АВГУСТ / AUGUST


2 августа
Праздник «Радость встречи под покровом святого Илии» (д. Михайловщина, Ошмянский район)
В деревне Михайловщина уже более 100 лет стоит Храм святого пророка Илии как символ единства, веры и стойкости. В честь этого святого и был назван праздник, который объединяет на протяжении многих лет всех жителей деревни в единое целое – «кирпичик к кирпичику». Гостей ждет насыщенная культурная программа: театрализации, праздничный концерт лучших исполнителей района, выставка православной книги «Духовных книг Божественная мудрость», встреча со священнослужителем и многое другое. Очень полюбились публике и душевные встречи в этот день с местными авторами и столичными гостями, которые с удовольствием делятся частичкой своего таланта и творческими премьерами.
Тел.: +375 44 7170930

2 жніўня
Свята «Радасць сустрэчы пад покрывам святога Іліі» (в. Міхайлоўшчына, Ашмянскі раён)
У вёсцы Міхайлоўшчына ўжо больш за 100 гадоў стаіць Храм святога прарока Іліі як сімвал адзінства, веры і стойкасці. У гонар гэтага святога і было названа свята, якое аб’ядноўвае на працягу многіх гадоў усіх жыхароў вёскі ў адзінае цэлае – «цаглінка да цаглінкі». Гасцей чакае насычаная культурная праграма: тэатралізацыі, святочны канцэрт лепшых выканаўцаў раёна, выстаўка праваслаўнай кнігі «Духоўных кніг Боская мудрасць», сустрэча са святаром і многае іншае. Вельмі палюбіліся публіцы і душэўныя сустрэчы ў гэты дзень з мясцовымі аўтарамі і сталічнымі госцямі, якія з задавальненнем дзеляцца часцінкай свайго таленту і творчымі прэм’ерамі.
Тэл.: +375 44 717 09 30 

August 2th
Holiday «The Joy of meeting under the cover of St. Elijah» (Oshmyany district, v. Mihailov shchina)
In the village of Mihailovshchina for more than 100 years is the Church of St. Elijah the prophet, as a symbol of unity, faith and resistance. In honor of this Saint and was named holiday, which brings together for many years all the inhabitants of the village in a single unit — «brick to brick». The guests of the festival will enjoy a rich cultural program: theatrical performances, a concert of the best performers of the district, an exhibition of the Orthodox book «Spiritual books of divine wisdom», a meeting with a priest and much more. The audience also liked the sincere meetings with local authors and with guests from the capital on this day, who are happy to meet with the villagers and guests of the holiday, share a piece of their creativity and creative premieres.
Tel: +375 44 71709306 августа
Праздник «Стальная магистраль»  (аг. Станция Ошмяны, Ошмянский район)
Агрогородок Станция Ошмяны приглашает всех занять места в уникальном «Поезде приключений» и весело прокатиться по единственному в своем роде брендовому мероприятию, посвященному железной дороге – празднику «Стальная магистраль»! Всех любителей весело, разнообразно и с пользой попутешествовать ждут у себя в гостях: «Интеллектуальный вагон», где можно будет познакомиться с историей происхождения и развития железнодорожного движения района; «Вагон хорошего вкуса» с разнообразной праздничной  программой «По рельсам к хорошему настроению» для пассажиров импровизированного экспресса, где будут чествовать и тех, от кого зависит комфорт, безопасность и хорошее настроение в пути. Кроме этого всех желающих пригласят к себе в гости: «Вагон развлечений»  с многочисленными аттракционами и тематическим тиром, «Вагон-выставка» уникальных работ местных народных мастеров, «Детский вагон-ресторан» со всевозможными вкусностями и зажигательной игровой программой от веселой проводницы. Завершающим аккордом праздника станет танцевально-развлекательная программа под звездным небом «Веселого пути!».
Тел.: +375 29 1857434

6 жніўня
Свята «Сталёвая магістраль» (аг. Станцыя Ашмяны, Ашмянскі раён)
Аграгарадок Станцыя Ашмяны запрашае ўсіх заняць месца ва ўнікальным «Цягніку прыгод» і весела пракаціцца па адзіным у сваім родзе брэндавым мерапрыемстве, прысвечаным чыгунцы – свяце «Сталёвая магістраль». Усіх аматараў весела, разнастайна і з карысцю павандраваць чакаюць у сябе ў гасцях:  «Інтэлектуальны вагон», дзе можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй паходжання і развіцця чыгуначнага руху раёна; «Вагон добрага густу» з разнастайнай святочнай праграмай «Па рэйках да добрага настрою» для пасажыраў імправізаванага экспрэса, дзе будуць ушаноўваць і тых, ад каго залежыць камфорт, бяспека і добры настрой у дарозе. Акрамя гэтага ўсіх жадаючых запросяць да сябе ў госці «Вагон забаў» са шматлікімі атракцыёнамі і тэматычным цірам, «Вагон-выстава» ўнікальных работ мясцовых народных майстроў, «Дзіцячы вагон-рэстаран» з разнастайнымі смачнасцямі і запальнай гульнёвай праграмай ад вясёлай правадніцы. Завяршальным акордам свята стане танцавальна-забаўляльная праграма пад зорным небам «Вясёлага шляху!».
Тэл.: +375 29 1857434

August 6th
Holiday «Steel highway» (g. Oshmyany Station, Oshmyansky districta)
On August 6, the agro-town of Oshmany Station invites everyone to take a seat in the unique «train of adventures» and have a fun ride on a one-of-a-kind brand event dedicated to the railway, the holiday «Steel highway». All fans of fun, varied and useful to travel waiting at his guests «Intelligent car», where you can get acquainted with the history of the origin and development of railway traffic area; «Car of good taste «with a variety of festive program» on the rails to a good mood for passengers of the improvised Express train, where they will be honored and those on whom the comfort, safety and good mood on the way. In addition, everyone will be invited to visit The «Car of entertainment» with numerous attractions and thematic shooting range, «Car exhibition» of unique works of local folk artists, «Children’s car-restaurant» with all sorts of Goodies and incendiary game program from a fun conductor. The final chord of the holiday will be a dance and entertainment program under the starry sky «Merry way!»
Tel: +375 29 1857434


6 августа
XI фестиваль «Гольшанский замок»  (аг. Гольшаны, Ошмянский район)
Традиционно в мае месяце у стен бывшего замка Сапег в агрогородке Гольшаны Ошмянского района ждет участников и гостей со всей Беларуси и зарубежья ежегодный региональный фестиваль «Гольшанский замок».
Полный мифов и легенд замок не оставит равнодушными зрителей и почитателей средневековой культуры, любителей рыцарских турниров и народных ремесел, ценителей хорошей аутентичной музыки и театрального искусства. Гостей фестиваля ждет насыщенная и разнообразная программа: конные турниры, турниры лучников, мастер-классы по хождению на ходулях и средневековым танцам, представления уличного театра и конноспортивных клубов, концертные выступления групп средневековой музыки и многое другое. На площадках у стен замка соберут своих почитателей турниры рыцарей — одно из самых увлекательных зрелищ праздника. Здесь можно будет пострелять из лука, сразиться на мечах, покататься на лошади. Гостям на протяжении праздника будут предложены мастер-классы по гончарному делу, кузнечному ремеслу, фехтованию. Замечательным подарком для детей станет детская площадка с многочисленными аттракционами и играми.
Тел.: +375 1593 45368

6 жніўня
XI фестываль «Гальшанскі замак» (аг. Гальшаны, Ашмянскі раён)
Традыцыйна у маі месяцы ля сцен былога замка Сапегаў у аграгарадку Гальшаны Ашмянскага раёна чакае ўдзельнікаў і гасцей з усёй Беларусі і замежжа штогадовы рэгіянальны фестываль «Гальшанскі замак».
Поўны міфаў і легенд замак не пакіне абыякавымі гледачоў і прыхільнікаў сярэднявечнай культуры, аматараў рыцарскіх турніраў і народных рамёстваў, знатакоў добрай аўтэнтычнай музыкі і тэатральнага мастацтва. Гасцей фестывалю чакае насычаная і разнастайная праграма: конныя турніры, турніры лучнікаў, майстар-класы па хаджэнні на хадулях і сярэднявечных танцах, прадстаўленні вулічнага тэатра і коннаспартыўных клубаў, канцэртныя выступленні гуртоў сярэднявечнай музыкі і многае іншае. На пляцоўках ля сцен замка збяруць сваіх прыхільнікаў турніры рыцараў – адно з самых займальных відовішчаў свята. Тут можна будзе пастраляць з лука, пазмагацца на мячах, пакатацца на кані. Гасцям на працягу свята будуць прапанаваны майстар-класы па ганчарнай справе, кавальскім рамястве, фехтаванні. Цудоўным падарункам для дзяцей стане дзіцячая пляцоўка са шматлікімі атракцыёнамі і гульнямі.
Тэл.: +375 1593 45368

August 6
XI Festival «Golshany castle» (Oshmyansky district, ag. Golshany)
Traditionally, in may, at the walls of the former Sapeg castle, in the agricultural town of Golshany in Oshmyansky district, the annual regional festival «Golshansky castle»awaits participants and guests from all over Belarus and abroad.
Full of myths and legends, the Sapeg castle will not leave indifferent spectators and admirers of medieval culture, fans of jousting tournaments and folk crafts, connoisseurs of good authentic music and theatrical art. Guests of the festival will enjoy a rich and varied program: horse tournaments, archery tournaments, master classes on walking on stilts and medieval dances, performances of street theater and equestrian clubs, concert performances of medieval music groups and much more. On the grounds near the walls of the castle will gather their fans tournaments knights-one of the most exciting spectacle of the holiday. Here you can shoot a bow, fight with swords, ride a horse. During the festival, guests will be offered master classes in pottery, blacksmithing, fencing. A wonderful gift for children will be a Playground with many attractions and games.
Tel: +375 1593 453686 августа
Региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гродзеншчыны» (г. Сморгонь)
Подобного фестиваля, где бы традиционная культура была представлена настолько многогранно, нет больше нигде в республике! Поэтому не упустите возможность увидеть уникальные выставки-презентации историко-культурного наследия Республики Беларусь, разучить бытовые танцы, спеть вместе с лучшими фольклорными коллективами области народные песни, проявить себя в забавах наших бабушек, сотворить своими руками уникальный сувенир и насладиться неповторимой модой Панямоння! ВПЕРВЫЕ на празднике будет представлено во всём многообразии традиционное блюдо белорусов – ДРАНИКИ!
Тел.: +375 152 623792, +375 152 687934

6 жніўня
Рэгіянальны фестываль традыцыйнай культуры «Скарбы Гродзеншчыны» (г. Смаргонь)
Падобнага фэсту, дзе б традыцыйная культура была прадстаўлена настолькі шматгранна, няма больш нідзе ў рэспубліцы! Таму не прапусціце магчымасць убачыць унікальныя выставы-прэзентацыі гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь, развучыць побытавыя танцы, праспяваць разам з лепшымі фальклорнымі калектывамі вобласці народныя песні, праявіць сябе ў забавах нашых бабуль, стварыць сваімі рукамі ўнікальны сувенір і атрымаць асалоду ад непаўторнай моды Панямоння! УПЕРШЫНЮ на свяце будзе прадстаўлена ва ўсёй разнастайнасці традыцыйная страва беларусаў – ДРАНІКІ!
Тэл.: +375 152 623792, +375 152 687934

August, 6
Regional festival of traditional culture «Skarby Grodzenshchyny» (Smorgon)
There is no such festival anywhere else in the republic, where traditional culture would be presented so many-sided! Therefore, do not miss the opportunity to see unique exhibitions and presentations of the historical and cultural heritage of the Republic of Belarus, learn everyday dances, sing folk songs with the best folk groups of the region, prove yourself in the fun of our grandmothers, create a unique souvenir with your own hands and enjoy the unique fashion of Panyamonnia! FOR THE FIRST TIME, a traditional dish of Belarusians — DRANIKI — will be presented at the festival in all its variety!
Tel .: +375 152 623792, +375 152 6879346 августа 
Праздник «Маёнтак Дамбавецкага запрашае на шляхецкі баль!» (аг. Бердовка, Лидский район)
Усадьба Александра Дембовецкого – прекрасное место с историческим колоритом для проведения шляхетского бала. Сегодня здесь располагается Бердовский культурно-досуговый центр, который 6 августа пригласит на брендовый праздник «Маёнтак Дамбавецкага запрашае на шляхецкі баль!». Дресс-кодом праздника станет одежда в стиле “ампир”. Перед балом «дамы» и «господа» прогуляются по великолепному старинному парку, заложенному Александром Дембовецким. Затем начнется праздничное мероприятие с дворянскими танцами и музыкой в живом исполнении. Для участников бала будут открыты игровой, литературно-художественный, чайный салоны. Будут работать выставки и фотозоны. Праздник станет настоящим историческим путешествием. Приглашаем вас отправиться в него вместе с нами!
Тел.: +375 154 646340

