ИЮНЬ / JUNE


1 июня
Праздник детства (г. Гродно и Гродненская область)
В первый день лета для детворы по всей области будут организованы настоящие волшебные праздники, приуроченные к Международному дню защиты детей. Концерты детского творчества, развлечения, игры, конкурсы,  работа спортивных, игровых площадок – каждый найдёт себе развлечение по душе!
Тел.: +375 152 771911

1 чэрвеня
Свята дзяцінства (г. Гродна і Гродзенская вобласць)
У першы дзень лета для дзятвы па ўсёй вобласці будуць арганізаваны сапраўдныя казачныя святы, прымеркаваныя да Міжнароднага дня абароны дзяцей. Канцэрты дзіцячай творчасці, забавы, гульні, конкурсы, работа спартыўных і гульнёвых пляцовак – кожны знойдзе сабе забаву па густу!
Тэл.: +375 152 77191

1 June
District holiday of Childhood
The first day of summer for the kids will be organized a real holiday magic «Multicolored sky of childhood», dedicated to the International children’s day. The programs of the festivals: a concerts of children’s creativity, entertainment, games, competitions, sports and playgrounds and much more/
Tel.: +375 152 77191


1 июня
II открытый региональный художественный конкурс-пленэр «Котра Арт-фест» (Гродненский район, г. Скидель)
В одном из живописных парков (бывшая усадьба Антоновичей-Четвертинских) пройдет II открытый региональный художественный конкурс-пленэр «Котра Арт-фэст», в котором примут участие учащиеся художественных отделений детских школ искусств, юные начинающие художники и не только. Стать участником конкурса можно, подав заявку на электронный адрес ГУО «Скидельская детская школа искусств» (dmshskidel@gmail.com). Ждём всех поклонников живописи!
Тел.: +375 152 977916

1 чэрвеня
II адкрыты рэгіянальны мастацкі конкурс-пленэр «Котра Арт-фест» (Гродзенскі раён, г. Скідзель)
У адным з маляўнічых паркаў (былая сядзіба Антановічаў-Чацвярцінскіх) пройдзе II адкрыты рэгіянальны мастацкі конкурс-пленэр «Котра Арт-фест», у якім прымуць удзел навучэнцы мастацкіх аддзяленняў дзіцячых школ мастацтваў, юныя пачынаючыя мастакі і не толькі. Стаць удзельнікам конкурсу можна, падаўшы заяўку на электронны адрас ДУА «Скідзельская дзіцячая школа мастацтваў» (dmshskidel@gmail.com). Чакаем усіх прыхільнікаў жывапісу!
Тэл.: +375 152 977916

June 1
II open regional art competition-pleinair «Kotra Art-festival» (Grodno distict, Skidel)
The  II open regional art competition-pleinair «Kotra Art-festival» will be held in one of the picturesque parks (the former Antonovich-Chetvetinsky estate) on June 1, on the International Children’s Day in Skidel.  Participants  will be a students from art departments of children’s art schools, members of the fine arts circles of the Grodno region and not only. You can become a participant in the competition by submitting an application to the email address of the public institution of education «Skidel children’s art school» (dmshskidel@gmail.com).
Phone: +375 152 773221


1-2 июня
Открытый фестиваль-конкурс художественного творчества «Арт-территория» (г. Лида)
Фестиваль-конкурс художественного творчества «Арт-территория» проходит в стенах Лидского замка. К участию приглашаются учащиеся детских школ искусств, детских художественных школ, учреждений общего среднего образования, талантливые ребята с ограниченными физическими возможностями. Фестиваль-конкурс проводится в различных номинациях: «работа на пленэре»; «уличный портрет»; «рисунок на асфальте»; «выставка декоративно-прикладного творчества»; «дизайн с элементами аквагрима или бодиарта».
Тел.: +375 29 3253353

1-2 чэрвеня
Адкрыты фестываль-конкурс мастацкай творчасці «Арт-тэрыторыя» (г. Ліда)
Фестываль-конкурс мастацкай творчасці «Арт-тэрыторыя» праходзіць у сценах Лідскага замка. Да ўдзелу запрашаюцца навучэнцы дзіцячых школ мастацтваў, дзіцячых мастацкіх школ, устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, таленавітыя ўдзельнікаў з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Фестываль-конкурс праводзіцца ў розных намінацыях: «праца на пленэры»; «вулічны партрэт»; «малюнак на асфальце»; «выстаўка дэкаратыўна-прыкладнай творчасці»; «дызайн з элементамі аквагрыма або бодзіарта».
Тэл.: +375 29 3253353

1st – 2nd of June
Open Art Festival and Competition «Art territory» (Grodno region, Lida)
Open ArtFfestival and Competition «Art territory» takes place on the territory of Lidsky Castle. Students of art schools, secondary schools, talented physically challenged children are invited to participate in it. The competition has different nominations: plein-air; street portrait; chalk-drawing on the pavement; decorative-applied work; design with elements of face-painting and body-art.
Phone: +375 29 3253353


4 июня
Культурные мероприятия, посвященные памяти Э. Ожешко (ул. Ожешко, 17).
Совершить путешествие во времени и перенестись в эпоху ХІХ века позволит Летний бал у Элизы Ожешко, который традиционно будет проходить в Швейцарской долине. Гродненцев и гостей города ждут старинные танцы (полонез, вальс, кадриль, полька и др.), бальные развлечения, литературная гостиная, музыкальный и игровой салоны, театрализованные представления, фотозоны.
Международные Ожешковские чтения объединят научных сотрудников и краеведов Беларуси и зарубежных стран и будут посвящены 180-летию со дня рождения всемирно известной писательницы Э.Ожешко.
Жители Республики Беларусь и зарубежные гости посетят мемориальную комнату, познакомятся с экспонатами, которые отражают жизнь и творчество нашей знаменитой землячки.

4 чэрвеня
Культурныя мерапрыемствы, прысвечаныя памяці Э.Ажэшкі (вул. Ажэшкі, 17).
Здзейсніць падарожжа ў часе і перанесціся ў эпоху ХІХ стагоддзя дазволіць Летні баль ў Элізы Ажэшкі, які традыцыйна пройдзе ў Швейцарскай даліне. Гарадзенцаў і гасцей горада чакаюць старадаўнія танцы (паланэз, вальс, кадрыля, полька і г. д.), бальныя забавы, літаратурная гасцёўня, музычны і гульнявы салоны, тэатралізаваныя прадстаўленні, фотазоны.
Міжнародныя Ажэшкаўскія чытанні аб’яднаюць навукоўцаў і краязнаўцаў Беларусі і замежжа і будуць прысвечаны 180-годдзю з дня нараджэння сусветна вядомай пісьменніцы Э.Ажэшкі..
Жыхары Рэспублікі Беларусь і замежныя госці змогуць наведаць мемарыяльны пакой, пазнаёміцца з экспанатамі, якія адлюстроўваюць жыццё і творчасць нашай слыннай зямлячкі.

4
June
Cultural events dedicated to the memory of E. Orzeszkowa (Orzeszkowa str., 17).
The Summer Ball at Eliza Orzeszkowa, which will traditionally be held in the Swiss Valley, will allow you to travel back in time and to the 19th century. Old dances (polonaise, waltz, quadrille, polka, etc.), ballroom entertainment, literary lounge, music and game salons, theatrical performances, photo zones await Grodno residents and guests of the city.
International Orzeszkowa Readings will unite researchers and local historians of Belarus and foreign countries and will be dedicated to the 180th anniversary of the birth of the world famous writer E. Orzeszkowa.
Residents of the Republic of Belarus and foreign guests will visit the memorial room, get acquainted with the exhibits that reflect the life and work of our famous countrywoman.


5 июня
Фестиваль танца «PROдвижение» (г. Слоним)
В пятый день первого месяца лета город Слоним захлестнёт танцевальная волна!         Лучшие хореографические коллективы города представят зрителям яркие, креативные программы в различных стилях и направлениях!
НО главное – это бесконечные танцевальные флеш-мобы, это – возможность каждому гостю и жителю города в любой момент почувствовать себя настоящим танцором. Движение – это жизнь, – вот девиз праздника! Живите всместе с нами, двигайтесь вместе с нами! Начнём лето в ритме танца вместе!
Тел.:  +375 1562 61864

5 чэрвеня
Фестываль танца «PROдвижение» (г. Слонім)
У пяты дзень першага месяца лета горад Слонім ахіне танцавальная хваля! Лепшыя харэаграфічныя калектывы горада прадставяць гледачам яркія, крэатыўныя праграмы ў розных стылях і накірунках! Пачнем лета ў рытме танца разам!
Тэл.:  +375 1562 61864

June 5
Festival of dance «PRODVIZHENIE» (Slonim)
On the fifth day of the first month of summer, the city of Slonim will be overwhelmed by a dance wave! The best dance groups of the city will present to the audience bright, creative programs in various styles and directions! Let’s start the summer in the rhythm of dance together!!!
Phone: +375 1562 61864


6 июня
Праздник фольклора «Па сцежках спадчыны» (Мостовский район, аг. Большие Озёрки)
Всех желающих приглашаем на праздник фольклора «Па сцежках спадчыны». Главный акцент праздника – местный танцевальный стиль «Котчынская кадрыля», который включён в Государственный список  историко-культурных ценностей Республики Беларусь как образец нематериальной культуры. Гостей ждут выступления коллективов любительского творчества, выставка народного творчества, песни, танцы, игры и многое другое.  Все желающие могут принять участие в мастер-классе по изучению танцев «Котчинская кадриль», «Падеспань», «Краковяк» и др.
Тел.: +375 1515 63122

6 чэрвеня
Свята фальклору «Па сцежках спадчыны» (Мастоўскі раён, аг. Вялікія Азёркі)
Усіх жадаючых запрашаем на свята фальклору «Па сцежках спадчыны». Галоўны акцэнт свята – мясцовы танцавальны стыль «Котчынская кадрыля», які ўключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь як узор нематэрыяльнай культуры. Гасцей чакаюць выступленні калектываў аматарскай творчасці, выстава народнай творчасці, песні, танцы, гульні і шмат іншага. Усе жадаючыя могуць прыняць удзел у майстар-класе па вывучэнні танцаў «Котчынская кадрыля», «Падэспань», «Кракавяк».
Тэл.: +375 1515 63122

