МАЙ / MAY


Праздник труда(г. Гродно и районные центры Гродненской области)
«Мир! Труд! Май!» – лозунг, который много лет зовёт трудящихся на большой праздник! Этот весенний день будет наполнен театрализованными представлениями для детей и взрослых, концертами ансамблей белорусской песни и танца, выступлениями эстрадных студий, открытием сезона фонтанов, парадами профессий, спортивными развлечениями. Вам остаётся только выбрать, где получить заряд бодрости и хорошего настроения!
Тел.: +375 152 771911

1 мая
Свята працы(г. Гродна і раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)
«Мір! Праца! Май!» – лозунг, які шмат гадоў кліча працоўных на вялікае свята! Гэты вясновы дзень будзе напоўнены тэатралізаванымі прадстаўленнямі для дзяцей і дарослых, канцэртамі ансамбляў беларускай песні і танца, выступленнямі эстрадных студый, адкрыццём сезона фантанаў, парадамі прафесій, спартыўнымі забавамі. Вам застаецца толькі выбраць, дзе атрымаць зарад бадзёрасці і добрага настрою!
Тэл.: +375 152 771911

The 1 of May
Labor Day (Grodno city and regional centers of Grodno region)
«Peace! Work! May!» Is a slogan that has been calling workers to a great holiday for many years! This spring day will be filled with theatrical performances for children and adults, concerts of Belarusian song and dance ensembles, performances of pop studios, the opening of the season of fountains, parades of professions, and sports entertainment. You just have to choose where to get a charge of vivacity and good mood!
Tel .: +375 152 7719111 мая
Праздник «Майские напевы» (г. Щучин)
Майское открытие сезона фонтана по традиции отметят яркой праздничной программой. Вся территория сквера вечером превратится в большую развлекательную площадку, где интересно провести время смогут не только дети, но и взрослые. Здесь развернётся конкурс фотографий и рисунков под названием «Стоп – весна!». Атмосферу праздника создаст двухчасовой концертный марафон солистов Щучинского районного центра культуры и народного творчества.
Тел.: +375 1514 28033

1 мая
Свята «Майские напевы» (г. Шчучын)
Майскае адкрыццё сезона фантана па традыцыі адзначаць яркай святочнай праграмай. Уся тэрыторыя сквера вечарам ператворыцца ў вялікую забаўляльную пляцоўку, дзе цікава правесці час змогуць не толькі дзеці, але і дарослыя. Тут разгорнецца конкурс фатаграфій і малюнкаў пад назвай «Стоп – вясна!». Атмасферу свята падкрэсліць двухгадзінны канцэртны марафон салістаў Шчучынскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці.
Тэл.: +375 1514 28033

May 01
Holiday «May melodies» (Shchuchin)
The May opening of the fountain season will traditionally be celebrated with a bright festive program. The entire territory of the park in the evening will turn into a large entertainment area, where not only children, but also adults can have an interesting time. There will also be a photo and drawing contest called «Stop Spring». The atmosphere of the holiday will be emphasized by a two-hour concert marathon of Shchuchinsky soloists of the regional center of culture and folk art.
Tel.: +375 1514 280335 мая
Демонстрация объекта нематериального культурного наследия – обряд «Юрья» (д. Охоново, Дятловский район)
Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители д. Охоново празднуют испокон веков и почитают как «Вторую Пасху». Локальная особенность праздника – традиционный обход молодоженов, повенчавшихся в течение года. Аутентичный обряд из Охоново был первым элементом нематериального культурного наследия в Гродненской области, который занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.
Тел.: +375 1563 68353

5 мая
Дэманстрацыя аб’екта нематэрыяльнай культурнай спадчыны – абрад «Юр’я» (в. Ахонава, Дзятлаўскі раён)
Старадаўняе земляробчае свята ў гонар апекуна сялянскай нівы і хатніх жывёл Святога Юрыя жыхары в. Ахонава святкуюць спакон веку і шануюць як «Другі Вялікдзень». Лакальная асаблівасць свята – традыцыйны абыход маладых, якія заключылі шлюб на працягу года. Аўтэнтычны абрад з Ахонава быў першым элементам нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Гродзенскай вобласці, які занесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнаўсцей Беларусі.
Тэл.: +375 1563 68353

5 May
Demonstration of the intangible cultural heritage — rites «Yrjö» (d. Ohonovo, Dyatlovsky district)
Ancient agricultural festival in honor of the patron saint of fields and krestyanskoy St. George pet residents d. Ohonovo celebrated for centuries and is revered as the «Second Passover». Local holiday special — traditsionny bypassing honeymooners povenchavshihsya (they married) during the year. Authentic rites of Ohonovo was the first elements of intangible cultural heritage in the Grodno region, kotory entered in the State list istoriko cultural tsennostey Belarus.
Tel.: +375 1563 683536 мая
Праздник пастухов (Гродненский район)
ВПЕРВЫЕ! В Гродненском районе состоится Праздник пастухов с реконструированными элементами обряда «Юр’я» и фольклорно-анимационной программой «Юр’еўская яешня»!
Юрьев день является одним из главных праздников белорусского народного календаря. В этот день первый раз после зимы крестьяне выгоняли стадо на пастбище. С этим праздником было связано большое количество ритуальных действий для сохранения домашнего хозяйства. Хотите в них принять участие?! Приходите на наш уникальный Праздник пастухов!
Тел.: +375 152 624137

6 мая
Свята пастухоў (Гродзенскі раён)
УПЕРШЫНЮ! У Гродзенскім раёне адбудзецца Свята пастухоў з рэканструяванымі элементамі абраду «Юр’я» і фальклорна-анімацыйнай  праграмай «Юр’еўская яешня»!
Юр’еў дзень з’яўляецца адным з галоўных святаў беларускага народнага календара. У гэты дзень першы раз пасля зімы сяляне выганялі статак на пашу. З гэтым святам была звязана вялікая колькасць рытуальных дзеянняў для захавання хатняй гаспадаркі.
Жадаеце ў іх прыняць удзел?! Прыходзьце на наша ўнікальнае Свята пастухоў!
Тэл.: +375 152 624137

Мay 6
Feast of shepherds (Grodno region)
FOR THE FIRST TIME! On May 6, the Grodno district will host a shepherd’s holiday with reconstructed elements of the “Yur’ya” rite and the folklore and animation program “Yur’eyskaya yaeshnya”. St. George’s Day is one of the main holidays of the Belarusian national calendar. On this day, for the first time after winter, the peasants drove the herd to pasture. A large number of ritual actions for the preservation of the household were associated with St. George’s Day, which you can get acquainted with when you arrive at the holiday!
Phone.: +375 152 6241379 мая
Мероприятия, посвященные Дню Победы (г. Гродно и районные центры Гродненской области)
День Победы – праздник памяти, праздник гордости для каждого жителя Республики Беларусь. Всех желающих искренне приглашаем на торжественные мероприятия, которые охватят всю территорию области: митинги, возложение цветов к памятникам воинам-освободителям, праздничные мероприятия на площадях, выставки мастеров народного творчества,  работа детских площадок, аттракционов, аниматоров в городских парках, концертные программы, выставки военной техники, праздничный фейерверк. Всё это для ветеранов, детей, внуков и правнуков поколения победителей!
Тел.: +375 152 771911

9 мая
Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Перамогі (г. Гродна і раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)
Дзень Перамогі – свята памяці, свята гонару для кожнага жыхара Рэспублікі Беларусь. Усіх жадаючых шчыра запрашаем на ўрачыстыя мерапрыемствы, якія ахопяць усю тэрыторыю вобласці: мітынгі, ускладанне кветак да помнікаў воінам-вызваліцелям, святочныя мерапрыемствы на плошчах, выстаўкі майстроў народнай творчасці, работа дзіцячых пляцовак, атракцыёнаў, аніматараў у гарадскіх парках, канцэртныя праграмы, выстаўкі ваеннай тэхнікі, святочны феерверк. Усё гэта для ветэранаў, дзяцей, унукаў і праўнукаў пакалення пераможцаў!
Тэл .: +375 152 771911