6 жніўня
Свята «Маёнтак Дамбавецкага запрашае на шляхецкі баль!» (аг. Бердаўка, Лідскі раён)
Палац Аляксандра Дамбавецкага – выдатная пляцоўка з гістарычным каларытам для правядзення шляхецкага балю. Сёння тут размяшчаецца ўстанова культуры – Бердаўскі культурна-дасугавы цэнтр, які 6 жніўня запросіць на брэндавае свята “Маёнтак Дамбавецкага запрашае на шляхецкі баль!”. Дрэс-кодам свята будзе адзенне ў стылі ампірнай моды. Да пачатку балю “паненак” і “паноў” чакае шпацыр па шыкоўным старым парку, які заклаў сам спадар Дамбавецкі. Затым пачнецца святочная імпрэза з шляхецкімі танцамі і музыкай у жывым выкананні. Для ўдзельнікаў балю будуць адчынены гульнёвы, літаратурна-мастацкі, чайны салоны. Будуць працаваць выставы, фотазоны. Свята стане сапраўдным гістарычным падарожжам. Запрашаем вас адправіцца ў яго разам з намі!
Тэл.: +375 154 646340 

August 6
Holiday «The estate of Dembovetsky invites you to the noble ball» (Lida district, ag. Berdovka)
Alexander Dambovetsky Palace is a wonderful place with a historical flavor for organizing a shlyakhetsky ball. Today, the Berdovsky cultural and Leisure Center is located here, which on August 6 will invite you to the brand holiday «Maentak Dambavetskaga request … to the shlyakhetsky ball!». The dress code of the holiday will be clothes in the style of “Empire». Before the ball, «ladies» and «gentlemen» will take a walk through the magnificent old park laid out by Alexander Dembovetsky. Then the festive event will begin with noble dances and live music.
Game, literary and artistic, and tea salons will be open for the participants of the ball. Exhibitions and photo zones will work. The holiday will be a real historical journey. We invite you to go to it with us!
Tel.: +375 154 6463406 августа
Фестиваль «Мястэчка» (г.п. Мир, Кореличский район)
Фестиваль единства, взаимоуважения, взаимопонимания и дружбы в очередной раз объединит людей разных национальностей! На фестивале «Мястэчка» будут представлены подворья польской, белорусской, татарской, цыганской, еврейской культур. Это будет многонациональный праздник, где можно будет пообщаться, потанцевать, вместе исполнить песни, увидеть и попробовать блюда разных народов, а также приобрести изделия ручной работы от народных мастеров.
Тел.: +375 1596 70428

6 жніўня
Фестываль «Мястэчка» (г.п. Мір, Карэліцкі раён)
Фестываль узаемапавагі, узаемаразумення і сяброўства ў чарговы раз аб’яднае людзей розных нацыянальнасцей! На фестывалі “Мястэчка” будуць прадстаўлены падворкі польскай, беларускай, татарскай, цыганскай, габрэйскай культур. Гэта будзе шматнацыянальнае свята, дзе можна будзе пагутарыць, патанцаваць, разам выканаць песні, убачыць і пакаштаваць стравы розных народаў, а таксама набыць вырабы ручной работы ад народных майстроў.
Тэл.: +375 1596 70428

August 6th
Festival «Township» (Karelichi district, u.v. Mir) 
The festival of mutual respect, understanding and friendship will once again unite people of different nationalities! The festival «Township» will feature farmsteads of Polish, Belarusian, Tatar, Gypsy and Jewish cultures. It will be a multinational holiday, where you can chat, dance, sing songs together, see and taste dishes of different nations, as well as purchase handicrafts from folk craftsmen.
Contact information: +375 1596 704286 августа 
Праздник вокзала (аг. Поречье, Гродненский район)
В агрогородке Поречье, где находится самый старый в Беларуси железнодорожный вокзал, пройдет яркий тематический праздник. В этот день станция «Поречье» в Гродненском районе превратится в большую концертную площадку, где будут выступать  артисты и коллективы любительского творчества клубных учреждений Гродненского района.
Поречская сельская библиотека-краеведческий центр воплотит в реальность «Читающий вокзал», дети смогут принять участие в квест-игре и велоквесте по знаменитым местам агрогородка. Каждый желающий сможет найти себе занятие по интересам – скучать уж точно не придется! Большой праздничный концерт, интерактивные площадки, выставка-продажа работ ремесленников, где можно будет приобрести памятные сувениры, выездная торговля и множество других сюрпризов ждут вас!
Тел.: +375 152 604983, +375 152 993885

6 жніўня 
Свята вакзала (аг. Парэчча, Гродзенскі раён)
У аграгарадку Парэчча, дзе знаходзіцца самы стары ў Беларусі чыгуначны вакзал, пройдзе яркае тэматычнае свята. У гэты дзень станцыя “Парэчча” ў Гродзенскім раёне ператворыцца ў вялікую канцэртную пляцоўку, дзе будуць выступаць артысты і калектывы аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна.
Парэцкая сельская бібліятэка-краязнаўчы цэнтр увасобіць у рэальнасць “Читающий вокзал”, дзеці змогуць прыняць удзел у квэст-гульні і вела-квэсце па знакамітых мясцінах аграгарадка. Кожны жадаючы зможа знайсці сабе занятак па інтарэсах – сумаваць нікому не давядзецца!
Вялікі святочны канцэрт, інтэрактыўныя пляцоўкі, выстава-продаж работ рамеснікаў, дзе можна будзе набыць памятныя сувеніры, выязны гандаль і мноства іншых сюрпрызаў чакаюць вас!
Тэл.: +375 152 604983, +375 152 993885

August 6
Нoliday station (Grodno district, ag. Porechye)
In the agro-town of Porechye, where the oldest railway station in Belarus is located, a bright thematic holiday will be held. On this day, the Porechye station in the Grodno region will turn into a large concert venue, where artists and amateur groups of the Grodno region club institutions will perform.
The Porech Rural Library-Regional Center will make the “Reading Station” a reality, which will present interesting and thematic literature, and children will be able to take part in a quest game and a bicycle quest around the famous places of the agro-town. Everyone who wants to can find something to do with their interests – you certainly won’t be bored!
A big festive concert, interactive platforms, an exhibition and sale of artisans’ works, where you can buy souvenirs, off-site trade and many other surprises await you at our holiday.
Phone: +375 152 604983, +375 152 9938856 августа
Праздник «Вкус мёда» (аг. Бородичи, Зельвенский район)
Праздник лета, меда, солнца! «Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного мёда…» Жителей и гостей агрогородка в этот день ждут весёлые приключения. Праздник начнётся с гимна пчеловодов «Пчеловод», а ведущие Пчеловод, пчёлка Майя и сказочница Ганна встретят гостей на своём пчелином дворике песнями, угостят медовыми напитками и вкусняшками. Опытные мастера проведут мастер-классы по изготовлению скульптуры медведя с бочкой из дерева, пчелок из бисера, фоамирана и многое другое.
Тел.: +375 1564 71002; +375 1564 71139

6 жніўня
Свята «Смак мёду» (аг. Бародзічы, Зэльвенскі раён)
Свята лета, мёду, сонца! «Вазьмі на радасць з маіх далоняў, крыху сонца і трохі мёду…» Жыхароў і гасцей аграгарадка ў гэты дзень чакаюць вясёлыя прыгоды. Свята пачнецца з гімна пчаляроў «Пчеловод», а вядучыя Пчаляр, пчолка Мая і казачніца Ганна сустрэнуць гасцей на сваім пчаліным дворыку песнямі, пачастуюць мядовымі напоямі і прысмакамi. Вопытныя майстры правядуць майстар-класы па вырабе скульптуры мядзведзя з бочкай з дрэва, пчолак з бісеру, фаамірану і многае іншае.
Тэл.: +375 1564 71002; +375 1564 71139

August, 6
Нoliday «Taste of Honey» (ag. Borodichi, Zelvensky district)
A holiday of summer, honey, sun! Take a little sun and a little honey for joy from my palms … On this day, residents and guests of the agro-town will have fun adventures at the Taste of Honey holiday. The holiday will begin with the anthem of beekeepers «Beekeeper», and the hosts of the holiday — the Beekeeper, the bee — Maya and the storyteller Ganna, will greet guests on their bee yard with songs, treat them with mead drinks and sweets. At the festival, experienced craftsmen will conduct master classes on making sculptures of a bear with a barrel made of wood, bees from beads, and foamiran.
Contact information: +375 1564 71002; +375 1564 711396 августа
Праздничное мероприятие, посвящённое 770-летию города Слонима (г. Слоним)
В первую субботу августа город над Щарой отметит 770-летний юбилей! В этот день Слоним превратится в одну большую праздничную площадку, а организаторы торжества представят жителям и гостям города увлекательную, насыщенную программу! Предусмотрены не только традиционные мероприятия, появятся и новые проекты, созвучные с богатым историческим прошлым Слонимщины!
Тел.: +375 1562 51636

6 жніўня 
Святочнае мерапрыемства, прысвечаные 770-годдзю горада Слоніма (г. Слонім) 
У першую суботу жніўня горад над Шчарай адзначыць 770-гадовы юбілей! У гэты дзень Слонім ператворыцца ў адну вялікую святочную пляцоўку, а арганізатары імпрэзы прадставяць жыхарам і гасцям горада цікавую, насычаную праграму! Прадугледжаны не толькі традыцыйныя мерапрыемствы, з’явяцца і новыя праекты, сугучныя з багатым гістарычным мінулым Слонімшчыны!
Тел.: +375 1562 51636

August 6
Festive events dedicated to the 770th anniversary of the city of Slonim (Slonim) 
On the first Saturday of August, the city of Nad Shchara will celebrate its 770th anniversary! On this day, Slonim will turn into one big festive platform, and the organizers of the celebration will present an exciting, rich program to residents and guests of the city! Not only traditional events are planned, new projects will also appear, consonant with the rich historical past of Slonim region!
Phone: +375 1562 516367 августа
Праздник льна  «Блакіт  нябёсаў» (аг. Мижевичи, Слонимский район)
Праздник, посвящённый ценнейшему богатству Беларуси, откроется театрализованным прологом «История льна». Гости смогут посетить увлекательную выставку, попробовать необычные кулинарные блюда с семенами льна, принять участие в сюжетно-игровых программах и конкурсах, мастер-классах по изготовлению кукол и оберегов изо льна, посетить музей льна под открытым небом, поучаствовать в необычной беспроигрышной лотерее. Местные красавицы удивят демонстрацией модной одежды изо льна. Каждый желающий сможет приобрести сувениры, фирменную льняную одежду Слонимского производителя. Всех гостей также ожидает концерт с участием народных коллективов Слонимщины.
Тел.: +375 1562 46820

7 жніўня
Свята льну «Блакіт нябёсаў» (аг. Міжэвічы, Слонімскі раён)
Свята, прысвечанае найкаштоўнейшаму багаццю Беларусі, адкрыецца тэатралізавааным пралогам “Гісторыя лёну”. Госці змогуць наведаць займальную выстаўку, пакаштаваць незвычайныя кулінарныя стравы з насеннем ільну, прыняць удзел у сюжэтна-гульнёвых праграмах і конкурсах, майстар-класах па вырабе лялек і абярэгаў з ільну, наведаць музей пад адкрытым небам, паўдзельнічаць у бяспройгрышнай латарэі. Мясцовыя красуні здзівяць дэманстрацыяй моднага адзення з ільну. Кожны жадаючы зможа набыць сувеніры, фірмовае льняное адзенне Слонімскага вытворцы. Усіх гасцей свята таксама чакае канцэрт з удзелам народных калектываў Слонімшчыны.
Тэл.: +375 1562 46820

7 august 
Flax festival «Blakit nyabos» (Slonim district, ag. Mizhevichi)
The holiday dedicated to the most valuable wealth of Belarus flax will open with the theatrical prologue «The History of Flax». The guests of the holiday will be able to visit a fascinating exhibition, taste unusual culinary dishes with flax seeds, take part in plot and game programs and contests, master classes on making dolls and amulets made of flax, visit the open-air flax museum, and participate in an unusual win-win lottery. Local beauties will surprise you with a demonstration of fashionable linen clothes. Everyone will be able to buy souvenirs, branded linen clothes of the Slonim manufacturer. All guests of the holiday will also expect a concert with the participation of folk groups of the Slonim region.
Tel.: +375 1562 468207 августа
Семейный праздник «Мой адрес – город Лида» (г. Лида)
Семейный праздник «Мой адрес – город Лида» у стен Лидского замка – это необычный формат проведения совместного досуга. Максимально наполненная культурная программа является точкой притяжения для активных жителей Лидчины и ее гостей. В рамках праздника Дворец культуры города Лиды приглашает всех активных и энергичных пап весело отдохнуть на семейном фестивале «ПАПА-FEST». Вы станете не просто зрителями, но и главными действующими лицами! А это значит, что вас ожидают задорные конкурсы и викторины, танцы, новые знакомства, смех, веселье и призы. Подарите своему ребёнку возможность еще раз убедиться, что его папа – самый лучший! Приветствуются красочные семейные плакаты, яркая одежда, улыбки и отличное настроение! Эстафету примет семейный музыкально-танцевальный марафон-флешмоб «Включайся!», в котором драйв-провайдерами станут ведущие хореографические коллективы Лидчины: школа современного танца «ArtDance Studio» и образцовая студия бального танца «Феерия-Денс».
Тел.: +375 154 543281