6 June
Folklore Festival «On the Paths of Heritage» (Mosty district, agro-town Bolshie Oziorki)
We invite everyone to the folklore festival «On the Paths of Heritage». The main accent of the holiday is the local dance style «Kotchino Quadrille», which is included in the State List of Historical and Cultural Values of the Republic of Belarus as an example of intangible culture. Guests will enjoy performances by amateur art groups, an exhibition of folk art, songs, dances, games and many more. Everyone can take part in a master class on the study of dances «Kotchino Quadrille», «Pas d’Espagne», «Cracovienne».
Tel.: +375 1515 63122


12 июня
Фестиваль рукодельниц «Утульны дом» (Свислочский район, аг. Гринки)
Приглашаем всех гостей узнать множество секретов красоты, собрать в копилку хитрости профессиональных рукодельниц и пустить новые знания в ход на мастер-классах! Создайте уникальный авторский сувенир для близкого человека. Ведь лучший подарок – тот, что сделан своими руками, с любовью и теплом.
Гостей фестиваля ждет зажигательная фольклорная программа коллективов любительского творчества Свислоччины! Артисты порадуют вас весёлыми номерами  и хорошим настроением!
Тел: +375 1513 22740

12 чэрвеня
Фестываль рукадзельніц «Утульны дом» (Свіслацкі раён, аг. Грынкі)
Запрашаем усіх гасцей даведацца мноства сакрэтаў прыгажосці, сабраць у скарбонку хітрасці прафесійных рукадзельніц і пусціць новыя веды ў ход на майстар-класах! Стварыце ўнікальны аўтарскі сувенір для блізкага чалавека. Бо лепшы падарунак – той, што зроблены сваімі рукамі, з любоўю і цяплом.
Гасцей фестывалю чакае запальная канцэртная праграма калектываў аматарскай творчасці Свіслаччыны! Артысты парадуюць вас вясёлымі нумарамі і добрым настроем!
Тэл: + 375 1513 22740

June 12
Festival of needlewomen «Utulny Dom» (Svisloch district AG. Grinka)
We invite all guests to learn a lot of beauty secrets, collect tricks of professional needlewomen in a piggy Bank and use new knowledge at master classes! Create a unique author’s souvenir for a loved one. After all, the best gift is the one made with your own hands, with love and warmth. Festival guests waiting for an exciting concert program with performance of Amateur creativity of Swislocki! Artists will delight you with fun numbers and a good mood!
Tel.: +375 1513 22740


12 июня
Праздник-конкурс косцов «Ліпнішкаўскія сенакосы»  (Ивьевский район, аг. Липнишки)
Только в Липнишках можно завоевать почётный титул «Косец-2021», освоить уникальные навыки наших дедов и прадедов, а также весело и интересно провести свободное время на свежем воздухе. Во время праздника состоятся концерты коллективов любительского творчества, конкурс-дефиле «Доўгая каса – дзявочая краса» и сюжетно-игровая программа «Вясковыя забавы». Самые умелые смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы Травницы, плетению венков и традиционным видам ремесел. Для гостей будут работать выставки народного творчества, сувенирной продукции, аттракционы, фейс-арт.
Тел.: +375  1595  66490

12 чэрвеня
Свята-конкурс касцоў «Ліпнішкаўскія сенакосы»  (Іўеўскі раён, аг. Ліпнішкі)
Толькі ў Ліпнішках можна заваяваць ганаровы тытул «Касец-2021», засвоіць унікальныя навыкі нашых дзядоў і прадзедаў, а таксама весела і цікава правесці вольны час на свежым паветры. Падчас свята адбудуцца канцэрты калектываў аматарскай творчасці, конкурс-дэфіле «Доўгая каса – дзявочая краса» і сюжэтна-гульнёвая праграма «Вясковыя забавы». Самыя ўмелыя змогуць прыняць удзел у майстар-класе па вырабе лялькі Траўніцы, пляценні вянкоў і традыцыйных відах рамёстваў. Для гасцей будуць працаваць выстаўкі народнай творчасці, сувенірнай прадукцыі, атракцыёны, фэйс-арт.
Тэл.: +375  1595  66490

June 12th
Festival – contest of  kostsov «Lіpnіshkaskіya senakosa» (Ivyevsky district, ag. Lipnishki)
In the program of the holiday: contest for manual mowing «Kosets-2021», which allows you to remember the skills of grandfathers and great-grandfathers, fun and interesting to spend your free time.During the festival, there will be concerts of groups of amateur creativity, a competition-defile «The long braid is a girlish beauty» and the plot-game program » Rustic pleasures». The most skillful will be able to take part in a master class on the making of the Travnitsa doll, weaving wreaths and traditional kinds of crafts. For the guests will work exhibitions of folk art, souvenirs, attractions, face art.
Tel.: +375 1595 66490, department of cultural and educational work ag. Lipnies


12 июня
Праздник «Каменскія цуды» (Щучинский район, аг. Каменка)
Этот праздник для тех, кто владеет и увлекается искусством изготовления скульптуры из камня. Гостей ждут увлекательные экскурсии по памятникам архитектуры, выставка изделий из камня, выставка-продажа работ декоративно-прикладного искусства, мастер-класс по изготовлению поделок из камня.

Тел.: + 375 1514 34610
12 чэрвеня
Свята «Каменскія цуды» (Шчучынскі раён, аг. Каменка)
Гэта свята для тых, хто валодае і захапляецца вырабам скульптуры з каменя. Гасцей чакаюць захапляльныя экскурсіі па помніках архітэктуры, выстаўка вырабаў з каменя, выстава-продаж работ дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, майстар-клас па вырабе рэчаў з каменя.
Тэл.: + 375 1514 34610

12 June
Holiday «Kamenskіya Tsudy» (Schuchin district, ag. Kamenka)
This holiday is for all those who own and are fond of such art as the manufacture of stone sculptures. For all guests of the holiday, an excursion to architectural monuments located on the territory of the village council, an exhibition of fakes made of stone, an exhibition — sale of fakes of decorative and applied art, a master class on making fakes from stone will be organized.
Tel.: + 375 1514 34610


12 июня
Праздник ремёсел «Ремесло как образ жизни» (аг. Деречин, Зельвенский район)
Поклонникам традиционных народных ремёсел в начале лета стоит посетить масштабный брендовый праздник аг. Деречин «Ремесло как образ жизни». Только в этот день центр агрогородка превратится в большую выставку оригинальных изделий, выполненных из лозы, дерева, глины, металла, бумаги и пр. Каждый желающий сможет поработать за гончарным кругом или ткацким станком, вышить красивую салфетку или смастерить соломенный сувенир. Гостей мероприятия «Ремесло как образ жизни» ждут увлекательные тематические мастер-классы, юмориcтические театрализованные представления и разноплановая концертная программа с участием коллективов любительского творчества.
Тел.: +375 1564 71002; 24531

12 чэрвеня
Свята рамёстваў «Рамяство як лад жыцця» (аг. Дзярэчын, Зэльвенскі раён)
Прыхільнікам традыцыйных народных рамёстваў напачатку лета варта наведаць маштабнае свята народнай творчасці «Рамяство як лад жыцця» ў аг. Дзярэчын. Толькі ў гэты дзень цэнтр аграгарадка ператворыцца ў вялікую выстаўку арыгінальных вырабаў, выкананых з лазы, дрэва, гліны, металу, паперы і інш. Кожны жадаючы зможа папрацаваць за ганчарным колам ці ткацкім станком, вышыць прыгожую сурвэтку ці змайстраваць саламяны сувенір. Гасцей мерапрыемства чакаюць займальныя тэматычныя майстар-класы, гумарыстычныя тэатралізаваныя дзеі і разнапланавая канцэртная праграма з удзелам калектываў аматарскай творчасці.
Тэл.: +375 1564 71002; 24531

June 12
HOLIDAY CRAFTS «CRAFTS AS A LIFESTYLE» (Derechin, Zelva district)
Fans of traditional folk crafts at the beginning of summer should visit the large-scale holiday «Crafts as a lifestyle» in  Derechin.  On this day, the center of the agro-town will turn into a large exhibition of man-made beauties made of vines, wood, clay, metal, paper, etc. Everyone will be able to work behind a potter’s wheel or loom, embroider a beautiful napkin or make a straw souvenir.  The event «Craft as a Lifestyle» awaits fascinating thematic master classes, humorous theatrical performances and a diverse concert program with the participation of amateur groups.
Contact information: +375 1564 71002; 24531


12 июня
Акция ко Всемирному дню вязания на публике «Все в мире связаны» (г. Гродно, Центр ремесел «Наследие»)
Начиная с 2005 года, в мире отмечается необычный праздник – Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day).
Проходит он необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются вместе и предаются своему любимому занятию.
Гостей яркого события ждут интересные встречи с известными мастерами Гродненщины. Каждый желающий сможет посетить уникальные мастер-классы по различным видам ремёсел (флористика, ткачество, кузнечество, обережная кукла, соломоплетение, вышивка, лозоплетение, керамика и др.) и концерт с участием лучших коллективов ГУ «Гродненский городской центр культуры». Творческий праздник обещает быть красочным и запоминающимся!
Тел.: +375 152 720694, +375 152 682020, +375 152 68 3820

