and competitions will be held.
Tel.: +375 1514 2700730 декабря
Конкурсная программа «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» (г. Щучин, площадь Свободы)
Приходите за новогодней сказкой и чудесами на площадь Свободы в Щучине! Здесь выберут самых лучших Деда Мороза и Снегурочку! За почетное звание будут бороться самые настоящие сказочные герои Щучинского района. В красочном шествии примут участие их помощники и друзья: Снеговики, Бабки-Ёжки, Лешие, Волки и Зайцы. Праздник с розыгрышами, хороводами и весёлыми песнями впечатлит каждого гостя!
Тел.: +375 1514 29240

30 снежня
Конкурсная праграма «Лепшы Дзед Мароз і Снягурка» (г. Шчучын, плошча Свабоды)
Прыходзьце па навагоднюю казку і цуды на плошчу Свабоды ў Шчучыне! Тут выбяруць самых лепшых Дзеда Мароза і Снягурку! За ганаровае званне будуць змагацца самыя сапраўдныя казачныя героі Шчучынскага раёна. У маляўнічым шэсці прымуць удзел іх памочнікі і сябры: Снегавікі, Бабкі-Ёжкі, Лёшыя, Ваўкі і Зайцы. Свята з розыгрышамі, карагодамі і вясёлымі песнямі ўразіць кожнага госця! Тэл.: +375 1514 29240

December 30th
Competition program «Best Santa Claus and Snow Maiden» (Shchuchin, Freedom Square)
Come for a New Year’s fairy tale and miracles to Freedom Square in Shchuchin! Only here will the best Santa Claus and Snegurochka be chosen! The most real fairy-tale heroes of the Shchuchin region will fight for the honorary title. Their assistants and friends will take part in the colorful procession: Snowmen, Grandma-Yozhki, Leshy, Wolves and Hares. A holiday with jokes, round dances and funny songs will impress every guest!
Tel .: +375 1514 2924030 декабря
Благотворительная новогодняя  сказка (г.п. Большая Берестовица)
В канун Нового года волшебство оживает – оживает сказка. Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества  приготовил для своих маленьких зрителей сказочный спектакль. В Новом году никак не обойтись без чудес, которые преподнесет настоящий сказочник, исполняющий заветные желания. Любимые герои подарят массу приятных впечатлений, заразят хорошим настроением. Завершится мероприятие праздничным хороводом с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Тел.: +375 1511 22003

30 снежня
Дабрачынная навагодняя казка (г.п. Вялікая Бераставіца)
Напярэдадні Новага года чараўніцтва ажывае – ажывае і казка. Бераставіцкі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці падрыхтаваў для сваіх маленькіх гледачоў казачны спектакль. У Новым годзе ніяк не абысціся без цудаў, якія падорыць сапраўдны казачнік, што выконвае запаветныя жаданні. Любімыя героі падораць масу прыемных уражанняў, захопяць добрым настроем. Завершыцца мерапрыемства святочным карагодам з Дзедам Марозам і Снягуркай.
Тэл .: +375 1511 22003

December 30
Charitable New Year’s fairy tale (Bolshaya Berestovitsa)
On New Year’s Eve, magic comes to life more than ever, our fairy tale comes to life. Berestovitsa regional center of culture and folk art has prepared a fabulous performance for its young spectators. In the New Year, you can’t do without magic and fairy-tale miracles, which will be presented by our real storyteller, who fulfills cherished desires. Fairy-tale characters will give a lot of pleasant impressions, infect with a good mood. The event will end with a festive round dance, along with fairy-tale characters, Santa Claus and Snow Maiden.
Tel.: +375 1511 22003Декабрь
Интерактивная программа «Городское поместье Деда Мороза» (г. Гродно, Центр ремесел «Наследие»)
В центре ремесел «Наследие» накануне Нового года откроется городское поместье Деда Мороза. Вся территория центра превратится в настоящую сказку. Дети и их родители смогут не только пообщаться с главным новогодним персонажем, загадать желание и поводить хороводы у елки, но и поучаствовать в веселых квестах и колядных играх, сделать сувениры своими руками, а также здесь приобрести подарок от ремесленников. Гродненцам и гостям города будет представлена насыщенная интерактивная программа с играми и танцами, театрализованное шоу сказочных героев, кукольный театр «Батлейка».
Тел.: +375 152 626002, +375 152 682020