7 жніўня
Сямейнае свята «Мой адрас – горад Ліда» (г. Ліда)
Сямейнае свята «Мой адрас – горад Ліда» ля сцен Лідскага замка – гэта незвычайны фармат правядзення сумеснага вольнага часу. Максімальна напоўненая культурная праграма з’яўляецца кропкай прыцягнення для актыўных жыхароў Лідчыны і яе гасцей. У рамках свята Палац культуры горада Ліды запрашае ўсіх актыўных і энергічных татаў весела адпачыць на сямейным фестывалі «ТАТА-FEST». Вы станеце не проста гледачамі, але і галоўнымі дзеючымі асобамі свята! А гэта значыць, што вас чакае шырокая забаўляльная праграма, звдорныя конкурсы і віктарыны, танцы, новыя знаёмствы, смех, весялосць і прызы. Падарыце свайму дзіцяці магчымасць яшчэ раз пераканацца, што яго тата – самы лепшы! Дапаўненнем святочнай атмасферы стануць маляўнічыя сямейныя плакаты, яркае адзенне, усмешкі і выдатны настрой! Эстафету прыме сямейны музычна-танцавальны марафон-флэшмоб «Уключайся!», у якім драйв-правайдэрамі стануць вядучыя харэаграфічныя калектывы Лідчыны: школа сучаснага танца «ArtDance Studio» і ўзорная студыя бальнага танца «Феерия-Денс».
Тэл.: +375 154 543281

August, 7
Family holiday “My address is the town of Lida” (Lida)
Family holiday “My address is the town of Lida” near the walls of Lida Castle is an unusual format for sharing leisure activities with the whole family. The most filled cultural program is a point of attraction for the active residents of Lidchina and its guests. As part of the holiday, the Palace of Culture of the city of Lida invites all active and energetic dads to have fun at “PAPA-FEST” family festival. You will become not just spectators, but the main characters of the holiday! And this means that you will have an extensive entertainment program, contests and quizzes, dances, new acquaintances, laughter, fun and prizes. Give your child the opportunity to make sure that his dad is the best! Welcome colorful family posters, bright clothes, smiles and a great mood! The baton will be taken by the family music and dance marathon-flash mob “Turn on”, in which the leading choreographic groups of Lida region will become drive providers: the modern dance school “ArtDance Studio” and the exemplary ballroom dance studio “Extravaganza-Dens”. The most active participants will receive prizes and the opportunity to congratulate everyone present on the holiday of the town.
Contact information: +375 154 5432817 августа 
Фестиваль деревенской культуры «Бакштаўскі каларыт» (д. Бакшты, Ивьевский район)
Прикоснуться к своим истокам, приобщиться к праздничным и повседневным традициям предыдущих поколений приглашаем в д. Бакшты на фестиваль деревенской культуры «Бакштаўскі каларыт». Участники фестиваля смогут поближе познакомиться с традиционной региональной культурой быта, народной песней, народным творчеством. В программе: театрализованная программа «Сёння ў нашай хаце свята»; концерт фольклорных коллективов района «Гучы, родная песня!»; развлекательно-игровая программа «Гульнёвы кірмаш»; мастер-класс «Танцы народнага побыту»; выставка-ярмарка народного творчества «З крыніц прыгажосці»; выставка предметов народного быта «Зроблена рукамі землякоў».
Тел.: +375 1595 62808

7 жніўня
Фестываль вясковай культуры «Бакштаўскі каларыт» (в. Бакшты, Іўеўскі раён)
Дакрануцца да сваіх вытокаў, далучыцца да святочных i штодзённых традыцый папярэдніх пакаленняў запрашаем у в. Бакшты на фестываль вясковай культуры «Бакштаўскі каларыт». Удзельнікі фэсту змогуць бліжэй пазнаёміцца ​​з традыцыйнай рэгіянальнай культурай побыту, народнай песняй, народнай творчасцю. У праграме: тэатралізаваная праграма “Сёння ў нашай хаце свята”; канцэрт фальклорных калектываў раёна “Гучы, родная песня!”; забаўляльна-гульнёвая праграма “Гульнёвы кірмаш”; майстар-клас “Танцы народнага побыту”; выстава-кірмаш народнай творчасці “З крыніц прыгажосці”; выстава прадметаў народнага побыту “Зроблена рукамі землякоў”. На пляцоўцы будуць працаваць гульнёвыя атракцыёны, гандаль.
Тэл.: +375 1595 62808

August 7th
Festival of village culture «Bakshtansky Kalaryt» (Ivyevsky district, village of Bakshty)
To touch our roots, to join the festive and everyday traditions of previous generations, we invite you to the village culture festival «Bakshtaski Kalaryt» in the village of Bakshty. Participants of the festival will be able to get to know more closely the traditional regional culture of everyday life, folk songs, folk art. In the program of the holiday: the theatrical program «Segnya ў ours Khatse svata»; concert of folklore collectives of the district «Guchy, native song»; entertaining and playing program «Gulnevy kirmash»; master class «Dances of the People’s Song»; exhibition-fair of folk art». From springs of beauty»; an exhibition of objects of national life «The Hands of the Country». On the site will work game attractions, trade.
Tel.: +375 1595 628089 августа 
«Праздник Раковичской иконы Божией Матери» (аг. Раковичи, Щучинский район)
Уникальное мероприятие состоится 9 августа, когда паломники из г.Гродно и Гродненской области пройдут крестным ходом, чтобы поклониться чудотворной иконе и принять участие в праздничном богослужении. После праздничного богослужения гостей ждет праздничный концерт коллективов любительского творчества, выставка работ мастеров отдела ремесленной деятельности и народного искусства, работа торговых точек и аттракционов.
Тел.: +375 1514 72848

9 августа
«Свята Ракавіцкай іконы Божай Маці» (аг. Ракавічы, Шчучынскі раён)
Унікальнае мерапрыемства, якое адбудзецца 9 жніўня, калі паломнікі з г.Гродна і Гродзенскай вобласці пройдуць хрэсным ходам, каб пакланіцца цудоўнаму вобразу і прыняць удзел у святочным богаслужэнні. Пасля святочнага набажэнства гасцей чакае святочны канцэрт калектываў аматарскай творчасці, выстаўка работ майстроў аддзела рамеснай дзейнасці і народнага мастацтва, будуць працаваць гандлёвыя кропкі і атракцыёны.
Тэл.: +375 1514 72848

August 9th 
«Holiday of the Rakovich Icon of the Mother of God» (Schuchin district, ag. Rakovichi)
A unique event will take place on August 9, when pilgrims from Grodno and the Grodno region will pass the procession to worship the miraculous icon and take part in the festive divine service. After the festive service of guests and pilgrims, a festive concert of amateur art groups of the an exhibition of works by masters of the department of craft activities and folk, the work of retail outlets and attractions.
Tel.: +375 1514 7284812 августа 
Фестиваль семейного отдыха «Family Fest» (аг.Олекшицы, Берестовицкий район)
Семейный  фестиваль пригласит  всех желающих на праздник! Главные  гости фестиваля – семьи. Поздравления, ценные подарки, цветы и множество тёплых слов будет звучать в этот день в адрес семейных пар агрогородка Олекшицы. Каждый сможет поделиться секретами семейного счастья, необычными традициями и проявить себя на все 100%! Приглашаем!
Tел.: +375 1511 22003

12 жніўня
Фестываль сямейнага адпачынку «Family Fest» (аг.Алекшыцы, Бераставіцкі раён)
Сямейны фестываль запросіць усіх жадаючых на свята! Галоўныя госці фестывалю – сем’і. Віншаванні, каштоўныя падарункі, кветкі і мноства цёплых слоў будзе гучаць у гэты дзень у адрас сямейных пар аграгарадка Алекшыцы. Кожны зможа падзяліцца сакрэтамі сямейнага шчасця, незвычайнымі традыцыямі і праявіць сябе на ўсе 100%! Запрашаем!
Tэл.: +375 1511 22003

August 12
Family holiday festival «Family Fest« (Berestovitsa district, village Olekshitsy)
The Family Festival will invite everyone to a celebration dedicated to the International Family Day. Families are the main figures of the festival. Congratulations, valuable gifts, flowers and many warm words will sound on this day to the couples of the agricultural town of Olekshitsy. Each of those present will express their opinion on the importance of the family, on which the family rests, on the traditions and relationships in their families. The program is aimed at preserving family cultural values.
Tel.: +375 1511 2200312-14 августа   
Открытый районный фестиваль радиоуправляемых моделей «Берестовица приглашает друзей» (д. Ивашковцы, Берестовицкий район) 
Фестиваль радиоуправляемых моделей – это возможность хорошо отдохнуть на свежем воздухе вблизи озера в компании друзей, единомышленников и родных, и посмотреть уникальное авиа-шоу. В программе фестиваля – выставка моделей самолётов, соревнования по воздушному бою в рамках этапа Кубка Беларуси в классе «Союз-500», показательные выступления судомоделистов и полеты гидросамолетов, мастер-классы по основам управления авиамоделями. Любой желающий сможет днём насладиться живой музыкой, а вечером – посетить весёлую дискотеку. 3D-вертолёты, парапланы, радиоуправляемый воздушный шар, песни под гитару, ночёвка в палатках, песни у костра – праздник «Берестовица приглашает друзей» создан для всех любителей природы, романтики и полётов.
Тел.: +375 1511 22003

12-14 жніўня 
Адкрыты раённы фестываль радыекіраваных мадэляў «Бераставіца запрашае сяброў» (в. Івашкаўцы, Бераставіцкі раён) 
Фестываль радыёкіраваных мадэляў – гэта магчымасць добра адпачыць на свежым паветры паблізу возера ў кампаніі сяброў, аднадумцаў і родных, і паглядзець унікальнае авія-шоў. У праграме фестывалю – выстаўка мадэляў самалётаў, спаборніцтвы па паветраным баі ў рамках этапу Кубка Беларусі ў класе «Саюз-500», паказальныя выступленні судамадэлістаў і палёты гідрасамалётаў, майстар-класы па асновах кіравання авіямадэлямі. Любы жадаючы зможа днём атрымаць асалоду ад жывой музыкі, а ўвечары – наведаць вясёлую дыскатэку. 3D-верталёты, парапланы, радыёкіраваны паветраны шар, песні пад гітару, начлег у палатках, песні ля вогнішча – свята “Бераставіца запрашае сяброў” створана для ўсіх аматараў прыроды, рамантыкі і палётаў.
Тэл.: +375 1511 22003

August 12-14 
Open regional festival of radio-controlled models «Berestovitsa invites friends» (Berestovitsky district, Ivashkovtsy village)
The festival of radio-controlled models is an opportunity to have a good rest in the fresh air near the lake in the company of friends, associates and relatives. The festival program includes an exhibition of aircraft models, air combat competitions in the framework of the Cup of Belarus in the class «Soyuz-500», demonstrations of ship modelers and seaplane flights, master classes on the basics of aircraft model management. Anyone can enjoy live music during the day, and in the evening — to visit a fun disco. 3D helicopters, paragliders, radio-controlled balloon, songs with guitar, overnight in tents, songs by the fire-the holiday «Berestovitsa invites friends» is created for all lovers of nature, romance and flight.
Tel.: +375 1511 2200313 августа
Фестиваль «Павловский каравай» (аг. Новосёлки, Слонимский район)
ТАКОГО ПРАЗДНИКА НЕТ БОЛЬШЕ НИГДЕ!
Гости смогут окунуться в прошлое – посмотреть театрализованный пролог «Шлях да караваю», который включает в себя обряды «Засевки», «Зажинки», «Дожинки» и, конечно же, обряд выпечки павловских караваев. Ведь именно в Павловском сельсовете с давних времён и по сей день выпекают караваи на все случаи жизни. На фестивале будут представлены все обрядовые караваи и традиционная местная выпечка. Все желающие смогут продегустировать выпечку, поучаствовать в мастер-классах по изготавлению украшений на каравай и узнать заветный рецепт от главных носителей традиции – «Чараўніц-каравайніц».
Тел.: +375 1562 46820

13 жніўня
Фестываль «Паўлаўскі каравай» (аг. Навасёлкі, Слонімскі раён)
ТАКОГА СВЯТА НЯМА БОЛЬШ НІДЗЕ!
Госці змогуць акунуцца ў мінулае – паглядзець тэатралізаваны пралог “Шлях да караваю”, які ўключае ў сябе абрады “Засеўкі”, “Зажынкі”, “Дажынкі” і, вядома ж, абрад выпечкі Паўлаўскіх караваяў. Бо менавіта ў Паўлаўскім сельсавеце з даўніх часоў і па гэты дзень выпякаюць караваі на ўсе выпадкі жыцця. На фестывалі будуць прадстаўлены ўсе абрадавыя караваі і традыцыйная мясцовая выпечка. Усе жадаючыя змогуць прадэгуставаць выпечку, паўдзельнічаць у майстар-класах па вырабе ўпрыгожванняў на каравай і даведацца запаветны рэцэпт ад галоўных носьбітаў традыцыі – «Чараўніц-каравайніц».
Тэл.: +375 1562 46820