12 чэрвеня
Акцыя да Сусветнага дня вязання на публіцы «Усе ў свеце звязаныя» (г. Гродна, Цэнтр рамёстваў «Спадчына»)
Пачынаючы з 2005 года, у свеце адзначаецца незвычайнае святаСусветны дзень вязання на публіцы (World Wide Knitin Public Day). Праходзіць яно незвычайна, але цалкам у адпаведнасці са сваёй назвай: усе, хто любіць вязаць спіцамі або кручком, збіраюцца разам і аддаюцца свайму любімаму занятку.
Гасцей яркай падзеі чакаюць цікавыя сустрэчы з вядомымі майстрамі Гродзеншчыны. Кожны жадаючы зможа наведаць унікальныя майстар-класы па розных відах рамёстваў (фларыстыка, ткацтва, кавальства, абярэжная лялька, саломапляценне, вышыўка, лазапляценне, кераміка і інш.) і канцэрт з удзелам лепшых калектываў ДУ «Гродзенскі гарадскі цэнтр культуры». Творчае свята абяцае быць яскравым і запамінальным.
Тэл.: +375 152 720694, +375 152 682020, +375 152 68 3820

June 12th
World Wide Knit in Public Day action «We are all related» (Grodno, Crafts Center «Heritage»)
Since 2005, an unusual holiday World Wide Knit in Public Day has been held in the world. All amateurs of crochet hooks, knitting needles get together for a collective activity to practice their hobby.
Besides, there are exhibitions of knitwear, fashion shows, practice courses for those, who are willing to master this craft.
The programme also includes practice courses in such handicrafts as floristry, weaving, blacksmithing & forging, a talisman doll making, straw weaving, embroidery & ceramics. The best music bands of «Grodno City Culture Center» will participate in the concert to make the holiday unforgettably remarkable.
Contact information: +375 152 720694, +375 152 682020, +375 152 68 3820


13 июня
Праздник «Одельский фест» (Гродненский район, аг. Одельск)
Традиционно в агрогородке Одельск  13 июня проходит праздник «Адэльскі фэст», приуроченный ко Дню святого Антония. Начнется он в полдень со Святой литургии в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии.  Далее праздник соберет одельчан от мала до велика на стадионе, где все присутствующие смогут близко познакомиться с региональными традициями этого местечка, большинство которых, занесено в государственный список нематериального культурного наследия: уникальная одельская кухня, неповторимые музыкальные инструменты народного мастера Марьяна Скромблевича и многое другое. Ближе к вечеру праздничное гулянье на стадионе превратится в большую развлекательную площадку с танцевально-развлекательной программой.
Тел.: +375 152 773221, +375 152 913838

13 чэрвеня
Свята «Адэльскі фэст» (Гродзенскі раён, аг. Адэльск)
Традыцыйна ў аграгарадку Адэльск 13 чэрвеня праходзіць свята «Адэльскі фэст», прымеркаванае да Дня святога Антонія. Пачнецца яно апоўдні са Святой літургіі ў касцёле Ушэсця Найсвяцейшай Панны Марыі. Далей свята збярэ адэльчан ад малога да вялікага на школьным стадыёне, дзе ўсе прысутныя змогуць блізка пазнаёміцца з рэгіянальнымі традыцыямі гэтага мястэчка, большасць якіх, занесена ў дзяржаўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны: унікальная Адэльска кухня, непаўторныя музычныя інструменты народнага майстра Мар’яна Скрамблевіча і многае іншае. Бліжэй да вечара святочнае гулянне на стадыёне ператворыцца ў вялікую забаўляльную пляцоўку з танцавальна-забаўляльнай праграмай.
Тэл .: +375 152 773221, +375 152 913838

June 13
Holiday «Odelsky fest» (Grodno district, ag.Odelsk)
The  holiday «Odelsky fest» is held traditionally in the ag.Odelsk on June 13.  It dedicated to St. Anthony’s Day. It will begin at noon with the Holy Liturgy in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Further, the holiday will gather the villagers from small to large in the school stadium. The festive event will open with concert programs and congratulations to members of amateur groups of club institutions of the Grodno district, as well as visiting guests. The festivities will turn into a large dance floor with a dance and entertainment program towards evening at the stadium.
Phone: +375 152 773221, +375 152 91383813 июня
Праздник клубники (аг. Бородичи, Зельвенский район)
Слова «клубника» и «Бородичи» вот уже более четверти века существуют как слова-синонимы: здесь ее выращивает практически каждый. Жителей и гостей агрогородка в этот день ждут весёлые приключения в «Клубничном царстве». Королева Клубника встретит гостей песнями, угостит напитками и клубникой разных видов и сортов,  свежей выпечкой с нежнейшей клубничной начинкой, которые покорят всех сладкоежек. Все желающие смогут поучаствовать в играх, конкурсах, викторинах, смастерить  сувенир на ягодную тему, поучаствовать в конкурсе рисунков. На празднике опытные хозяйки проведут мастер-классы по приготовлению клубничного фондю и варенья. А «клубничный» маникюр покорит всех модниц праздника.
Тел.: +375 1564 71002

13 чэрвеня
Свята клубніц (аг. Бародзічы, Зэльвенскі раён)
Словы «клубніцы» і «Бародзічы» вось ужо больш за чвэрць стагоддзя існуюць як словы-сінонімы: тут яе вырошчвае практычна кожны. Жыхароў і гасцей аграгарадка ў гэты дзень чакаюць вясёлыя прыгоды ў «клубнічным царстве». Каралева Клубніца сустрэне гасцей песнямі, пачастуе напоямі і клубніцамі розных відаў і гатункаў, свежай выпечкай з найсмачнейшай начынкай, якая спадабаецца ўсім ласунам. Усе жадаючыя змогуць паўдзельнічаць у гульнях, конкурсах, віктарынах, змайстраваць сувенір на ягадную тэму, паўдзельнічаць у конкурсе малюнкаў. На свяце дасведчаныя гаспадыні правядуць майстар-класы па прыгатаванні клубнічнага фандзю і варэння. А «клубнічны» манікюр заваюе ўсіх модніц свята.
Тэл.: +375 1564 71002

June 13
STRAWBERRY FESTIVAL (Borodichi, Zelva district)
For more than a quarter of a century, the words «strawberry» and «Borodichi» have existed as synonymous words: almost everyone grows it here.  Residents and guests of the agro-town on this day will have fun adventures in the Strawberry Kingdom.  The Queen-Strawberry will welcome guests with songs, treat with drinks and strawberries of various types and grades, fresh pastries with the most delicate strawberry filling, which will conquer all the sweeteners.  Everyone will be able to participate in games, contests, quizzes, make a souvenir on a berry theme, participate in a drawing competition.  At the festival, experienced housewives will conduct master classes on cooking strawberry fondue and jam.  A «strawberry» manicure will conquer all fashionistas of the holiday.
Contact information: +375 1564 71002


13 июня
Фольклорный праздник «Каціўся вянок» (аг. Трокели, Вороновский район)
Традиционные свадебные обряды белорусов имеют магическое значение и служат гарантией духовной защиты будущей семьи. Фольклорный праздник «Каціўся вянок» посвящён особому «солнечному» символу свадьбы – венку. Участников ждёт восстановление уникального обряда и самая лучшая музыка.  Гостям предстоит выбрать самый лучший венок и самую лучшую фольклорную песню. Не пропустите! Заряд хорошего настроения гарантирован!
Тел.: + 375 159 478346

13 чэрвеня
Фальклорнае свята «Каціўся вянок» (аг. Тракелі, Воранаўскі раён)
Традыцыйныя вясельныя абрады беларусаў маюць магічнае значэнне і служаць гарантыяй духоўнай абароны будучай сям’і. Фальклорнае свята «Каціўся вянок» прысвечана асабліваму «сонечнаму» знаку вяселля – вянку. Удзельнікаў чакае інсцэніроўка ўнікальнага абраду і самая лепшая музыка. Гасцям трэба будзе выбраць самы лепшы вянок і самую лепшую фальклорную песню. Не прапусціце! Зарад добрага настрою гарантаваны!
Тэл.: + 375 159 478346

June 13th
Folklore festival «Katsіsya vyanok» (ag. Trokeli)
The traditional wedding ceremonies of Belarusians are magical and serve as a guarantee of spiritual protection for the future family. The folk festival “Katsіsya Vyanyok” is dedicated to a special “sunny” wedding symbol – a wreath. Participants are expected to stage a unique ceremony and the best music. Guests have to choose the best wreath and the best folk song. Do not miss! A charge of good mood is guaranteed!
Tel.: + 375 159 478346


19 июня
Конкурс ручной косьбы «Звініць каса – жыве вёска!» (Лидский район, аг.Гончары)
Для гостей и жителей агрогородка Гончары в июне пройдет конкурс на лучшее владение мастерством косьбы. Конкурс соберет тех, кто чтит и понимает значение ручной косьбы как древнейшего белорусского ремесла, а агрогородок Гончары традиционно станет главным местом встречи профессиональных косцов и любителей. Здесь собираются те, кто с косой практически не расстается даже сегодня – в век автоматических газонокосилок. На протяжении праздника косцы посоревнуются и поделятся опытом, участники и гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах по  клепанию косы, сборке и разборке косы, плетению травяных кукол-оберегов «покосниц». Всех желающих угостят вкусным чаем из душистых трав!
Тел.: +375 154 646340

19 чэрвеня
Конкурс ручной касьбы «Звініць каса – жыве вёска!» (Лідскі раён, аг. Ганчары)
Для гасцей і жыхароў аграгарадка Ганчары ў чэрвені пройдзе конкурс на лепшае валоданне майстэрствам касьбы. Конкурс арганізаваны з мэтай захавання ручной касьбы як старажытнага беларускага рамяства, а аграгарадок Ганчары стаў галоўным месцам сустрэчы прафесійных касцоў і аматараў. Тут збіраюцца тыя, хто з касой практычна не растаецца нават сёння – у час аўтаматычных газонакасілак. На працягу свята касцы паспаборнічаюць і падзеляцца вопытам, удзельнікі і госці змогуць паўдзельнічаць у розных майстар-класах па кляпанні касы, зборцы і разборцы касы, пляценні травяных лялек-абярэгаў «пакосніц». Усіх жадаючых пачастуюць смачным чаем з духмяных траў!
Тэл.: +375 154 646340