Снежань
Інтэрактыўная праграма «Гарадскі маёнтак Дзеда Мароза» (г. Гродна, Цэнтр рамёстваў «Спадчына»)
У цэнтры рамёстваў «Спадчына» напярэдадні Новага года адкрыецца гарадскі маёнтак Дзеда Мароза. Уся тэрыторыя цэнтра ператворыцца ў сапраўдную казку. Дзеці і іх бацькі змогуць не толькі пагутарыць з галоўным навагоднім персанажам, загадаць жаданне і павадзіць карагоды каля ёлкі, але і паўдзельнічаць у вясёлых квэстах i калядных гульнях, зрабіць сувеніры сваімі рукамі, а таксама тут набыць падарунак ад рамеснікаў. Гродзенцам і гасцям горада будзе прадстаўлена насычаная інтэрактыўная праграма з гульнямі і танцамі, тэатралізаванае шоу казачных герояў, лялечны тэатр «Батлейка».
Тэл.: +375 152 626002, +375 152 682020

December
Interactive program «City Estate of Father Frost» (Grodno, Crafts Center «Heritage»)
In the crafts center «Heritage» the city estate of Father Frost will open on the eve of the New Year. The entire territory of the center will turn into a real fairy tale. Children and their parents will be able not only to chat with the main New Year’s character, make a wish and dance around the Christmas tree, but also take part in fun quests and carols, make souvenirs with their own hands, and also buy a gift from artisans here. Grodno residents and guests of the city will be able to participate in a rich interactive program with games and dances, watch a theatrical show of fairy-tale characters, «Batleyka» puppet theater.
Tel.: +375 152 626002, +375 152 682020Декабрь
Конкурс грации и таланта «Краса Дятловщины – 2022» (г. Дятлово)
Ежегодно в декабре Центр культуры г. Дятлово приглашает всех, кто любит зрелищные шоу и восхищается женской красотой, на районный конкурс грации и таланта «Краса Дятловщины». Вас ожидает неповторимый праздник с участием самых красивых девушек, которые готовы отправиться в путешествие, перевоплощаясь в разные образы в ходе конкурсного дефиле. Выступления творческих коллективов и артистов района станут украшением конкурсной программы.
Тел.: +375 1563 61083

Снежань
Конкурс грацыі і таленту «Краса Дзятлаўшчыны – 2022» (г. Дзятлава)
Штогод у снежні Цэнтр культуры г. Дзятлава запрашае ўсіх, хто любіць відовішчныя шоу і захапляецца жаночай прыгажосцю, на раённы конкурс грацыі і таленту «Краса Дзятлаўшчыны». Вас чакае непаўторнае свята з удзелам самых прыгожых дзяўчат, якія гатовыя адправіцца ў падарожжа, пераўвасабляючыся ў розныя вобразы ў ходзе конкурснага дэфіле. Выступленні творчых калектываў і артыстаў раёна стануць упрыгожваннем конкурснай праграмы.
Тэл.: +375 1563 61083

December
Competition of grace and talent «Beauty of Dyatlovshchina – 2022» (Dyatlovo)
Every year in December, the Dyatlovo Cultural Center invites everyone who loves a spectacular show and admires female beauty to the regional competition of grace and talent «Beauty of Dyatlovshchyna -2022». A unique show with the participation of the most beautiful girls awaits you, who are ready to make a real holiday and go on a journey, transforming into different images during the competitive fashion show. Performances of creative and outstanding groups and artists of the region will be a good addition to the competition program.
Tel.: +375 1563 61083Декабрь
Районный парад-шествие новогодних персонажей «Арт-парад у новогодней ёлки» (г. Сморгонь)
Приглашаем детей и взрослых на праздничное шествие новогодних персонажей! Вас ждут конкурсы на лучшее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и на самое оригинальное воплощение символа Нового года. Главные герои праздника посоревнуются в необычных состязаниях, устроят танцевальный флэшмоб и незабываемый фейерверк у новогодней ёлки.
Тел.: +375 1592 37314

Снежань
Раённы парад-шэсце навагодніх персанажаў «Арт-парад у навагодняй ёлкі» (г. Смаргонь)
Запрашаем дзяцей і дарослых на святочнае шэсце навагодніх персанажаў! Вас чакаюць конкурсы на лепшае віншаванне ад Дзеда Мароза і Снягуркі і на самае арыгінальнае ўвасабленне сімвала Новага года. Галоўныя героі свята паспаборнічаюць у незвычайных іспытах, распачнуць танцавальны флэшмоб і незабыўны феерверк каля навагодняй ёлкі.
Тэл.: +375 1592 37314