13 august
Festival «Pavlovsky loaf» (Slonim district, village Novoselki)
THERE IS NO SUCH HOLIDAY ANYWHERE ANYWHERE!
The guests of the holiday will be able to plunge into the past — watch the theatrical prologue «Shlyakh and the loaf», which includes the ceremonies «Seeding», «Zazhinki», «Dozhinka» and, of course, the ritual of baking Pavlovsk loaves. After all, it is in the Pavlovsk village council from ancient times to this day that loaves are baked for all occasions. The festival will feature all the ritual Pavlovsk loaves and traditional local pastries of each village council. Everyone will be able to taste pastries, take part in master classes on making decorations for a loaf and learn the cherished recipe from the main carriers of the Charaunits-Karavainits tradition.
Telephone: +375 1562 4682013 августа
Театрализованный праздник «Граўжышкоўскі мядовы кірмаш» (аг. Гравжишки, Ошмянский район)
Самый сладкий и ароматный праздник лета традиционно проходит на Гравжишковской земле, которая окружена прекрасными цветочными лугами и зеленым лесом.  Природа этой местности уникальна тем, что главной царицей леса здесь является липа. Гравжишки славятся своими пасечниками и пчеловодами, а значит и особо ценным и полезным медом. В этом году программа праздника обещает быть насыщенной и разнообразной! Гостей ждут: театрализованное представление «Слава, слава пчеловодам!», концерты лучших творческих коллективов и исполнителей района; торговые ряды от местных и приезжих пасечников с выставкой-продажей мёда и продуктов пчеловодства;  пчелиные старты; дегустация блюд медовой кулинарии и изюминка праздника – веселый конкурс «Медовые блиноеды»! Праздник даст возможность получить … даже медовое образование! Не упустите такой шанс!
Тел.: +375 29 1383927 

13 жніўня
Тэатралізаванае свята «Граўжышкоўскі мядовы кірмаш» (аг. Граўжышкі, Ашмянскі раён)
Самае салодкае і духмянае свята лета традыцыйна праходзіць на Граўжышкоўскай зямлі, якая акружаная цудоўнымі кветкавымі лугамі і зялёным лесам. Прырода гэтай мясцовасці ўнікальная тым, што галоўнай царыцай лесу тут з’яўляецца ліпа. Граўжышкі славяцца сваімі пчальнікамі і пчалярамі, а значыць і асабліва каштоўным і карысным мёдам. Сёлета праграма свята абяцае быць насычанай і разнастайнай! Гасцей чакаюць: тэатралізаванае прадстаўленне «Слава, слава пчалярам!», канцэрты лепшых творчых калектываў і выканаўцаў раёна; гандлёвыя рады ад мясцовых і прыезджых пчаляроў з выставай-продажам мёду і прадуктаў пчалярства; пчаліныя старты; дэгустацыя страў мядовай кулінарыі і “разыначка” свята – конкурс «Мядовыя блінаеды»! Свята дасць магчымасць атрымаць … нават мядовую адукацыю! Не згубіце такі шанец!
Тэл.: +375 29 1383927

August 13 th
Theatrical festival «Gravzhishkovski meadowy fair»  (Oshmyansky district, ag. Gravzhishki)
The sweet and fragrant summer festival is traditionally held on land of Gravzhishki that is surrounded by beautiful flower meadows and green forest.  The nature of this area is unique in that the main Queen of the forest here is — Linden. It is for this reason that Engravings are famous for their beekeepers and beekeepers, and therefore particularly valuable and useful honey. This year the program of the festival promises to be rich and diverse! Features: theatrical performance of «glory, Glory bee!», concerts of the best creative collectives and performers of the district; shopping arcades from local and visiting beekeepers from the exhibition-sale of honey and bee products; bee competitions; tastings of honey cooking and the highlight of the festival – a fun and delicious contest «Honey pancake eaters»; thematic game program and a competition on weaving wreaths of flowers honey plants; a children’s Playground «I am a Jolly bee». The holiday will give you the opportunity to get … even honey education-in consultations about the varieties of honey, its healing properties, the features of its collection and a master class on the production of beehives!
Tel: +375 29 138392713 августа
Праздник «Іўеўскі памідор» (г. Ивье, набережная городского озера)
Сегодня Ивье по праву называют помидорной столицей Беларуси. Томат – один из главных символов и брендов региона, именно поэтому ему посвящён настоящий «овощной фестиваль»! Только в этот день вы увидите театрализованное шествие «Помидорный бум»; мастер-классы по изготовлению героя праздника Помидора из различных материалов и в разнообразной технике декоративно-прикладного искусства; спортивно-томатные состязания «Сеньор Помидор – наш великий чемпион»! Приходите, чтобы выбрать лучший овощной карнавальный костюм «Мисс Помидорка» и «Мистер Помидор», самое оригинальное огородное чучело «Чудище в огородище» и «ударить помидором по аппетиту»!
Тел.: +375 1595  60725

13 жніўня
Свята «Іўеўскі памідор» (г. Іўе, набярэжная гарадскога возера)
Сёння Іўе па праве называюць памідорнай сталіцай Беларусі. Тамат – адзін з галоўных сімвалаў і брэндаў рэгіёну, менавіта таму яму прысвечаны сапраўдны «агароднінны фестываль»! Толькі ў гэты дзень вы ўбачыце тэатралізаванае шэсце «Памідорны бум»; майстар-класы па вырабе героя свята Памідора з розных матэрыялаў і ў разнастайнай тэхніцы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва; спартыўна-таматныя спаборніцтвы «Сеньёр Памідор – наш вялікі чэмпіён»! Прыходзьце, каб выбраць лепшы агароднінны карнавальны касцюм «Міс Памідорка» і «Містэр Памідор», самае арыгінальнае агароднае чучала «Чудзішча ў гародзішчы» і «ўдарыць памідорам па апетыце»!
Тэл.: +375 1595 60725

13 august
Holiday «Iўeўski Pamidor» (Ivye, the embankment of the city lake)
Today Ivye is rightfully called the tomato capital of Belarus. Tomato is one of the main symbols and brands of the region, which is why a real “vegetable festival” is dedicated to it! Only on this day you will see the theatrical procession «Tomato Boom»; master classes on making the hero of the holiday Pomodoro from various materials and in various techniques of arts and crafts; sports and tomato competition «Senior Tomato is our great champion»! Come to choose the best vegetable carnival costume «Miss Tomato» and «Mister Tomato», the most original garden scarecrow «The Monster in the Garden» and «Hit your appetite with a tomato!»
Tel.: +375 1595 6072513 августа
Праздник моря – 2022 (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Праздник с ароматом моря на Августовском канале обещает порадовать каждого гостя яркими впечатлениями! Приехав в самое живописное местечко Гродненского района, вы получите незабываемые эмоции, посетив чемпионат по болотному футболу и областной спортивный праздник «Плавание на чем попало». Это не только зрелищно, но еще и очень весело! Окунуться в атмосферу праздника и найти «морское» развлечение по душе можно будет буквально на каждом шагу: в этот день на шлюзе Домбровка будет организовано множество локаций с конкурсами, квест-играми, игровыми и интерактивными программами.
На главной сцене для всех гостей праздника будут выступать артисты Гродненского района, а вечером состоится танцевально-развлекательная программа и пенная вечеринка.
Тел.: +375 152 624908

13 жніўня 
Праздник моря – 2022 (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)
Свята з водарам мора на Аўгустоўскім канале абяцае парадаваць кожнага госця яркімі ўражаннямі! Прыехаўшы ў самае маляўнічае мястэчка Гродзенскага раёна, вы атрымаеце незабыўныя эмоцыі, наведаўшы чэмпіянат па балотным футболе і абласное спартыўнае свята “Плавание на чем попало”. Гэта не толькі відовішчна, але яшчэ і вельмі весела! Акунуцца ў атмасферу свята і знайсці “марскую” забаву па душы можна будзе літаральна на кожным кроку: у гэты дзень на шлюзе Дамброўка будзе арганізавана мноства лакацый з конкурсамі, квэст-гульнямі, гульнёвымі і інтэрактыўнымі праграмамі.
На галоўнай сцэне для ўсіх гасцей будуць выступаць артысты і калектывы аматарскай творчасці Гродзенскага раёна, а вечарам адбудзецца танцавальна-забаўляльная праграма і пенная вечарынка.
Тэл.: +375 152 624908

Аugust 13
Нoliday of the sea2022 (Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)
A holiday with the scent of the sea on the Augustow Canal promises to please every guest with vivid impressions! Arriving in the most picturesque place of the Grodno region, you will get unforgettable emotions by visiting the swamp football championship and the regional sports festival “Swimming on anything”.  It is not only spectacular, but also a lot of fun! It will be possible to plunge into the atmosphere of the holiday and find «sea» entertainment to your liking literally at every step: on this day, many locations with contests, quest games, game and interactive programs will be organized at the Dombrovka gateway. Artists of the Grodno region will perform on the main stage for all guests of the holiday, and in the evening there will be a dance and entertainment program and a foam party.
Phone: +375 152 62490813 августа
Праздник «Вековые традиции Красносельского» (г.п. Красносельский, Волковысский район)
Исторически сложилось, что каждый житель городского поселка Красносельский так или иначе связан со строительной сферой, поэтому ежегодно профессиональный праздник «День строителя» красносельчане отмечают с особым размахом. На празднике, вместе с чествованием лучших работников, ветеранов труда, активистов общественной жизни г.п. Красносельский, пройдёт традиционный конкурс малых архитектурных форм и спортивные соревнования среди филиалов ОАО «Красносельскстройматериалы». Для детей будет работать игровая площадка с анимационными программами. Музыкальной составляющей частью станет большой концерт, в котором примут участие ведущие творческие коллективы Волковысского района и приезжие артисты. Приглашаем отметить День строителей в г.п. Красносельский!
Тел.: +375 1512 68192

13 жніўня
Свята «Стогадовыя традыцыі Краснасельскага» (Ваўкавыскі раён, г.п. Краснасельскі)
Гістарычна склалася, што кожны жыхар гарадскога пасёлка Краснасельскі так ці інакш звязаны з будаўнічай сферай, таму штогод прафесійнае свята «Дзень будаўніка» краснасяльчане адзначаюць з асаблівым размахам. На свяце, разам з ушанаваннем лепшых работнікаў, ветэранаў працы, актывістаў грамадскага жыцця г.п. Краснасельскі, пройдзе традыцыйны конкурс малых архітэктурных формаў і спартыўныя спаборніцтвы сярод філіялаў ААТ «Краснасельскбудматэрыялы». Для дзяцей будзе працаваць гульнёвая пляцоўка з анімацыйнымі праграмамі. Музычным складнікам стане вялікі канцэрт, у якім возьмуць удзел вядучыя творчыя калектывы Ваўкавыскага раёна і прыезджыя артысты. Запрашаем адзначыць Дзень будаўнікоў у г. п. Краснасельскі!
Тэл.: +375 1512 68192

7 August 
Holiday dedicated to the builder’s day «Century traditions of Krasnoselsky» (Volkovyssky District, recreation park of u.s.Krasnoselsky settlement)
Historically, every inhabitant of the urban settlement of Krasnoselsky is somehow connected with the construction sector, so every year the professional holiday «Builder’s Day» is celebrated by Krasnoselsky villagers on a special scale. At the festival, along with honoring the best workers, veterans of labor, activists of public life of Krasnoselsky, a traditional competition of small architectural forms and sports competitions among the branches of Krasnoselskstroymaterialy OJSC will be held. There will be a playground with animation programs for children. The musical component of the holiday will be a big concert, which will be attended by leading creative teams of the Volkovysk district and visiting artists. We invite you to celebrate a professional holiday — Builders’ Day in Krasnoselsky!
Tel.:+375 1512 6819214 августа
Праздник «Мядовы вальс» (аг. Вселюб, Новогрудский район)
В середине августа агрогородок Вселюб станет настоящим сладким местечком. Здесь соберутся все любители самого полезного, вкусного и сладкого продукта – меда, для того чтобы пополнить свои запасы свежим урожаем, отдохнуть и повеселиться. Развлекательная программа, приятные покупки – все на празднике будет посвящено меду. У гостей мероприятия будет уникальная возможность подсластить себе жизнь: продегустировать различные сорта мёда, медовый чай и квас, а также медовые пряники. Организаторы уверены, что никто не покинет праздник без угощений, приятных сюрпризов и, конечно, хорошего настроения.
Тел. +375 1597 61604 