June 19
Hand-mowing competition «Тhe scythe rings — the village lives» (Lida district, ag. Gonchary)
For guests and residents of the agro-town Gonchary in June, there will be a competition for the best mowing skills. The competition was organized with the aim of preserving hand-made mowing as the oldest Belarusian craft, and the agricultural town of Gonchary became the main meeting place for professional mowers and amateurs. Here gather those who practically won’t melt with a scythe even today — in the age of automatic lawn mowers. During the holiday mowers will compete and share their experience, participants and guests will be able to take part in various master classes on riveting a braid, assembling and disassembling a braid, weaving herbal dolls-amulets «mowers». Everyone will be treated to delicious herbal tea!
Tel.: +375 154 646340


19 июня
Праздник фольклора «Перезвон талантов» (аг. Каролин, Зельвенский район)
Праздник фольклора «Перезвон талантов» соберет всех любителей народного творчества в аг. Каролин. Он проводится с целью возрождения и сохранения местного фольклора, народного творчества, приобщения младшего поколения к традициям белорусского народа. Но главное – что этим духом – духом старины и исконных белорусских традиций пропитано не только творчество участников праздника, но сам воздух уникального местечка.
Песни, танцы, народные легенды и былины помогут окунуться зрителям в атмосферу праздничного настроения. Гостей ждут разнообразные этно-игры, конкурсы, концертная программа, увлекательные мастер-классы, и, конечно, возможность приобрести сувениры на выставке-продаже изделий  мастеров народного творчества.
Тел.: +375 1564 71002; 24531

19 чэрвеня
Свята фальклору «Перазвон талентаў» (аг. Каралін, Зэльвенскі раён)
Свята фальклору «Перазвон талентаў» збярэ ўсіх аматараў народнай творчасці ў аг. Каралін. Праводзіцца свята з мэтай адраджэння і захавання мясцовага фальклору, народнай творчасці, далучэння малодшага пакалення да традыцый беларускага народа.
Песні, танцы, народныя легенды і быліны дапамогуць акунуцца гледачам у атмасферу святочнага настрою. Гасцей чакаюць разнастайныя гульні, конкурсы, канцэртная праграма, займальныя майстар-класы, магчымасць набыць сувеніры на выстаўцы-продажы вырабаў майстроў народнай творчасці.
Тэл.: +375 1564 71002; 24531

June 19
HOLIDAY OF FOLKLORE «CHIME OF TALENTS» (Carolyn, Zelva district)
The festival of folklore «Chime of Talents» will bring together all lovers of folk art in Carolyn.  It is held with the aim of reviving and preserving local folklore, folk art,  introducing the younger generation to the traditions of the Belarusian people.
Songs, dances, folk legends and epics will help the audience plunge into the atmosphere of a festive mood.  A variety of games, contests, a concert program, fascinating master classes, the opportunity to buy souvenirs at an exhibition and sale of products of craftsmen are waiting for guests.
Contact information: +375156471002; 24531


19 июня
Детский творческий форум «Летний калейдоскоп талантов, или Веселые каникулы» (г. Новогрудок, городской парк)
Детский творческий форум «Летний калейдоскоп талантов, или Весёлые каникулы» – это интерактивное дискуссионное пространство, где все участники могут задавать вопросы, делиться мнениями, советами и опытом. Вместе с вами мы будем открывать новые виды творчества, изучать белорусские традиции, организовывать выставки. Все участники творческих коллективов района смогут стать участниками фотоконкурса «Моя Родина, Моя Любовь!».  Главным событием форума станет конкурс вокалистов и чтецов.
Модераторы и администраторы форума обещают никого не БАНить и всем сообщают пароль нашего форума: «Сreation»! В топе только актуальные  темы «Творчество в душе каждого из нас», «Лето – время открытий!», «Наши способности – наши достижения!». У нас на форуме никакого флуда, только творество! Весь полученный опыт разрешается цитировать!
Тел.: +375 1597 60250, +375 1597 60200

19 чэрвеня
Дзіцячы творчы форум «Летні калейдаскоп талентаў, або Вясёлыя канікулы», конкурс дзіцячай эстраднай творчасці «Навагрудскія зорачкі» (г. Навагрудак, гарадскі парк)
Дзіцячы творчы форум «Летні калейдаскоп талентаў, або Вясёлыя канікулы» – гэта інтэрактыўная дыскусійная прастора, дзе ўсе ўдзельнікі могуць задаваць пытанні, дзяліцца думкамі, парадамі і вопытам. Разам з вамі мы будзем адкрываць новыя віды творчасці, вывучаць беларускія традыцыі, арганізоўваць выстаўкі. Усе ўдзельнікі творчых калектываў раёна змогуць стаць удзельнікамі фотаконкурса  «Моя Родина, Моя Любовь!». Галоўнай падзеяй форуму стане конкурс вакалістаў і чытачоў.
Мадэратары і адміністратары форуму абяцаюць: нікога не БАНіць і ўсім паведамляюць пароль нашага форуму: «Сreation»! У топе толькі актуальныя тэмы «Творчасць у душы кожнага з нас», «Лета – час адкрыццяў!», «Нашы здольнасці – нашы дасягненні!». У нас на форуме ніякага флуда, толькі творчасць! Увесь атрыманы вопыт дазваляецца цытаваць!
Тэл.: +375 1597 60250, +375 1597 60200

June 19th
Kids’ creative forum «Summer Kaleidoscope of Talents or Vacations full of Fun», kids’ pop-song contest «Novogrudok Stars!» (Novogrudok, Town Park)
The Kids’ Creative Forum «Summer Kaleidoscope of Talents or Vacations full of Fun» is a creative, friendly interactive space for discussions where all participants can ask their questions, share their opinions, advice, and experience. Together we will discover new types of creativity, study Belarusian traditions, and hold exhibitions of creative works. All participants of the district’s creative teams will be able to participate in the photo contest «My Motherland, My Love!» The main events of the forum will be a contest for vocalists, reciters, and exhibitions of works of applied art.
The moderators and admins of the forum promise not to ban anyone, and will share a password of our forum — it will be «Сreation» password! Only the top and relevant topics «Creativity is inside of each of us», «Summer is a time for discoveries!», «Our abilities are our achievements!» There is no flood on the forum, only creativity! All the experience gained is allowed to be quoted!
Тel.: +375 1597 60250, +375 1597 60200


19 июня
Праздник «Августовский фрэш» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)
Секрет универсального коктейля праздника «Августовский фрэш» прост: смешиваем ваше настроение, энергию, бодрость и позитив для получения взрывных эмоций и впечатлений. 19 июня на Августовском канале, шлюзе Домбровка, состоится одно из самых ярких мероприятий 2021 года, где каждый окунется в незабываемую атмосферу лета! Ждем и приглашаем всех!
Тел.: +375 152 72 35 41, +375 152 773221

19 чэрвеня
Свята «Аўгустоўскі фрэш» (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)
Сакрэт універсальнага кактэйлю свята «Аўгустоўскі фрэш» просты: змешваем ваш настрой, энергію, бадзёрасць і пазітыў, каб атрымаць выбуховыя эмоцыі і ўражанні. Адна з самых яркіх падзей 2021 года адбудзецца 19 чэрвеня на Аўгустоўскім канале, шлюзе Дамброўка, дзе кожны зможа пагрузіцца ў незабыўную атмасферу лета! Чакаем і запрашаем усіх!
Тэл.: +375 152 723541, +375 152 773221

June, 19
Holiday «August Fresh» (Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)
The secret of the universal cocktail of the «August fresh» holiday is simple: we mix your mood, energy, cheerfulness and positive to get explosive emotions and impressions. On June 19, on the Augustow Canal, the Dombrovka gateway, one of the brightest events of 2020 will take place, where everyone can plunge into the unforgettable atmosphere of summer! We are waiting and inviting everyone!
Phone: +375 152 723541, +375 152 773221


20 июня
Праздник косарей (аг. Вензовец, Дятловский район)
Праздник косарей – яркое и увлекательное мероприятие лета, азартное и красочное состязание. Гостей ждёт встреча с мастерами косьбы и знатоками народных традиций, зажигательный концерт  с участием лучших коллективов любительского творчества Дятловского района. Участники мероприятия получат ценные советы, касающиеся подготовки и выбора инструментов, приёмов косьбы и правил удачного сенокоса. На празднике можно будет приобрести сувенир на память от народных умельцев и продукцию Вензовецкого лесничества, поучаствовать в дегустации блюд и весёлых этно-конкурсах. Праздник косарей – это незабываемое мероприятие яркого лета!
Тел.: +375 1563 21148

20 чэрвеня
Свята касцоў (аг. Вензавец, Дзятлаўскі раён)
Свята касцоў – яркае і цікавае мерапрыемства лета, азартнае і маляўнічае спаборніцтва. Гасцей чакае сустрэча з майстрамі касьбы і знаўцамі народных традыцый, запальны канцэрт з удзелам лепшых калектываў аматарскай творчасці Дзятлаўскага раёна. Удзельнікі мерапрыемства атрымаюць каштоўныя парады, якія тычацца падрыхтоўкі і выбару інструментаў, прыёмаў касьбы і правілаў удалага сенакосу. На свяце можна будзе набыць сувенір на памяць ад народных майстроў і прадукцыю Вензавецкага лясніцтва, паўдзельнічаць у дэгустацыі страў і вясёлых конкурсах. Свята касцоў – гэта незабыўнае мерапрыемства яркага лета!
Тэл.: +375 1563 21148

June 20th
Feast of Kosari (ag.Venzovets, Dyatlovsky district)
Holiday mowers – a bright and exciting event of the summer, gambling and colorful competition. Guests are met with masters of mowing and connoisseurs of folk traditions, an incendiary concert with the participation of the best collectives of amateur creativity in the Diatlov district.
The participants of the event will receive valuable advice regarding preparation and selection of tools, mowing techniques and rules for successful haymaking. At the holiday you can buy souvenirs from folk craftsmen and products from the Venzovets Forestry, take part in tasting dishes and fun contests. Feast of mowers is an unforgettable event of bright summer!
Теl.: +375 1563 21148