May 9
Events dedicated to the Victory Day (Grodno, district centers of Grodno region)
Victory Day is a holiday of memory, a holiday of pride for every resident of the Republic of Belarus. Therefore, we sincerely invite everyone to the solemn events that will cover the entire territory of the city of Grodno and regional centers: meetings, laying flowers at the monuments to the soldiers-liberators, festive events in the squares, exhibitions of folk artists, work of playgrounds, attractions, animators in city parks, concert programs, exhibitions of military equipment, fireworks. All this for the grandchildren and great-grandchildren of the generation of victors! The program will be posted on the website of the Grodno regional Executive Committee region.grodno.by closer to the date of celebrations.
Tel.: +375 152 7719118 мая
День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь (г. Гродно, районные центры Гродненской области)
Ежегодно во второе воскресенье мая в нашей стране отмечают День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. В районных центрах Гродненской области пройдут митинги, концерты, посвящённые главным атрибутам суверенного государства. Торжественный митинг в Гродно пройдёт возле мемориала воинам-пограничникам. В этот день маленьких учащихся средних школ и гимназий торжественно примут в пионеры, а самых активных старшеклассников гродненских учебных заведений – в ряды БРСМ.
Тел.: + 375 152 771911

8 мая
Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь (г. Гродна, раённыя цэнтры Гродзенскай вобласці)
Штогод у другую нядзелю мая ў нашай краіне адзначаюць Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. У раённых цэнтрах Гродзенскай вобласці пройдуць мітынгі, канцэрты, прысвечаныя галоўным атрыбутам суверэннай дзяржавы. Урачысты мітынг у Гродне пройдзе каля мемарыяла воінам-пагранічнікам. У гэты дзень маленькіх навучэнцаў сярэдніх школ і гімназій урачыста прымуць у піянеры, а самых актыўных старшакласнікаў гродзенскіх навучальных устаноў – у рады БРСМ.
Тэл .: + 375 152 771911

May 8
The Day of the National Emblem and the State Flag of the Republic of Belarus (Grodno, district centers of Grodno region)
Every year on the second Sunday of may in our country celebrate the Day Of the national emblem of the Republic of Belarus and the national flag of the Republic of Belarus». On this day, meetings and concerts dedicated to the main attribute of the sovereign state will be held in the regional centers of the Grodno region. A solemn rally dedicated to the Day of the State Emblem and Flag takes place annually near the memorial to the border guards. On this day, junior students of secondary schools and gymnasiums are solemnly accepted as pioneers, and the most active senior school students of Hrodna educational institutions are admitted to the ranks of the Belarusian Republican Youth Union.
Tel.: + 375 152 77191114 мая
II областной конкурс-пленэр «Нёманская зямля» (г. Берёзовка, Лидский район, окрестности реки Неман)
Конкурс-пленэр в 2019 году получил статус областного и с тех пор не перестаёт завоёвывать сердца юных поклонников рисования «на открытом воздухе». «Нёманская зямля» – это прекрасная возможность для реализации  художественно-изобразительного таланта  детей. С каждым годом расширяется география и количество участников культурного форума, в рамках которого проводятся увлекательные экскурсии по самым живописным местам гродненской земли.
Тел.: +375 154 542870

14 мая
II абласны конкурс-пленэр «Нёманская зямля» (г. Бярозаўка, Лідскі раён, наваколле ракі Нёман)
Конкурс-пленэр у 2019 годзе атрымаў статус абласнога і з таго часу не перастае заваёўваць сэрцы юных прыхільнікаў малявання «на адкрытым паветры». «Нёманская зямля» – гэта цудоўная магчымасць для рэалізацыі мастацка-выяўленчага таленту дзяцей. З кожным годам пашыраецца геаграфія і колькасць удзельнікаў культурнага форуму, у рамках якога праводзяцца займальныя экскурсіі па самых маляўнічых мясцінах гродзенскай зямлі.
Тэл.: +375 154 542870

May 14
II regional plein air competition «Neman land» (Berezovka, Lida district, the vicinity of the Neman river)
The plein air competition in 2019 received the status of a regional one and since then has not ceased to win the hearts of young fans of drawing «in the open air». «Nemanskaya Zamlya» is a great opportunity to realize the artistic and visual talent of children. Every year the geography and the number of participants in the cultural forum are expanding, within the framework of which fascinating excursions to the most picturesque places of the Grodno land are held.
Tel.: +375 154 54287015 мая
Открытый региональный фестиваль семейного отдыха «Зецельскi фэст» (г. Дятлово)
Вы умеете петь и танцевать, обожаете мастерить своими руками?.. У вас дружная семья, объединенная общими увлечениями и интересами? Тогда вам к нам!!! 14 мая 2022 года приглашаем всех на фестиваль семейного отдыха «Зецельскі фэст»! Это уникальное событие в культурной жизни Дятловщины соберёт вместе артистов и мастеров, любителей и профессионалов, объединённых желанием сберегать и развивать традиции семейного художественного творчества.  Интерактивные площадки «Перекрёсток искусств», «Мой уютный 3D-дворик», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Семейный челлендж» и мн. др.  с нетерпением ждут своих участников.
ВПЕРВЫЕ в рамках фестиваля все желающие смогут принять участие в конкурсе-дефиле детских творческих работ «Парад зонтиков»! Вас ждёт праздничная программа, развлекательные островки, конкурсы и море призов! Каждый выберет себе то, что ему интереснее! Этот день пройдёт незабываемо приятно, весело и насыщенно!
Тел.: +372 1563 21148

15 мая
Адкрыты рэгіянальны фестываль сямейнага адпачынку «Зецельскі фэст» (г. Дзятлава)
Вы ўмееце спяваць і танцаваць, любіце майстраваць сваімі рукамі?.. У вас дружная сям’я, аб’яднаная агульнымі захапленнямі і інтарэсамі? Тады вам да нас!!! 14 мая 2022 года запрашаем усіх на фестываль сямейнага адпачынку «Зецельскі фэст»! Гэта ўнікальная падзея ў культурным жыцці Дзятлаўшчыны збярэ разам артыстаў і майстроў, аматараў і прафесіяналаў, аб’яднаных жаданнем зберагаць і развіваць традыцыі сямейнай мастацкай творчасці. Інтэрактыўныя пляцоўкі «Перакрыжаванне мастацтваў», «Мой утульны 3D-дворык», «Мама, тата, я – спартыўная сям’я», «Сямейны чэлендж» з нецярпеннем чакаюць сваіх удзельнікаў.
УПЕРШЫНЮ ў рамках фестывалю ўсе жадаючыя змогуць прыняць удзел у конкурсе-дэфіле дзіцячых творчых работ «Парад парасонаў»! Вас чакае святочная праграма, забаўляльныя астраўкі, конкурсы і мора прызоў! Кожны абярэ сабе тое, што яму цікавей! Гэты дзень пройдзе незабыўна прыемна, весела і насычана!
Тэл.: +372 1563 21148

May 15
Тhe Оpen regional festival of family vacation «Seals fest» (Dyatlovo)
Can you sing and dance, do you love making with your own hands? Do you have a close-knit family united by common hobbies and interests? Then come to us!!! On May 14, 2022, we invite everyone to the festival of family recreation «Zetselski Fest». This unique event in the cultural life of the Dyatlov region will bring together artists and craftsmen, amateurs and professionals, united by the desire to preserve and develop the traditions of family artistic creativity. Interactive platforms «Crossroads of Arts», «My cozy 3D courtyard», «Mom, Dad, I am a sports family», «Family Challenge» are looking forward to their participants.
FOR THE FIRST TIME, within the framework of the festival, everyone will be able to take part in the competition-defile of children’s creative works «Parade of Umbrellas». A festive program, entertainment islands, contests and a lot of prizes are waiting for you! Everyone will choose what is more interesting to him! This day will be unforgettably pleasant, fun and eventful!
Tel.: +372 1563 2114813 – 15 мая
VI Республиканский фестиваль семейного творчества «Жывіце ў радасці!» (г. Слоним)
Республиканский фестиваль семейного творчества «Жывіце ў радасці!» – это яркое событие в культурной жизни Гродненщины, которое собирает вместе артистов и мастеров, любителей и профессионалов, объединённых желанием сберегать и развивать традиции семейного художественного творчества со всей Беларуси.
В конкурсной программе фестиваля примут участие творческие семьи со всех областей республики. Компетентное жюри, в состав которого входят известные деятели культуры Беларуси, оценят конкурсантов в следующих номинациях: хоровом исполнении, хореографии, игре на музыкальных инструментах, в области декоративно-прикладного искусства, фольклора и этнографии.
Тел.: +375 1562 51636