14 жніўня  
Свята «Мядовы вальс» (аг. Уселюб, Навагрудскі раён)
У сярэдзіне жніўня аграгарадок Уселюб стане сапраўдным салодкім мястэчкам. Тут збяруцца ўсе аматары самага карыснага, смачнага і салодкага прадукту – мёду, для таго каб папоўніць свае запасы свежым ураджаем, адпачыць і павесяліцца. Забаўляльная праграма, прыемныя пакупкі – усё на свяце будзе прысвечана мёду. У гасцей мерапрыемства будзе ўнікальная магчымасць падсаладзіць сабе жыццё: прадэгуставаць розныя гатункі мёду, мядовы чай і квас, а таксама мядовыя пернікі. Арганізатары ўпэўненыя, што ніхто не пакіне свята без пачастункаў, прыемных сюрпрызаў і, вядома, добрага настрою.
Тэл. +375 1597 61604 

August 14th
Holiday «Honey waltz» (Vselyub, Novogrudok district)
In the middle of August, the agro-town of Vselyub will become a real sweet point. All lovers of the most useful, delicious and sweet product – honey — will gather here in order to replenish their stocks with a fresh harvest, relax and have fun. Entertainment program, pleasant shopping – everything at the festival will be dedicated to honey. The guests of the event will have a unique opportunity to sweeten their lives: taste various varieties of honey, honey tea and kvass, as well as honey cakes. The organizers are sure that no one will leave the holiday without tasty things, pleasant surprises and, of course, a good mood.
Тel. +375 1597 6160414 августа
Фестиваль цветов «Жалудок здзяйсняе мары» (г.п. Желудок, Щучинский район)
Огромные 3D-конструкции из цветов, конкурсы букетов, цветочных композиций, костюмов, шляп из цветов – и всё это благоухает и радует всеми цветами радуги. Посетите наш фестиваль – и почувствуйте себя Алисой в стране чудес! Гостям предлагается историко-романтическая прогулка по достопримечательностям посёлка, мастер-классы народных ремесел, выставка-продажа изделий народных умельцев. Каждый сможет получить консультацию специалистов по выращиванию цветов и ландшафтному дизайну.
Тел.: +375 1514 79394

14 жніўня
Фестываль кветак «Жалудок здзяйсняе мары» (г.п. Жалудок, Шчучынскі раён)
Вялізныя 3D-канструкцыі з кветак, конкурсы букетаў, кветкавых кампазіцый, касцюмаў, капелюшоў з кветак – і ўсё гэта пахне і радуе ўсімі колерамі вясёлкі. Наведайце наш фестываль – і акуніцеся ў казачную краіну цудаў! Гасцям прапануецца гісторыка-рамантычная прагулка па славутасцях пасёлка, майстар-класы народных рамёстваў, выстаўка-продаж вырабаў народных умельцаў. Кожны зможа атрымаць кансультацыю спецыялістаў па вырошчванні кветак і ландшафтным дызайне.
Тэл.: +375 1514 79394

August 14th
Flower Festival «Zhaludok makes dreams come true» (Schuchinsky district, the city of Zheludok)
Huge 3D designs of flowers, contests of bouquets, flower arrangements, costumes, hats made of flowers — and all this smells fragrant and pleases with all the colors of the rainbow. Visit our festival and feel like Alice in Wonderland! Guests are offered a historical and romantic walk through the sights of the village, master classes of folk crafts, an exhibition and sale of products of folk craftsmen. Everyone will be able to get advice from specialists in flower cultivation and landscape design.
Tel .: +375 1514 79394


 


15 августа
Фестиваль шансона «Шансон на Михалишковской волне!» (аг. Михалишки, Островецкий район)
Приглашаем окунуться в бодрящую волну шансона! Это будет настоящий праздник хорошей музыки с хитами, премьерами и сюрпризами. На один день лесопарковая зона агрогородка превратится в большую культурную площадку шансона, где соберутся лучшие исполнители этого жанра и их поклонники. Финальным аккордом мероприятия станет праздничная дискотека.
Тел.: +375 1591 70189

15 жніўня
Фестываль шансона «Шансон на Міхалішкоўскай хвалі (аг. Міхалішкі, Астравецкі раён)
Запрашаем акунуцца ў хвалю бадзёрасці і шансона! Гэта будзе сапраўднае свята добрай музыкі з хітамі, прэм’ерамі і сюрпрызамі. На адзін дзень лесапаркавая зона аграгарадка ператворыцца ў вялікую культурную пляцоўку шансона, дзе збяруцца лепшыя выканаўцы гэтага жанру і іх прыхільнікі. Фінальным акордам мерапрыемства стане святочная дыскатэка.
Тэл.: +375 1591 70189

August 15
Сhanson festival «Сhanson on mikhalishkovskaya wave (Ostrovets district, ag. Mikhalishki)
On the third Sunday of August in the village of Mikhalishki for the first time will be held the festival of chanson «Chanson on the Mikhalishkov wave!» It will be a real celebration of good music with hits, premieres and surprises. For one day, the forest Park area of the agro-town will turn into a large cultural zone of chanson, where the best performers of this genre and their fans will gather.
Теl.: +375 1591 7018915 августа
Праздник ворнянских умельцев «Сям’я талентамі багата» (аг. Ворняны, Островецкий район)
Односельчан и гостей мероприятия ждет настоящий пир: концертная программа, выставка декоративно-прикладного искусства ворнянских умельцев, выставка хлебобулочных изделий. На празднике можно будет не только посмотреть, но и приобрести понравившуюся продукцию, а также принять участие в мастер-классах. Для маленьких зрителей будет работать игровая площадка с аттракционами. Будет интересно!
Тел.: +375 1591 70189

15 жніўня
Свята варнянскіх умельцаў «Сям’я талентамі багата» (аг. Варняны, Астравецкі раён)
Аднавяскоўцаў і гасцей мерапрыемства чакае сапраўдны баль: канцэртная праграма, выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва варнянскіх умельцаў, выстава хлебабулачных вырабаў. На свяце можна будзе не толькі паглядзець, але і набыць упадабаную прадукцыю, а таксама прыняць удзел у майстар-класах. Для маленькіх гледачоў будзе працаваць гульнёвая пляцоўка з атракцыёнамі. Будзе цікава!
Тэл.: +375 1591 70189

15 August 
Нoliday of  vornjanskiy craftsmen “Аm’ya talents and bagata”  (Ostrovets district, ag. Vornyany)
The villagers and guests of the event will enjoy a real feast: a concert program, an exhibition of decorative and applied art by Vornjansk craftsmen, an exhibition of bakery products. At the celebration it will be possible not only to see, but also to purchase the products you like, as well as take part in master classes. A playground with attractions will work for small spectators. It will be interesting!
Теl.: +375 1591 7018915 августа
Праздник «Зельна» (г.п. Сопоцкин, Гродненский район)
Католический костел 15 августа отмечает торжество Вознесения Пресвятой Девы Марии, которое в народе традиционно называют «Богоматерью Зельной». В честь этого события всех гостей ждет: торжественный концерт, народные гуляния, ярмарки трав и сопутствующей атрибутики, выставка венков, букетов, дожиночных «венцаў». По традиции в г.п. Сопоцкин в этот же день отмечают и «Дожинки» – праздник окончания жатвы. Пекут и освящают в костеле хлеб из зерна нового урожая, а главную буханку праздника торжественно делят между собравшимися. Праздник подводит итоги не только жатвы, но и сезона сбора лекарственных трав.
Приходите прикоснуться к традициям и ощутить масштаб настоящего народного фестиваля!
Тел.: +375 152 624137

15 жніўня
Свята «Зельна» (г.п. Сапоцкін, Гродзенскі раён)
Каталіцкі касцёл 15 жніўня адзначае ўрачыстасць Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, якую ў народзе традыцыйна называюць «Маці Божай Зельнай». У гонар гэтай падзеі ўсіх гасцей чакае: урачысты канцэрт, народныя гулянні, кірмашы траў і спадарожнай атрыбутыкі, выстава вянкоў, букетаў, дажыначных вянкоў. Па традыцыі ў г.п. Сапоцкін у гэты ж дзень адзначаюць і “Дажынкі” – свята заканчэння жніва. Пякуць і асвячаюць у касцёле хлеб са збожжа новага ўраджаю, а галоўны бохан свята ўрачыста дзеляць паміж прысутнымі. Свята падводзіць вынікі не толькі жніва, але і сезона збору лекавых траў. Прыходзьце дакрануцца да традыцый і адчуць маштаб сапраўднага народнага фестывалю!
Тэл.: +375 152 624137

August 15
Holiday «Zelna» (Sopotskin, Grodno region)
On August 15, the Catholic Church celebrates the celebration of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, which is traditionally called by the people «The Virgin Mary». In honor of this event, all guests are waiting for: a gala concert, folk festivals, fairs of herbs and related paraphernalia, an exhibition of wreaths, bouquets, dozhinny «crowns». Traditionally, in the city of p. On the same day, Sopotskin is celebrated with «Dozhinki» — the holiday of the end of the harvest. Bread is baked and consecrated in the church from the grain of the new harvest, and the main loaf of the holiday is solemnly divided among those gathered. The holiday sums up not only the harvest, but also the season for collecting medicinal herbs.
Come to touch the traditions and feel the scale of a real folk festival!
Tel .: +375 152 62413719 августа
Праздник «Яблычны фэст» (аг. Кошелево, Новогрудский район)
Настоящим, ярким, весёлым и «кисло-сладким» станет «Яблычны фэст»! Начнется праздник с освящения плодов настоятелем православного храма. Веселые конкурсы, развлекательная программа, выставка-продажа – всё будет посвящено яблокам. Концертно-юмористическая программа от творческих коллективов учреждений культуры Новогрудского района «Яблочный напев» украсит этот день весёлыми песнями и шутками. Все, кто придет на праздник с яблоками, смогут разместить свой самый красивый плод на дереве «Яблонька желаний». Кульминацией станет богатая яркарка угощений!
Тел. +375 1597 31571 

19 жніўня  
Свята «Яблычны фэст» (аг.Кашалева, Навагрудскі раён)
Сапраўдным, яркім, вясёлым і «кісла-салодкім» стане свята «Яблычны фэст». Пачнецца свята з асвячэння пладоў настаяцелем праваслаўнага храма. Вясёлыя конкурсы, забаўляльная праграма, выстава-продаж – усё будзе прысвечана яблыкам. Канцэртна-гумарыстычная праграма ад творчых калектываў устаноў культуры Навагрудскага раёна «Яблычны напеў» упрыгожыць гэты дзень вясёлымі песнямі і жартамі. Усе, хто прыйдзе на свята з яблыкамі, змогуць размясціць свой самы прыгожы плод на дрэве “Яблынька жаданняў”. Кульмінацыяй свята стане багаты кірмаш пачастункаў!
Тэл. +375 1597 31571

August 19th
The holiday «An Apple Festival» (Koshelevo, Novogrudok district)
Apple Spas is promised to be bright, funny, and with a sweet-and-sour flavor. The festival will begin with the blessing of the fruits by a priest of the Orthodox church. Every activity at the festival will be dedicated to apples including funny competitions, an entertaining program, an exhibition, and sale spots. The concert and humorous program from the creative band of cultural institutions of the Novogrudok region «An apple tune» will brighten up the festival with funny songs and jokes. Everyone who comes to the holiday with his/her apples will be able to place his/her the most beautiful fruit on the «Apple tree of wishes». The culmination of the holiday will be a treat of all the guests of the holiday with apple pies, buns, and cookies prepared by the residents of the agro-town.
Тel. +375 1597 3157119-20 августа
Праздник «Ганненскі кірмаш» (г.п. Зельва)
В Зельве состоится уникальное культурное событие – традиционный местный праздник «Ганненскі кірмаш». Идея проводить ярмарку зародилась ещё в ХVІІІ веке, когда в Зельве собирались купцы и ремесленники со всей Речи Посполитой и европейских стран. В нынешнем году в рамках мероприятия пройдёт множество оригинальных конкурсов, по итогам которых будут выбраны победители в следующих номинациях: «лучшее оформление балкона», «лучший стилизованный костюм», «лучшие фото- и видеосюжет на тему праздника», «самый вкусный каравай», «самое яркое подворье», «самая красивая конная повозка» и др. На выставке изделий декоративно-прикладного искусства все желающие смогут приобрести оригинальные памятные сувениры. Коллективы любительского творчества и известные эстрадные исполнители порадуют публику блистательными концертными номерами.
Тел.: +375 1564 71002; +375 1564 71139

19-20 жніўня
Свята «Ганненскі кірмаш» (г.п. Зэльва)
У Зэльве адбудзецца ўнікальная культурная падзея – традыцыйнае мясцовае свята «Ганненскі кірмаш». Ідэя праводзіць кірмаш зарадзілася яшчэ ў ХVІІІ стагоддзі, калі ў Зэльве збіраліся купцы і рамеснікі з усёй Рэчы Паспалітай і еўрапейскіх краін. У гэтым годзе ў рамках мерапрыемства пройдзе мноства арыгінальных конкурсаў, па выніках якіх будуць абраныя пераможцы ў наступных намінацыях: «лепшае афармленне балкона», «лепшы стылізаваны касцюм», «лепшыя фота- і відэасюжэт на тэму свята», «самы смачны каравай», «самы яркі  падворак», «самая прыгожая конная павозка» і інш. На выставе-кірмашы вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўсе жадаючыя змогуць набыць арыгінальныя памятныя сувеніры. Калектывы аматарскай творчасці і вядомыя эстрадныя выканаўцы парадуюць публіку бліскучымі канцэртнымі нумарамі.
Тэл.: +375 1564 71002; +375 1564 71139