20 июня
Праздник ягод (аг. Гезгалы, Дятловский район)
Агрогородок Гезгалы – один из самых живописных уголков Дятловского района, расположенный на берегу реки Молчадь, в окружении больших лесных массивов, где полно разных ягод. Именно поэтому в Гезгалах пройдет яркое мероприятие 2021 года – Праздник ягод. Гостей встретит Лесная хозяйка, угостит вкусными напитками, румяными блинами с вареньем. Все желающие смогут поучаствовать в играх, конкурсах и найти развлечение по душе!
Тел.: +375 1563 67283

20 чэрвеня
Свята ягад (аг. Гезгалы, Дзятлаўскі раён)
Аграгарадок Гезгалы, адзін з самых маляўнічых куткоў Дзятлаўскага раёна, размешчаны на беразе ракі Моўчадзь, у асяроддзі вялікіх лясных масіваў, дзе шмат розных ягад. Менавіта таму ў Гезгалах пройдзе яркае мерапрыемства 2021 года – Свята ягад. Гасцей сустрэне Лясная гаспадыня ў асяроддзі казачных герояў, пачастуе духмянымі смачнымі напоямі, румянымі блінамі з варэннем. Усе жадаючыя змогуць паўдзельнічаць у гульнях, конкурсах і знайсці забаву па душы!
Тэл.: +375 1563 67283

20th of June
Feast of Berries (Аg. Gezgaly, Dyatlovsky district)
Agrotown Gezgaly, one of the most picturesque corners of the dyatlovsky district, located on the banks of the river Molchad, surrounded by large forests, which is full of different berries. That is why in Gezgaly June 20 will be a bright event 2021 holiday Berries. Guests of the holiday will be met by the Forest hostess surrounded by fairy-tale characters, will treat with fragrant ripe berries, tasty drinks, ruddy pancakes with jam from different varieties of berries. Everyone will be able to participate in games, competitions, and find entertainment for everyone!
Теl.: +375 1563 67283


20 июня
Фольклорный праздник «Па ручніку, што з роднай хаты, мы пазнаем маленькую радзіму» (Лидский район, аг. Ваверка)
Агрогородок Ваверка неслучайно выбран местом проведения фольклорного праздника «Па ручніку, што з роднай хаты, мы пазнаем маленькую радзіму».  Именно здесь сохранились давние традиции белорусского ткачества. Во время праздника вы познакомитесь с  местными женщинами-ткачихами  Шабельской А.А., Тонкевич М.М., Ясюкайтис Т.Ю. Мастерицы предоставят коллекции своих рушников, поделятся секретами ткачества и вышивки. Коллекции мастериц, от которых невозможно отвести взгляд, включают белые фактурные рушники – традиционное ткачество Лидчины. Красота и ценность их в точности исполнения, эффектной игре светотени. Гостей праздника ждут мастер-классы, песни, игры, конкурсы, бытовые танцы. Гости смогут окунуться в самобытное творчество фольклорных коллективов и любительских объединений.
Тел.: +375 154 646340

20 чэрвеня
Фальклорнае свята «Па ручніку, што з роднай хаты, мы пазнаем маленькую радзіму»  (Лідскі раён, аг. Ваверка)
Аграгарадок Ваверка невыпадкова абраны месцам правядзення фальклорнага свята «Па ручніку, што з роднай хаты, мы пазнаем маленькую радзіму». Менавіта ў гэтым месцы захаваліся даўнія традыцыі беларускага ткацтва. Падчас свята вы пазнаёмецеся з мясцовымі жанчынамі-ткачыхамі Шабельскай А.А., Танкевіч М.М., Ясюкайціс Т.Ю. Майстрыхі прадставяць калекцыі сваіх ручнікоў, падзеляцца сакрэтамі ткацтва і вышыўкі. Калекцыі майстрых, ад якіх немагчыма адвесці вока, уключаюць белыя фактурныя ручнікі – традыцыйнае ткацтва Лідчыны. Прыгажосць іх у высокай якасці, дакладнасці выканання, эфектнай светлацені. Гасцей свята чакаюць майстар-класы, песні, гульні, конкурсы, побытавыя танцы. Госці змогуць акунуцца ў самабытную творчасць фальклорных калектываў і аматарскіх аб’яднанняў.
Тэл.: +375 154 646340

June 20
Folklore holiday «Тhe ornaments on the woven towel remind us of our home» (Lida district, ag. Vaverka)
It is no coincidence that the agro-town Vaverka was chosen as the venue for the folklore festival «Pa ruchniku, in our native huts, we are learning a little radzіma». It is here that the old traditions of Belarusian weaving have been preserved. During the holiday, you will meet local women-weavers Shabelskaya A.A., Tonkevich M.M., Yasyukaitis T.Yu. Craftswomen will provide collections of their towels, share the secrets of weaving and embroidery. Collections of craftswomen, from whom it is impossible to look away, include white textured towels — the traditional weaving of Lidcina. Their beauty and value are in the precision of execution, the spectacular play of chiaroscuro. The guests of the holiday will enjoy master classes, songs, games, contests, household dances. During the holiday, guests will be able to plunge into the original work of folk groups and amateur associations.
Tel.: +375 154 646340


20 июня
Фестиваль средневековой культуры «Мяжа» (Гродненский район, д. Коробчицы, ПАО «Коробчицкий Олимп»)
На территории «Коробчицкого Олимпа» воссоздадут атмосферу Великого княжества Литовского XIII–XV веков. Представители клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси выступят на турнирах щита и меча с выходом свиты и торжественным принесением обетов, в массовых боях и соперничестве лучников. Актёры из бродячего театра разыграют уличный фарс, ремесленники выставят свои творения на ярмарке. Зрителям предложат покататься на лошадях, пострелять из лука и примерить доспехи. Отдельным блоком станет концертная программа, где фолк — и рок-коллективы из Беларуси помогут зрителям окунуться в атмосферу средневековья.
Тел.: +375 152 723541, +375 152 773221

20 чэрвеня
Фестываль сярэднявечнай культуры «Мяжа» (Гродзенскі раён, в. Каробчыцы, ПАА «Коробчыцкі Алімп»)
На тэрыторыі «Каробчыцкага Алімпу» адновяць атмасферу Вялікага княства Літоўскага XIII-XV стагоддзяў. Прадстаўнікі клубаў ваенна-гістарычнай рэканструкцыі з Беларусі выступяць на турнірах шчыта і мяча з выхадам світы і ўрачыстым прынясеннем абетаў, у масавых баях і суперніцтве лучнікаў. Акцёры з вандроўнага тэатра разыграюць вулічны фарс, рамеснікі выставяць свае тварэнні на кірмашы. Гледачам прапануюць пакатацца на конях, пастраляць з лука і прымерыць даспехі. Асобным блокам стане канцэртная праграма, дзе фолк — і рок-калектывы з Беларусі дапамогуць гледачам акунуцца ў атмасферу сярэднявечча.
Тэл .: +375 152 723541, +375 152 773221

June 20
Festival of medieval culture «Myazha» (Grodno region, village of Korobchitsy, «Korobchitsky Olympus»)
On June, the atmosphere of the Grand Duchy of Lithuania of the 13th – 15th centuries will be recreated on the territory of the «Korobchitsky Olympus». Representatives of the military-historical reconstruction clubs from Belarus will perform at shield and sword tournaments with the retinue and solemn vows in mass battles and archery rivalries. Actors from the vagrant theater will play a street farce, artisans will exhibit their handiwork at the fair. Viewers will be offered to ride horses, shoot arrows and try on armor. A separate program will be a concert program, where folk and rock bands from Belarus will help viewers plunge into the atmosphere of the Middle Ages.
Phone: +375 152 723541, +375 152 773221


20 июня
Праздник «Гучаць музыкі і прыпеўка» (аг. Конвелишки, Вороновский район)
В июне в агрогородке Конвелишки состоится праздник «Гучаць музыкі і прыпеўка», на который будут приглашены гармонисты, балалаечники, цимбалисты Вороновского района. Только в этот день жителей агрогородка ждёт калейдоскоп сюрпризов: шествие по главной улице, состязания музыкантов, игровые программы, выступления коллективов любительского творчества и многое другое. Праздник обещает быть ярким и насыщенным! Не упустите возможность принять в нём участие и получить заряд хорошего настроения!
Тел.: +375 1594 73209

20 чэрвеня
Свята «Гучаць музыкі і прыпеўка» (аг. Канвелішкі, Воранаўскі раён)
У чэрвені ў аграгарадку Канвелішкі адбудзецца свята «Гучаць музыкі і прыпеўка», на якое будуць запрошаны гарманісты, балалаечнікі, цымбалісты Воранаўскага раёна. Толькі ў гэты дзень жыхароў аграгарадка чакае калейдаскоп сюрпрызаў: шэсце па галоўнай вуліцы, спаборніцтва музыкаў, гульнёвыя праграмы, выступленні калектываў аматарскай творчасці і многае іншае. Свята абяцае быць яркім і насычаным! Не выпусціце магчымасць прыняць у ім удзел і атрымаць зарад добрага настрою!
Тэл.: +375 1594 73209

June 20
Holiday «Guchats music and prypek» (ag. Konvelishki,Voronovsky)
In June, in the agro-town of Konvelishki, the festival «Guchats of Music and Prypeyk» will take place, to which accordionists, balalaika players, and cymbalists of the Voronovo region will be invited. The program includes a procession along the main street of the agro-town, music competitions, game programs, performances by amateur groups and much more. The holiday promises to be bright and eventful! Don’t miss the opportunity to take part in it and get a boost of good mood!
Tel .: +375 159 473209, branch «Konvelishsky center of culture and leisure» GUK «Voronovsky regional center of culture and folk art»