13 – 15 мая
VI Рэспубліканскі фестываль сямейнай творчасці «Жывіце ў радасці!» (г. Слонім)
Рэспубліканскі фестываль сямейнай творчасці «Жывіце ў радасці!» – гэта яскравая падзея ў культурным жыцці Гродзеншчыны, якая збірае разам артыстаў і майстроў, аматараў і прафесіяналаў, аб’яднаных жаданнем зберагаць і развіваць традыцыі сямейнай мастацкай творчасці з усёй рэспублікі.
У конкурснай праграме фестывалю прымаюць удзел творчыя сем’і з усіх абласцей рэспублікі. Кампетэнтнае журы, у склад якога ўваходзяць вядомыя дзеячы культуры Беларусі, ацэняць канкурсантаў у наступных намінацыях: харавым выкананні, харэаграфіі, ігры на музычных інструментах, у галіне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, фальклору і этнаграфіі.
Тел.: +375 1562 51636

May 13 – 15
VI Republican festival of family arts “Live in joy!” (Slonim)
The Republican Festival of Family Creativity “Live in Joy” is a bright event in the cultural life of the Grodno region, which brings together artists and masters, amateurs and professionals, united by the desire to preserve and develop the traditions of family artistic creativity.
Creative families from all regions of the republic take part in the competition program of the festival. the competent jury, which includes well-known cultural figures of belarus, evaluates the contestants in the following categories: choral performance, choreography, playing musical instruments, arts and crafts, folklore and ethnography.
Phone: +375 1562 5163622 мая
Отчетный концерт коллективов Волковысского городского Дома культуры «Весенние краски» (г. Волковыск)
Яркие исполнители, любимые артисты, непредсказуемые творческие тандемы, весёлые флешмобы и эстрадные скетчи, музыкальные новинки и сюрпризы – 15 мая, в Международный день семьи, участники творческих коллективов Волковысского городского Дома культуры пригласят всех на отчетный концерт, где состоится встреча зрителей с большой дружной артистической семьей! Это будет не просто яркий и необыкновенный концерт, а эксклюзивный и удивительный вечер, который станет итогом творческого сезона и результатом работы всех коллективов.
Тел.: +375 1512 63960

22 мая
Справаздачны канцэрт калектываў Ваўкавыскага гарадскога Дома культуры «Весенние краски» (г. Ваўкавыск)
Яркія выканаўцы, любімыя артысты, непрадказальныя творчыя тандэмы, вясёлыя флэшмобы і эстрадныя скетчы, музычныя навінкі і сюрпрызы – 15 мая, у Міжнародны дзень сям’і, удзельнікі творчых калектываў Ваўкавыскага гарадскога Дома культуры запросяць усіх на справаздачны канцэрт, дзе адбудзецца сустрэча гледачоў з вялікай дружнай артыстычнай сям’ёй! Гэта будзе не проста яркі і незвычайны канцэрт, а эксклюзіўны і дзіўны вечар, які стане заключнай кропкай творчага сезона і вынікам працы ўсіх калектываў.
Тэл.: +375 1512 63960

May 22
The reporting concert of the collectives of the Volkovysk city House of culture «Spring paints» (Volkovysk)
Bright performers, favorite artists, unpredictable creative tandems, funny flash mobs and variety sketches, musical novelties and surprises: on May 15, on the International Family Day, members of the creative collectives of the Volkovysk City House of Culture will invite everyone to a report concert, where the audience will meet with our big friendly artistic family. It will be not just a bright and unusual concert, but an exclusive and amazing evening, which will be the result of the creative season and the result of the work of the leaders of all teams.
Ph.: +375 151 26396020 мая
Отчетный концерт образцового ансамбля современного танца «Атланта» (г. Слоним)
Образцовый ансамбль современного танца «Атланта» – это  искрометный, фееричный коллектив, не уступающий уровнем своего мастерства профессиональным коллективам нашей республики, и в тоже время, это – теплый и уютный дом, двери которого всегда открыты для детей. Отличительной особенностью ансамбля является то, что в нем занимается большой разновозрастной коллектив детей, которых объединяет любовь к искусству хореографии. «Атланта» предлагает зрителям почувствовать особую атмосферу танца, его красоту и неповторимость!
Тел.: +375 1562 50536

20 мая
Справаздачны канцэрт узорнага ансамбля сучаснага танца «Атланта» (г. Слонім)
Узорны ансамбль сучаснага танца «Атланта» – гэта бліскучы, феерычны калектыў, які не саступае ўзроўнем свайго майстэрства прафесійным калектывам нашай рэспублікі, і ў той жа час, гэта – цёплы і ўтульны дом, дзверы якой заўсёды адчынены для дзяцей. Адметнай асаблівасцю ансамбля з’яўляецца тое, што ў ім займаецца вялікі рознаўзроставы калектыў дзяцей, якіх аб’ядноўвае любоў да мастацтва харэаграфіі. «Атланта» прапануе гледачам адчуць асаблівую атмасферу танца, яго прыгажосць і непаўторнасць!
Тэл.: +375 1562 50536

May 20
Reporting concert of the exemplary modern dance ensemble “Atlanta” (Slonim)
The exemplary ensemble of modern dance «Atlanta» is a sparkling, enchanting group that is not inferior to the level of its mastery of the professional collectives of our republic, and at the same time, it is a warm and cozy house, the doors of which are always open for children. A distinctive feature of the ensemble is that it has a large multi-age group of children who are united by their love for the art of choreography. «Atlanta» invites viewers to feel the special atmosphere of the dance, its beauty and originality!
Tel .: +375 1562 5053620 мая
Открытый фестиваль «Жировичский фест» (аг. Жировичи, Слонимский район)
Фестиваль духовной, патриотической музыки и песни проводится в честь празднования явления иконы Божией Матери «Жировичская». Икона считается покровительницей Беларуси. В Свято-Успенском Жировичском монастыре состоится традиционное праздничное богослужение и Крестный ход. Во второй половине дня начнется фестиваль, в котором принимают участие хоровые коллективы, вокальные ансамбли, а также сольные исполнители из разных уголков Беларуси. Дух единения, святости и Божьей благодати объединит всех гостей и участников фестиваля. Все желающие смогут посетить мастер-классы ремесленников, угоститься солдаткой кашей, посмотреть выставку народного творчества, окунуться в купели и испить целебной воды из святого источника. Также на празднике будут работать интерактивные площадки для детей.
Тел.: +375 1562 46820

20 мая
Адкрыты фестываль «Жыровіцкі фэст» (аг. Жыровічы, Слонімскі раён)
Фестываль духоўнай, патрыятычнай музыкі і песні праводзіцца ў гонар святкавання з’яўлення абраза іконы Божай Маці «Жыровіцкая». Абраз лічыца апякункай Беларусі. У Свята-Успенскім Жыровіцкім манастыры адбудзецца традыцыйнае святочнае багаслужэнне і Крэсны ход. У другой палове дня пачнецца фестываль, у якім прымаюць удзел харавыя калектывы, вакальныя ансамблі, а таксама сольныя выканаўцы з розных куткоў Беларусі. Дух яднання, святасці і Божай міласці аб’яднае ўсіх гасцей і ўдзельнікаў фэстывалю. Усе жадаючыя змогуць наведаць майстар-класы рамеснікаў, пачаставацца салдацкай кашай, паглядзець выстаўку народнай творчасці, акунуцца ў хрысцільні і выпіць гаючай вады са святой крыніцы. Таксама на свяце будуць працаваць інтэрактыўныя пляцоўкі для дзяцей.
Тэл.: +375 1562 46820
May 20
Open festival «Zhirovichi fest» (Slonim district, ag. Zhirovichi)
The festival of spiritual, patriotic music and song is held in honor of the celebration of the appearance of the icon of the Mother of God «Zhirovichskaya». The icon is considered the patroness of Belarus. In the Holy Dormition Zhirovichi Monastery, a traditional festive divine service and a procession will take place. In the afternoon, the festival will begin, in which choirs, vocal ensembles, as well as solo performers from different parts of Belarus take part. The spirit of unity, holiness and God’s grace will unite all guests and participants of the festival. Everyone will be able to attend master classes of artisans, treat themselves to soldier’s porridge, see an exhibition of folk art, plunge into the font and drink healing water from the holy spring. Also, interactive playgrounds for children will work at the festival.
Telephone: +375 1562 4682030 июня
Праздничный концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненская капелла», посвященный 30-летию со дня основания коллектива (г. Гродно, ГУК «Гродненская областная филармония»)
Масштаб предстоящего концерта станет поистине грандиозным! Два часа музыки, световых эффектов, которые подготовил коллектив, позволят отправиться в неизведанное музыкальное путешествие. Вы услышите избранное ‒ лучшие хиты композиторов эпохи Возрождения, симфонические произведения русских, советских и зарубежных композиторов XIX – XX вв., вошедшие в золотой фонд классической музыки, а также новые яркие релизы популярной классики.
Тел.: +375 152 626002, +375 152 620621