August 19-20
Тhe holiday «Gannensky kirmash» (Zelva)
At in g. Zelva will host a unique cultural event — the traditional local holiday «Gannensky Kirmash». The idea to hold the fair originated in the 18th century, when merchants and artisans from all over the Commonwealth and European countries gathered in Zelva. This year, within the framework of the event, many original contests will be held, following the results of which, the winners will be selected in the following nominations:  “The best decoration of the balcony”, “the best stylized costume”, “the best photos and videos on the theme of the holiday”, “the most delicious loaf”, “the brightest courtyard”, “the most beautiful horse-drawn carriage”, etc. At the exhibition of arts and crafts everyone will be able to purchase original memorable souvenirs. At the exhibition-fair of decorative and applied arts products, everyone will be able to purchase original memorable souvenirs.  Amateur groups and well-known pop singers will delight the audience with brilliant concert numbers.
Contact information: +375 1564 71002; +375 1564 7113920 августа
Гастрономический праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение» (г. Новогрудок)
Гастрономический праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение» объединит настоящих гурманов и производителей качественных и полезных продуктов питания. Главные действия развернутся на площади имени Ленина. Для гостей, туристов, участников и всех новогрудчан подготовлена насыщенная программа. Свою продукцию на празднике представят бренды района: Молочная компания «Новогрудские Дары», филиал «Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь», филиал «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром». У каждого будет возможность проверить свои спортивные возможности в «Сырных олимпийских играх», интеллектуальные способности в играх «Вкусы победы». Всё лучшее – для вас: квесты, лотереи, конкурсы, викторины, песни, шутки и многое другое с призами от партнеров и организаторов!
Тел.: +375 1597 60250

20 жніўня
Гастранамічнае свята «Хлеб, сыр, квас і добры настрой» (г. Навагрудак)
Гастранамічнае свята «Хлеб, сыр, квас і добры настрой» аб’яднае сапраўдных гурманаў і вытворцаў якасных і карысных прадуктаў харчавання. Галоўныя дзеянні разгорнуцца на плошчы імя Леніна. Для гасцей, турыстаў, удзельнікаў і ўсіх навагрудчан падрыхтавана насычаная праграма. Сваю прадукцыю на свяце прадставяць брэнды раёна: малочная кампанія “Навагрудскія Дары”, філіял “Навагрудскі вінзавод” ААТ “Дзятлаўскі лікёрагарэлачны завод “Алгонь”, філіял “Навагрудскі хлебазавод” ААТ “Гроднахлебпрам”. На свяце ў кожнага будзе магчымасць праверыць свае спартыўныя магчымасці ў “Сырных алімпійскіх гульнях”, інтэлектуальныя здольнасці ў гульнях “Смакі перамогі”.Усё лепшае – для вас: квэсты, латарэі, конкурсы, віктарыны, песні, жарты і многае іншае з прызамі ад партнёраў і арганізатараў!
Тэл.: +375 1597 60250

August 20st 
Gastronomic holiday «Bread, cheese, kvass and good mood» (Novogrudok)
The gastronomic holiday «Bread, cheese, kvass and good mood» will unite real gourmets and producers of high-quality and healthy food. The main actions are supposed to be on Lenin Square. An intense program has been prepared for guests, tourists, participants and all Novogrudok residents. The brands of the district will present their products at the festival: the Dairy company «Novogrudok Gifts», the branch «Novogrudok Winery» of JSC «Dyatlovsky Distillery «Algon», the branch «Novogrudok bakery» of JSC «Grodnohlebprom». At the festival, everyone will have the opportunity to test their athletic abilities in the «Cheese Olympic Games», intellectual abilities in the «Tastes of Victory» games. There will be everything at the festival: quests, lotteries, contests, quizzes, songs, jokes and much more with prizes from partners and organizers.
Тel. +375 1597 6025020 августа
Фестиваль «Медово-яблочный Спас» (аг. Обухово, Гродненский район)
Насладиться и отведать все изобилие вкусов урожая обуховской земли вы сможете, приехав на фестиваль! Только в этот день гостей ожидает: освящение яблок, мастер-классы, игровые и конкурсные программы, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, ярмарка меда, дегустация. Лучшие коллективы и артисты Гродненского района подарят всем гостям праздника свое настроение и творчество.  Финальной точкой мероприятия станет праздничная дискотека под открытым небом!
Тел.: +375 152 473919

20 жніўня
Фестываль «Мядова-яблычны Спас» (аг. Абухава, Гродзенскі раён)
Атрымаць асалоду і пакаштаваць усё багацце смакаў ураджаю абухаўскай зямлі вы зможаце, прыехаўшы на фестываль! Толькі ў гэты дзень гасцей чакае: асвячэнне яблыкаў, майстар-класы, гульнёвыя і конкурсныя праграмы, выстаўка-продаж вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці, кірмаш мёду, дэгустацыя. Лепшыя калектывы і артысты Гродзенскага раёна падораць усім гасцям свята свой настрой і творчасць. Фінальнай кропкай мерапрыемства стане святочная дыскатэка пад адкрытым небам!
Тэл.: +375 152 473919

Аugust 20 
Festival “Honey and apple spas” (Grodno district, ag. Obuhovo)
You can enjoy and taste all the abundance of tastes of the harvest of the Obukhov land when you come to the festival. On this day, guests are expected to: consecration of apples, master classes, game and competition programs, an exhibition and sale of arts and crafts, a honey fair, tasting, where you can taste a bulk apple and learn about the many original and healthy dishes that you can cook from such a simple, but so delicious fruit. The best bands and artists of the Grodno region will present their mood and creativity to all guests of the holiday. The final point of the event will be a festive open-air disco.
Phone: +375 152 47391920 августа
Праздник сыра «Деревенский сыровар» (аг. Жупраны, Ошмянский район)
Местные жупранские кулинары издревле славятся своим мастерством сыроделия, но только один раз в году – в праздник сыра они готовы поделиться с гостями традиционными рецептами приготовления самых разнообразных натуральных сыров: твердых и мягких, сладких и соленых, плавленых и творожных, сулугуни и брынзы, сырницы и сырных лепешек, с различными приправами и наполнителями. Изюминка сырного праздника – ярмарка-продажа продукции с её щедрой дегустацией. Кроме того любой желающий сможет познакомиться с процессом сыроварения на мастер-классе  от местных сыроделов. Гостей мероприятия ждёт зажигательный концерт, сырное казино, тематические игровые программы, катание на лошадях, а также множество других приятных сюрпризов.
Тел.: +375 29 9687514

20 жніўня
Свята сыру «Вясковы сыравар» (аг. Жупраны, Ашмянскі раён)
Мясцовыя жупранскія кулінары спрадвеку славяцца сваім майстэрствам сыраробства, але толькі адзін раз у годзе – у свята сыру яны гатовыя падзяліцца з гасцямі традыцыйнымі рэцэптамі прыгатавання самых разнастайных натуральных сыроў: цвёрдых і мяккіх, салодкіх і салёных, плаўленых і тварожных, сулугуні і брынзы, сырніцы і сырных аладак, з рознымі прыправамі і напаўняльнікамі. Разыначка сырнага свята – кірмаш-продаж прадукцыі з яе шчодрай дэгустацыяй. Акрамя таго любы жадаючы зможа пазнаёміцца з працэсам сыраварэння на майстар-класе ад мясцовых сыраробаў. Гасцей мерапрыемства чакае запальны канцэрт, сырнае казіно, тэматычныя гульнёвыя праграмы, катанне на конях, а таксама мноства іншых прыемных сюрпрызаў.
Тэл.: +375 29 9687514

August 20th
Cheese holiday «Village cheesemaker» (Oshmyansky district, ag. Zhuprany)
Local zhupranskie cooks have long been famous for their skill of cheese making, but only once a year — on the holiday of cheese, they are ready to share with guests the traditional recipes for a variety of natural cheeses: hard and soft, sweet and salty, processed and curd, suluguni and cheese cheese, cheesecake and cheese cakes, with various seasonings and fillers. The highlight of the cheese festival-fair-sale of products with its generous tasting. In addition, anyone can get acquainted with the process of cheese making at the master class from local cheese makers. Guests of the event will enjoy a fiery concert, thematic game programs, horseback riding, as well as many other pleasant surprises.
Tel: +375 29 968751420 августа 
«Саламяны фэст» (аг. Ратичи, Гродненский район)
Раньше золотистая солома обувала и одевала наших предков, утепляла их дом, служила постелью, ею крыли крыши, а в неурожайный год ее даже подмешивали в хлеб. А пора, когда хлеб заполнял закрома, не обходилась без плясок и праздников.
ВПЕРВЫЕ! В 2022 году в агрогородке Ратичи состоится новое брендовое мероприятие «Саламяны фэст». Здесь 20 августа каждый гость сможет построить собственными руками арт-объекты из соломы, прокатиться верхом на лошади и в бричке, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению сувениров из соломки, испечь блинчики к ароматному чаю, приготовленному из «коптевских трав», а также насладиться концертом артистов и коллективов клубных учреждений Гродненского района. На мероприятии каждый от мала до велика найдет себе развлечение по душе. Ждем и приглашаем всех!
Тел.: +375 152 320511

20 жніўня
«Саламяны фэст» (аг. Рацічы, Гродзенскі раён)
Раней залацістая салома абувала і апранала нашых продкаў, уцяпляла іх дом, служыла ложкам, ёю крылі дах, а ў неўрадлівы год падмешвалі ў хлеб. А пара, калі хлеб запаўняў засекі, не абыходзілася без скокаў і святаў.
УПЕРШЫНЮ! У 2022 годзе ў аграгарадку Рацічы адбудзецца новае брэндавае мерапрыемства “Саламяны фэст”. Тут 20 жніўня кожны госць зможа пабудаваць уласнымі рукамі арт-аб’екты з саломы, пракаціцца верхам на кані і ў брычцы, паўдзельнічаць у майстар-класе па вырабе сувеніраў з саломкі, спячы блінцы да духмянай гарбаты, прыгатаванай з “капцёўскіх траў”, а таксама атрымаць асалоду ад канцэрта артыстаў і калектываў клубных устаноў Гродзенскага раёна. На мерапрыемстве кожны ад малога да старога знойдзе сабе забаву па душы. Чакаем і запрашаем усіх!
Тэл.: +375 152 320511

August 20
“Straw festival” (Grodno district, ag. Ratichi)
Previously, golden straw shod and dressed our ancestors, warmed their house, served as a bed, covered roofs with it, and in a lean year was mixed into bread. And it was time, when bread filled the bins, could not do without dancing and holidays.
FOR THE FIRST TIME! In 2022, a new brand event “straw festival” will be held in the agro-town of Ratichi. Here, on August 20, every guest of the holiday will be able to build art objects from straw with their own hands, ride a horse and in a chaise, participate in a master class on making souvenirs from straw, bake pancakes for fragrant tea made from “Koptev herbs”, and also enjoy a concert by artists and collectives of club institutions of the Grodno region. At the event, everyone from young to old will find entertainment to their liking.
We are waiting and inviting everyone!
Phone: +375 152 32051120 августа
Праздник ко Дню авиации «Под крылом самолёта» (г.п. Россь, Волковысский район)
Городской посёлок Россь превратится в большую аэро-концертную площадку. Дух авиации будет присутствовать с момента старта митинга на площадке макета самолёта СУ-24 МР и продолжится до позднего вечера. Зрителей ждёт концертная программа «Небесная феерия», пронизанная духом авиационного братства, интерактивная программа «Песни авиаторов», конкурс «Авиатор-2022», тематический аквагрим.
Тел.: +375 1512 68192

20 жніўня
Свята да Дня авіяцыі «Пад крылом самалёта» (г.п. Рось, Ваўкавыскі раён)
Гарадскі пасёлак Рось ператворыцца ў вялікую аэра-канцэртную пляцоўку. Дух авіяцыі будзе прысутнічаць з моманту старту мітынгу на пляцоўцы макета самалёта СУ-24 МР і працягнецца да позняга вечара. Гледачоў чакае канцэртная праграма «Нябесная феерыя», працятая духам авіяцыйнага братэрства, інтэрактыўная праграма «Песні авіятараў», конкурс «Авіятар-2022», тэматычны аквагрым.
Тэл.: +375 1512 68192