24-26 июня
Молодёжный фестиваль андеграундного искусства «Нетипичный PARADIS» (г. Лида)
Молодёжный фестиваль андеграундного искусства «Нетипичный PARADIS» – это масштабный выставочный проект (встречи, семинары, творческие вечера), основной задачей которого является привлечение самой «сложной» аудитории в музейном пространстве – молодёжи, мечтающей и думающей другими реалиями. Проект сблизит общественные слои и объединит разные категории посетителей, познакомит с мыслями и проблемами молодёжи.
Тел.: +375 0154 622432

24-26 чэрвеня
Моладзевы фестываль андэграўнднага мастацтва «Нетыповы PARADIS» (г. Ліда)
Моладзевы фестываль андэграўнднага мастацтва «Нетыповы PARADIS» – гэта маштабны выставачны праект (сустрэчы, семінары, творчыя вечары), асноўнай задачай якога будзе з’яўляецца прыцягненне самай «складанай» аўдыторыі ў музейнай прасторы – моладзі, якая марыць і думае іншымі рэаліямі. Праект зблізіць грамадскія пласты і аб’яднае розныя катэгорыі наведвальнікаў, пазнаёміць з думкамі і праблемамі  моладзі.
Тэл.: +375 0154 622432

June, 24-26
Youth festival of underground art «Unusual PARADIS» (Grodno region, Lida)
Youth festival of underground art «Unusual PARADIS» is a great exhibition project based (meetings, workshops, creative events), the aim of the project will be to engage the most difficult group in museum space — the youth dreaming and thinking in other way. The project will bring together social layers and unite different categories of visitors, introduce youth’s thoughts and problems.
Tel.: +375 0154 606260


26 июня
Праздник вышиванки (г.п. Новоельня, Дятловский район)
Большой праздник традиции, семантики и красной нити. Изюминкой этого года станет тот факт, что на торжество новояльнянцев приглосит местный духовой оркестр, который бодрым маршем пройдется по улицам поселка. А к нему присоединятся и участники праздника, команды «Веселые эстафеты», семьи в вышиванках, танцоры, певцы и даже… рыцари в доспехах!
Тел: +375 1563 43314

26 чэрвеня
Свята вышыванкі (г.п. Наваельня, Дзятлаўскі раён)
Вялікае свята традыцыі, семантыкі і чырвонай ніткі. На ўрачыстасць наваельнянцаў запросіць мясцовы духавы аркестр, які з бадзёрым маршам пройдзецца па вуліцах пасёлка. А да яго далучацца і ўдзельнікі свята, каманды «Вясёлыя эстафеты», сям’і ў вышыванках, танцоры, спевакі і нават… рыцары ў даспехах!
Тэл.: +375 1563 43314

June 26
Vyshyvanka celebrations (Novoelnyа, Dyatlovsky district)
In the urban village of novoelnya 26 June will be a holiday embroidery. A celebration nowalliance priglasit local brass band, which with brisk March pass through the streets of the village. And to join him and the participants of the holiday, the team «Fun relay», families in embroidered shirts, dancers, singers and even… knights in armor!
Теl: +375 1563 43314


26 июня
Международный молодёжный open-air фестиваль «Friendship» (г.п. Кореличи)
«Включи свой талант на полную катушку!» – под таким девизом в Кореличах пройдет open-air фестиваль «Friеndship». Грандиозный праздник юных талантов направлен на популяризацию молодёжных движений и пропаганду здорового образа жизни. В фестивале примут участие лучшие вокалисты, хореографы, инструменталисты, диджеи и другие яркие представители творческой молодёжи.
Тел.: +375 1596 70428

26 чэрвеня
Міжнародны моладзевы open-air-фестываль «Friendship» (г.п. Карэлічы)
«Уключы свой талент на поўную катушку!» – пад такім дэвізам у Карэлічах пройдзе пад адкрытым небам фестываль «Friеndship». Грандыёзнае свята юных талентаў накіравана на прапаганду здаровага ладу жыцця і папулярызацыю моладзевых рухаў. У фестывалі прымуць удзел лепшыя вакалісты, харэографы, інструменталісты, дыджэі і іншыя яркія прадстаўнікі творчай моладзі.
Тэл.: +375 1596 70428

June 26th
International youth open-air festival «Friеndship» (g.p. Korelichi)
«Turn on your talent to the fullest!» – under this motto, the open-air festival «Friеndship» will be held in Korelichi. The grand celebration of young talents is aimed at promoting a healthy lifestyle and popularizing youth movements. The festival will bring together the best vocalists, choreographers, instrumentalists, DJs and other outstanding representatives of the creative youth.
Теl.: +375 1596 70428


26 июня
Диалог наций (Островецкий район, аг. Рымдюны)
Масштабный праздник «Диалог наций» включит в себя отражение особенностей жизни агрогородка, как синтеза культур Литвы и Беларуси. Этнические особенности региона найдут свое отражение в концертных программах, выставках декоративно-прикладного творчества, презентации традиционных кухонь. Приятным бонусом для всех присутствующих станет презентация-дегустация напитка, который больше не готовят ни где — чай «Бабутес жильвичё арбата».
В рамках праздника состоится открытие новой экспозиции в музейной комнате «Куток старажытнага мясцовага побыту Гервяцкага краю».
Тел.: +375 1591 73499

26 чэрвеня
Дыялог нацый (Астравецкі раён, аг. Рымдзюны)
Маштабнае свята «Дыялог нацый» уключыць у сябе канцэртную праграму, прэзентацыю чаю «Бабутес жильвичё арбата» ад калектыву «Жільвіціс», выстаўку дэкаратыўна-прыкладной творчасці, прэзентацыю кухняў розных нацыянальнасцей, а таксама адкрыццё новай экспазіцыі ў музейным пакоі «Куток старажытнага мясцовага побыту Гервяцкага краю».
Тэл.: +375 1591 73499

June 26 Dialogue of nations (Ostrovets district, ag. Rymdyuny)One of the warm days of June, in the agricultural town of Rõmdyuny, a large-scale holiday «Dialogue of the Nation» will take place, which will include a concert program, a presentation of tea from the Gilvitis team, Babutes ильilviche Arbata, an exhibition of arts and crafts, a presentation of cuisine of different nationalities and the opening a new exposition in the museum room «A piece of the meat-goer’s old guard to visit the Gervyatskag region».Tel.: +375 1591 73499


26 июня
Праздник «Рыбалка у графа Хрептовича» (аг. Щорсы, Новогрудский район)
Уникальное мероприятие, основанное на историческом местном материале, пройдет в агрогородке Щорсы. С давних времен поместье графа Хрептовича славилось местом, куда на «рыбный пикник»  собирался высший свет  того времени, а сам граф слыл заядлым рыбаком. Время идет, а рыбачить и отдыхать на Щорсовской земле любят и сейчас.
«Рыбалка у графа Хрептовича»  – это конкурс рыбаков, гастрономический тур, мастер-классы по запеканию рыбы и приготовлению ухи, дегустация блюд и много-много музыки.  В программе праздника также: конкурс «Забег в ластах»,  соревнования местных красавиц в умениях  и талантах «Золотая рыбка», перетягивание невода и много «вкусных» розыгрышей, «Рыбацкие вопросы» и батл «Улица рыбная, анекдотная».
«Нас мало, но мы в тельняшках» – каждый, кто придёт на праздник в тельняшке, получит флаер для участия в беспроигрышном аттракционе.
Для гостей будет работать специальная фотозона с аниматорами, где все желающие смогут сделать памятные фотографии.
Приглашаем всех присоединиться к празднику. Будет вкусно, весело и интересно!
Тел.: +375 1597 60200

26 чэрвеня
Свята «Рыбалка ў графа Храптовіча» (аг. Шчорсы, Навагрудскі раёна)
Унікальнае мерапрыемства, заснаванае на мясцовым гістарычным матэрыяле, пройдзе ў аграгарадку Шчорсы. З даўніх часоў маёнтак графа Храптовіча славіўся месцам, куды на «Рыбны пікнік» збіраўся вышэйшы свет таго часу, а сам граф быў вядомы як заўзяты рыбак. Час ідзе, а рыбачыць і адпачываць на Шчорсаўскай зямлі любяць і цяпер. «Рыбалка ў графа Храптовіча» – гэта конкурс рыбакоў, гастранамічны тур, майстар-класы па запяканні рыбы і падрыхтоўцы ўхі, дэгустацыя страў і шмат-шмат музыкі. У праграме свята таксама: конкурс «Забег у ластах», спаборніцтвы мясцовых прыгажунь ва ўменнях і талентах «Залатая рыбка», перацягванне невада і шмат «смачных» розыгрышаў, «рыбацкія пытанні» і батл «вуліца рыбная, анекдотная».
«Нас мала, але мы ў цяльняшках» – кожны, хто прыйдзе на свята ў цяльняшцы, атрымае флаер для ўдзелу ў бяспройгрышным атракцыёне.
Для гасцей будзе працаваць спецыяльная фотазона з аніматарамі, дзе ўсе жадаючыя змогуць зрабіць памятныя фатаграфіі. Запрашаем усіх далучыцца да свята. Будзе смачна, весела і цікава!
Тэл.: +375 1597 60200

June 26th
Festival «Fishing at Count Chreptovich’s» (agro-town Shchorsy, Novogrudok district)
A unique event based on historical local material will be held in the agricultural town of Shchorsy. The estate of Count Chreptovich was famous as a place where the high society gathered for a “fish picnic”, and the count himself was known as an avid fisherman. As time goes by, but even now people still like going to Shchorsy to fish and relax.
“Fishing at the Count Chreptovich’s” is a complex of events that includes a competition of fishermen, a gastronomic tour, workshops in baking fish and cooking fish soup, tasting dishes, and a lot of music. The program of the festival also includes a competition “Run with flippers”, competitions of local beauties in skills and talents “Goldfish”, pulling over seines and many “tasty” draws, “Fishing questions” and the battle “Fish Street, Anecdote Street.”“We are few, but we are in sailor striped vests” – everyone who comes to the holiday in sailor striped vests will receive a flyer to participate in a win-win lottery. A special photo zone with animators will be there for guests where everyone can take memorable and funny photos.
Тel.: +375 1597 60200