30 чэрвеня
Святочны канцэрт Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь «Гродзенская капэла», прысвечаны 30-годдзю з дня заснавання калектыву (г. Гродна, ДУК «Гродзенская абласная філармонія»)
Маштаб канцэрта стане сапраўды грандыёзным! Дзве гадзіны музыкі, светлавых эфектаў, якія падрыхтаваў калектыў, дазволяць адправіцца ў нязведанае музычнае падарожжа. Вы пачуеце выбранае – лепшыя хіты кампазітараў эпохі Адраджэння, сімфанічныя творы рускіх, савецкіх і замежных кампазітараў XIX-XX ст., якія ўвайшлі ў залаты фонд класічнай музыкі, а таксама новыя яркія рэлізы папулярнай класікі.
Тэл.: +375 152 626002, +375 152 620621

June 30th
Festive concert of the Honored Collective of the Republic of Belarus «Grodno Capella», dedicated to the 30th anniversary of the founding of the collective (Grodno, SIC «Grodno Regional Philharmonic»)
The scale of the upcoming concert will be truly grandiose. Two hours of music, lighting effects, which the collective has prepared, will allow you to go on an unknown musical journey. You will hear favorites ‒ the best hits of Renaissance composers, symphonic works by Russian, Soviet and foreign composers of the 19th – 20th centuries. included in the golden fund of classical music, as well as new bright releases of popular classics.
Tel: +375 152 626002, +375 152 62062120-22 мая
Фестиваль авторской песни и поэзии «Зелёный Гран-при» (туристско-оздоровительный комплекс «Пышки», г. Гродно)
На душевный праздник авторской песни и поэзии «Зелёный Гран-при» со всей Беларуси и других стран (Россия, Латвия, Эстония) съедутся как известные барды, так и начинающие исполнители. Любителей отдыха на природе ждут творческие мастерские, конкурсный концерт на сцене, большой гала-концерт, лирическая танцевальная программа и трогательные посиделки у костра. На праздник приглашаются «неисправимые» романтики, любители тёплого общения с друзьями, знающие толк в хорошей музыке и умеющие отдыхать душой.
Тел.: +375 152 626002, +375 152  682020, +375 152 682062

20-22 мая
Фестываль аўтарскай песні і паэзіі «Зялёны Гран-пры» (турысцка-аздараўленчы комплекс «Пышкi», г. Гродна)
На душэўнае свята аўтарскай песні і паэзіі «Зялёны Гран-пры» з усёй Беларусі і іншых краін (Расія, Латвія, Эстонія) з’едуцца як вядомыя барды, так і выканаўцы-пачаткоўцы. Аматараў адпачынку на прыродзе чакаюць творчыя майстэрні, конкурсны канцэрт на сцэне, вялікі гала-канцэрт, лірычная танцавальная праграма і кранальныя вячоркі ля вогнішча. На свята запрашаюцца “непапраўныя” рамантыкі, аматары цёплых зносін з сябрамі, якія ведаюць толк у добрай музыцы і ўмеюць адпачываць душой.
Тэл.: +375 152 626002, +375 152  682020, +375 152 682062

May 20th-22th
Festival of author’s song and poetry «Green Grand Prix» (tourist and health complex «Pyshki»)
Famous bards and novice singers from all over Belarus and other countries (Russia, Latvia, Estonia) will gather for the soulful holiday of the author’s song and poetry «Green Grand Prix». Nature lovers will find creative workshops, a contest concert on stage, a large gala concert, a lyrical dance program and touching gatherings around the fire. «Incorrigible» romantics, lovers of warm communication with friends, who know a lot about good music and who know how to relax with their souls, are invited to the holiday.
Tel.: +375 152 626002, +375 152  682020, +375 152 68206221 мая
Районный фестиваль детского творчества «ДЕтство. ТВОрчество. РАдость» (г. Щучин)
Ставший уже традиционным для щучинцев районный фестиваль детского творчества собирает каждый год под своим крылом талантливую молодежь Щучинского района, которая демонстрирует свои творческие способности в вокале, танцах, ведении программ, декоративно-прикладном искусстве. На каждом празднике загораются новые звёздочки! И это стоит увидеть!
Тел.: +375 1514 28033

21 мая
Раённы фестываль дзіцячай творчасці «ДЕтство. ТВОрчество. РАдость» (г. Шчучын)
Традыцыйны для шчучынцаў раённы фестываль збірае кожны год пад сваім крылом таленавітую моладзь Шчучынскага раёна, якая дэманструе свае творчыя здольнасці ў вакале, танцах, вядзенні праграм, дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. На кожным свяце запальваюцца новыя зорачкі! І гэта варта ўбачыць!
Тэл.: +375 1514 28033

May, 21 rd
Regional festival of children’s creativity “Сhildhood. Creation. Joy” (Shchuchin)
Having already become a tradition for Shchuchins, the district festival gathers every year under its wing the talented youth of Shchuchinsky district, which demonstrates their talents in vocals, dancing, conducting programs, arts and crafts. New stars light up at every holiday! And it’s worth seeing!
Tel.: +375 1514 28033


август
IV открытый фестиваль-конкурс инструментальной музыки «Музыкі ля замка Сапегаў» (аг. Гольшаны, Ошмянский район)
В рамках XI регионального фестиваля средневековой культуры «Гольшанский замок – 2022» в стенах отдела культуры и досуга аг. Гольшаны пройдет IV открытый фестиваль-конкурс инструментальной музыки «Музыкі ля замка Сапегаў». Традиционно гости 70 гостей из трех областей Республики Беларусь (Гродненской, Минской, Брестской), а также гости из Украины приедут в агрогородок Гольшаны, чтобы удивить профессиональное жюри и зрителей своими талантами. Фестиваль-конкурс обещает быть ярким, веселым и красочным: каждый участник получит море позитива и положительных эмоций.
Тел.: +375 29 6212930

жнівень
IV адкрыты фестываль-конкурс інструментальнай музыкі «Музыкі ля замка Сапегаў» (аг. Гальшаны, Ашмянскі раён)
У рамках XI рэгіянальнага фестывалю сярэднявечнай культуры «Гальшанскі замак – 2022»  у сценах аддзела культуры і вольнага часу аг. Гальшаны пройдзе IV адкрыты фестываль-конкурс інструментальнай музыкі «Музыкі ля замка Сапегаў». Каля 70 гасцей з трох абласцей Рэспублікі Беларусь (Гродзенскай, Мінскай, Брэсцкай), а таксама госці з Украіны прыедуць у аграгарадок Гальшаны, каб здзівіць прафесійнае журы і гледачоў сваімі талентамі. Фестываль-конкурс абяцае быць яркім, вясёлым і маляўнічым: кожны ўдзельнік атрымае мора пазітыву і станоўчых эмоцый.
Тэл.: +375 29 6212930