December
District parade-procession of New Year’s characters «Art parade at the Christmas tree» (Smorgon)
The program of the parade includes a festive procession of new year characters along the Central street of the city, contests for the best new year greetings from Santa Claus and the snow Maiden and for the most original embodiment of the new year symbol. The main characters of the New year will compete in unusual contests. Guests of the holiday will enjoy a mass round dance at the Christmas tree, dance flash mob songs and music, as well as a festive «fireworks» at the Christmas tree.
Tel.: +375 1592 37314Декабрь – январь
Новогодние мероприятия в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» (Гродненская область)
Традиционно в рамках акции запланированы новогодние представления во всех районах Гродненской области. Удивительные и невероятные сказки, наполненные неожиданными поворотами сюжета, зажигательными танцами, прекрасными песнями, играми с залом и, конечно, добрым и поучительным финалом с участием Деда Мороза и Снегурочки – всё это смогут увидеть дети из многодетных семей, дети-сироты, отличники учебы, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов. Ребят ждут хороводы вокруг новогодней ёлки и долгожданные подарки!
Тел.: +375 152 771911

Снежань – студзень
Навагоднія мерапрыемствы ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» (Гродзенская вобласць)
Традыцыйна ў рамках акцыі запланаваны навагоднія прадстаўленні ва ўсіх раёнах Гродзенскай вобласці. Дзіўныя і неверагодныя казкі, напоўненыя нечаканымі паваротамі сюжэту, запальнымі танцамі, цудоўнымі песнямі, гульнямі з залай і, вядома, добрым і павучальным фіналам з удзелам Дзеда Мароза і Снягуркі – усё гэта змогуць убачыць дзеці са шматдзетных сем’яў, дзеці-сіроты, выдатнікі вучобы, пераможцы спартыўных спаборніцтваў і творчых конкурсаў. Рабят чакаюць карагоды вакол навагодняй ёлкі і доўгачаканыя падарункі!
Тэл.: +375 152 771911

December – January
New Year’s events within the framework of the republican charitable action «Our children» (Grodno region)
Traditionally, within the framework of the action, New Year’s performances are planned in all districts of the Grodno region. Amazing and incredible fairy tales, filled with unexpected plot twists, incendiary dances, beautiful songs, games with the audience and, of course, a kind and instructive ending with the participation of Santa Claus and the Snow Maiden — all this can be seen by children from large families, orphans, excellent students, winners of sports competitions and creative contests. The children are waiting for round dances around the New Year tree and long-awaited gifts!
Tel .: +375 152 771911Декабрь
Резиденции Деда Мороза и Снегурочки (Гродненская область)
Скоро в двери домов постучатся новогодние праздники, и все дети с нетерпением будут ждать встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Однако не у всех есть возможность и время посетить главную резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще. Где еще можно найти Деда Мороза на территории Гродненщины, когда он там обитает и что приготовил для гостей, можно подробнее узнать на сайте: kultura.grodno.by
Тел.: +375 152 771911

Снежань
Рэзідэнцыі Дзеда Мароза і Снягуркі (Гродзенская вобласць)
Хутка ў дзверы дамоў пастукаюцца навагоднія святы, і ўсе дзеці з нецярпеннем будуць чакаць сустрэчы з Дзедам Марозам і Снягуркай. Аднак не ва ўсіх ёсць магчымасць і час наведаць галоўную рэзідэнцыю Дзеда Мароза ў Белавежскай пушчы. Дзе яшчэ можна знайсці Дзеда Мароза на тэрыторыі Гродзеншчыны, калі ён там жыве і што падрыхтаваў для гасцей, можна падрабязней даведацца на сайце: kultura.grodno.by
Тэл.: +375 152 771911

December
Residences of Santa Claus and snow Maiden (Grodno region)
Soon, new year’s holidays will knock on the doors of houses and all children will be impatient to meet Santa Claus and the snow Maiden. However, not everyone has the opportunity and time to visit the main residence of Santa Claus in Belovezhskaya Pushcha. Where else can you find Santa Claus during the new year holidays on the territory of the Grodno region, when he lives there and what he has prepared for guests this year, you can learn more here: kultura.grodno.by
Tel.: +375 152 771911