 

 

26 июня
Фестиваль молодёжных субкультур «Молодёжная волна» (г. Лида, открытые площадки у Лидского замка)
Яркий праздник молодости, здорового отдыха, радости, живого общения, дружбы и энергии развернётся у стен Лидского замка.
В приоритете – интерактивные площадки представителей молодежных субкультур, где каждый сможет заявить о себе и поделиться своим опытом. Исполнители брейк-данса, хип-хопа, спортивно-бального и современного танца, ребята, занимающиеся воркаутом, йогой и пилатесом, роллеры, скейтбордитсты, ВМХ-райдеры, черлидеры, музыканты, художники, мастера по созданию макияжа и причесок, а также участники исторических реконструкций целый день будут демонстрировать свои умения. Гостей ждёт активный отдых для всей семьи: театрализованно-игровые программы, детские аттракционы, фотозоны, фудкорт, квест-игра, конкурс рисунка на асфальте, спортивные активации, мастер-классы и еще много всего интересного! Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» – отличный повод отдохнуть всей семьёй энергично и беззаботно!
Тел.: +375 154 543281

26 чэрвеня
Фестываль маладзёжных субкультур «Маладзёжная хваля» (г. Ліда, адкрытыя пляцоўкі каля Лідскага замка)
Яскравае свята маладосці, здаровага адпачынку, радасці, жывых зносін, сяброўства і энергіі развернецца каля сцен Лідскага замка. У прыярытэце – інтэрактыўныя пляцоўкі прадстаўнікоў маладзёжных субкультур, дзе кожны зможа заявіць аб сабе і перадаць вопыт. Выканаўцы брэйк-данса, хіп-хопа, спартыўна-бальнага і сучаснага танца, тыя, хто займаецца воркаутам, ёгай і пілатэсам, ролеры, скейтбардзісты, ВМХ-райдэры, чэрлідэры, музыканты, мастакі, майстры макіяжу і прычосак, а таксама ўдзельнікі гістарычных рэканструкцый цэлы дзень будуць дэманстраваць сваі ўменні. Гасцей чакае актыўны адпачынак для ўсёй сям’і: тэатралізавана-гульнёвыя праграмы, дзіцячыя атракцыёны, фотазоны, фудкорт, квэст-гульня, конкурс малюнка на асфальце, спартыўныя актывацыі, майстар-класы і яшчэ шмат чаго цікавага! Фестываль маладзёжных субкультур «Маладзёжная хваля» – выдатная нагода адпачыць усёй сям’ёй энергічна і безтурботна!
Тэл.: +375 154 543281

June, 26
Festival of Youth Subcultures «Youth Wave» (Lida, open area near the walls of Lida Castle, Lida Castle)
A bright holiday of youth, healthy rest, joy, live communication, beauty, friendship and energy will unfold on 26th of June near the walls of the Lida Castle. The priority is on interactive platforms for representatives of youth subcultures, where everyone can declare themselves and share their experiences. Performers of break dance, hip-hop, sports, ballroom and modern dance, workout, yoga and Pilates, roller skaters, skateboarders, BMX riders, cheerleaders, musicians, artists, makeup and hairstyle masters, as well as participants in historical renovations all day will demonstrate their skills. Guests will enjoy an active holiday for the whole family: theatrical and game programs, children’s attractions, photo zones, a food court, a quest game, a drawing contest on asphalt, sports activations, master classes and much more! Festival of youth subcultures «Youth Wave» is an excellent reason to relax with the whole family energetically and carefree!
Contact information: +375 154 543281


26 июня
Фестиваль кавербэндов «SOUND LIVE» (г. Волковыск)
Летом в Волковыске пройдёт масштабное мероприятие для всех меломанов и ценителей  «живого звука» –  фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE». Кавер-группы из разных регионов нашей страны представят публике собственную оригинальную интерпретацию песен мировых и отечественных хитов. Бессмертные шлягеры, зажигательные мелодии, блистательные номера – летний праздник под открытым небом подарит всем гостям массу ярких впечатлений и заряд отличного настроения.
Тел.: +375 1512 63960

26 чэрвеня
Фестываль кавер-бэндаў «SOUND LIVE» (г. Ваўкавыск)
Улетку ў Ваўкавыску пройдзе маштабнае мерапрыемства для ўсіх меламанаў і аматараў «жывога гуку» – фестываль кавер-бэндаў «SOUND LIVE». Кавер-гурты з розных рэгіёнаў нашай краіны прадставяць публіцы ўласную арыгінальную інтэрпрэтацыю песень сусветных і айчынных хітоў. Шлягеры, запальныя мелодыі, бліскучыя нумары – летняе свята пад адкрытым небам падорыць усім гасцям масу яркіх уражанняў і зарад выдатнага настрою.
Тэл.: +375 1512 63960

26 junе
Festival cover band «SOUND LIVE» (Volkovysk)
In summer, Volkovysk will host a large-scale event for all music lovers and connoisseurs of «SOUND LIVE». Cover bands from different regions of our country will present to the public their own original interpretation of the songs as world and domestic hits. Immortal hits, incendiary melodies, brilliant numbers-the summer holiday under the open sky will present to all guests the mass of bright impressions and a charge of excellent mood
Ph.: +375 1512 63960


 26 июня
Открытый районный фестиваль польской культуры и быта «Эйсмантаўскі фэст» (Берестовицкий район, аг. Большие Эйсмонты)
«Эйсмантаўскі фэст» — это уникальная возможность познакомиться с лучшими достижения польской культуры, ее традициями и обычаями, продегустировать национальные блюда, встретиться с близкими по духу людьми и найти новых друзей.
По традиции праздник начнётся со Святой Мессы «За единение народов!» в костёле Вознесения пресвятой Девы Марии и Святого Яна Непомука. Затем гостей фестиваля ждёт выставка-продажа изделий мастеров народного творчества «Город мастеров», увлекательные мастер-классы от ремесленников, впечатляющие экспозиции художественных полотен, музейных экспонатов и польской книги, насыщенная концертная программа с участием коллективов любительского творчества.
Впервые гостей порадует подворье «Заможны фальварак», которое пригласит всех желающих попробовать национальные польские блюда.
Тел.: +375 1511 22003

26 чэрвеня
Адкрыты раённы фестываль польскай культуры і быту «Эйсмантаўскі фэст» (Бераставіцкі раён, аг. Вялікія Эйсманты)
Па традыцыі свята пачнецца са Святой Імшы «За яднанне народаў!» у касцёле Ушэсця Найсвяцейшай Панны Марыі і Святога Яна Непамука. Затым гасцей фестывалю чакае выстаўка-продаж вырабаў майстроў народнай творчасці «Горад майстроў», займальныя майстар-класы ад рамеснікаў, цікавыя экспазіцыі мастацкіх палотнаў, музейных экспанатаў і польскай кнігі, насычаная канцэртная праграма з удзелам калектываў аматарскай творчасці ўстаноў культуры Гродзеншчыны, а падворак «Заможны фальварак» запросіць усіх жадаючых пакаштаваць нацыянальныя польскія стравы.
Тэл.: +375 1511 22003

June 26
Outdoor district festival of Polish culture and everyday life «Asmantas fest» (Berestovitsky district, village Bolshie Eismont)
Traditionally, the holiday begins with the Holy Mass «for the unity of peoples!»in the Church of the ascension of the blessed virgin Mary and St. Jan Nepomuk. Then guests of the festival will find an exhibition and sale of products of masters of folk art «City of masters», fascinating master classes from artisans, impressive expositions of paintings, Museum exhibits and Polish books, a rich concert program with the participation of Amateur groups of cultural institutions of Grodno region, and the farmstead «Zamozhny falvarak» will invite everyone to try national Polish dishes.
Tel.: +375 1511 22003


26 июня
Праздник квашеных блинов «Ханявіцкія бліночкі» (Свислочский район, аг. Хоневичи)
Уникальное мероприятие связано с традиционным и, несомненно, самым лучшим рецептом вкуснейших квашеных блинчиков, сохранившемся лишь в этом уголке Свислоччины. Этот несравненный вкус не забудешь никогда! Рецепты таких блинов передавались из поколения в поколение, от матерей к дочерям. Готовили их на Масленицу и в обычные дни. Приглашаем вас поучаствовать в соревновании на самые лучшие квашеные блины, конкурсе «С пылу с жару», кулинарном мастер-классе, а также насладиться выставкой «Блинное ассорти» и, конечно же, принять участие в дегустации.
Тел. +375 1513 75134

26 чэрвеня
Свята квашаных бліноў «Ханявіцкія бліночкі» (Свіслацкі раён, аг. Ханявічы)
Унікальнае мерапрыемства звязана з традыцыйным і, несумненна, самым лепшым рэцэптам смачных квашаных блінцоў, які захаваўся толькі ў гэтым кутку Свіслаччыны. Гэты непараўнальны смак не забываецца! Рэцэпты такіх бліноў перадаваліся з пакалення ў пакаленне, ад маці да дачок. Гатавалі іх на Масленіцу і ў звычайныя дні. Запрашаем вас паўдзельнічаць у спаборніцтве на самыя лепшыя квашаная бліны, конкурсе «З пылу з жару», кулінарным майстар-класе, а таксама атрымаць асалоду ад выстаўкі «Бліннае асарці» і, вядома ж, прыняць удзел у дэгустацыі.
Тэл.: + 375 1513 75134

June 26th
Holiday sauerkraut pancakes «Pancakes Jonesvickie»
A unique event connected with the traditional and the best recipe of delicious sour pancakes preserved only in this corner of Svislochina. This unique taste will never forget! Recipes of such pancakes were inherited from mother to daughter. We prepared them for Maslenitsa and in simple days. We invite you to participate in the competition for the best sauerkraut pancakes, in the contest «With heat, with heat» and a master class for the preparation of unusual sauerkraut pancakes, to spend time at the exhibition «Pancake Assortment» and of course to take part in the tasting.
Tel.: +375 1513 75134