August
IV Open festival-competition of instrumental music «Music for the castle of Sapeg» (ag. Golshany, Oshmyansky district)
May 21 as part of the XI regional festival of medieval culture «Golshansky castle — 2022», within the walls of the department of culture and leisure of ag. Golshany will host the IV Open festival-competition of instrumental music «Music for the castle of Sapeg». About 70 guests from three regions of the Republic of Belarus: Grodno, Minsk, Brest, as well as guests from Ukraine will come to the Golshany agro-town to surprise the professional jury and the audience with their talents. The festival-contest promises to be bright, cheerful and colorful: each participant will receive a sea of ​​positive and positive emotions.
Тel.: +375 29 621293020-22 мая
«Фениксфаерфест» (г. Лида, ГУ «Лидский историко-художественный музей»)
«Феникс-фаер-фест» – это масштабные выступления театров огня и сольных артистов, всевозможный огненный реквизит, бризинг (искусство дышать огнем), зрелищные номера с живым огнем и световыми эффектами, неповторимая атмосфера средневекового замка и яркое финальное пиротехническое шоу!
Тел.: +375 154 606260

20-22 мая
«Фенікс-фаер-фэст» (г. Ліда, ДУ «Лідскі гісторыка-мастацкі музей»)
«Фенікс-фаер-фэст» – гэта маштабныя выступленні тэатраў агню і сольных артыстаў, разнастайны вогненны рэквізіт, брызінг (мастацтва дыхаць агнём), відовішчныя нумары з жывым агнём і светлавымі эфектамі, непаўторная атмасфера сярэднявечнага замка і яркае фінальнае піратэхнічнае шоу!
Тэл.: +375 154 606260

May 20-22
«PhenixFireShow» (Lida, SE «Lida Historical Art Museum»)
«Phenix Fire Show» is a great performance of theatres of fire and solo actors, various fire requisite, breathing (the art of breathing with fire), spectacular performances with live fire and light effects, unique atmosphere of a medieval castle and bright final pyrotechnical show!
Tel.: +375 154 60626028 мая
VII открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў» (аг. Поречье, Гродненский район)
VII открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў», который проходит раз в два года, превращает агрогородок Поречье не только в центр демонстрации профессионального мастерства оркестров, но и в большую праздничную площадку как для местных жителей, так и для его гостей.
Программа фестиваля-2022 обещает быть насыщенной и интересной. Первый фестивальный день «Соцветие мелодий зарубежных друзей» начнется с торжественного шествия оркестров по улицам аг. Поречье. Затем пройдут концертные выступления коллективов и дефиле, в ходе которых все присутствующие сполна смогут насладиться чарующими звуками духовой музыки и захватывающим шоу мажареток. Но на этом праздничный день не завершится. Вечером на стадионе состоится дискотека.
Второй фестивальный день «Фанфары духовых оркестров Гродненщины» обещает быть не менее насыщенным! На фестивале также будут работать: выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра, аттракционы и игровые площадки.
Тел.: +375 152 624220

28 мая
VII адкрыты фестываль духавой музыкі «Фанфары сяброў» (аг. Парэчча, Гродзенскі раён)
VII адкрыты фестываль духавой музыкі «Фанфары сяброў», які праходзіць раз у два гады, ператварае аграгарадок Парэчча не толькі ў цэнтр дэманстрацыі прафесійнага майстэрства аркестраў, але і ў вялікую святочную пляцоўку як для мясцовых жыхароў, так і для яго гасцей.
Праграма фестывалю абяцае быць насычанай і цікавай. Першы фестывальны дзень «Суквецце мелодый замежных сяброў» пачнецца з урачыстага шэсця аркестраў па вуліцах аг. Парэчча. Затым пройдуць канцэртныя выступленні калектываў і дэфіле, падчас якіх усе прысутныя спаўна змогуць атрымаць асалоду ад чароўных гукаў духавой музыкі і захапляльнага шоу мажарэтак. Але на гэтым святочны дзень не завершыцца. Увечары на стадыёне адбудзецца дыскатэка.
Другі фестывальны дзень «Фанфары духавых аркестраў Гродзеншчыны» абяцае быць не менш насычаным. На фестывалі таксама будуць працаваць: выстава-кірмаш вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці аддзела этнаграфіі, фальклору і рамёстваў Гродзенскага раённага культурна-інфармацыйнага цэнтра, атракцыёны і гульнёвыя пляцоўкі.
Тэл.: +375 152 624220

Mаy 28
VII open festival of spirit music «Fanfary of friends» (Grodno region, village Porechye)
The VII open festival of wind music “Fanfary of friends”, which takes place every two years and turns the agro-town Porechye not only into a center for demonstrating the professional skills of orchestras, but is also a real big holiday for both local residents and its guests.
The festival program promises to be rich and interesting. The first festival day “Inflorescence of melodies of foreign friends” will begin with a solemn procession of orchestras along the streets of ag. Porechye. Then there will be concert performances of groups and a fashion show, during which all those present will be able to fully enjoy the enchanting sounds of brass music and an exciting show of majarettes. But the holiday will not end on this. In the evening, a disco will take place at the stadium.
The second festival day «Fanfare of Grodno Region Brass Bands» promises to be no less eventful. The festival will include: an exhibition-fair of arts and crafts of the Department of Ethnography, Folklore and Crafts of the Grodno Regional Cultural and Information Center, children’s attractions, off-site trade.
Phone.: +375 152 62422022 мая
Районный фестиваль семейного творчества «Сваякі запрашаюць» (аг. Юбилейный, Волковысский район)
Народный семейный ансамбль «Сваякі» служит примером сохранения семейных ценностей и является достойным носителем народного творчества. Именно поэтому в агрогородке Юбилейный, где бытует этот ансамбль соберутся семьи со всего Волковысского района, чтобы поделиться семейным творчеством, обычаями, обрядами, духовной атмосферой своего дома. Дегустация домашних блюд объединит всех участников фестиваля в одну большую семью.
Тел.: +375 1512 68192

22 мая
Раённы фестываль сямейнай творчасці «Сваякі запрашаюць» (аг. Юбілейны, Ваўкавыскі раён)
Народны сямейны ансамбль «Сваякі» служыць прыкладам захавання сямейных каштоўнасцей і з’яўляецца годным носьбітам народнай творчасці. Менавіта таму ў аграгарадку Юбілейны збяруцца сем’і з усяго Ваўкавыскага раёна, каб падзяліцца сямейнай творчасцю, звычаямі, абрадамі, духоўнай атмасферай свайго дома. Дэгустацыя хатніх страў аб’яднае ўсіх удзельнікаў фестывалю ў адну вялікую сям’ю.
Тэл.: +375 1512 68192

Мay 22, 2022
Regional festival-contest of family art «Svayakі request!» (Volkovysk district, ag.Yubileiny)
The folk family ensemble «Svayaki» serves as an example of preserving family values and is a worthy bearer of folk art. That is why families from all over the Volkovysk district will gather in the agricultural town of Yubileyny to share family creativity, customs, rituals, and the spiritual atmosphere of their home. Tasting of homemade dishes  will unite all participants of the festival into one big family.
Tel.: +375 1512 6819216-22 мая
Международный пленэр «Гродна – дарог скрыжаванне» (филиал «Гродненский выставочный зал» ГУ «Гродненский городской центр культуры»)
Живописные окрестности Гродно вновь станут источником вдохновения для художников из разных стран, которые примут участие в международном пленэре «Гродна – дарог скрыжаванне». Во время пленэра для художников-участников запланированы экскурсии по Гродно и Гродненской области, посещение творческих мастерских.
Пленэр такого формата уже стал традиционным для нашего города, а увидеть созданные художниками картины смогут все желающие на выставке. Широкий диапазон представленных направлений экспонируемых произведений откроет для вас разнообразие взглядов творцов нашего города и зарубежных гостей. Вы сможете увидеть работы живописи, графики, скульптуры.
Образ Гродно в работах художников никого не оставит равнодушным!
Тел.: +375 152 626002, +375 152  682020