20 August
Holiday «Under the wing of an airplane» (Volkovysk district, New town of the town of u.s.Ross)
Тhe urban settlement of Ross will turn into a large concert venue. The spirit of aviation will be present from the moment of the start of the rally at the site of the layout of the SU-24 MR aircraft and will continue until late in the evening. The audience is waiting for the concert program «Heavenly extravaganza», imbued with the spirit of aviation brotherhood, the interactive program «Songs of aviators», the Aviator-2022 contest, thematic aquagrim.
Tel.: +375 1512 6819220 августа   
Праздник картофеля «Бульба-МЭБ» (аг. Малая Берестовица, Берестовицкий район)
Праздник, посвященный белорусской картошке, в агрогородке Малая Берестовица проводится неслучайно. Ведь местное сельхозпредприятие славится своими элитными сортами картофеля, семена которых почти тридцать лет выращиваются в собственной микроклональной лаборатории. Поэтому праздник «Бульба-МЭБ» станет своеобразной одой картофелю и, конечно же, людям труда, изо дня в день делающим краше свою малую родину.
«Бульбяная гіторыя», праздничный концерт с участием коллективов любительского творчества Берестовитчины, а также приезжих артистов, выставка-продажа элитных сортов картофеля и дегустация блюд из него – и это далеко не все, что в этот день организаторы праздника предложат жителям агрогородка.
Тел: +375 1511 22003

20 жніўня 
Свята бульбы «Бульба-МЭБ» (аг. Малая Бераставіца, Бераставіцкі раён)
Свята, прысвечанае беларускай бульбе, у аг. Малая Бераставіца праводзіцца невыпадкова. Бо мясцовае сельскагаспадарчае прадпрыемства славіцца сваімі элітнымі гатункамі бульбы, насенне якіх амаль трыдцаць гадоў вырошчваецца ва ўласнай мікракланальнай лабараторыі. Таму свята «Бульба-МЭБ» стане своеасаблівай одай бульбе і, вядома, людзям працы, якія з дня ў дзень робяць прыгажэйшай сваю малую радзіму.
«Бульбяная гісторыя», святочны канцэрт з удзелам калектываў аматарскай творчасці Бераставіччыны, а таксама прыезджых артыстаў, выстаўка-продаж элітных гатункаў бульбы, дэгустацыя страў з яе – і гэта далёка не ўсё, што ў гэты дзень арганізатары свята прапануюць жыхарам аграгарадка.
Тэл.: +375 1511 22003

20 August 
Holiday potato’s «Bulba-MAB» (Berestovitsa district, village Malaya Berestovitsa)
It is no coincidence that the holiday dedicated to Belarusian potatoes in the agricultural town of Malaya Berestovitsa is held. After all, the local agricultural enterprise is famous for its elite varieties of potatoes, the seeds of which have been grown for almost thirty years in their own microclonal laboratory. Therefore, the holiday «Bulba-MEB» will become a kind of ode to potatoes and, of course, to working people who make their small homeland more beautiful from day to day.
The theatrical sketch «Bulbyanaya Gitorya» will acquaint the guests of the holiday with interesting facts about potatoes. A festive concert with the participation of amateur art groups from Berestovitchina, as well as visiting artists, an exhibition and sale of elite varieties of potatoes and tasting dishes from it — and this is not all that the organizers of the holiday will offer the residents of the agro-town on this day.
Tel: +375 1511 2200320 августа
Георгиновый  бал (аг. Залесье, Сморгонский район)
Поклонники бальных танцев, любители исторических инсталляций и все те, кто решил провести вечер в необычной атмосфере, могут стать участниками традиционного с XIX века бала в «Северных Афинах». Георгиновый бал имеет историческую предпосылку: во времена композитора здешние клумбы пестрили разными цветами, но особое место отводилось георгинам – у Михала Клеофаса было более 60 видов этих цветов. И зацветали георгины ко дню рождения супруги композитора Марии Нери.
У каждого гостя будет возможность окунуться в атмосферу времён Огинского и узнать о бальных традициях. В программе бала: мастер-класс по танцам XIX века, живое музыкальное сопровождение, танцевальная часть (танцы эпохи М.К. Огинского и «Георгиновый вальс»), конкурс букетов, салонные игры XIX века, исполнение классических музыкальных произведений.
Тел.: +375 1592 45786

20 жніўня
Вяргіневы баль (аг. Залессе, Смаргонскі раён)
Прыхільнікі бальных танцаў, аматары гістарычных інсталяцый і ўсе тыя, хто вырашыў правесці вечар у незвычайнай атмасферы, могуць стаць удзельнікамі традыцыйнага з XIX стагоддзя балю ў “Паўночных Афінах”. Вяргіневы баль мае гістарычную перадумову: у часы кампазітара тутэйшыя клумбы зіхацелі рознымі кветкамі, але асаблівае месца адводзілася вяргіням – у Міхала Клеафаса было больш за 60 відаў гэтых кветак. І квітнелі вяргіні да дня нараджэння жонкі кампазітара Марыі Неры.
У кожнага госця будзе магчымасць акунуцца ў атмасферу часоў Агінскага і даведацца аб бальных традыцыях. У праграме балю: майстар-клас па танцах XIX стагоддзя, жывое музычнае суправаджэнне, танцавальная частка (танцы эпохі М.К. Агінскага і “Вяргіневы вальс”), конкурс букетаў, салонныя гульні XIX стагоддзя, выкананне класічных музычных твораў.
Тэл.: +375 1592 45786

August 20
Dahlia Ball (Smorgon district, ag. Zalesye)
Fans of ballroom dancing, lovers of historical installations and all those who decided to spend the evening in an unusual atmosphere can become participants of the traditional ball of the XIX century in «Northern Athens».
Dahlia ball has a historical background: at the time of the composer, the local flower beds were full of different colors, but a special place was given to dahlias — Michal Kleofas had more than 60 types of these flowers. And dahlias bloomed for the birthday of the composer’s wife Maria Neri.
Each guest will have the opportunity to plunge into the atmosphere of the Oginski times and learn ballroom traditions. The program of the ball includes a master class of dances of the XIX century, live musical accompaniment, a dance part (dances of the era of M.K. Oginsky and the «Dahlia waltz»), bouquet contest, salon games of the XIX century, performance of classical music.
Tel.: +375 1592 4578621 августа
Праздник цветов «Наш край – цветочный рай» (аг. Милевичи, Мостовский район)
Праздник цветов «Наш край – цветочный рай» дарит не только позитивные эмоции, но и красивые места для фотосессии. Данное мероприятие собирает много гостей, коллекционеров цветов и предлагает особую культурную программу: мастер-класс по изготовлению цветов из различных материалов, выставки работ местных мастериц на цветочную тематику, фитобар «Целебные напитки природы», концертное выступление коллективов любительского творчества, детское дефиле. Побывав на празднике, вам непременно захочется вернуться и окунуться в волшебный мир цветов!
Тел.: +375 1515 31527

21 жніўня
Свята кветак «Наш край – кветкавы рай» (аг. Мілевічы, Мастоўскі раён)
Свята кветак «Наш край – кветкавы рай» дорыць не толькі пазітыўныя эмоцыі, але і прыгожыя месцы для фотасесіі. Дадзенае мерапрыемства збірае шмат гасцей, калекцыянераў кветак і прапануе культурную праграму: майстар-клас па вырабе кветак з разнастайных матэрыялаў, выставы работ мясцовых майстрых на кветкавую тэматыку, фітабар «Гаючыя напоі прыроды», канцэртныя выступленні калектываў аматарскай творчасці, дзіцячае дэфіле. Пабыўшы на свяце, вам абавязкова захочацца вярнуцца і акунуцца ў чароўны свет кветак.
Тэл.: +375 1515 31527

21 August
Flower Festival «Our Land is a Flowery Eden» (Mosty district, agro-town Milevichi)
Flower Festival «Our Land is a Flowery Eden» gives not only good, positive emotions, but also beautiful places for a photo session. This event attracts many guests, flower collectors and offers the following cultural program: a master class on making flowers from various materials, exhibitions of works on floral themes made by local craftswomen, a phyto-bar «Healing drinks of nature», a concert performance by amateur art groups and a children’s defile. After visiting the holiday, you will certainly want to return and plunge again into the magical world of flowers.
Tel.: +375 1515 3152721 августа
Праздник города «Щучин на высоте» (г. Щучин, территория бывшего аэродрома) 
Уникальное грандиозное авиа-шоу и другие праздничные мероприятия развернутся на территории бывшего аэродрома и будут проходить с утра и до полуночи. Приглашаем на масштабный праздник, где можно увидеть выступления лётчиков и парашютистов Военно-воздушных Сил и войск ПВО Республики Беларусь, бронетанковой техники и спортивных автомобилей, отряда милиции особого назначения, соревнование на скорость между самолётом и спортивным автомобилем, обширную концертную программу.
Тел.: +375 1514 21240

21 жніўня
Свята горада «Щучин на высоте» (г. Шчучын, тэрыторыя былога аэрадрома)
Унікальнае грандыёзнае авія-шоў і іншыя святочныя мерапрыемствы разгорнуцца на тэрыторыі былога аэрадрома і будуць праходзіць з раніцы і да поўначы. Запрашаем на маштабнае свята, дзе можна ўбачыць выступленні лётчыкаў і парашутыстаў Ваенна-паветраных Сіл і войскаў СПА Рэспублікі Беларусь, бранятанкавай тэхнікі і спартыўных аўтамабіляў, атрада міліцыі асаблівага прызначэння, спаборніцтва на хуткасць паміж самалётам і спартыўным аўтамабілем, насычаную канцэртную праграму.
Тэл.: +375 1514 21240  

August 21
Holiday of the city «Shchuchin on high«(Shchuchin and the territory of the former airfield)
Festive events will unfold on the territory of the former airfield and will take place from morning to midnight. A holiday where you can see the performances of pilots and parachutists of the Air Force and Air Defense Forces of the Republic of Belarus, armored vehicles and sports cars, a special purpose police detachment, a speed competition between an airplane and a sports car, an extensive concert program.
Tel.: +375 1514 2124027 августа
Праздник хлеба «Царь-хлеб» (аг. Малюшичи, Кореличский район)
Традиционный праздник хлеба и хлеборобов Кореличчины в 2022 году пройдет в агрогородке Малюшичи. Жителей и гостей праздника ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, мастер-классы по лепке украшений из мастики, тематические конкурсы для детей и взрослых. Ярмарка, в которой примут участие мастера-кулинары по выпечке хлебобулочных изделий Кореличского района, удивит каждого. Всем предложат сфотографироваться в костюме пекаря или хлебороба. Кульминацией мероприятия станет торжественный вынос праздничного пирога!
Тел.: +375 1596 70428

27 жніўня
Свята хлеба «Цар-хлеб» (аг. Малюшычы, Карэліцкі раён)
Традыцыйнае свята хлеба і хлебаробаў Карэліччыны ў 2022 годзе пройдзе ў аграгарадку Малюшычы. Жыхароў і гасцей свята чакае насычаная культурна-забаўляльная праграма, майстар-класы па лепцы ўпрыгожванняў з масцікі, тэматычныя конкурсы для дзяцей і дарослых. Кірмаш, у якім прымуць удзел майстры-кулінары па выпечцы хлебабулачных вырабаў Карэліцкага раёна, здзівіць кожнага. Усім прапануюць сфатаграфавацца ў касцюме пекара ці хлебароба. Кульмінацыяй мерапрыемства стане ўрачысты вынас святочнага пірага!
Тэл.: +375 1596 70428

August 27th
Feast of bread «Tsar-bread» (Karelichi district, ag. Malyushichi)
Traditionally, the festival of bread and grain growers of Karelichi in 2022 will be held in the agricultural town of Malyushichi. Residents and guests of the holiday will enjoy a rich cultural and entertainment program, master classes in molding mastic jewelry, thematic contests for children and adults. Fair, which will be attended by culinary experts in baking bakery products of the Karelichi region. A thematic photo zone where you can take a picture in a baker’s or grain grower’s costume. The culmination of the event will be a ceremonial take-out and a festive pie.
Теl.: +375 1596 7042827 августа
Праздник города Мосты «Мой город в сердце моём», «Дожинки-2022» (г. Мосты)
В этот день в Мостах будет царить особая атмосфера сплочённости. Откроет праздник шествие трудовых и творческих коллективов. В программе: работа тематических подворий сельскохозяйственных организаций, праздничная торговая ярмарка, выставка изделий декоративно-прикладного творчества мастеров Гродненской области, зрелищный обряд «Дожинки», чествование победителей жатвы, библиофест, спортивные соревнования, детские развлекательно-игровые программы. Также мостовчан ждёт праздничный концерт с сюрпризами!
Тел.: +375 1515 64494

27 жніўня 
Свята горада Масты «Мой горад у сэрцы маім», «Дажынкі-2022» (г. Масты)
У гэты дзень у Мастах будзе паўсюль панаваць асаблівая атмасфера згуртаванасці. Адкрые свята шэсце працоўных і творчых калектываў. У праграме свята: праца тэматычных падворкаў сельскагаспадарчых арганізацый, святочны гандлёвы кірмаш, выстава вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці майстроў Гродзенскай вобласці, відовішчны абрад “Дажынкі”, ўшанаванне пераможцаў жатвы, бібліяфэст, спартыўныя спаборніцтвы, дзіцячыя забаўляльна-гульнёвыя праграмы. Таксама мастаўчан чакае святочны канцэрт з сюрпризамі!
Тэл.: +375 1515 64494 