27 июня
Молодежная арт-вечеринка под открытым небом «Вечер на Замке» (г. Новогрудок, замок)
Не знаете, как отпраздновать День молодежи?.. Приезжайте в Новогрудок! День молодежи отметим ярко, интересно и креативно! Главным местом встречи станет чаша Новогрудского замка.
Спорт, музыка, изобретения – всё здесь! Устроим настоящую арт-вечеринку под открытым небом для молодых, активных, веселых и целеустремленных людей. Не пропустите мастер-классы по современным танцам, спортивные состязания и молодежный забег «БегуНов», выступления музыкальных групп и солистов!
Для подрастающего поколения будет работать целая творческая локация «Город детства» с лабиринтом, веселым аниматором, яркими красками, морем улыбок и смеха. «Кубок замковой горы» получит тот, кто справится со всеми заданиями. Запечатлеть свою молодость и оптимизм каждый сможет в фотозоне «Князь Новогрудский» и  «Город счастливых людей». Финалом праздника станет яркое огненно-пиротехническое шоу!
Тел.: +375 1597 60250

27 чэрвеня
Моладзевая арт-вечарына пад адкрытым небам «Вечар на Замку» (г. Наваградак, замак)
Не ведаеце, як адсвяткаваць Дзень моладзі?.. Прыязджайце ў Навагрудак! Дзень моладзі адзначым ярка, цікава і крэатыўна! Галоўным месцам сустрэчы стане чаша Навагрудскага замка.
Спорт, музыка, вынаходкі – усё тут! Зладзім сапраўдную арт-вечарыну пад адкрытым небам для маладых, актыўных, вясёлых і мэтанакіраваных людзей. Не прапусціце майстар-класы па сучасных танцах, спартыўныя спаборніцтвы і маладзёжны забег «БегуНоў», выступленні музычных гуртоў і салістаў.
Для падрастаючага пакалення будзе працаваць цэлая творчая лакацыя «Горад дзяцінства» – з лабірынтам, вясёлым аніматарам, яркімі фарбамі, морам усмешак і смеху. «Кубак Замкавай гары» атрымае той, хто справіцца з усімі заданнямі. Зрабіць здымак на памяць кожны зможа ў фотазоне «Князь Навагрудскі» і «Горад шчаслівых людзей». Фіналам свята стане яркае вогненна-піратэхнічнае шоу!
Тэл.: +375 1597 60250

June 27th
Festival «Evening at the Castle» (Novogrudok, Castle)
Don’t know how to celebrate Day of Youth? The organizers of the «Evening at the Castle» party will help you make the right decision. Let’s celebrate Day of Youth in Novogrudok in a bright, interesting, and creative way! The main meeting point will be the bowl of the Novogrudok castle.
Sports, music, intelligence, inventions — everything will be there! We will prepare a real open-air art party for young, active, cheerful, and purposeful people. The program of the holiday includes workshops in modern dances in genres of Hip-hop, jazz-funk, POPPING, LOCKING; interactive platform; sports and youth race «RunNov» and much more.
For the younger generation, there will be a whole creative location «City of the Childhood» with cheerful animator, bright colors, and full of ​​smiles and laughter. The «Castle Hill Cup» will be awarded to the one who will finish all the tasks. The photo zones «Prince Novogrudok» and «City of Happy People» photo zones will work for everyone who wants to capture their youth and optimism. A bright pyrotechnic show will be the culmination of the festival!
Тel.: +375 1597 60250


27 июня
Фестиваль «Сустрэча землякоў» (Свислочский район, аг. Тиховоля)
Красочный праздник объединит уроженцев Тиховольского региона, влюблённых в свою малую родину. Душевные и лирические песни, стихи о родной земле, байки, выставки народных умельцев станут настоящим украшением встречи.
Яркой и необычной будет выставка-дегустация пущанских караваев, морсов, компотов, фиточаев и лесных ягод. Финальным аккордом праздника станет танцевальная программа «Дискотека 80-х»!
Тел.: +375 1513 71637

27 чэрвеня
Фестываль «Сустрэча землякоў» (Свіслацкі раён, аг. Ціхаволя)
Маляўнічае свята аб’яднае жыхароў усяго Ціхавольскага рэгіёну, улюбёных у сваю маленькую радзіму. Душэўныя і лірычныя песні, вершы аб роднай зямлі, байкі, выстаўкі народных умельцаў стануць сапраўдным упрыгожваннем сустрэчы.
Яркай і незвычайнай будзе выстаўка-дэгустацыя пушчанскіх караваяў, морсаў, кампотаў, фітагарбаты і лясных ягад. Фінальным акордам стане танцавальная праграма «Дыскатэка 80-х»!
Тэл.: +375 1513 71637

June 27
Festival «Sustrecha zemljo» (Svisloch district agrogorodok Tihovolya)
A bright, colorful holiday will unite residents of the entire Tikhovolsky region, young and old, and those who come from these villages, but have long moved to the city, but remember and love their small homeland.
Guests will share memories from their childhood and youth, tell about the feelings that arise at the mere mention of their native corner. Soulful and lyrical songs, poems about the native land, stories, exhibitions of folk craftsmen will become a real decoration of the holiday. The final chord will be the dance program «Disco of the 80’s».
Tel.: +375 1513 71637


27  июня
Праздник молока (Гродненcкий район, аг. Луцковляны)
«Пейте, гости, молоко, будете здоровы!» – так звучит девиз брендового праздника молока. О любимом с детства напитке будут петь песни и читать стихи, пробовать приготовленные из него угощения и, конечно, награждать тех, благодаря кому полезный продукт появляется на столе.
Гостей ждёт насыщенная развлекательная программа, дегустация молочной продукции, выступления творческих коллективов. В течение дня будут работать творческие кулинарные мастерские, можно будет попробовать сыр и масло, приготовленные вручную по рецептам на основе натуральных ингредиентов. Фотовыставка расскажет о современных молочных фермах и хозяйствах. Секретами приготовления домашних творожных и плавленых сыров поделятся радушные хозяйки Луцковлян. Мастера по плетению корзинок из лозы и проволоки проведут мастер-классы для тех, кто интересуется их творчеством.
Завершится мероприятие молодежной дискотекой.
Тел.: +375 152 773221, +375 152 914699

27 чэрвеня
Свята малака (Гродзенcкі раён, аг. Луцкаўляны)
«Піце, госці, малако, будзеце здаровыя!» – так гучыць дэвіз брэндавага свята малака. Незвычайная ўрачыстасць зноў збярэ ўсіх жыхароў і гасцей аг. Луцкаўляны на свята малака. Аб любімым з дзяцінства напоі будуць спяваць песні і чытаць вершы, спрабаваць прыгатаваныя з яго пачастункі і, вядома, узнагароджваць тых, дзякуючы каму карысны прадукт з’яўляецца на стале.
Гасцей чакае насычаная забаўляльная праграма, выступленні творчых калектываў, дэгустацыя малочнай прадукцыі. На працягу дня будуць працаваць творчыя кулінарныя майстэрні, можна будзе паспрабаваць сыр і масла, прыгатаваныя ўручную па рэцэптах на аснове натуральных інгрэдыентаў. Фотавыстаўка раскажа аб сучасных малочных фермах і гаспадарках. Сакрэтамі падрыхтоўкі хатніх тварожных і плаўленых сыроў падзеляцца гасцінныя гаспадыні Луцкаўлян. Майстры па пляценні кошыкаў з лазы і дроту правядуць майстар-класы для тых, хто цікавіцца іх творчасцю. Завершыцца мерапрыемства маладзёжнай дыскатэкай.
Тэл.: +375 152 773221, +375 152 914699

June 27
Holiday of milk (Grodno district, ag.Luckovlyany)
«Drink, guests, milk, you will be healthy!» — this phrase fully refers to the brand event of ag. Luckovlyany — the milk festival. The main characters — the best operators of machine milking, livestock breeders, livestock specialists SPK them. Denshchikov will be thanked for the work and presented with gift. For residents and guests of the agro-town, concert programs of artists of the Grodno region will be organized.
Throughout the holiday, a culinary workshop will work, where the friendly housewives of the Luckovlyany agricultural town will share the secrets of cooking homemade cheeses and recipes of specialties from dairy products. Outbound trading will work. Children will enjoy the rides and the playground. The event, a youth disco, will complete the eventful event.
Phone: +375 152 773221, +375 152 914699


27 июня
День молодежи (Гродненская область)
Будущее нашей области и всего государства во многом зависит от активности, инициативы, политической и гражданской ответственности молодых граждан. В этот день по всей области отгремят Гала-концерты лучших творческих молодёжных коллективов, будут проведены масштабные развлекательные программы, пройдёт награждение активистов молодёжного движения, а также праздничные оупен-эйеры, дискотеки с участием известных диджеев и звезд эстрады.
Тел.: +375 1514 29240

27 чэрвеня
Дзень моладзі (Гродзенская вобласць)
Будучыня нашага горада і ўсёй дзяржавы шмат у чым залежыць ад актыўнасці, ініцыятывы, палітычнай і грамадзянскай адказнасці маладых грамадзян.
Толькі ў гэты дзень адгрымяць Гала-канцэрты лепшых творчых моладзевых калектываў, будуць праведзены тэматычныя праграмы, узнагароджанне актывістаў моладзевага руху, а таксама святочныя дыскатэкі з удзелам вядомых дыджэяў і зорак эстрады.
Тэл.: +375 1514 29240

27th of June
Youth Day (The Grodno region)
Youth is not only a wonderful period in the life of every person, but also a special state of mind. This is a time of daring, searching, discovering and realizing the most daring hopes. The future of our city and the entire state largely depends on entrepreneurship, activity, initiative, political and civic responsibility of young citizens. The festival program includes concerts of the best creative youth groups and performers of the district of various genres, game programs, rewarding activists of the youth movement, a festive disco with the participation of famous DJs.
Tel.: +375 1514 29240