16-22 мая
Міжнародны пленэр «Гродна – дарог скрыжаванне» (філіял «Гродзенская выставачная зала» ДУ «Гродзенскi гарадскi цэнтр культуры»)
Маляўнічыя наваколлі Гродна зноў стануць крыніцай натхнення для мастакоў з розных краін, якія прымуць удзел у міжнародным пленэры «Гродна – дарог скрыжаванне». Падчас пленэру для мастакоў-удзельнікаў запланаваны экскурсіі па Гродне і Гродзенскай вобласці, наведванне творчых майстэрняў. Пленэр такога фармату ўжо стаў традыцыйным для нашага горада, а ўбачыць створаныя мастакамі карціны змогуць усе жадаючыя на выставе. Шырокі дыяпазон прадстаўленых напрамкаў экспануемых твораў адкрые для вас разнастайнасць поглядаў творцаў нашага горада і замежных гасцей. Вы зможаце ўбачыць работы жывапісу, графікі, скульптуры.
Вобраз Гродна ў працах мастакоў нікога не пакіне абыякавым!
Тэл.: + 375 152 626002, +375 152  682020

May 16-22
International Plein Air “Hrodna Darog Skryzhavanne” (“Grodno is intersection of roads”)
The picturesque surroundings of Grodno will become inspiration for artists from different countries who will take part in the international plein air “Hrodna Darog Skryzhavanne” (“Grodno is intersection of roads”). During the plein air, Grodno and Grodno region tours, visits to creative workshops of artists are planned for participating artists.
The plein air of this format has already become traditional for our city.  Everyone may have an opportunity see the paintings made by the artists. A wide range of presented styles and trends of the exhibited works will open for you a variety of views of the of our city’s artists and foreign guests. You will be able to see paintings, drawings, sculptures. The image of Grodno in the artists’ works will not leave you indifferent!
Tel.: + 375 152 626002, +375 152 68202027 мая
Отчетный концерт танцевального коллектива «NonStop» и студии танца «ЛейЛа» (г. Слоним)
Более 10 лет радуют слонимских зрителей воспитанники танцевального коллектива «NonStop» и студии танца «ЛейЛа». Незабываемое фееричное зрелище со жгучей ноткой Востока зрителям подарят в этот день участники коллектива в программе «Восточная феерия – 2022». Никого не оставит равнодушным выступление воспитанников студии! Артисты порадуют зрителей яркими костюмами и зажигательными танцами.
Тел.: +375 1562 51636

27 мая
Справаздачны канцэрт танцавальнага калектыву «NonStop» і студыі танца «ЛэйЛа» (г. Слонім)
Больш за 10 гадоў радуюць слонімскіх гледачоў выступленні студыі танца «ЛэйЛа». Незабыўнае феерычнае відовішча з ноткай Усходу глядачам падораць у гэты дзень удзельнікі калектыву ў праграме «Усходняя феерыя – 2022». Нікога не пакіне абыякавым выступленне ыхаванцаў студыі! Артысты парадуюць гледачоў яркімі касцюмамі і яскравымі танцамі.
Тэл.: +3751562 51636

27 May
Reporting concert of the dance group «NonStop» and the dance studio «LeyLa» (Slonim)
For more than 10 years, the pupils of the “NonStop” dance group and the Leila dance studio have been delighting the Slonim audience. An unforgettable enchanting spectacle with a touch of the East, the audience is presented on this day by the members of the collective in the program «Eastern Extravaganza-2022». The performances of the students of the studio will not leave anyone indifferent! The participants of the studio will delight the audience with bright costumes and bright dances!
Phone: +375 1562 5163621 мая
Фестиваль авторской песни «Новое поколение» (г.п. Зельва)
Г.п. Зельва приглашает всех поклонников хорошей музыки и «живого» исполнения посетить ежегодный областной фестиваль-конкурс авторской песни «Новое поколение». Талантливые авторы стихов и музыки  в возрасте от 18 до 35 лет представят публике своё творчество. Гостей праздника ждут проникновенные стихи, трогательные мелодии, блистательные концертные номера, а также море ярких впечатлений и положительных эмоций.
Тел.: +375 1564 71002; +375 1564 71139

21 мая
Фестываль аўтарскай песні «Новае пакаленне» (г.п. Зэльва)
Г.п. Зэльва запрашае ўсіх прыхільнікаў добрай музыкі і «жывога» выканання наведаць штогадовы абласны фестываль-конкурс аўтарскай песні «Новае пакаленне». Таленавітыя аўтары вершаў і кампазітары ва ўзросце ад 18 да 35 гадоў прадставяць публіцы сваю творчасць. Гасцей свята чакаюць пранікнёныя вершы, кранальныя мелодыі, бліскучыя канцэртныя нумары, а таксама мора яркіх уражанняў і станоўчых эмоцый.
Тэл.: +375 1564 71002; +375 1564 71139

May 21
Festival of author’s song «New generation» (Zelva)
Zelva invites all fans of good music and live performance to visit the annual regional festival-contest of the author’s song «New Generation».  Talented poetry writers and composers aged 18 to 35 will present their work to the public.  The festival guests are waiting for soulful verses, touching melodies, brilliant concert numbers, as well as a sea of vivid impressions and positive emotions.
Tel.: +375 1564 71002; +375 1564 7113928 мая
Открытый региональный фестиваль-карнавал ростовых кукол и игровых программ «Совершенный мир сказки» (г. Дятлово)
Такого вы еще не видели! Небывалое количество персонажей из пизвестных сказок, а также любимых мультяшек станут главными героями праздника. Гостей фестиваля ожидает торжественное шествие кукол в рост человека, костюмированное шоу, конкурсная и концертная программы, тематические игровые, спортивные и интерактивные площадки, занимательные игры, а также конкурсы, соревнования, рассчитанные на всех членов семьи, анимационные площадки, выступления детских коллективов, творческая лаборатория по изготовлению ростовых кукол и множество сюрпризов.
Тел.: +375 44 7989167

28 мая
Адкрыты рэгіянальны фестываль-карнавал роставых лялек і гульнёвых праграм «Совершенный мир сказки» (г. Дзятлава)
Персанажы з вядомых казак, а таксама любімыя мульцяшкі стануць галоўнымі героямі свята. Гасцей фестывалю чакае ўрачыстае шэсце лялек, косцюміраванае шоу, конкурсная і канцэртная праграмы, тэматычныя гульнёвыя, спартыўныя і інтэрактыўныя пляцоўкі, а таксама конкурсы, спаборніцтвы, разлічаныя на ўсіх членаў сям’і, анімацыйныя пляцоўкі, выступленні дзіцячых калектываў, творчая лабараторыя па вырабе роставых лялек і мноства сюрпрызаў.
Тэл.: +375 44 7989167

May 28
Оpen regional festival-carnival of life-size dolls and game programs «Тhe perfect world of fairy tales» (Dyatlovo)
Characters from famous fairy tales, as well as favorite cartoons will become the main characters of the holiday. Guests of the Festival will see a solemn procession of puppets, a costume show, competition and concert programs, thematic playgrounds, sports and interactive playgrounds, an entertainer of the game, as well as contests, competitions for all family members, animation playgrounds, performances by children’s groups, mascot making laboratory and many surprises.
Tel.: +375 44 798916728 мая
Праздник льна (аг. Дворец, Дятловский район)
Белорусский лен – старейшая сельскохозяйственная культура, которая одевала и согревала наших предков многие века. Поэтому прославлять людей, которые его выращивают и перерабатывают, уже стало доброй традицией. В агрогородке Дворец вы станете не только свидетелями чествования лучших работников ОАО «Дворецкий льнозавод», спортивной «Льняной эстафеты», но и сможете увидеть интерактивное театрализованное представление «Льняныя забаўлянкі», приобрести красивые и неповторимые сувениры из льна, сделать фотографию в креативной льняной фотозоне, попробовать различную сдобу с семенами льна, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению льняных кукол-оберегов.
Тел.: +375 1563 34012