27 August
Mosty City Holiday «My City is in My Heart», «Harvest Festival-2022» (Mosty city)
On this day, a special atmosphere of solidarity reigns everywhere. The holiday will be opened with a procession of work and art collectives. The program of the holiday will include: the work of thematic farmsteads of agricultural organizations, a festive trade fair, an exhibition of arts and crafts made by craftsmen of the Grodno region, a spectacular ceremony «Harvest Festival», honoring the winners of the harvest, bookfest, sports competitions, children’s entertainment and game programs. Mosty guests and residents will also enjoy various festivals and a holiday concert.
Tel.: +375 1515 6449427 августа
Областной открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трёх народов» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Особый символический праздник дружбы, единения и сплоченности народов – это областной открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трёх народов». Программа мероприятия обещает быть насыщенной! Участники традиционно пройдут в театрализованном шествии от шлюза до главной сцены. Затем состоится торжественное открытие фестиваля. В концертной программе выступят творческие коллективы белорусской, польской и литовской национальностей, которые приедут на фестиваль со всей Гродненской области. Вечером участников и гостей ждет танцевально-развлекательная программа. Организаторы не раскрывают всех секретов, но уверяют, что приятные сюрпризы ждут каждого!
Тел.: +375 152 624908

27 жніўня
Абласны адкрыты фестываль народнай творчасці «Аўгустоўскі канал у культуры трох народаў» (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)
Адмысловае сімвалічнае свята сяброўства, яднання і згуртаванасці народаў – гэта абласны адкрыты фестываль народнай творчасці «Аўгустоўскі канал у культуры трох народаў». Праграма мерапрыемства абяцае быць насычанай! Удзельнікі традыцыйна пройдуць у тэатралізаваным шэсці ад шлюза да галоўнай сцэны. Затым адбудзецца ўрачыстае адкрыццё фестывалю. У канцэртнай праграме выступяць творчыя калектывы беларускай, польскай і літоўскай нацыянальнасцей, якія прыедуць на фестываль са ўсёй Гродзенскай вобласці. Увечары ўдзельнікаў і гасцей чакае танцавальна-забаўляльная праграма. Арганізатары не раскрываюць усіх сакрэтаў, але запэўніваюць, што прыемныя сюрпрызы чакаюць кожнага!
Тэл.: +375 152 624908

Аugust 27
Regional open festival of folk art “August canal in the culture of three nations” (Grodno district, August canal, the sluice Dombrovka)
The program of the event promises to be eventful! Festival participants will traditionally take part in a theatrical procession from the gateway to the main stage. Then the grand opening of the festival will take place. The concert program will feature creative teams of Belarusian, Polish and Lithuanian nationalities, who will come to the festival from all over the Grodno region. In the evening, participants and guests of the festival will enjoy a dance and entertainment program. The organizers do not reveal all the secrets, but besides the annual performances of the groups, there will be pleasant surprises for the guests.
Phone: +375 152 62490828 августа
Открытый фестиваль музыки имени Чеслава Немена (д. Старые Василишки, аг. Василишки, Щучинский район)
Фестиваль является данью памяти нашему земляку великому музыканту, композитору и поэту, который изменил представление о музыке XX века. Он опередил время своим музыкальным видением и стилем, до сегодняшнего дня является неизменным эталоном «новатора» и «экспериментатора» в музыке.
Традиционно масштабное событие пройдёт на малой родине Чеслава Немена. Зрители смогут насладиться творчеством народных коллективов. В рамках праздника состоится конкурс на лучшее подворье с польскими национальными блюдами. Гости фестиваля смогут побывать в соседней деревне Старые Василишки – в легендарном клубе-музее Чеслава Немена, который стал местом притяжения всех любителей творчества великого музыканта.
Тел.: +375 152 78524

28 жніўня 
Адкрыты фестываль музыкі імя Чэслава Немэна (в. Старыя Васілішкі, аг. Васілішкі, Шчучынскі раён)
Фестываль з’яўляецца данінай памяці нашаму земляку вялікаму музыканту, кампазітару і паэту, які змяніў уяўленне пра музыку XX стагоддзя. Ён апярэдзіў час сваім музычным бачаннем і стылем, да сённяшняга дня з’яўляецца нязменным эталонам «наватара» і «эксперыментатара» ў музыцы.
Традыцыйна маштабная падзея пройдзе на малой радзіме Чэслава Немэна. Гледачы змогуць атрымаць асалоду ад творчасці народных калектываў. У рамках свята адбудзецца конкурс на найлепшы падворак з польскімі нацыянальнымі стравамі. Госці фестывалю змогуць пабываць у суседняй вёсцы Старыя Васілішкі – у легендарным клубе-музеі Чэслава Немэна, які стаў месцам прыцягнення ўсіх аматараў творчасці вялікага музыканта.
Тэл.: +375 152 78524

August 228 th
Open Music Festival named after Czeslaw Nemen (Schuchinsky district, village of Old Vasilishki, ag. Vasilishki)
The festival is a tribute to the great musician, composer and poet, who changed the idea of ​​music of the 20th century. He was ahead of time with his musical vision and style. And to this day, he is the unchanging standard of «innovator» and «experimenter» in music.
Traditionally, a large-scale event will take place in the small homeland of Czeslaw Nemen. Spectators will be able to enjoy the creativity of folk groups. As part of the holiday, there will be a competition for the best courtyard with Polish national dishes. Festival guests will be able to visit the neighboring village of Stary Vasiliški — the legendary Czeslav Nemen club-museum, which has become a place of attraction for all lovers of the great musician’s work.
Tel.: +375 152 7852428 августа
Праздник молока «Молочный край – людям рай!» (аг. Суринка, Слонимский район)
Всех ценителей и любителей молока и молочной продукции агрогородок Суринка приглашает на  праздник «Молочный край – людям рай!». Только в этот день молоко будет литься рекой! У гостей мероприятия будет возможность продегустировать молочную продукцию собственного производства, а также  продукцию Щучинского филиала ОАО «Молочный мир». С озорной «Буренкой» и её хозяйкой поучаствовать в конкурсах, интерактивных программах, молочных мастер-классах, сфотографироваться на тематических фотозонах, увидеть и покормить живых телят. Приглашаем  провести хорошо время для души и здоровья!
Тел.: +375 1562 46820

28 жніўня
Свята малака «Малочны край – людзям рай!» (аг. Сурынка, Слонімскі раён)
Усіх знатакоў і аматараў малака і малочнай прадукцыі аграгарадок Сурынка запрашае на свята «Малочны край – людзям рай!». Толькі ў гэты дзень малако будзе ліцца ракой! У гасцей мерапрыемства будзе магчымасць прадэгуставаць малочную прадукцыю ўласнай вытворчасці, а таксама прадукцыю Шчучынскага філіяла ААТ “Малочны свет”. З гарэзнай “Буронкай” і яе гаспадыняй паўдзельнічаць у конкурсах, інтэрактыўных праграмах, малочных майстар-класах, сфатаграфавацца на тэматычных фотозонах, убачыць і пакарміць жывых цялят. Запрашаем правесці добра час для душы і здароўя!
Тэл.: +375 1562 46820

August 28
Milk Festival «Milk Land — Paradise for People!» (аg. Surinka, Slonim district)
Surinka agro-town invites all connoisseurs and lovers of milk and dairy products to the festival «Dairy Land — Paradise for People!» Certainly on this day milk will flow like a river. The guests of the event will have the opportunity to taste dairy products of their own production, as well as the products of the Shchuchin branch of OJSC Molochny Mir. With the mischievous «Burenka» and her mistress, take part in contests, interactive programs, dairy master classes, take pictures in thematic photo zones, see and feed live calves. We invite you to have a good time for your soul and health!
Telephone: +375 1562 4682028 августа 
«Праздник цветов» (г. Скидель, Гродненский район)
Фестиваль цветов является одним из самых любимых мероприятий жителей и гостей города Скиделя. Посмотреть на буйство красок и насладиться ароматами удивительных по красоте созданий природы приезжают со всего Гродненского района!
Все желающие смогут познакомиться с творчеством флористов, которые будут создавать свои шедевры на глазах у публики, а изюминкой праздника станет «парад цветочных композиций». Театрализованное открытие, концерт артистов и коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, тематические выставки, фотозоны, игровые программы и множество других сюрпризов ждут вас в «цветочном царстве»!
Тел.: +375 152 977408

28 жніўня
«Свята кветак» (г. Скідзель, Гродзенскі раён)
Фестываль кветак з’яўляецца адным з самых любімых мерапрыемстваў жыхароў і гасцей горада Скідзеля. Паглядзець на буйства фарбаў і атрымаць асалоду ад водару дзіўных па прыгажосці стварэнняў прыроды прыязджаюць з усяго Гродзенскага раёна!
Усе жадаючыя змогуць пазнаёміцца ​​з творчасцю фларыстаў, якія будуць ствараць свае шэдэўры на вачах у публікі, а “разыначкай” свята стане “парад кветкавых кампазіцый”. Тэатралізаванае адкрыццё, канцэрт артыстаў і калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, тэматычныя выставы, фотазоны, гульнёвыя праграмы і мноства іншых сюрпрызаўчакаюць вас у “кветкавым царстве”!
Тэл.: +375 152 977408

August 28
Flower festival” (Grodno district, Skidel)
The Flower Festival is one of the favorite events for residents and guests of Skidеl. People from all over the Grodno region come to see the riot of colors and enjoy the aroma of amazingly beautiful creatures of nature. Everyone will be able to get acquainted with the work of florists, who will create their masterpieces in front of the public, and the highlight of the holiday will be a “parade of flower arrangements”.
The program includes a theatrical opening, a concert of artists and amateur groups of club establishments of the Grodno region, thematic exhibitions, photo zones, game programs and many other surprises.
Phone: +375 152 97740828 августа
«Праздник Хлеба» (аг. Бенякони, Вороновский район)
Лучшие хлебопёки Вороновщины ждут вас на празднике хлеба! Дети и молодёжь раскрасят пряники своими руками, малыши сделают съедобные бусы, взрослые поучаствуют в мастер-классе «Пицца – это быстро!», научатся делать самые полезные завтраки и вместе изготовят общий праздничный каравай. Завершится насыщенный день зрелищной концертной программой!
Тел.: +375 1594 46252

28 жніўня
«Свята Хлеба» (аг. Беняконі, Воранаўскі раён)
Лепшыя хлебапёкі Воранаўшчыны чакаюць вас на свяце хлеба! Дзеці і моладзь размалююць пернікі сваімі рукамі, самыя маленькія зробяць смачныя бусы, дарослыя паўдзельнічаюць у майстар-класе «Піца – гэта хутка!», навучацца рабіць самыя карысныя сняданкі і разам вырабяць агульны святочны каравай. Завершыцца насычаны дзень відовішчнай канцэртнай праграмай!
Тэл.: +375 1594 46252

August 28
«Holiday of Bread« (ag. Benyakoni, Voronovsky district)
The best bakers of the Voronovo region are waiting for you at the festival of bread! Children and youth will color gingerbread with their own hands, kids will make edible beads, adults will take part in the “Pizza is fast!” Master class, learn how to make the most healthy breakfasts and together make a common festive loaf. The eventful day will end with a spectacular concert program!
Tel .: +375 1594 4625213 августа
Фестиваль-ярмарка «Кераміка Крэва» (аг. Крево, Сморгонский район)
Любители исторических путешествий и декоративно-прикладного творчества, рыцарских забав и народной музыки соберутся у стен Кревского замка на областной фестиваль-ярмарку «Кераміка Крэва». Все желающие окунутся в атмосферу средневековых рыцарских боёв, приобщатся к процессу изготовления керамических изделий, а также станут участниками мастер-классов по средневековым и бытовым танцам, танцам на ходулях. Гости праздника смогут насладиться выступлениями фольклорных коллективов Сморгонщины, огненным шоу и дискотекой под открытым небом.
Тел.: +375 1592 37314

13 жніўня
Абласны фестываль-кірмаш «Кераміка Крэва» (аг. Крэва, Смаргонскі раён)
Аматары гістарычных падарожжаў і дэкаратыўна-прыкладной творчасці, рыцарскіх забаў і народнай музыкі збяруцца ля сцен Крэўскага замка на абласны фестываль-кірмаш «Кераміка Крэва». Усе жадаючыя акунуцца ў атмасферу сярэднявечных рыцарскіх баёў, далучацца да працэсу стварэння керамічных вырабаў, а таксама стануць удзельнікам майстар-класаў па сярэднявечных і побытавых танцах, танцах на хадулях. Госці свята змогуць атрымаць асалоду ад выступленняў фальклорных калектываў Смаргоншчыны, вогненнага шоу і дыскатэкі пад адкрытым небам.
Тэл.: + 375 1592 37314

August, 13
Festival-Fair «Kreva Ceramics» (Smarhon district, ag. Kreva)
Annually, amateurs of historical travel, arts and crafts, knightly amusements and folk music gather near the walls of the Kreva Castle for the Festival-Fair «Kreva Ceramics». Everyone can plunge into the atmosphere of medieval knight battles, join the process of making ceramic products, and also become a participant of master classes in medieval and everyday dances. Guests of the holiday will be able to enjoy performances of folklore groups of Smarhon land, a fire show and an open-air disco.
Tel.: +375 1592 37314