28 мая
Свята лёну (аг. Дварэц, Дзятлаўскі раён)
Беларускі лён – найстарэйшая сельскагаспадарчая культура, якая апранала і грэла нашых продкаў многія стагоддзі. Таму праслаўляць людзей, якія яго вырошчваюць і перапрацоўваюць, ужо стала добрай традыцыяй. У аграгарадку Дварэц вы станеце не толькі сведкамі ўшанавання лепшых працаўнікоў ААТ «Дварэцкі льнозавод», спартыўнай «Ільняной эстафеты», але і зможаце ўбачыць інтэрактыўнае тэатралізаванае прадстаўленне «Льняныя забаўлянкі», набыць прыгожыя і непаўторныя сувеніры з ільну, зрабіць фатаграфію ў крэатыўнай ільняной фотазоне, пакаштаваць розную выпечку з насеннем ільну, паўдзельнічаць у майстар-класе па вырабе льняных лялек-абярэгаў.
Тэл.: +375 1563 34012

May 28
Flax Festival (agro-town Palace, Dyatlovsky district)
Belarusian flax is the oldest agricultural crop that clothed and warmed our ancestors for many centuries. Therefore, it has become a good tradition to glorify the people who grow and process it. In the agro-town Palace, you will not only witness the celebration of the best workers of JSC Dvoretsky Flax Plant, the sports «Linen Relay», but you will also be able to see the interactive theatrical performance «Linen amusements», buy beautiful and unique souvenirs from flax, take a photo in a creative linen photo zone, try different pastries with flax seeds, take part in a master class on making linen amulet dolls.
Tel: +375 1563 340125 июня
Открытый региональный праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Прямо по курсу – лето, а это значит, что Августовский канал готовится принимать на своих просторах долгожданных гостей. Неожиданные сюрпризы, креативные идеи, эмоции, впечатления и все то, что так любят друзья и гости Августовского канала, долго таилось в творческой мастерской организаторов, а теперь готово взорвать и превзойти все ваши ожидания. В 2022 году на шлюзе «Домбровка» будет еще ярче, веселее и эффектнее! И помните: приехав на Августовский канал однажды, вы станете его другом навсегда!
Тел.: +375 152 624908

5 чэрвеня
Адкрытае рэгіянальнае свята народнай творчасці «Аўгустоўскі канал запрашае сяброў» (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)
Прама па курсе – лета, а гэта значыць, што Аўгустоўскі канал рыхтуецца прымаць на сваіх абшарах доўгачаканых гасцей. Нечаканыя сюрпрызы, крэатыўныя ідэі, эмоцыі, уражанні і ўсё тое, што так любяць сябры і госці Аўгустоўскага канала, доўга таілася ў творчай майстэрні арганізатараў, а цяпер гатова ўзарваць і перасягнуць усе вашы чаканні. У 2022 годзе на шлюзе «Дамброўка» будзе яшчэ ярчэй і весялей! І памятайце: прыехаўшы на Аўгустоўскі канал аднойчы, вы станеце яго сябрам назаўсёды!
Тэл.: +375 152 624908

June 5
Нidden regianal holy people’s artists Аugustowski canal invites friends (Grodno district, Augustow Canal, Dambrook Gateway)
Summer is right on course, which means that the Augustow Canal is preparing to receive long-awaited guests on its open spaces. Unexpected surprises, creative ideas, emotions, impressions and everything that friends and guests of the Augustow Canal love so much lurked in the organizers’ creative workshop for a long time, and now it is ready to blow up and exceed all your expectations. In 2022, at the gateway “Dombrovka” will be even brighter, more fun and spectacular. And remember: нaving arrived at the Augustow Canal once, you will become his friend forever!
Phone: +375 152 62490828 мая
Шляхетский фест «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх» (аг. Жемыславль, Ивьевский район)
Жемыславльская земля славится своей красотой и знаменитым шляхетским родом Умястовских, более 140 лет назад создавшим свою дворцово-парковую резиденцию (прототип дворцово-паркового ансамбля в Варшаве). Прикоснуться к истории, поучаствовать в праздничном театрализованном шествии, прогуляться по старому Жемыславльскому парку приглашаются участники шляхетского феста «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх».
В программе фестиваля: литературно-театрализованная композиция, концертные программы коллективов любительского творчества, дефиле в шляпах, мастер-классы по танцам, традиционным видам ремесел, выставки-продажи народного творчества и сувенирной продукции.
Тел.: +375 1595 68720

28 мая
Шляхецкі фэст «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх» (аг. Жамыслаўль, Іўеўскі раён)
Жамыслаўская зямля славіцца сваёй прыгажосцю і знакамітым шляхецкім родам Умястоўскіх, які больш за 140 гадоў таму стварыў сваю палацава-паркавую рэзідэнцыю (прататып палацава-паркавага ансамбля ў Варшаве). Дакрануцца да гісторыі, паўдзельнічаць у святочным тэатралізаваным шэсці, прагуляцца па старым парку запрашаюць удзельнікі шляхецкага фэста «Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх».
У праграме фестывалю: літаратурна-тэатралізаваная кампазіцыя, канцэртныя праграмы калектываў аматарскай творчасці, дэфіле ў капелюшах, майстар-класы па танцах, традыцыйных відах рамёстваў, выстаўкі-продажы народнай творчасці і сувенірнай прадукцыі.
Тэл.: +375 1595 68720

May 28th
Shlyakhetsky fest «Zhamchuzhny Zorka-Palace-Palace Umyastoўskіkh» (Ivyevsky District, ag. Zhemyslavl)
The land of Węmysław is famous for its beauty and the famous noble family of the Umyastovskys, more 140 years ago created its palace and park residence (a prototype of a palace and park ensemble in Warsaw). To touch the history, to take part in the festive theatrical procession, participants of the gentry festival «Zhamchuzhnaya Zorka — Palaces of Umyastoskieh» are invited to walk along the old Zhemyslavlsky Park.
In the program of the festival: literary and theatrical composition, concert programs of groups of amateur creativity, defile in hats master classes in dances, traditional kinds of crafts, exhibitions and sales of folk art and souvenirs. For children there will be attractions and playgrounds.
Tel.: +375 1595 68720Mай
IX республиканский фестиваль-конкурс детского иcкусства «ЛьВёнок» (Лидский венок) (г. Лида)
Ежегодно гостеприимная лидская земля собирает юных музыкантов, вокалистов, хореографов, любителей театрального творчества со всех уголков Беларуси и стран-соседей на настоящий праздник песни, слова, музыки и танца. Ведь республиканский фестиваль-конкурс «ЛьВёнок» – это не только состязания в номинациях, это прежде всего общение, новые встречи, знакомства и, конечно же, масса ярких и положительных эмоций.
С каждым годом растёт количество участников, расширяется география конкурса, открываются новые номинации. Юные исполнители полны оптимизма, исполняют зажигательные танцы, искренне радуются жизни и вдохновляют своей радостью окружающих.
Тел.: +375 154 544797

Mай
IX рэспубліканскі фестываль-конкурс дзіцячага мастацтва «ЛьВёнок» (Лідскі вянок) (г. Лiда)
Штогод гасцінная лідская зямля збірае юных музыкантаў, вакалістаў, харэографаў, аматараў тэатральнай творчасці з усіх куткоў Беларусі і краін-суседзяў на сапраўднае свята песні, словы, музыкі і танца. Бо Рэспубліканскі фестываль-конкурс «ЛьВёнок» – гэта не толькі спаборніцтвы ў намінацыях, гэта перш за ўсё зносіны, новыя сустрэчы, знаёмствы і, вядома ж, маса яркіх і станоўчых эмоцый.
З кожным годам расце колькасць удзельнікаў, пашыраецца геаграфія конкурсу, адкрываюцца новыя намінацыі. Юныя выканаўцы поўныя аптымізму, выконваюць запальныя танцы, шчыра радуюцца жыццю і натхняюць сваёй радасцю ўсіх навокал.
Тэл.: + 375 154 544797

May
IX the republican festival contest of children’s art «The lion cub» (Lida wreath) (Lida)
Annually hospitable Lida land gathers young musicians, singers, choreographers, lovers of theatrical creativity from all over Belarus and neighboring countries for a real celebration of song, word, music and dance. After all, the Republican festival-contest «Lion cub» is not only a contest in the nominations, it is, first of all, communication, new meetings, acquaintances and, of course, a lot of bright and positive emotions.
Every year the number of participants increases, the geography of the contest expands and new nominations are opened. Young performers are full of optimism, perform incendiary dances, enjoy life sincerely and inspire others with their joy.
Tel.: +375 154 54479715 мая
Открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі» (аг. Залесье, Сморгонский район)
Агрогородок Залесье традиционно приглашает всех любителей театрального искусства на открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі»! Лучшие батлеечные коллективы из Минской, Гродненской, Витебской областей в очередной раз соберутся на Сморгонщине, чтобы подарить жителям и гостям агрогородка настоящий театральный праздник. Зрители увидят не только традиционные для белорусской батлейки постановки, но и современные оригинальные интерпретации. Единственное, что останется неизменным в большинстве показов, – социальная направленность произведений. В программе праздника – бесплатная экскурсия в музей-усадьбу М.К. Огинского.
Тел.: +375 1592 37314

15 мая
Адкрыты рэгіянальны фестываль батлеечных тэатраў «Чароўны свет батлейкі» (аг. Залессе, Смаргонскі раён)
Аграгарадок Залессе традыцыйна запрашае ўсіх аматараў тэатральнага мастацтва на адкрыты рэгіянальны фестываль батлеечных тэатраў «Чароўны свет батлейкі». Лепшыя батлеечныя калектывы з Мінскай, Гродзенскай, Віцебскай абласцей у чарговы раз збяруцца на Смаргоншчыне, каб падарыць жыхарам і гасцям аграгарадка сапраўднае тэатральнае свята. Гледачы ўбачаць не толькі традыцыйныя для беларускай батлейкі пастаноўкі, але і сучасныя арыгінальныя інтэрпрэтацыі. Адзінае, што застанецца нязменным у большасці паказаў – сацыяльная накіраванасць твораў. У праграме свята – бясплатная экскурсія ў музей-сядзібу М.К. Агінскага.
Тэл.: +375 1592 37314

May 15
Open Regional Festival of Batlei Theaters «Magic light Batleyki» (Smorgon district, ag. Zalesie)
A festival of puppet theaters «Characters of light batleiky» is held for fans of puppet theaters.  the puppet groups of the Minsk, Vitebsk and Grodno regions participate in the festival. Participants present to the audience a selection of the production for puppet theatre, and modern interpretations of biblical subjects. In addition to participating in the festival, guests have the opportunity not only to show their creative abilities, but also to get acquainted with Zalesse and its history. The program of the holiday – a free tour to the Museum-estate of M. K. Oginsky.
Tel.: +375 1592 37314Май
Акция «Ночь музеев» (музеи Гродненской области)
Акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев. В этом году для любителей насыщенного культурного отдыха готовится уникальная развлекательная программа: откроются новые выставки, будут проведены игры, интерактивные экскурсии, концерты в музейных двориках, представлены необычные кинопоказы и самые разные мастер-классы. Многие музеи по традиции будут открыты для посетителей до поздней ночи.
Тел.: +375 152 771911

Май
Акцыя «Ноч музеяў» (музеі Гродзенскай вобласці)
Акцыя «Ноч музеяў» прымеркавана да Міжнароднага дня музеяў. Сёлета для аматараў насычанага культурнага адпачынку рыхтуецца ўнікальная забаўляльная праграма: адкрыюцца новыя выстаўкі, будуць праведзены гульні, інтэрактыўныя экскурсіі, канцэрты ў музейных дворыках, прадстаўлены незвычайныя кінапаказы і самыя розныя майстар-класы. Многія музеі па традыцыі будуць адчынены для наведвальнікаў да позняй ночы.
Тэл.: +375 152 771911

May
Action «Night of Museums» (museums of the Grodno region)
The Night of Museums action is timed to coincide with the International Day of Museums. This year, a unique entertainment program is being prepared for lovers of rich cultural recreation: new exhibitions will open, games, interactive tours, concerts in museum courtyards, unusual film screenings and a variety of master classes will be presented. Many museums will traditionally be open to visitors until late at night.
Tel .: +375 152 77191121 мая
Областной фестиваль народной музыки «Зайграйце, музыкі!» (г. Лида, Лидский замок)
Всех любителей народной инструментальной музыки, народных песен и веселого настроения соберет областной фестиваль народной музыки «Зайграйце, музыкі!», который проходит раз в два года в Лиде.
В конкурсной программе принимут участие лучшие взрослые и детские оркестры народных инструментов, ансамбли народной музыки и песни, инструментальные ансамбли Гродненской области. Яркие сценические образы, колоритные костюмы, аутентичные белорусские мелодии и высокий уровень исполнительского мастерства: этот праздник обещает быть насыщенным и запоминающимся.
Тел.: +375 152 623782

21 мая
Абласны фестываль народнай музыкі «Зайграйце, музыкі!» (г. Ліда, Лідскі замак)
Усіх аматараў народнай інструментальнай музыкі, народных песень і вясёлага настрою збірае абласны фестываль народнай музыкі «Зайграйце, музыкі!», які праходзіць раз у два гады ў Лідзе.
У конкурснай праграме бяруць удзел лепшыя дарослыя і дзіцячыя аркестры народных інструментаў, ансамблі народнай музыкі і песні, інструментальныя ансамблі Гродзенскай вобласці. Яркія сцэнічныя вобразы, каларытныя касцюмы, аўтэнтычныя беларускія мелодыі і высокі ўзровень выканальніцкага майстэрства: гэтае свята абяцае быць насычаным і запамінальным.
Тэл.: +375 152 623782

May 21
Regional festival of folk music «Zaygrayce, music!» (Lida, Lida Castle)
All lovers of folk instrumental music, folk songs and a cheerful mood are gathered by the regional folk music festival «Zaygrayce, Muzyki!», Which takes place every two years in Lida.
The best adult and children’s orchestras of folk instruments, folk music and song ensembles, instrumental ensembles of the Grodno region take part in the competition program. Vivid stage images, colorful costumes, authentic Belarusian melodies and a high level of performing skills: this holiday promises to be eventful and memorable.
Tel .: +375 152 623782Май, декабрь
Информационно-краеведческий марафон «Через библиотеку к добру и свету»: Янка Купала и Якуб Колас (библиотеки Гродненской области)
Информационно-краеведческий марафон «Через библиотеку к добру и свету» посвящён 140-летию Янки Купалы и Якуба Коласа – юбиляров 2022 года. Приглашаем всех книголюбов отложить все свои дела в мае и декабре и посвятить себя чтению. Время, проведённое в библиотеках области вознаградит вас знаниями о жизни и творчестве знаменитых белорусских классиков, которые через всю жизнь пронесли высокие идеи гуманизма, добра и справедливости. Вас ждут книжные выставки, часы-портреты, встречи с интересными людьми и многое другое.
Тел.: +375 1597 66789

Май, снежань
Інфармацыйна-краязнаўчы марафон “Праз бібліятэку да дабра і святла”: Янка Купала і Якуб Колас (бібліятэкі Гродзенскай вобласці)
Інфармацыйна-краязнаўчы марафон “Праз бібліятэку да дабра і святла” прысвечаны 140-годдзю Янкі Купалы і Якуба Коласа – юбіляраў 2022 года. Запрашаем усіх кнігалюбаў адкласці ўсе свае справы ў маі і снежні і прысвяціць сябе чытанню. Час, праведзены ў бібліятэках вобласці ўзнагародзіць вас ведамі аб жыцці і творчасці знакамітых беларускіх класікаў, якія пранеслі праз усё жыццё высокія ідэі гуманізму, дабра і справядлівасці. Вас чакаюць кніжныя выстаўкі, гадзіны-партрэты, сустрэчы з цікавымі людзьмі і шмат іншага.
Тэл: +375 1597 66789

May, december
Information and local history tour «Through the library to goodness and light»: Yanka Kupala and Yakub Kolаs (libraries of the Grodno region)
The informational and local lore marathon «Through the library to goodness and light» is dedicated to the 140th anniversary of Yanka Kupala and Yakub Kolas — anniversaries of 2022. We invite all book lovers to postpone all their business in May and December and devote themselves to reading. The time spent in the region’s libraries will reward you with knowledge about the life and work of famous Belarusian classics who have carried the high ideas of humanism, kindness and justice throughout their lives. Book exhibitions, portrait watches, meetings with interesting people and much more await you.
Tel: +375 1597 66789